Slider
Slider

บ้านเดี่ยว หัวหิน พร้อมอยู่ 2566 บนทำเลศักยภาพ

เมื่อพูดถึงแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพเท่าไหร่นัก หลาย ๆ คนก็มักจะนึกถึงพัทยาและหัวหิน ซึ่งถือได้ว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่ได้รับความนิยมอย่างมากไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวชาวไทยหรือนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ แต่ทั้งนี้จุดเด่นของพัทยาและหัวหินก็ค่อนข้างต่างกันมากทีเดียว 

 

สำหรับผู้ที่ชื่นชอบธรรมชาติหรือความสงบที่ลงตัว และกำลังมองหาบ้านเดี่ยว หัวหินสามารถตอบโจทย์ได้อย่างตรงใจแน่นอน เพราะไม่เพียงแค่มีธรรมชาติล้อมรอบทั้งทะเลและภูเขา แต่ยังเต็มไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันทุกด้าน, ถนนหนทางที่เดินทางได้สะดวก, สถานที่ท่องเที่ยวหลากหลายสไตล์ รวมถึงไม่มีผู้คนพลุกพล่านมากเหมือนอย่างพัทยา
 
ด้วยเหตุนี้เองบ้านเดี่ยวหัวหินจึงเหมาะกับผู้ที่ต้องการมีบ้านใกล้ทะเลสักหลังให้ได้ปลดปล่อยความเหนื่อยล้าไปกับลมทะเลและธรรมชาติในวันหยุดสุดสัปดาห์ หรือผู้ที่ต้องการหาบ้านบรรยากาศดี ๆ ใกล้ชิดธรรมชาติและมีสิ่งอำนวยความสะดวกเพียบพร้อมให้กับคุณพ่อคุณแม่


*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ลงทะเบียนให้ความสนใจ (*เลือกได้สูงสุด 1 โครงการ)

เลือกทำเลที่คุณสนใจ

งบประมาณ

ข้อมูลส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัว

ความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

วันที่

1) เจ้าของข้อมูลผู้ให้ความยินยอม (นาย/นางสาว/นาง)

2) ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (SC ASSET) สำนักงานเลขที่ 1010

ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

3) วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลยินยอมให้ SC ASSET และบริษัทในเครือ สามารถเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามสำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้าน ของเจ้าของข้อมูลรวมถึงข้อมูลรายได้สถานที่ติดต่อหมายเลขโทรศัพท์ และ E-mail หรือ Line ID หรือข้อมูลอื่นใดที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้มอบ และแจ้งไว้ต่อ SC ASSET หรือบริษัทในเครือเพื่อประกอบข้อมูลในการซื้อบ้าน,ที่ดิน,ห้องชุด และผลิตภัณฑ์อื่นใด รวมถึงการใช้บริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง กับธุรกิจและบริการของ SC ASSET หรือบริษัท ในเครือ รวมตลอดถึงข้อมูลชีวภาพ ชีวมิติ เช่น ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว เสียง ข้อมูลเกี่ยวกับเชื้อชาติ ความเชื่อส่วนบุคคล ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม หรือข้อมูลอื่นใดที่ SC ASSET หรือบริษัทในเครือได้รับมาในทุกรูปแบบหรือบันทึก จากการสัมภาษณ์ด้วยวาจา หรือเจ้าของข้อมูลได้ให้ข้อมูลไว้ในแบบสอบถาม หรือทางอิเล็คทรอนิกส์ให้สามารถเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของ เจ้าของข้อมูลเพื่อประโยชน์ ในการวิเคราะห์ประมวลผลพัฒนา และใช้ในธุรกิจและบริการของ SC ASSET หรือบริษัทในเครืออันอาจเป็นประโยชน์ต่อเจ้าของข้อมูลและ ผู้บริโภคได้ โดย SC ASSET จะไม่นำข้อมูลไปเปิดเผยให้ ต่อบุคคลอื่น เว้นแต่สถาบันการเงินที่เจ้าของข้อมูลประสงค์จะขอสินเชื่อหรือสถาบันการเงินอื่นใด เพื่อประโยชน์ต่อการขอสินเชื่อของเจ้าของข้อมูล และบริษัทคู่ค้าของ SC ASSET ที่ร่วมประกอบธุรกิจในการก่อสร้างตกแต่งหรือให้บริการใดๆ ร่วมในธุรกิจของ SC ASSET และบริษัทในเครือโดยยินยอมให้สถาบัน การเงินหรือบริษัทคู่ค้าของ SC ASSET สามารถติดต่อเจ้าของข้อมูลเพื่อการใดๆ ได้ตามวัตถุประสงค์ของสถาบันการเงิน และบริษัทคู่ค้าของ SC ASSET รวมถึง การเสนอการให้บริการและผลิตภัณฑ์ต่างๆของสถาบันการเงินและบริษัทคู่ค้าของ SC ASSET รวมถึงการวิเคราะห์ วิจัยจัดทำข้อมูลทางสถิติเพื่อการปรับปรุงการพัฒนาผลิตภัณฑ์การบริการให้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้รวมถึงการส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังประเทศปลายทาง เพื่อวัตถุประสงค์ที่กล่าวข้างต้นทั้งหมด หรือเป็นการเปิดเผย ตามอำนาจหมายศาล หรือที่กฎหมายกำหนดให้เปิดเผย

4) ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

SC ASSET และบริษัทในเครือจะจัดเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตลอดระยะเวลาที่เจ้าของข้อมูล ยังคงเป็นสมาชิกผู้ซื้อบ้าน,ที่ดิน,ห้องชุด หรือผลิตภัณฑ์อื่นใด หรือใช้บริการในธุรกิจของ SC ASSET หรือบริษัทในเครืออยู่หรือในกรณีอื่นๆจนกว่าเจ้าของข้อมูลจะถอนความยินยอม

5) การแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลหรือถอนความยินยอม

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง หรือจะถอนความยินยอมเมื่อใดก็ได้โดยแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร ให้บริษัทรับทราบเป็นหนังสือหรือ E-mail: dataprivacy@scasset.com หรือโทรศัพท์แจ้งที่ Call Center เบอร์โทร. 1749 โดยการถอนความยินยอมเจ้าของข้อมูล จะมีผลกระทบต่อการใช้บริการของ SC ASSET และบริษัทในเครือที่เกี่ยวข้องใน ทุกด้านที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลใช้บริการอยู่ รวมถึงเจ้าของข้อมูลจะไม่ได้รับข้อมูลข่าวสารอันเป็นสิทธิและประโยชน์ส่วนบุคคลของ SC ASSET และบริษัทในเครือ รวมถึงบริษัทคู่ค้าของ SC ASSET

6) ติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

สำนักตรวจสอบภายใน สำนักงานเลขที่ 1010 ชั้น P13 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

Email: dataprivacy@scasset.com

ยินยอม

โครงการจะไม่ได้รับข้อมูลของท่าน และจะไม่มีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ ท่านต้องการจะยกเลิกข้อมูลใช่หรือไม่?

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังลงทะเบียนข้อมูลของท่าน

ต้องการให้ติดต่อกลับเพื่อนัดหมายเยี่ยมชม

เลือกเวลานัดหมายเยี่ยมชม

เวลาที่สะดวกให้พนักงานขายติดต่อกลับ

เลือกเวลาที่สะดวกให้ติดต่อกลับ

บ้านเดี่ยว หัวหิน 

 

สิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิตและควรต้องพิจารณาเมื่อมองหาบ้านเดี่ยว หัวหินแห่งนี้มีอยู่อย่างครบครันในทุกด้านเลยทีเดียว ไม่ว่าจะเป็นสถานศึกษา, สถานพยาบาล, ห้างสรรพสินค้า หรือรถโดยสารสาธารณะ อีกทั้งยังมีผังเมืองที่เป็นระเบียบ ประกอบกับมีถนนสภาพดีหลายเส้นทางที่เชื่อมต่อกัน ทำให้การเดินทางของผู้มีบ้านเดี่ยว หัวหินนั้นสะดวกสบายและง่ายดายไม่น้อย

 

นอกจากนี้ในวันที่ต้องการผ่อนคลายไปกับธรรมชาติ คุณก็ยังสามารถเก็บเกี่ยวบรรยากาศแสนสงบได้ตามแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติรอบ ๆ บ้านเดี่ยว หัวหิน เช่น หาดหัวหิน, หาดสวนสน, อ่างเก็บน้ำเขาเต่า, เขาตะเกียบ, เขาหินเหล็กไฟ หรือน้ำตกป่าละอู แต่ถ้าหากต้องการทำกิจกรรมร่วมกับครอบครัวก็มีสวนน้ำระดับโลกอย่าง ‘สวนน้ำ วานานาวา วอเตอร์จังเกิ้ล’ ให้คุณใช้บริการเพื่อคลายร้อนในช่วงวันหยุดยาวได้เช่นกัน

 

จุดเด่นของบ้านเดี่ยวหัวหิน

 

สำหรับจุดเด่นของบ้านเดี่ยวหัวหินนั้นสิ่งแรกที่จะมองเห็นได้อย่างชัดเจนเลยก็คือบรรยากาศที่แสนสงบผ่อนคลายท่ามกลางธรรมชาตินั่นเอง เพราะไม่ว่าจะเป็นภูเขา, ทะเล หรือหาดทราย ล้วนเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่โดดเด่นของหัวหินทั้งสิ้น 

 

และเนื่องจากบ้านเดี่ยวหัวหินอยู่ในย่านแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมจากผู้คนมากมาย จึงส่งผลให้บริเวณรอบ ๆ บ้านเดี่ยวหัวหินมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันทั้งด้านการดำเนินชีวิตและด้านการเดินทาง ตั้งแต่การเดินทางภายในหัวหิน ไปจนถึงการเดินทางข้ามจังหวัดหรือข้ามประเทศ อีกทั้งยังมีร้านอาหารชื่อดังและกิจกรรมมากมายให้ได้เลือกสรรตามไลฟ์สไตล์ของตัวเอง

 

การเดินทางในย่านบ้านเดี่ยวหัวหิน

 

ผู้คนบางส่วนยังคงมีความกังวลว่าการเดินทางภายในย่านบ้านเดี่ยวหัวหินอาจไม่สะดวกเท่าไหร่นักเนื่องจากเป็นย่านที่อยู่ต่างจังหวัด ซึ่งความจริงแล้วคุณไม่จำเป็นต้องกังวลเลยแม้แต่นิดเดียว เพราะบ้านเดี่ยวหัวหินนั้นอยู่ในย่านแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม รวมถึงได้รับการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง ทำให้การเดินทางภายในย่านบ้านเดี่ยวหัวหินค่อนข้างสะดวกสบาย ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัวหรือรถโดยสารสาธารณะก็ตาม

 

การเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัว

 

ภายในย่านบ้านเดี่ยวหัวหินจะมีถนนเพชรเกษมเป็นถนนเส้นหลักที่จะเชื่อมต่อกับถนนซอยต่าง ๆ มากมาย ทำให้ไม่ว่าจะเดินทางไปไหนภายในย่านบ้านเดี่ยวหัวหินก็ล้วนได้รับความสะดวกสบายและสามารถเดินทางได้อย่างง่ายดาย ไม่ต้องกังวลว่าจะสับสนหรือหลงทาง เนื่องจากย่านบ้านเดี่ยวหัวหินมีผังเมืองที่ค่อนข้างเป็นระเบียบนั่นเอง

 

การเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะ 

 

รถโดยสารสาธารณะที่จะคอยให้บริการในย่านบ้านเดี่ยวหัวหินนั้นแบ่งออกเป็นรถโดยสารสาธารณะแบบรับจ้าง และรถโดยสารสาธารณะแบบประจำทาง สำหรับรถโดยสารสาธารณะแบบรับจ้าง ได้แก่ รถจักรยานยนต์รับจ้าง และรถตุ๊กตุ๊ก ส่วนรถโดยสารสาธารณะแบบประจำทาง ได้แก่ รถสองแถว ซึ่งจะมีให้บริการทั้งหมด 6 สายในเส้นทางที่แตกต่างกันไป

 

สิ่งอำนวยความสะดวกย่านบ้านเดี่ยวหัวหิน

 

ด้วยทิวทัศน์ของธรรมชาติแสนสวยงาม อีกทั้งยังอยู่ไกลจากกรุงเทพไม่มากเท่าไหร่นัก ส่งผลให้นักท่องเที่ยวเลือกหัวหินเป็นอีกหนึ่งจุดหมายปลายทางที่ต้องการมาพักผ่อนหย่อนใจหรือเที่ยวชมธรรมชาติ และด้วยเหตุนี้เองนักลงทุนจำนวนมากจึงหันมาลงทุนในย่านหัวหินกันเพิ่มมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นโรงแรมที่พัก, ห้างสรรพสินค้า, สถานศึกษา รวมไปถึงสถานพยาบาล ซึ่งทำให้ผู้ที่มีบ้านเดี่ยวหัวหินได้รับความสะดวกสบายครบถ้วนในทุกด้านตามไปด้วยนั่นเอง

 

ห้างสรรพสินค้ารอบบ้านเดี่ยวหัวหิน

 

เนื่องจากบ้านเดี่ยวหัวหินตั้งอยู่ในย่านที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว ดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องกังวลว่าจะลำบากเมื่อต้องการหาซื้อของใช้จำเป็นหรือวัตถุดิบอาหารต่าง ๆ รวมไปถึงการเดินช็อปปิ้งหลังเงินเดือนออก โดยห้างสรรพสินค้าที่อยู่บริเวณรอบ ๆ มีมากมายหลายแห่ง ได้แก่ บิ๊กซีมาร์เก็ต หัวหิน, โลตัส หัวหิน, แม็คโคร หัวหิน, หัวหินช็อปปิ้งมอลล์, มาร์เก็ตวิลเลจ หัวหิน และบลูพอร์ต หัวหิน เป็นต้น

 

สถานศึกษารอบบ้านเดี่ยวหัวหิน

 

สำหรับใครที่ต้องการลงหลักปักฐานสร้างครอบครัวที่บ้านเดี่ยวหัวหิน หรือมีคนในครอบครัวยังอยู่ในวัยศึกษา บริเวณรอบ ๆ บ้านเดี่ยวหัวหินเองก็มีสถานศึกษารองรับอยู่จำนวนมากเช่นเดียวกัน ได้แก่ โรงเรียนวังไกลกังวล, โรงเรียนหัวหิน, โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย, โรงเรียนอนุบาลดรุณศึกษา, โรงเรียนอนันตรักษ์การบริบาลหัวหิน และโรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน เป็นต้น

 

สถานพยาบาลรอบบ้านเดี่ยวหัวหิน

 

สถานพยาบาลนั้นเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกที่สำคัญอย่างมากต่อการดำเนินชีวิต เพราะเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินอย่างอุบัติเหตุหรือเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้น ก็จำเป็นต้องได้รับการรักษาโดยสถานพยาบาลที่มีความพร้อมทั้งแพทย์และอุปกรณ์การรักษา ซึ่งสถานพยาบาลที่อยู่รอบ ๆ บ้านเดี่ยวหัวหินจะได้แก่ โรงพยาบาลซานเปาโล, โรงพยาบาลหัวหิน, โรงพยาบาลกรุงเทพ หัวหิน และโรงพยาบาลหัวหิน มหาการุณย์ เป็นต้น

 

บ้านเดี่ยวหัวหิน ราคา

 

นอกจากการได้รู้ถึงความสะดวกสบายในด้านต่าง ๆ และจุดที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ของบ้านเดี่ยวหัวหินแล้ว อีกสิ่งหนึ่งที่ใครหลาย ๆ คนอยากรู้ไม่แพ้กันเลยก็คือราคาของบ้านเดี่ยวหัวหินนั่นเอง แม้ว่าในปัจจุบันนี้จะยังคงมีโครงการบ้านเดี่ยว หัวหินเพียงแห่งเดียวเท่านั้น แต่ก็เป็นโครงการบ้านเดี่ยวหัวหิน ติดทะเล ซึ่งมีราคาคุ้มค่ากับสิ่งต่าง ๆ ที่ได้รับมากทีเดียว

 

ประเภท

ชื่อโครงการ

ราคาเริ่มต้น (ล้านบาท)

บ้านเดี่ยว

บูเลอวาร์ด ทัสคานี ชะอำ-หัวหิน

9.99

 

หัวหิน ย่านน่าอยู่ บรรยากาศติดทะเล

 

หัวหินนั้นเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความหลากหลายของธรรมชาติ ทั้งทะเลที่สงบ, หาดทรายแสนสะอาด, ภูเขาอุดมสมบูรณ์ รวมไปถึงน้ำตกที่เย็นฉ่ำ ทำให้บ้านเดี่ยวหัวหินอยู่ในทำเลที่ล้อมรอบไปด้วยธรรมชาติที่สงบและสวยงาม อีกทั้งยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันในทุก ๆ ด้าน

 

เรียกได้ว่าหัวหินเป็นย่านที่มีทำเลดีมากเลยทีเดียว เพราะไม่เพียงแค่เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลสวย ๆ ที่อยู่ไกลจากกรุงเทพไม่มากเท่านั้น แต่ยังสามารถอำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยวได้ด้วยการเดินทางเข้าเมืองที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นรถตู้ทางไกล, รถไฟ หรือเครื่องบิน 

 

นอกจากนี้ย่านหัวหินยังอยู่บนถนนสายหลักอย่างถนนเพชรเกษม ซึ่งผู้ที่ต้องการเดินทางลงใต้ด้วยรถยนต์ส่วนตัวก็จำเป็นต้องเดินทางผ่านถนนเพชรเกษมเช่นเดียวกัน เรียกได้ว่านอกจากหัวหินจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สามารถดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเลือกเป็นจุดหมายปลายทางได้แล้ว ยังมีทำเลที่สามารถกลายเป็นจุดแวะพักให้กับผู้ที่เดินทางลงใต้ได้อีกด้วย

 

และสำหรับใครที่อยากจะเริ่มต้นธุรกิจสักอย่างหนึ่งในย่านหัวหิน การเลือกประกอบธุรกิจร้านอาหารหรือธุรกิจคาเฟ่ก็ค่อนข้างน่าสนใจไม่น้อย เนื่องจากผู้เดินทางไกลลงใต้สามารถแวะเพื่อพักรับประทานอาหารระหว่างการเดินทางได้ และถ้าหากมีการตกแต่งร้านให้สวยงามแปลกตา ยังสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาใช้บริการได้เช่นกัน

 

โครงการบ้านเดี่ยวหัวหิน แนะนำ

 

ถ้าหากกำลังมองหาบ้านจัดสรร หัวหิน ติดทะเล หรืออยู่ในทำเลดี ๆ แต่ยังไม่เจอโครงการบ้านจัดสรรที่หัวหินแห่งไหนตรงใจ เราก็จะขอมาแนะนำโครงการบ้านเดี่ยวหัวหินสวย ๆ ที่มาพร้อมกับความไพรเวทบนหาดส่วนตัวท้ายโครงการ ให้ได้สัมผัสกับความพรีเมียมอย่างเต็มรูปแบบ 

 

บูเลอวาร์ด ทัสคานี ชะอำ-หัวหิน

 

โครงการบ้านเดี่ยวหัวหิน ‘บูเลอวาร์ด ทัสคานี ชะอำ-หัวหิน’ เป็นโครงการที่มีแรงบันดาลใจมาจากแคว้นทัสคานี ประเทศอิตาลี โดยบ้านเดี่ยวริมทะเล หัวหินแห่งนี้มาพร้อมกับสิ่งอำนวยความสะดวกแสนครบครันทั้งในโครงการและรอบโครงการ อีกทั้งทำเลที่ตั้งยังอยู่ในจุดที่เดินทางได้อย่างง่ายดายบนถนนเพชรเกษม นอกจากนี้อีกด้านของโครงการบ้านเดี่ยวหัวหิน ติดทะเลและหาดส่วนตัว ให้คุณได้พักผ่อนกับวิวทะเลอย่างไร้กังวล ส่วนราคาเริ่มต้นของโครงการบ้านเดี่ยวหัวหิน ‘บูเลอวาร์ด ทัสคานี ชะอำ-หัวหิน’ จะอยู่ที่ 9.99 ล้านบาท

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    เปิดใช้งานตลอด

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

บันทึกการตั้งค่า