Slider
Slider

บ้านเดี่ยว นนทบุรี พร้อมอยู่ 2566 บนทำเลศักยภาพ

นนทบุรี เมืองที่สองของคนรุ่นใหม่ มีทั้งบ้านเดี่ยว ทาวน์โฮม บ้านมือสอง และคอนโดคุณภาพสูงทำเลดี ด้วยทำเลเมืองปริมณฑลที่ใกล้กรุงเทพและมีรถไฟฟ้าตัดผ่านหลายสาย ทำให้ย่านนนทบุรีกลายเจริญเติบโตย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง เป็นอีกหนึ่งเมืองสำหรับคนรุ่นใหม่ที่เดินทางไปเรียนหรือเดินทางไปทำงานง่าย รายล้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย ทั้งโรงพยาบาล เช่น โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า, โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ห้างสรรพสินค้า เช่น เซ็นทรัลพลาซา รัตนาธิเบศร์, เดอะ มอลล์ งามวงศ์วาน


*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ลงทะเบียนให้ความสนใจ (*เลือกได้สูงสุด 1 โครงการ)

เลือกทำเลที่คุณสนใจ

งบประมาณ

ข้อมูลส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัว

ความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

วันที่

1) เจ้าของข้อมูลผู้ให้ความยินยอม (นาย/นางสาว/นาง)

2) ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (SC ASSET) สำนักงานเลขที่ 1010

ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

3) วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลยินยอมให้ SC ASSET และบริษัทในเครือ สามารถเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามสำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้าน ของเจ้าของข้อมูลรวมถึงข้อมูลรายได้สถานที่ติดต่อหมายเลขโทรศัพท์ และ E-mail หรือ Line ID หรือข้อมูลอื่นใดที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้มอบ และแจ้งไว้ต่อ SC ASSET หรือบริษัทในเครือเพื่อประกอบข้อมูลในการซื้อบ้าน,ที่ดิน,ห้องชุด และผลิตภัณฑ์อื่นใด รวมถึงการใช้บริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง กับธุรกิจและบริการของ SC ASSET หรือบริษัท ในเครือ รวมตลอดถึงข้อมูลชีวภาพ ชีวมิติ เช่น ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว เสียง ข้อมูลเกี่ยวกับเชื้อชาติ ความเชื่อส่วนบุคคล ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม หรือข้อมูลอื่นใดที่ SC ASSET หรือบริษัทในเครือได้รับมาในทุกรูปแบบหรือบันทึก จากการสัมภาษณ์ด้วยวาจา หรือเจ้าของข้อมูลได้ให้ข้อมูลไว้ในแบบสอบถาม หรือทางอิเล็คทรอนิกส์ให้สามารถเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของ เจ้าของข้อมูลเพื่อประโยชน์ ในการวิเคราะห์ประมวลผลพัฒนา และใช้ในธุรกิจและบริการของ SC ASSET หรือบริษัทในเครืออันอาจเป็นประโยชน์ต่อเจ้าของข้อมูลและ ผู้บริโภคได้ โดย SC ASSET จะไม่นำข้อมูลไปเปิดเผยให้ ต่อบุคคลอื่น เว้นแต่สถาบันการเงินที่เจ้าของข้อมูลประสงค์จะขอสินเชื่อหรือสถาบันการเงินอื่นใด เพื่อประโยชน์ต่อการขอสินเชื่อของเจ้าของข้อมูล และบริษัทคู่ค้าของ SC ASSET ที่ร่วมประกอบธุรกิจในการก่อสร้างตกแต่งหรือให้บริการใดๆ ร่วมในธุรกิจของ SC ASSET และบริษัทในเครือโดยยินยอมให้สถาบัน การเงินหรือบริษัทคู่ค้าของ SC ASSET สามารถติดต่อเจ้าของข้อมูลเพื่อการใดๆ ได้ตามวัตถุประสงค์ของสถาบันการเงิน และบริษัทคู่ค้าของ SC ASSET รวมถึง การเสนอการให้บริการและผลิตภัณฑ์ต่างๆของสถาบันการเงินและบริษัทคู่ค้าของ SC ASSET รวมถึงการวิเคราะห์ วิจัยจัดทำข้อมูลทางสถิติเพื่อการปรับปรุงการพัฒนาผลิตภัณฑ์การบริการให้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้รวมถึงการส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังประเทศปลายทาง เพื่อวัตถุประสงค์ที่กล่าวข้างต้นทั้งหมด หรือเป็นการเปิดเผย ตามอำนาจหมายศาล หรือที่กฎหมายกำหนดให้เปิดเผย

4) ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

SC ASSET และบริษัทในเครือจะจัดเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตลอดระยะเวลาที่เจ้าของข้อมูล ยังคงเป็นสมาชิกผู้ซื้อบ้าน,ที่ดิน,ห้องชุด หรือผลิตภัณฑ์อื่นใด หรือใช้บริการในธุรกิจของ SC ASSET หรือบริษัทในเครืออยู่หรือในกรณีอื่นๆจนกว่าเจ้าของข้อมูลจะถอนความยินยอม

5) การแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลหรือถอนความยินยอม

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง หรือจะถอนความยินยอมเมื่อใดก็ได้โดยแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร ให้บริษัทรับทราบเป็นหนังสือหรือ E-mail: dataprivacy@scasset.com หรือโทรศัพท์แจ้งที่ Call Center เบอร์โทร. 1749 โดยการถอนความยินยอมเจ้าของข้อมูล จะมีผลกระทบต่อการใช้บริการของ SC ASSET และบริษัทในเครือที่เกี่ยวข้องใน ทุกด้านที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลใช้บริการอยู่ รวมถึงเจ้าของข้อมูลจะไม่ได้รับข้อมูลข่าวสารอันเป็นสิทธิและประโยชน์ส่วนบุคคลของ SC ASSET และบริษัทในเครือ รวมถึงบริษัทคู่ค้าของ SC ASSET

6) ติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

สำนักตรวจสอบภายใน สำนักงานเลขที่ 1010 ชั้น P13 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

Email: dataprivacy@scasset.com

ยินยอม

โครงการจะไม่ได้รับข้อมูลของท่าน และจะไม่มีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ ท่านต้องการจะยกเลิกข้อมูลใช่หรือไม่?

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังลงทะเบียนข้อมูลของท่าน

ต้องการให้ติดต่อกลับเพื่อนัดหมายเยี่ยมชม

เลือกเวลานัดหมายเยี่ยมชม

เวลาที่สะดวกให้พนักงานขายติดต่อกลับ

เลือกเวลาที่สะดวกให้ติดต่อกลับ

โครงการบ้านเดี่ยวนนทบุรี 

โครงการบ้านเดี่ยวนนทบุรีมีจุดเด่นหลักๆคือความเจริญที่ไม่วุ่นวายเท่าเมืองหลวง เพราะนนทบุรีเป็นหนึ่งในศูนย์รวมความเจริญทั้งสถาบันการศึกษาต่างๆ ห้างสรรพสินค้า ร้านอาหาร โรงพยาบาล หรือการประกอบอาชีพในจังหวัดนนทบุรีก็หางานได้สะดวก จะเดินทางไปทำงานในกรุงเทพก็ไม่ยาก นอกจากนี้ยังมีบ้านหลายรูปแบบให้เลือกสรร ไม่ว่าจะเป็นบ้านเดี่ยวนนทบุรีบ้านจัดสรรนนทบุรี หรือบ้านแฝดนนทบุรี ก็มีให้เลือกครบ รวมทั้งมีโครงการบ้านนนทบุรีเกิดใหม่มากมาย การหาบ้านสวยๆแถวนนทบุรีให้ถูกใจคุณจึงไม่ยากอย่างที่คิด

 

บ้านเดี่ยว นนทบุรี มีข้อดีอย่างไร ?

บ้านเดี่ยวนนทบุรีมีข้อดีมากมาย แต่จุดเด่นสำคัญคือบ้านเดี่ยวนนทบุรีมักอยู่ในทำเลที่ให้คุณได้มีพื้นที่ส่วนตัวที่กว้างขวาง แต่ยังสามารถเดินทางไปไหนมาไหนได้อย่างสะดวกสบาย เพราะมีถนนตัดผ่านหลายสาย มีทางด่วนที่มุ่งตรงเข้าสู่ใจกลางเมือง และรถไฟฟ้าสายต่างๆ ทั้งรถไฟฟ้าสายสีม่วง(บางซื่อ-บางใหญ่) รถไฟฟ้าสายสีชมพู(แคราย – มีนบุรี) และรถไฟฟ้าสายสีน้ำตาล(แคราย – ลำสาลี) เรียกได้ว่าอยู่ใกล้ความเจริญแต่ยังคงสงบไม่ต้องพบเจอความวุ่นวาย บ้านเดี่ยวนนทบุรีจึงตอบโจทย์ความต้องการของคนรุ่นใหม่ได้เป็นอย่างดี

 

การเดินทางบ้านเดี่ยว นนทบุรี

 

การเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัว

บ้านเดี่ยวนนทบุรีอยู่ในทำเลที่เดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัวได้สะดวก เพราะมีถนนหลายสายตัดเข้าตัวเมือง เช่น ถนนงามวงศ์วาน ถนนแจ้งวัฒนะ ถนนกรุงเทพฯ-นนทบุรี ถนนตลิ่งชัน-บางบัวทอง ถนนรัตนาธิเบศร์ และยังมีทางด่วนหลายสายมุ่งตรงสู่ตัวเมืองกรุงเทพ จึงสามารถเดินทางไปได้ทุกที่อย่างไม่ต้องกังวล

 

การเดินทางโดยรถสาธารณะ ย่านนนทบุรี

รถโดยสารสาธารณะในจังหวัดนนทบุรีมีอย่างน้อย 20 สาย ทำให้สามารถเดินทางไปได้ทั่วจังหวัดนนทบุรีและยังมีอีกหลายสายที่เดินทางจากบ้านเดี่ยวนนทบุรีเข้ากรุงเทพได้เลย นอกจากรถเมล์แล้วก็ยังมีรถสาธารณะอื่นๆให้บริการตามแนวรถไฟฟ้าหรือซอยต่างๆอีกด้วย

 

การเดินทางด้วยรถไฟฟ้า

บ้านเดี่ยวนนทบุรีอยู่ในย่านที่มีรถไฟฟ้าผ่านหลายสายและทั่วถึงแทบทั้งจังหวัด ทั้งรถไฟฟ้าสายสีม่วง(บางซื่อ-บางใหญ่) รถไฟฟ้าสายสีชมพู(แคราย – มีนบุรี) และรถไฟฟ้าสายสีน้ำตาล(แคราย – ลำสาลี) หรือหากต้องการเดินทางจากนนทบุรีเข้ากรุงเทพก็สามารถไปต่อรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินได้ง่ายๆ ผู้ที่ซื้อบ้านแถวนนทบุรีจึงมีตัวเลือกสำหรับการเดินทางด้วยรถไฟฟ้าที่หลากหลาย

 

สิ่งอำนวยความสะดวกรอบโครงการบ้านเดี่ยว นนทบุรี

 

ห้างสรรพสินค้ารอบโครงการบ้านเดี่ยว นนทบุรี

บ้านเดี่ยวนนทบุรี รายล้อมไปด้วยศูนย์การค้าขนาดใหญ่มากมาย เช่น เซ็นทรัล พลาซา เวสต์เกต, IKEA บางใหญ่, เซ็นทรัล พลาซา แจ้งวัฒนะ, เดอะ มอลล์ งามวงศ์วาน เป็นต้น ไม่ว่าคุณจะซื้อบ้านเดี่ยวนนทบุรีย่านไหนก็มีห้างสรรพสินค้ารองรับทั่วทั้งจังหวัดพร้อมให้คุณเลือกใช้บริการ

 

สถานศึกษารอบโครงการบ้านเดี่ยว นนทบุรี

บ้านเดี่ยวนนทบุรีเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ตอบโจทย์คนทุกวัยเพราะมีสถานศึกษาคุณภาพเยี่ยมมากมาย ไม่ว่าจะเป็น โรงเรียนรัฐบาล โรงเรียนเอกชน หรือโรงเรียนนานาชาติ เช่น โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี, โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี,โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี, โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี, โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี, โรงเรียนนานาชาติกรุงเทพ, โรงเรียนนานาชาติร่วมฤดี ราชพฤกษ์ ฯลฯ เป็นต้น

 

โรงพยาบาลรอบโครงการบ้านเดี่ยว นนทบุรี

ผู้ที่เลือกซื้อบ้านเดี่ยวนนทบุรีสามารถอุ่นใจได้เลยเพราะว่าจังหวัดนนทบุรีมีโรงพยาบาลใหญ่เล็กมากมายกระจายทั่วทั้งจังหวัด เช่น โรงพยาบาลนนทเวช, โรงพยาบาลวิภารามปากเกร็ด, โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์, โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า, โรงพยาบาลบางใหญ่, โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์นนทบุรี, โรงพยาบาลบางกรวย เป็นต้น ไม่ว่าจะซื้อบ้านเดี่ยวนนทบุรีแถวไหนก็ไม่ต้องกังวล

 

บ้านเดี่ยวนนทบุรี ราคา

ประเภท

ชื่อโครงการ

ราคาเริ่มต้น (ล้านบาท)

บ้านเดี่ยว

บางกอก บูเลอวาร์ด เวสต์เกต

8.99

บ้านเดี่ยว

เวนิว โฟลว์ แจ้งวัฒนะ

6.99

บ้านเดี่ยว

เวนิว โฟลว์ พระราม 5

11

บ้านเดี่ยว

บางกอก บูเลอวาร์ด สาทร-ปิ่นเกล้า 2

12

บ้านเดี่ยว

บางกอก บูเลอวาร์ด พระราม 5

9.99

บ้านเดี่ยว

แกรนด์ บางกอก บูเลอวาร์ด ราชพฤกษ์ – ปิ่นเกล้า

30

บ้านเดี่ยว

เวนิว ไอดี พระราม 5

7

บ้านเดี่ยว

เวนิว ไอดี เวสต์เกต

5.99

บ้านเดี่ยว

บางกอก บูเลอวาร์ด ซิกเนเจอร์ แจ้งวัฒนะ

19

บ้านเดี่ยว

บางกอก บูเลอวาร์ด แจ้งวัฒนะ-ราชพฤกษ์/p>

9.99

 

นนทบุรี ย่านน่าอยู่ ทำเลทอง

ย่านนนทบุรีมีหมู่บ้านเกิดใหม่มากมายจากการเติบโตที่ทำให้เมืองกลายเป็นศูนย์รวมความเจริญ เปลี่ยนแปลงจากย่านเมืองเก่าทำการเกษตรเป็นชุมชนสมัยใหม่ที่มีธุรกิจหลายแห่งเติบโตและมีการคมนาคมที่เจริญขึ้นอย่างก้าวกระโดด บ้านเดี่ยวนนทบุรีอยู่ในย่านที่พร้อมรองรับการเติบโตที่ก้าวไปสู่อนาคตได้เป็นอย่างดี ทั้งที่ดินเปล่าที่พร้อมสำหรับการใช้ประโยชน์ และโครงการรถไฟฟ้าหรือโครงการถนนหลายสายที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ย่านนนทบุรีประกอบไปด้วย 7 ย่านหลักได้แก่ ย่านท่าน้ำนนท์, ย่านเรวดี, ย่านกระทรวงสาธารณสุข, ย่านพิบูลสงคราม, ย่านติวานนท์ และ ย่านพงษ์เพชร ซึ่งแต่ละย่านมีการเติบโตและจุดเด่นที่แตกต่างกัน คุณสามารถเลือกบ้านแถวนนทบุรีที่เหมาะกับคุณได้ไม่ยาก

 

โครงการบ้านเดี่ยว นนทบุรี แนะนำ

 

บางกอก บูเลอวาร์ด พระราม 5

โครงการบางกอก บูเลอวาร์ด พระราม 5 เป็นบ้านเดี่ยวนนทบุรี 2 ชั้น ที่ออกแบบเพื่อสะท้อนอัตลักษณ์การอยู่อาศัยในแบบคุณ พร้อมดีไซน์ฟังก์ชันที่เหนือระดับด้วยห้องนอนเพดานสูง เพื่อตอบรับรสนิยมร่วมสมัยอย่างแท้จริง เพียบพร้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันภายในโครงการ จึงเป็นบ้านเดี่ยวนนทบุรีที่สามารถรองรับครอบครัวขนาดกลางและครอบครัวขนาดใหญ่ได้เป็นอย่างดี ในราคาเริ่มต้น 10.19 ล้าน

 

เวนิว โฟลว์ แจ้งวัฒนะ

โครงการเวนิว โฟลว์ แจ้งวัฒนะ เป็นบ้านเดี่ยวนนทบุรี 2 ชั้น สไตล์ Nordic ที่ผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมและธรรมชาติได้อย่างกลมกลืน เพื่อให้คุณได้พักผ่อนและผ่อนคลายได้อย่างเต็มที่ ด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบครัน บ้านเดี่ยวนนทบุรีในโครงการนี้สามารถรองรับครอบครัวขนาดกลางได้ ภายใต้ระบบรักษาความปลอดภัยแบบ Double Security System ในราคาเริ่มต้น 5.29 ล้าน

 

บางกอก บูเลอวาร์ด เวสต์เกต

โครงการบ้านเดี่ยวสุดหรูนอกเมือง บางกอก บูเลอวาร์ด เวสต์เกต ได้แนวคิดจากเมือง FRENCH RIVIERA ประเทศฝรั่งเศส ประกอบกับงานสถาปัตยกรรมอันโดดเด่น ผสมผสานกันอย่างลงตัวให้คุณได้สัมผัสกับความหรูหราอย่างมีระดับ อีกทั้งตัวบ้านยังออกแบบโดยคำนึงถึงการใช้สอยที่เป็นประโยชน์ที่สุดในทุกพื้นที่ ทำเลดี ติดถนนใหญ่ เข้าออกเมืองสะดวก ในราคาเริ่มต้น 8.99 ล้านบาท

 

เวนิว โฟลว์ พระราม 5

เวนิว โฟลว์ พระราม 5 โครงการบ้านเดี่ยวย่านนนทบุรี มุ่งเน้นให้บ้านคือสถานที่พักผ่อนอย่างแท้จริง ด้วยแนวคิดการพักอาศัยแบบบ้านริมน้ำ ผสมผสานกับสถาปัตยกรรมร่วมสมัย ให้คุณได้พักผ่อนหย่อนใจในพื้นที่ความเป็นส่วนตัวสูงเพียง 70 หลังเท่านั้น เหมาะกับครอบครัวขนาดเล็กและขนาดกลาง ในราคาเริ่มต้น 11 ล้านบาท

 

บางกอก บูเลอวาร์ด สาทร-ปิ่นเกล้า 2

โครงการบ้านเดี่ยวซีรีย์ใหม่สุดหรู บางกอก บูเลอวาร์ด สาทร-ปิ่นเกล้า 2 ได้รับแรงบันดาลใจจากเมืองท่องเที่ยวสไตล์ Nordic ที่ให้ความโมเดิร์นและความหรูหราสามารถรวมตัวกันได้อย่างกลมกลืน พร้อมกับพื้นที่ส่วนกลางสีเขียวและแม่น้ำที่ทำให้คุณสัมผัสกับความเป็นธรรมชาติ อีกทั้งยังมีฟังก์ชั่นภายในตัวบ้านที่ให้ทุกพื้นที่ใช้สอยมีประโยชน์ที่สุด ในราคาเริ่มต้น 12 ล้านบาท

 

แกรนด์ บางกอก บูเลอวาร์ด ราชพฤกษ์ – ปิ่นเกล้า

โครงการบ้านเดี่ยวทำเลงาม ใจกลางราชพฤกษ์ แกรนด์ บางกอก บูเลอวาร์ด ราชพฤกษ์ – ปิ่นเกล้า คฤหาสน์ซีรีย์ใหม่ที่ได้รับแรงบันดาลใจจาก LINDERHOLF PALACE AND PARK และการออกแบบสไตล์ ROCOCO ให้คุณได้สัมผัสกับความหรูหราระดับพระราชวังตะวันตก รองรับครอบครัวขนาดใหญ่ในราคาเริ่มต้น 30 ล้านบาท

 

เวนิว ไอดี พระราม 5

เวนิว ไอดี พระราม 5 โครงการบ้านเดี่ยวสุดชีค สำหรับคนรุ่นใหม่ ให้คุณได้ปลดปล่อยความเป็นตัวคุณได้อย่างอิสระ เติมเต็มความสุขในทุกช่วงเวลา พร้อมกับความสะดวกสบายกว่า ทำเลโครงการห่างจากรถไฟฟ้าหรือทางด่วนเพียงแค่ 5 นาทีเท่านั้น ในราคาเริ่มต้น 7 ล้านบาท

 

เวนิว ไอดี เวสต์เกต

โครงการบ้านเดี่ยวของคนรุ่นใหม่ เวนิว ไอดี เวสต์เกต ออกแบบบ้านอย่างทันสมัย พร้อม ๆ กับความเป็นส่วนตัวในพื้นที่ของคุณ อีกทั้งพื้นที่ส่วนกลางยังจัดเต็มไปด้วยสวนหย่อม คลับเฮ้าส์และสระว่ายน้ำกลางแจ้ง ให้คุณได้พักผ่อนอย่างเต็มที่ ทำเลดีใกล้รถไฟฟ้าและห้างเซ็นทรัลเวสต์เกต ในราคาเริ่มต้น 5.99 ล้านบาท

 

บางกอก บูเลอวาร์ด ซิกเนเจอร์ แจ้งวัฒนะ

คฤหาสน์สุดหรูที่เป็นส่วนตัวยิ่งกว่า บางกอก บูเลอวาร์ด ซิกเนเจอร์ แจ้งวัฒนะ โครงการบ้านเดี่ยวสไตล์ใหม่ เน้นความเป็นธรรมชาติด้วยสวนและพื้นที่สีเขียวตลอดโครงการ หมดปัญหาทัศนียภาพสายไฟฟ้าบนดินรกแบบเก่า มีการนำสายไฟฟ้าลงดินทั้งโครงการ อีกทั้งยังมาพร้อมกับพื้นที่ส่วนกลางที่จะทำให้การพักผ่อนของคุณเต็มที่ได้ในทุกวัน ในราคาเริ่มต้น 19 ล้านบาท

 

บางกอก บูเลอวาร์ด แจ้งวัฒนะ-ราชพฤกษ์

บางกอก บูเลอวาร์ด แจ้งวัฒนะ-ราชพฤกษ์ โครงการบ้านเดี่ยวสุดอบอุ่นแต่ยังคงความเป็นส่วนตัวด้วยจำนวนจำกัดเพียง 82 ครอบครัว การออกแบบสไตล์โมเดิร์น ทันสมัย พร้อมกับคลับเฮ้าส์สุดหรู สระว่ายน้ำใหญ่ ฟิตเนส สวนหย่อมส่วนกลาง ให้คุณได้ใช้ชีวิตอย่างสมบูรณ์แบบ ในราคาเริ่มต้น 9.99 ล้านบาท

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    เปิดใช้งานตลอด

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

บันทึกการตั้งค่า