Slider
Slider

บ้านเดี่ยว นนทบุรี พร้อมอยู่ 2566 บนทำเลศักยภาพ


*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ลงทะเบียนให้ความสนใจ (*เลือกได้สูงสุด 1 โครงการ)

เลือกทำเลที่คุณสนใจ

งบประมาณ

ข้อมูลส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัว

ความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

วันที่

1) เจ้าของข้อมูลผู้ให้ความยินยอม (นาย/นางสาว/นาง)

2) ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (SC ASSET) สำนักงานเลขที่ 1010

ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

3) วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลยินยอมให้ SC ASSET และบริษัทในเครือ สามารถเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามสำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้าน ของเจ้าของข้อมูลรวมถึงข้อมูลรายได้สถานที่ติดต่อหมายเลขโทรศัพท์ และ E-mail หรือ Line ID หรือข้อมูลอื่นใดที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้มอบ และแจ้งไว้ต่อ SC ASSET หรือบริษัทในเครือเพื่อประกอบข้อมูลในการซื้อบ้าน,ที่ดิน,ห้องชุด และผลิตภัณฑ์อื่นใด รวมถึงการใช้บริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง กับธุรกิจและบริการของ SC ASSET หรือบริษัท ในเครือ รวมตลอดถึงข้อมูลชีวภาพ ชีวมิติ เช่น ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว เสียง ข้อมูลเกี่ยวกับเชื้อชาติ ความเชื่อส่วนบุคคล ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม หรือข้อมูลอื่นใดที่ SC ASSET หรือบริษัทในเครือได้รับมาในทุกรูปแบบหรือบันทึก จากการสัมภาษณ์ด้วยวาจา หรือเจ้าของข้อมูลได้ให้ข้อมูลไว้ในแบบสอบถาม หรือทางอิเล็คทรอนิกส์ให้สามารถเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของ เจ้าของข้อมูลเพื่อประโยชน์ ในการวิเคราะห์ประมวลผลพัฒนา และใช้ในธุรกิจและบริการของ SC ASSET หรือบริษัทในเครืออันอาจเป็นประโยชน์ต่อเจ้าของข้อมูลและ ผู้บริโภคได้ โดย SC ASSET จะไม่นำข้อมูลไปเปิดเผยให้ ต่อบุคคลอื่น เว้นแต่สถาบันการเงินที่เจ้าของข้อมูลประสงค์จะขอสินเชื่อหรือสถาบันการเงินอื่นใด เพื่อประโยชน์ต่อการขอสินเชื่อของเจ้าของข้อมูล และบริษัทคู่ค้าของ SC ASSET ที่ร่วมประกอบธุรกิจในการก่อสร้างตกแต่งหรือให้บริการใดๆ ร่วมในธุรกิจของ SC ASSET และบริษัทในเครือโดยยินยอมให้สถาบัน การเงินหรือบริษัทคู่ค้าของ SC ASSET สามารถติดต่อเจ้าของข้อมูลเพื่อการใดๆ ได้ตามวัตถุประสงค์ของสถาบันการเงิน และบริษัทคู่ค้าของ SC ASSET รวมถึง การเสนอการให้บริการและผลิตภัณฑ์ต่างๆของสถาบันการเงินและบริษัทคู่ค้าของ SC ASSET รวมถึงการวิเคราะห์ วิจัยจัดทำข้อมูลทางสถิติเพื่อการปรับปรุงการพัฒนาผลิตภัณฑ์การบริการให้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้รวมถึงการส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังประเทศปลายทาง เพื่อวัตถุประสงค์ที่กล่าวข้างต้นทั้งหมด หรือเป็นการเปิดเผย ตามอำนาจหมายศาล หรือที่กฎหมายกำหนดให้เปิดเผย

4) ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

SC ASSET และบริษัทในเครือจะจัดเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตลอดระยะเวลาที่เจ้าของข้อมูล ยังคงเป็นสมาชิกผู้ซื้อบ้าน,ที่ดิน,ห้องชุด หรือผลิตภัณฑ์อื่นใด หรือใช้บริการในธุรกิจของ SC ASSET หรือบริษัทในเครืออยู่หรือในกรณีอื่นๆจนกว่าเจ้าของข้อมูลจะถอนความยินยอม

5) การแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลหรือถอนความยินยอม

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง หรือจะถอนความยินยอมเมื่อใดก็ได้โดยแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร ให้บริษัทรับทราบเป็นหนังสือหรือ E-mail: [email protected] หรือโทรศัพท์แจ้งที่ Call Center เบอร์โทร. 1749 โดยการถอนความยินยอมเจ้าของข้อมูล จะมีผลกระทบต่อการใช้บริการของ SC ASSET และบริษัทในเครือที่เกี่ยวข้องใน ทุกด้านที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลใช้บริการอยู่ รวมถึงเจ้าของข้อมูลจะไม่ได้รับข้อมูลข่าวสารอันเป็นสิทธิและประโยชน์ส่วนบุคคลของ SC ASSET และบริษัทในเครือ รวมถึงบริษัทคู่ค้าของ SC ASSET

6) ติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

สำนักตรวจสอบภายใน สำนักงานเลขที่ 1010 ชั้น P13 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

Email: [email protected]

ยินยอม

โครงการจะไม่ได้รับข้อมูลของท่าน และจะไม่มีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ ท่านต้องการจะยกเลิกข้อมูลใช่หรือไม่?

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังลงทะเบียนข้อมูลของท่าน

ต้องการให้ติดต่อกลับเพื่อนัดหมายเยี่ยมชม

เลือกเวลานัดหมายเยี่ยมชม

เวลาที่สะดวกให้พนักงานขายติดต่อกลับ

เลือกเวลาที่สะดวกให้ติดต่อกลับ

บ้านเดี่ยว นนทบุรี มีข้อดีอย่างไร ? 

ย่านนนทบุรี เป็นอีกหนึ่งทำเลศักยภาพที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องในด้านที่อยู่อาศัย รวมไปถึงแหล่งชอปปิ้ง ไลฟ์สไตล์ต่างๆ การเดินทางที่สะดวกสบายมากขึ้นจากเมื่อก่อน ทำให้การเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองเป็นเรื่องง่ายดาย จึงไม่แปลกใจว่าทำไมบ้านเดี่ยวย่านนนทบุรี ถึงเป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับคนที่ต้องการที่อยู่อาศัยใกล้ตัวเมือง และต้องการหลีกหนีความวุ่นวายจากกรุงเทพฯ มาใช้ชีวิตสงบและเป็นส่วนตัวที่นนทบุรี

 

การเดินทาง เมื่อมาอยู่อาศัยที่บ้านเดี่ยว นนทบุรี

เดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัว 

สามารถใช้เส้นทางถนนงามวงศ์วาน ถนนแจ้งวัฒนะ ถนนกรุงเทพฯ-นนทบุรี ถนนตลิ่งชัน-บางบัวทอง ถนนรัตนาธิเบศร์ และอีกหลากหลายเส้นทาง เพื่อเชื่อมต่อเข้าสู่กรุงเทพฯ ได้อย่างง่ายดาย

 

การเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะ ย่านนนทบุรี

จากกรุงเทพฯ จะมีรถโดยสารประจำทางธรรมดาและปรับอากาศหลากหลายสายให้ใช้บริการ อาทิ สาย 27, 30, 32, 33, 51, 52, 63, 64, 65, 66, 69, 70, 90, 97, 114, 117, 127, 128, 134 และ 203 ที่สามารถนั่งมาลงที่นนทบุรีได้

 

การเดินทางด้วยรถไฟฟ้า 

สามารถเดินทางด้วยรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ เพื่อเข้าสู่กรุงเทพฯ และรถไฟฟ้าใต้ดินสายสีน้ำเงิน ก็สะดวกเช่นกัน

 

สิ่งอำนวยความสะดวกรอบโครงการบ้านเดี่ยว นนทบุรี

ห้างสรรพสินค้ารอบโครงการบ้านเดี่ยว นนทบุรี

บ้านเดี่ยว ย่านนนทบุรี มีศูนย์การค้าขนาดใหญ่มากมายที่กระจายอยู่ทั่วจังหวัดนนทบุรี อาทิ เซ็นทรัล พลาซา เวสต์เกต, IKEA บางใหญ่, เซ็นทรัล พลาซา แจ้งวัฒนะ เป็นต้น ที่สร้างความสะดวกสบายให้กับการใช้ชีวิตได้ ไม่ต่างจากการใช้ชีวิตในกรุงเทพฯ เลยทีเดียว

 

สถานศึกษารอบโครงการบ้านเดี่ยว นนทบุรี

ในจังหวัดนนทบุรีมีทั้งโรงเรียนรัฐบาลและเอกชน รวมถึงโรงเรียนนานาชาติชื่อดังหลายแห่ง อาทิ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี, โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี,โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี, โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี, โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี, โรงเรียนนานาชาติกรุงเทพ, โรงเรียนนานาชาติร่วมฤดี ราชพฤกษ์ ฯลฯ เป็นต้น

 

โรงพยาบาลรอบโครงการบ้านเดี่ยว นนทบุรี

โรงพยาบาลนนทเวช, โรงพยาบาลวิภารามปากเกร็ด, โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์, โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า, โรงพยาบาลบางใหญ่, โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์นนทบุรี, โรงพยาบาลบางกรวย เป็นต้น 

 

โครงการบ้านเดี่ยว นนทบุรี แนะนำ

บางกอก บูเลอวาร์ด พระราม 5

โครงการบ้านเดี่ยว นนทบุรี 2 ชั้น ที่ออกแบบเพื่อสะท้อนอัตลักษณ์การอยู่อาศัยในแบบคุณ พร้อมดีไซน์ฟังก์ชันที่เหนือระดับด้วยห้องนอนเพดานสูง เพื่อตอบรับรสนิยมร่วมสมัยอย่างแท้จริง เพียบพร้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันภายในโครงการ ที่สามารถรองรับครอบครัวขนาดกลางและครอบครัวขนาดใหญ่ ในราคาเริ่มต้น 10.19 ล้าน

 

บางกอก บูเลอวาร์ด แจ้งวัฒนะ 2

โครงการบ้านเดี่ยว นนทบุรี 2 ชั้น สไตล์ Luxury Nordic ที่สรรค์สร้างด้วยแรงบันดาลใจจากเมืองแถบยุโรป ผสานดีไซน์เปิดรับธรรมชาติผ่านโถงกระจกทรงสูงที่เป็นเอกลักษณ์ของสถาปัตยกรรมนอร์ดิก โดดเด่นด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันสุดหรู รองรับครอบครัวขนาดใหญ่ ภายใต้ระบบรักษาความปลอดภัยแบบ Triple Security System ในราคาเริ่มต้น 7.99 ล้าน 

 

เวนิว โฟลว์ แจ้งวัฒนะ

โครงการบ้านเดี่ยว นนทบุรี 2 ชั้น สไตล์ Nordic ที่ผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมและธรรมชาติได้อย่างกลมกลืน เพื่อให้คุณได้พักผ่อนและผ่อนคลายได้อย่างเต็มที่ ด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบครันที่รองรับครอบครัวขนาดกลาง ภายใต้ระบบรักษาความปลอดภัยแบบ Double Security System ในราคาเริ่มต้น 5.29 ล้าน

 

เพฟ ปิ่นเกล้า-ศาลายา 

โครงการบ้านเดี่ยว นนทบุรี 2 ชั้น ภายใต้แนวคิด “กว้างกว่า… ความสุขก็โตได้มากขึ้น” สไตล์ Modern Iconic รูปแบบใหม่ ที่ตั้งใจออกแบบให้ทุกพื้นที่มีฟังก์ชันตอบรับทุกการใช้ชีวิตและการพักผ่อน เหมาะสำหรับครอบครัวขนาดกลางและครอบครัวขนาดใหญ่ ที่ต้องการที่อยู่อาศัยที่พร้อมเติมเต็มความสุขของทุกคนในครอบครัว ในราคาเริ่มต้น 4.59 ล้าน

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    เปิดใช้งานตลอด

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

บันทึกการตั้งค่า