Slider
Slider

รวมโครงการบ้านเดี่ยว พัฒนาการ บ้านพร้อมอยู่ บนทำเลศักยภาพ | SC Asset

หลายๆ โครงการคอนโดมิเนียม บ้านมือสอง รวมไปถึงบ้านเดี่ยวพัฒนาการ จัดเป็นทำเลทองที่น่าอยู่และมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันศักยภาพสูง เพราะโซนนี้จัดเป็นถนนที่เชื่อมต่อกับเส้นทางเข้า-ออกในเมืองกับต่างจังหวัดได้หลายเส้นทาง พร้อมยังมีรถไฟฟ้าแถวถนนพัฒนาการโดยตรงที่จะเปิดให้บริการภายในปีนี้อีกด้วย ทาง SC Asset ขอแนะนำโครงการบ้านเดี่ยวพัฒนาการภายใต้แบรนด์ของเรา จะเหมาะกับคนไลฟ์สไตล์แบบไหน อยากรู้รายละเอียดการขายบ้านพัฒนาการของเรา สามารถรับชมเนื้อหาเพิ่มเติมในเนื้อหาต่อไป


*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ลงทะเบียนให้ความสนใจ (*เลือกได้สูงสุด 1 โครงการ)

เลือกทำเลที่คุณสนใจ

งบประมาณ

ข้อมูลส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัว

ความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

วันที่

1) เจ้าของข้อมูลผู้ให้ความยินยอม (นาย/นางสาว/นาง)

2) ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (SC ASSET) สำนักงานเลขที่ 1010

ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

3) วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลยินยอมให้ SC ASSET และบริษัทในเครือ สามารถเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามสำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้าน ของเจ้าของข้อมูลรวมถึงข้อมูลรายได้สถานที่ติดต่อหมายเลขโทรศัพท์ และ E-mail หรือ Line ID หรือข้อมูลอื่นใดที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้มอบ และแจ้งไว้ต่อ SC ASSET หรือบริษัทในเครือเพื่อประกอบข้อมูลในการซื้อบ้าน,ที่ดิน,ห้องชุด และผลิตภัณฑ์อื่นใด รวมถึงการใช้บริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง กับธุรกิจและบริการของ SC ASSET หรือบริษัท ในเครือ รวมตลอดถึงข้อมูลชีวภาพ ชีวมิติ เช่น ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว เสียง ข้อมูลเกี่ยวกับเชื้อชาติ ความเชื่อส่วนบุคคล ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม หรือข้อมูลอื่นใดที่ SC ASSET หรือบริษัทในเครือได้รับมาในทุกรูปแบบหรือบันทึก จากการสัมภาษณ์ด้วยวาจา หรือเจ้าของข้อมูลได้ให้ข้อมูลไว้ในแบบสอบถาม หรือทางอิเล็คทรอนิกส์ให้สามารถเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของ เจ้าของข้อมูลเพื่อประโยชน์ ในการวิเคราะห์ประมวลผลพัฒนา และใช้ในธุรกิจและบริการของ SC ASSET หรือบริษัทในเครืออันอาจเป็นประโยชน์ต่อเจ้าของข้อมูลและ ผู้บริโภคได้ โดย SC ASSET จะไม่นำข้อมูลไปเปิดเผยให้ ต่อบุคคลอื่น เว้นแต่สถาบันการเงินที่เจ้าของข้อมูลประสงค์จะขอสินเชื่อหรือสถาบันการเงินอื่นใด เพื่อประโยชน์ต่อการขอสินเชื่อของเจ้าของข้อมูล และบริษัทคู่ค้าของ SC ASSET ที่ร่วมประกอบธุรกิจในการก่อสร้างตกแต่งหรือให้บริการใดๆ ร่วมในธุรกิจของ SC ASSET และบริษัทในเครือโดยยินยอมให้สถาบัน การเงินหรือบริษัทคู่ค้าของ SC ASSET สามารถติดต่อเจ้าของข้อมูลเพื่อการใดๆ ได้ตามวัตถุประสงค์ของสถาบันการเงิน และบริษัทคู่ค้าของ SC ASSET รวมถึง การเสนอการให้บริการและผลิตภัณฑ์ต่างๆของสถาบันการเงินและบริษัทคู่ค้าของ SC ASSET รวมถึงการวิเคราะห์ วิจัยจัดทำข้อมูลทางสถิติเพื่อการปรับปรุงการพัฒนาผลิตภัณฑ์การบริการให้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้รวมถึงการส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังประเทศปลายทาง เพื่อวัตถุประสงค์ที่กล่าวข้างต้นทั้งหมด หรือเป็นการเปิดเผย ตามอำนาจหมายศาล หรือที่กฎหมายกำหนดให้เปิดเผย

4) ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

SC ASSET และบริษัทในเครือจะจัดเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตลอดระยะเวลาที่เจ้าของข้อมูล ยังคงเป็นสมาชิกผู้ซื้อบ้าน,ที่ดิน,ห้องชุด หรือผลิตภัณฑ์อื่นใด หรือใช้บริการในธุรกิจของ SC ASSET หรือบริษัทในเครืออยู่หรือในกรณีอื่นๆจนกว่าเจ้าของข้อมูลจะถอนความยินยอม

5) การแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลหรือถอนความยินยอม

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง หรือจะถอนความยินยอมเมื่อใดก็ได้โดยแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร ให้บริษัทรับทราบเป็นหนังสือหรือ E-mail: dataprivacy@scasset.com หรือโทรศัพท์แจ้งที่ Call Center เบอร์โทร. 1749 โดยการถอนความยินยอมเจ้าของข้อมูล จะมีผลกระทบต่อการใช้บริการของ SC ASSET และบริษัทในเครือที่เกี่ยวข้องใน ทุกด้านที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลใช้บริการอยู่ รวมถึงเจ้าของข้อมูลจะไม่ได้รับข้อมูลข่าวสารอันเป็นสิทธิและประโยชน์ส่วนบุคคลของ SC ASSET และบริษัทในเครือ รวมถึงบริษัทคู่ค้าของ SC ASSET

6) ติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

สำนักตรวจสอบภายใน สำนักงานเลขที่ 1010 ชั้น P13 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

Email: dataprivacy@scasset.com

ยินยอม

โครงการจะไม่ได้รับข้อมูลของท่าน และจะไม่มีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ ท่านต้องการจะยกเลิกข้อมูลใช่หรือไม่?

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังลงทะเบียนข้อมูลของท่าน

ต้องการให้ติดต่อกลับเพื่อนัดหมายเยี่ยมชม

เลือกเวลานัดหมายเยี่ยมชม

เวลาที่สะดวกให้พนักงานขายติดต่อกลับ

เลือกเวลาที่สะดวกให้ติดต่อกลับ

โครงการบ้านเดี่ยวพัฒนาการ 

โครงการบ้านเดี่ยวพัฒนาการ เป็นทำเลใกล้มอเตอร์เวย์ฝั่งตะวันออกที่สามารถเดินทางได้สะดวกสบาย เพราะนอกจากจะเดินทางเข้าเมืองหรือออกต่างจังหวัดสามารถผ่านถนนศรีนครินทร์แล้ว และที่น่าสนใจมากกว่านั้น จะมีรถไฟชานเมืองสายสีเหลือง (ลาดพร้าว-สำโรง) ใกล้ถนนพัฒนาการโดยตรง เปิดใช้บริการในอนาคตภายในปี 2566

 

บ้านเดี่ยว พัฒนาการ มีข้อดีอย่างไร ?

ทำเลบ้านเดี่ยวพัฒนาการ เป็นอีกหนึ่งทำเลชานเมืองฝั่งตะวันออกของกรุงเทพฯ ที่มีเขตพื้นที่ตั้งแต่แยกคลองตันไปจนถึงเขตประเวศ และยังมีแหล่งไลฟ์สไตล์ที่ครบครันไม่แพ้ในตัวเมืองกรุงเทพฯ ชั้นในเลย ด้วยเส้นถนน อาทิ บ้านเดี่ยวพัฒนาการตัดใหม่ , บ้านเดี่ยวพัฒนาการ38 ฯลฯ เป็นเส้นทางที่สามารถเชื่อมต่อกับถนนได้หลากหลายสาย ทำให้การเดินทางด้วยรถส่วนตัวเข้าสู่ตัวเมืองและต่างจังหวัดเป็นเรื่องง่ายและสะดวกรวดเร็ว รวมไปถึงระบบขนส่งสาธารณะที่กำลังพัฒนาในปี 2566 ครึ่งปีแรก 

 

จึงทำให้บ้านเดี่ยวพัฒนาการเป็นอีกหนึ่งทำเลที่น่าสนใจสำหรับคนที่กำลังมองหาบ้านเดี่ยวแถบชานเมือง แต่เพียบพร้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบครัน

 

การเดินทางบ้านเดี่ยวพัฒนาการ

ใครซื้อโครงการบ้านเดี่ยวพัฒนาการ ไม่ต้องกังวลเรื่องการเดินทางเลย เพราะพื้นที่เขตนี้ สามารถเดินทางด้วยรถส่วนตัวเชื่อมต่อไปยังถนนอื่นๆ หรือเดินผ่านรถไฟฟ้า และรถขนส่งสาธารณะได้หลากหลายเส้นทาง โดยเราจะมาบอกรายละเอียดเส้นทางที่หมู่บ้านพัฒนาการตรงส่วนของพาร์ทนี้

 

เดินทางด้วยรถยนต์

ถนนเส้นหลักของทำเลพัฒนาการ ก็คือ ถนนพัฒนาการ โดยจะเริ่มตั้งแต่แยกที่ตัดกับถนนรามคำแหง ไปจนถึงแยกเฉลิมพระเกียรติฯ – พัฒนาการ นอกจากนี้ถนนพัฒนาการยังเชื่อมกับถนนเส้นหลักอีกหลายสาย เช่น ถนนอ่อนนุช ถนนศรีนครินทร์ อีกทั้งยังมีทางด่วนศรีรัชและทางด่วนฉลองรัช ที่คอยอำนวยความสะดวกในการเดินทางอีกด้วย

 

เดินทางโดยรถสาธารณะ 

นอกจากจะเดินทางด้วยรถยนต์แล้ว ถนนบ้านแถวพัฒนาการมีระบบขนส่งสาธารณะอย่างรถประจำทางคอยให้บริการ โดยสายสำคัญที่ให้บริการบนถนนเส้นพัฒนาการ ได้แก่ 11, 92, 133, 206, 517 เป็นต้น

 

การเดินทางด้วยรถไฟฟ้า

อีกหนึ่งระบบขนส่งสาธารณะ ที่ทำให้การเดินทางในทำเลพัฒนาการเข้าออกสะดวกสบายมากขึ้น คือ รถไฟฟ้าสายสีเหลือง (ลาดพร้าวมาจนถึงพัฒนาการและสำโรง) พร้อมทั้งเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ (สถานี หัวหมาก) รวมถึงเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้า MRT (สถานีรัชดา) รถไฟฟ้าสายสีส้ม (ลำสาลี-สำโรง)

 

สิ่งอำนวยความสะดวกรอบโครงการบ้านเดี่ยว พัฒนาการ

โครงการบ้านเดี่ยวพัฒนาการ เป็นเขตพื้นที่ที่มีศักยภาพสำหรับการอยู่อาศัยสูง เนื่องจากพื้นที่ละแวกรอบๆ มีสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างห้างสรรพสินค้าชั้นนำบนถนนศรีนครินทร์ สถานรักษาพยาบาล และโรงเรียนที่มีตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนไปถึงระดับมหาวิทยาลัย

 

ห้างสรรพสินค้า ย่านบ้านเดี่ยว พัฒนาการ

ทำเลบ้านเดี่ยวพัฒนาการ เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ทำเลที่มีแหล่งคอมมูนิตี้มอลล์ขนาดใหญ่ สามารถรองรับการอยู่อาศัยแก่ผู้ชอบช้อปปิ้งกับงานสังสรรค์ปาร์ตี้เป็นจำนวนมาก อาทิ โลตัส พัฒนาการ, London Street, The Nine (The Nine Neighborhood Center), ธัญญา พาร์ค, ซีคอน สแควร์ ศรีนครินทร์, พาราไดซ์ พาร์ค และไฮไลท์แหล่งเดินเที่ยวกลางคืน ตลาดนัดรถไฟศรีนครินทร์ เป็นต้น

 

สถานศึกษา ย่านบ้านเดี่ยว พัฒนาการ

ไม่เพียงแค่บ้านแถวพัฒนาการจะอยู่ล้อมรอบห้างสรรพสินค้าชั้นนำเท่านั้น แต่ทำเลบ้านเดี่ยวพัฒนาการ

มีสถานศึกษาชั้นนำที่ตั้งอยู่บริเวณรอบๆ โครงการบ้านเดี่ยว พัฒนาการ อย่างโรงเรียนนานาชาติ บางกอก เพรพ, โรงเรียนนานาชาติ เอกมัย, มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ หัวหมาก เป็นต้น

 

โรงพยาบาล ย่านบ้านเดี่ยว พัฒนาการ

ใครอยู่หมู่บ้านพัฒนาการไม่ต้องกังวลหากต้องเจ็บป่วย เพราะรอบโครงการบ้านเดี่ยวพัฒนาการ มีโรงพยาบาลชั้นนำที่พร้อมให้บริการยามเจ็บป่วยหรือฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง อาทิ โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์, โรงพยาบาลกรุงเทพ, โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท เป็นต้น

 

บ้านเดี่ยวพัฒนาการ ราคา

โครงการบ้านจัดสรรพัฒนาการภายในแบรนด์ SC Asset จะมีทั้งหมด 1 โครงการ ได้แก่ บ้านเดี่ยวพัฒนาการเดอะ เจนทริ (The Gentry Phatthanakan 2) ในราคาเริ่มต้น 38 ล้านบาท

 

ประเภท

ชื่อโครงการ

ราคาเริ่มต้น (ล้านบาท)

บ้านเดี่ยว

เดอะ เจนทริ พัฒนาการ

38 – 70

 

พัฒนาการ ย่านน่าอยู่ ทำเลทอง

บ้านพัฒนาการ จัดเป็นเขตชานเมืองอยู่โซนตะวันออกของกรุงเทพฯ ที่แบ่งออกเป็น 2 ฝั่งคือ โซนพัฒนาการ-อ่อนนุช กับ โซนพัฒนาการ-ศรีนครินทร์ ด้วยเป็นย่านที่เชื่อมต่อกับพื้นในเมืองและพื้นที่ออกเข้าสู่ต่างจังหวัดอีกด้วย ทำให้ราคาซื้อที่ดินโครงการบ้านพัฒนาการต่างๆ ในปัจจุบันมีมูลค่าสูงขึ้นทุกๆ ปีละ 10% โดยเฉพาะคอนโดมิเนียม บ้านเดี่ยวพัฒนาการกำลังได้รับความนิยมมากขึ้น

 

นอกจากนี้ในอนาคตอาจสูงขึ้นได้อีก เพราะบ้านแถวอ่อนนุชพัฒนาการกับศรีนครินทร์จะมีรถไฟฟ้าสายสีเหลือง (ลาดพร้าว-สำโรง) ผ่านถนนพัฒนาการโดยตรง ยิ่งช่วยทำให้ย่านนี้เป็นทำเลที่น่าอยู่ เข้าถึงพื้นที่ได้สะดวกมากขึ้น

 

โครงการบ้านเดี่ยว พัฒนาการ แนะนำ

แนะนำโครงการบ้านแถวพัฒนาการประเภทบ้านเดี่ยว 1 รูปแบบ ได้แก่ เดอะ เจนทริ พัฒนาการ

 

เดอะ เจนทริ พัฒนาการ

โครงการบ้านเดี่ยวย่านพัฒนาการ เดอะ เจนทริ เป็นบ้านหรูพัฒนาการ 3 ชั้น สไตล์โมเดิร์นที่เรียบง่ายสบายตา  ด้วยการตกแต่งได้แรงบันดาลใจมาจาก Vertical Garden House แนวเอิร์ธโทนที่อยู่ร่วมกับพื้นที่ธรรมชาติ ด้วยวัสดุโครงสร้างบ้านเดี่ยวพัฒนาการนี้มี New Facade แบบใหม่ จัดสรรให้บ้านเปิดรับลมธรรมชาติเข้าสู่พื้นที่อาศัยได้อย่างปลอดโปร่ง มีความส่วนตัวสูง โครงการนี้จัดอยู่ในพื้นที่ใจกลางเมือง เหมาะสำหรับครอบครัวขนาดใหญ่ ในราคาเริ่มต้น 40 ล้านบาท

 

เดอะ เจนทริ พัฒนาการ 2

บ้านเดี่ยวใกล้ใจกลางเมือง เดอะ เจนทริ พัฒนาการ 2 บ้านเดี่ยวย่านพัฒนาการที่สามารถเดินทางเข้าสู่ใจกลางเมืองอย่างทองหล่อเพียง 5 กิโลเมตร ให้คุณได้ใช้ชีวิตอันหรูหราด้วยแรงบันดาลใจจาก VERMILION CLIFFS เหมาะกับครอบครัว เหมาะกับครอบครัวขนาดกลางไปจนถึงขนาดใหญ่ ราคาเริ่มต้น 45 ล้านบาท

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    เปิดใช้งานตลอด

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

บันทึกการตั้งค่า