Slider
Slider

รวมโครงการบ้านเดี่ยว พัฒนาการ บ้านพร้อมอยู่ บนทำเลศักยภาพ | SC Asset


*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ลงทะเบียนให้ความสนใจ (*เลือกได้สูงสุด 1 โครงการ)

เลือกทำเลที่คุณสนใจ

งบประมาณ

ข้อมูลส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัว

ความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

วันที่

1) เจ้าของข้อมูลผู้ให้ความยินยอม (นาย/นางสาว/นาง)

2) ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (SC ASSET) สำนักงานเลขที่ 1010

ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

3) วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลยินยอมให้ SC ASSET และบริษัทในเครือ สามารถเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามสำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้าน ของเจ้าของข้อมูลรวมถึงข้อมูลรายได้สถานที่ติดต่อหมายเลขโทรศัพท์ และ E-mail หรือ Line ID หรือข้อมูลอื่นใดที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้มอบ และแจ้งไว้ต่อ SC ASSET หรือบริษัทในเครือเพื่อประกอบข้อมูลในการซื้อบ้าน,ที่ดิน,ห้องชุด และผลิตภัณฑ์อื่นใด รวมถึงการใช้บริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง กับธุรกิจและบริการของ SC ASSET หรือบริษัท ในเครือ รวมตลอดถึงข้อมูลชีวภาพ ชีวมิติ เช่น ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว เสียง ข้อมูลเกี่ยวกับเชื้อชาติ ความเชื่อส่วนบุคคล ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม หรือข้อมูลอื่นใดที่ SC ASSET หรือบริษัทในเครือได้รับมาในทุกรูปแบบหรือบันทึก จากการสัมภาษณ์ด้วยวาจา หรือเจ้าของข้อมูลได้ให้ข้อมูลไว้ในแบบสอบถาม หรือทางอิเล็คทรอนิกส์ให้สามารถเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของ เจ้าของข้อมูลเพื่อประโยชน์ ในการวิเคราะห์ประมวลผลพัฒนา และใช้ในธุรกิจและบริการของ SC ASSET หรือบริษัทในเครืออันอาจเป็นประโยชน์ต่อเจ้าของข้อมูลและ ผู้บริโภคได้ โดย SC ASSET จะไม่นำข้อมูลไปเปิดเผยให้ ต่อบุคคลอื่น เว้นแต่สถาบันการเงินที่เจ้าของข้อมูลประสงค์จะขอสินเชื่อหรือสถาบันการเงินอื่นใด เพื่อประโยชน์ต่อการขอสินเชื่อของเจ้าของข้อมูล และบริษัทคู่ค้าของ SC ASSET ที่ร่วมประกอบธุรกิจในการก่อสร้างตกแต่งหรือให้บริการใดๆ ร่วมในธุรกิจของ SC ASSET และบริษัทในเครือโดยยินยอมให้สถาบัน การเงินหรือบริษัทคู่ค้าของ SC ASSET สามารถติดต่อเจ้าของข้อมูลเพื่อการใดๆ ได้ตามวัตถุประสงค์ของสถาบันการเงิน และบริษัทคู่ค้าของ SC ASSET รวมถึง การเสนอการให้บริการและผลิตภัณฑ์ต่างๆของสถาบันการเงินและบริษัทคู่ค้าของ SC ASSET รวมถึงการวิเคราะห์ วิจัยจัดทำข้อมูลทางสถิติเพื่อการปรับปรุงการพัฒนาผลิตภัณฑ์การบริการให้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้รวมถึงการส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังประเทศปลายทาง เพื่อวัตถุประสงค์ที่กล่าวข้างต้นทั้งหมด หรือเป็นการเปิดเผย ตามอำนาจหมายศาล หรือที่กฎหมายกำหนดให้เปิดเผย

4) ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

SC ASSET และบริษัทในเครือจะจัดเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตลอดระยะเวลาที่เจ้าของข้อมูล ยังคงเป็นสมาชิกผู้ซื้อบ้าน,ที่ดิน,ห้องชุด หรือผลิตภัณฑ์อื่นใด หรือใช้บริการในธุรกิจของ SC ASSET หรือบริษัทในเครืออยู่หรือในกรณีอื่นๆจนกว่าเจ้าของข้อมูลจะถอนความยินยอม

5) การแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลหรือถอนความยินยอม

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง หรือจะถอนความยินยอมเมื่อใดก็ได้โดยแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร ให้บริษัทรับทราบเป็นหนังสือหรือ E-mail: [email protected] หรือโทรศัพท์แจ้งที่ Call Center เบอร์โทร. 1749 โดยการถอนความยินยอมเจ้าของข้อมูล จะมีผลกระทบต่อการใช้บริการของ SC ASSET และบริษัทในเครือที่เกี่ยวข้องใน ทุกด้านที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลใช้บริการอยู่ รวมถึงเจ้าของข้อมูลจะไม่ได้รับข้อมูลข่าวสารอันเป็นสิทธิและประโยชน์ส่วนบุคคลของ SC ASSET และบริษัทในเครือ รวมถึงบริษัทคู่ค้าของ SC ASSET

6) ติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

สำนักตรวจสอบภายใน สำนักงานเลขที่ 1010 ชั้น P13 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

Email: [email protected]

ยินยอม

โครงการจะไม่ได้รับข้อมูลของท่าน และจะไม่มีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ ท่านต้องการจะยกเลิกข้อมูลใช่หรือไม่?

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังลงทะเบียนข้อมูลของท่าน

ต้องการให้ติดต่อกลับเพื่อนัดหมายเยี่ยมชม

เลือกเวลานัดหมายเยี่ยมชม

เวลาที่สะดวกให้พนักงานขายติดต่อกลับ

เลือกเวลาที่สะดวกให้ติดต่อกลับ

บ้านเดี่ยว พัฒนาการ มีข้อดีอย่างไร

ทำเลพัฒนาการ เป็นอีกหนึ่งทำเลชานเมืองฝั่งตะวันออกของกรุงเทพฯ ที่มีเขตพื้นที่ตั้งแต่แยกคลองตันไปจนถึงเขตประเวศ และยังมีแหล่งไลฟ์สไตล์ที่ครบครันไม่ต่างจากในตัวเมืองกรุงเทพฯ ชั้นใน อีกทั้งยังเชื่อมต่อกับถนนหลากหลายสาย ทำให้การเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองเป็นไปได้ง่ายและสะดวก รวมไปถึงระบบขนส่งสาธารณะที่กำลังพัฒนา จึงทำให้บ้านเดี่ยว พัฒนาการเป็นอีกหนึ่งทำเลที่น่าสนใจสำหรับคนที่กำลังมองหาบ้านเดี่ยวแถบชานเมือง แต่เพียบพร้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบครัน

 

การเดินทางบ้านเดี่ยว พัฒนาการ

เดินทางด้วยรถยนต์

ถนนเส้นหลักของทำเลพัฒนาการ ก็คือ ถนนพัฒนาการ โดยจะเริ่มตั้งแต่แยกที่ตัดกับถนนรามคำแหง ไปจนถึงแยกเฉลิมพระเกียรติฯ – พัฒนาการ นอกจากนี้ถนนพัฒนาการยังเชื่อมกับถนนเส้นหลักอีกหลายสาย เช่น ถนนอ่อนนุช ถนนศรีนครินทร์ อีกทั้งยังมีทางด่วนศรีรัชและทางด่วนฉลองรัช ที่คอยอำนวยความสะดวกในการเดินทางอีกด้วย

 

เดินทางด้วยรถสาธารณะ

นอกจากจะเดินทางด้วยรถยนต์แล้ว ถนนพัฒนาการยังมีระบบขนส่งสาธารณะอย่างรถประจำทางคอยให้บริการ โดยสายสำคัญที่ให้บริการบนถนนเส้นพัฒนาการ ได้แก่ 11, 92, 133, 206, 517 เป็นต้น

 

เดินทางด้วยรถไฟฟ้า

อีกหนึ่งระบบขนส่งสาธารณะ ที่ทำให้การเดินทางในทำเลพัฒนาการสะดวกสบายมากขึ้นก็คือ รถไฟฟ้าสายสีเหลือง ที่เริ่มต้นตั้งแต่ลาดพร้าวมาจนถึงพัฒนาการและสำโรง พร้อมทั้งเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ ที่สถานีพัฒนาการ (สถานีรถไฟฟ้า แอร์ พอร์ต เรล ลิงก์ หัวหมาก) รวมถึงเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้า MRT สถานีรัชดา รถไฟฟ้าสายสีส้ม สถานีลำสาลี และเชื่อมต่อรถไฟฟ้า BTS สถานีสำโรงอีกด้วย

 

สิ่งอำนวยความสะดวกรอบโครงการบ้านเดี่ยว พัฒนาการ

ห้างสรรพสินค้า

ทำเลบ้านเดี่ยว พัฒนาการ เป็นอีกหนึ่งทำเลที่มีห้างสรรพสินค้าและคอมมูนิตี้มอลล์ ที่รองรับการอยู่อาศัยเป็นจำนวนมาก อาทิ โลตัส พัฒนาการ, London Street, The Nine (The Nine Neighborhood Center), ธัญญา พาร์ค, ซีคอน สแควร์ ศรีนครินทร์, พาราไดซ์ พาร์ค เป็นต้น
สถานศึกษา

 

ไม่เพียงแวดล้อมด้วยห้างสรรพสินค้าชั้นนำเท่านั้น แต่ทำเลพัฒนาการยังมีสถานศึกษาชั้นนำที่ตั้งอยู่บริเวณรอบๆ โครงการบ้านเดี่ยว พัฒนาการ อย่างโรงเรียนนานาชาติ บางกอก เพรพ, โรงเรียนนานาชาติ เอกมัย, มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ หัวหมาก เป็นต้น

โรงพยาบาล

หมดห่วงเรื่องการเจ็บป่วย เพราะรอบโครงการบ้านเดี่ยว พัฒนาการ มีโรงพยาบาลชั้นนำที่พร้อมให้บริการยามเจ็บป่วยหรือฉุกเฉินตลอดเวลา อาทิ โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์, โรงพยาบาลกรุงเทพ, โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท เป็นต้น

 

โครงการบ้านเดี่ยว พัฒนาการ แนะนำ

เดอะ เจนทริ พัฒนาการ

โครงการบ้านเดี่ยว เดอะ เจนทริ พัฒนาการ เป็นโครงการบ้านเดี่ยว วิลล่าหรู 3 ชั้น ดีไซน์ใหม่สไตล์โมเดิร์นที่ออกแบบมาเพื่อรองรับกับการใช้ชีวิตมากยิ่งขึ้น โดยมาพร้อมกับ New Facade ที่ให้คุณสามารถเปิดรับลมธรรมชาติได้อย่างอิสระ แต่ยังคงความเป็นส่วนตัวเอาไว้ นอกจากนี้ยังมีฟังก์ชันพิเศษที่ทางโครงการมอบให้กับตัวบ้าน เพื่อเติมเต็มพื้นที่สีเขียวภายในบ้าน รองรับการพักผ่อนในทุกอิริยาบท เหมาะสำหรับครอบครัวขนาดใหญ่ ในราคาเริ่มต้น 40 ล้านบาท

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    เปิดใช้งานตลอด

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

บันทึกการตั้งค่า