Slider
Slider

โครงการบ้านเดี่ยว พระราม 5 พร้อมอยู่ บนทำเลศักยภาพ

โครงการบ้านเดี่ยวพระราม 5 โซนชานเมืองฝั่งคนนนท์ที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจไม่แพ้เมืองในกทม. ด้วยสายถนนพระราม 5 เดินทางเข้า-ออกตัวเมืองได้หลายสาย และยังมีขนส่งสาธารณะอย่างรถไฟฟ้าสายสีม่วง วิ่งใกล้กับถนนอีกด้วย ทาง SC Asset ขอแนะนำโครงการบ้านแฝด บ้านเดี่ยวพระราม 5 ภายใต้เครือข่ายเรา จะเหมาะกับคนไลฟ์สไตล์แบบไหน อยากรู้รายละเอียดเกี่ยวกับทำเลบ้านเดี่ยวพระราม 5 หรือบ้านประเภทอื่นๆ สามารถรับชมเนื้อหาในพาร์ทต่อไป 


*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ลงทะเบียนให้ความสนใจ (*เลือกได้สูงสุด 1 โครงการ)

เลือกทำเลที่คุณสนใจ

งบประมาณ

ข้อมูลส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัว

ความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

วันที่

1) เจ้าของข้อมูลผู้ให้ความยินยอม (นาย/นางสาว/นาง)

2) ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (SC ASSET) สำนักงานเลขที่ 1010

ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

3) วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลยินยอมให้ SC ASSET และบริษัทในเครือ สามารถเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามสำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้าน ของเจ้าของข้อมูลรวมถึงข้อมูลรายได้สถานที่ติดต่อหมายเลขโทรศัพท์ และ E-mail หรือ Line ID หรือข้อมูลอื่นใดที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้มอบ และแจ้งไว้ต่อ SC ASSET หรือบริษัทในเครือเพื่อประกอบข้อมูลในการซื้อบ้าน,ที่ดิน,ห้องชุด และผลิตภัณฑ์อื่นใด รวมถึงการใช้บริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง กับธุรกิจและบริการของ SC ASSET หรือบริษัท ในเครือ รวมตลอดถึงข้อมูลชีวภาพ ชีวมิติ เช่น ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว เสียง ข้อมูลเกี่ยวกับเชื้อชาติ ความเชื่อส่วนบุคคล ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม หรือข้อมูลอื่นใดที่ SC ASSET หรือบริษัทในเครือได้รับมาในทุกรูปแบบหรือบันทึก จากการสัมภาษณ์ด้วยวาจา หรือเจ้าของข้อมูลได้ให้ข้อมูลไว้ในแบบสอบถาม หรือทางอิเล็คทรอนิกส์ให้สามารถเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของ เจ้าของข้อมูลเพื่อประโยชน์ ในการวิเคราะห์ประมวลผลพัฒนา และใช้ในธุรกิจและบริการของ SC ASSET หรือบริษัทในเครืออันอาจเป็นประโยชน์ต่อเจ้าของข้อมูลและ ผู้บริโภคได้ โดย SC ASSET จะไม่นำข้อมูลไปเปิดเผยให้ ต่อบุคคลอื่น เว้นแต่สถาบันการเงินที่เจ้าของข้อมูลประสงค์จะขอสินเชื่อหรือสถาบันการเงินอื่นใด เพื่อประโยชน์ต่อการขอสินเชื่อของเจ้าของข้อมูล และบริษัทคู่ค้าของ SC ASSET ที่ร่วมประกอบธุรกิจในการก่อสร้างตกแต่งหรือให้บริการใดๆ ร่วมในธุรกิจของ SC ASSET และบริษัทในเครือโดยยินยอมให้สถาบัน การเงินหรือบริษัทคู่ค้าของ SC ASSET สามารถติดต่อเจ้าของข้อมูลเพื่อการใดๆ ได้ตามวัตถุประสงค์ของสถาบันการเงิน และบริษัทคู่ค้าของ SC ASSET รวมถึง การเสนอการให้บริการและผลิตภัณฑ์ต่างๆของสถาบันการเงินและบริษัทคู่ค้าของ SC ASSET รวมถึงการวิเคราะห์ วิจัยจัดทำข้อมูลทางสถิติเพื่อการปรับปรุงการพัฒนาผลิตภัณฑ์การบริการให้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้รวมถึงการส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังประเทศปลายทาง เพื่อวัตถุประสงค์ที่กล่าวข้างต้นทั้งหมด หรือเป็นการเปิดเผย ตามอำนาจหมายศาล หรือที่กฎหมายกำหนดให้เปิดเผย

4) ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

SC ASSET และบริษัทในเครือจะจัดเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตลอดระยะเวลาที่เจ้าของข้อมูล ยังคงเป็นสมาชิกผู้ซื้อบ้าน,ที่ดิน,ห้องชุด หรือผลิตภัณฑ์อื่นใด หรือใช้บริการในธุรกิจของ SC ASSET หรือบริษัทในเครืออยู่หรือในกรณีอื่นๆจนกว่าเจ้าของข้อมูลจะถอนความยินยอม

5) การแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลหรือถอนความยินยอม

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง หรือจะถอนความยินยอมเมื่อใดก็ได้โดยแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร ให้บริษัทรับทราบเป็นหนังสือหรือ E-mail: dataprivacy@scasset.com หรือโทรศัพท์แจ้งที่ Call Center เบอร์โทร. 1749 โดยการถอนความยินยอมเจ้าของข้อมูล จะมีผลกระทบต่อการใช้บริการของ SC ASSET และบริษัทในเครือที่เกี่ยวข้องใน ทุกด้านที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลใช้บริการอยู่ รวมถึงเจ้าของข้อมูลจะไม่ได้รับข้อมูลข่าวสารอันเป็นสิทธิและประโยชน์ส่วนบุคคลของ SC ASSET และบริษัทในเครือ รวมถึงบริษัทคู่ค้าของ SC ASSET

6) ติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

สำนักตรวจสอบภายใน สำนักงานเลขที่ 1010 ชั้น P13 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

Email: dataprivacy@scasset.com

ยินยอม

โครงการจะไม่ได้รับข้อมูลของท่าน และจะไม่มีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ ท่านต้องการจะยกเลิกข้อมูลใช่หรือไม่?

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังลงทะเบียนข้อมูลของท่าน

ต้องการให้ติดต่อกลับเพื่อนัดหมายเยี่ยมชม

เลือกเวลานัดหมายเยี่ยมชม

เวลาที่สะดวกให้พนักงานขายติดต่อกลับ

เลือกเวลาที่สะดวกให้ติดต่อกลับ

โครงการบ้านเดี่ยวพระราม 5 

โครงการบ้านเดี่ยวพระราม 5 เป็นทำเลฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาทิศตะวันออกที่ได้รับอิทธิพลมาจากถนนราชพฤกษ์กับแจ้งวัฒนะ ทำให้เกิดย่านโซนใหม่ขึ้นเป็นถนนพระราม 5 และถนนนครอินทร์ที่สามารถเดินทางขนส่งสาธารณะรวมไปถึงรถส่วนตัวได้สะดวกสบาย เพราะติดรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สายสีม่วง (ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ)

 

บ้านเดี่ยว พระราม 5 มีข้อดีอย่างไร ?

บ้านเดี่ยวพระราม 5 จัดอยู่ในทำเลที่อยู่อาศัยแนวราบที่ได้รับความสนใจอีกย่านชานเมือง ด้วยพื้นที่มีลักษณะแนวราบเรียบติดฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา จึงมีถนนเส้นอื่นๆ ที่ลัดเข้าออกไปยังถนนชั้นในเมืองของกทม. รวมไปถึงถนนสายหลักและทางด่วน เพื่อการเข้า-ออกเมือง ได้อย่างสะดวกสบาย ทำให้ผู้คนเริ่มสนใจที่จะปักหลักอยู่หมู่บ้านพระราม 5 เยอะกันมากขึ้น จึงมีหลายโครงการบ้านเดี่ยวพระราม 5 มากมายมาลงทุนทำพื้นที่อาศัยมากขึ้น เพราะบ้านแถวพระราม 5 ล้อมรอบด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกมานานอยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็นทั้งห้างสรรพสินค้า โรงเรียน โรงพยาบาลและสถานศึกษา ที่ครบไลฟ์สไตล์การอยู่อาศัย

 

การเดินทาง บ้านเดี่ยว พระราม 5

ใครเป็นคนฝั่งนนท์แต่กำลังหาเช่าคอนโดในเมือง ไม่ต้องซื้อเลย เพราะแถวบ้านของคุณมีบ้านเดี่ยวราชพฤกษ์พระราม 5 ยาวลงมาจนถึงถนนกาญจนาภิเษกเลย เพราะพื้นที่เขตนี้ สามารถเดินทางเชื่อมต่อไปยังถนนอื่นๆ ได้หลากหลายเส้นทางและหลายรูปแบบ โดยเราจะมาบอกรายละเอียดเส้นทางที่หมู่บ้านแถวพระราม 5 ตรงส่วนของพาร์ทนี้

 

การเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัว

การเดินทางจากแถวบ้านเดี่ยวพระราม 5 ด้วยรถยนต์ส่วนตัว สามารถใช้ได้ 4 เส้นทาง ได้แก่

 

  • เส้นทางที่ 1 ถนนบรมราชชนนี สามารถขับรถเชื่อมต่อไปยังถนนราชเทวี พญาไท หรืออนุสาวรีย์ ในการเดินทางได้ โดยใช้เวลาเพียง 30 นาที

 

  • เส้นทางที่ 2 ถนนราชพฤกษ์จะผ่านสะพานพระราม 5 โดยสามารถใช้เส้นทางที่วิ่งมาจากบางซื่อหรือจตุจักรได้

 

  • เส้นทางที่ 3 ถนนราชพฤกษ์ ผ่านสะพานตากสิน สามารถใช้เส้นทางข้ามมาจากฝั่งธนบุรี วงเวียนใหญ่ หรือถนนสาทรได้

 

  • เส้นทางที่ 4 สะพานมหาเจษฎาบดินทรานุสรณ์ ซึ่งเป็นสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา โดยสามารถใช้เส้นทางที่วิ่งมาจากเตาปูนและบางซื่อ เพื่อเข้าสู่พระราม 5 ได้

 

การเดินทางโดยรถสาธารณะ 

โครงการบ้านแถวพระราม 5 สามารถใช้รถสาธารณะหลากหลายสายให้เลือกในการเดินทาง เพื่อไปยังสถานที่ต่างๆ ได้อย่างสะดวก อาทิ สาย 89, 114, 117, 175, 203, 387, 710, 751 เป็นต้น

 

การเดินทางด้วยรถไฟฟ้า

หลายๆ โครงการบ้านเดี่ยวพระราม 5 และบ้านอื่นๆ จะทำเลอยู่ใกล้ติดถนนเส้นหลักกับใกล้แนวรถไฟฟ้ามาหขึ้น โดยเฉพาะเพิ่มความสะดวกสบายในการเดินทางมากยิ่งขึ้น เช่น รถไฟฟ้า MRT สายสีม่วง (บางใหญ่ – บางซื่อ) แล้วยังต่อสายไปยังรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงิน (ช่วงบางซื่อ – ท่าพระ) , สายสีแดง (ช่วงบางซื่อ – ตลิ่งชัน) และ สายสีชมพู (ช่วงแคราย – มีนบุรี) อีกด้วย

 

สิ่งอำนวยความสะดวกรอบโครงการบ้านเดี่ยว พระราม 5

ต้องบอกเลยว่าแถวโครงการบ้านเดี่ยวพระราม 5 เป็นหนึ่งในโซนชานเมืองทิศตะวันออกที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่มีศักยภาพเท่าตัวเมืองเลย อาทิ Community Mall , สถานศึกษา รวมไปถึงโรงพยาบาลอีกด้วย

 

ห้างสรรพสินค้า ย่านบ้านเดี่ยว พระราม 5

บ้านเดี่ยวพระราม 5 นอกจากเป็นทำเลที่อยู่อาศัยแนวราบที่ได้รับความสนใจแล้ว ยังเป็นแหล่งไลฟ์สไตล์ที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นร้านอาหาร ร้านค้า รวมไปถึงคอมมูนิตี้ขนาดกลางไปจนถึงห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ อาทิ เดอะวอร์ค ราชพฤกษ์, เซ็นทรัล เวสต์เกต, เซ็นทรัล รัตนาธิเบศร์, คริสตัล ราชพฤกษ์ เป็นต้น

 

สถานศึกษา ย่านบ้านเดี่ยว พระราม 5

นอกจากห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ที่พร้อมให้คุณจับจ่ายซื้อสิ่งของจำเป็นแล้ว ทำเลบ้านเดี่ยวพระราม 5 มีสถานศึกษาชั้นนำทั้งของรัฐบาล เอกชน และระดับอินเตอร์อีกด้วย อาทิ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี , โรงเรียนเด่นหล้า พระราม 5 , โรงเรียนนานาชาติร่วมฤดี ราชพฤกษ์ และ Denla British School เป็นต้น

 

โรงพยาบาล ย่านบ้านเดี่ยว พระราม 5

ไม่เพียงมีสถานศึกษาชั้นนำซึ่งสามารถรองรับการเติบโตของสมาชิกวัยเรียนในครอบครัวเท่านั้น ทำเลบ้านเดี่ยวพระราม 5 ยังมีโรงพยาบาลชั้นนำรองรับหากเกิดเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉิน เช่น โรงพยาบาลเกษมราษฎร์, โรงพยาบาลบางกรวย, โรงพยาบาลธนบุรี 2, โรงพยาบาลบางใหญ่ ฯลฯ

 

บ้านเดี่ยวพระราม 5 ราคา

โครงการหมู่บ้านแฝด บ้านเดี่ยวพระราม 5 ภายในเครือข่าย SC asset จะมีทั้งหมด 3 โครงการ ได้แก่ เวนิว โฟลว์ บางกอก บูเลอวาร์ และแกรนด์ บางกอก บูเลอวาร์ด ในราคาเริ่มต้น 9.99 – 33.5 ล้านบาท

 

ประเภท

ชื่อโครงการ

ราคาเริ่มต้น (ล้านบาท)

บ้านแฝด

เวนิว โฟลว์ พระราม 5

9.99

บ้านเดี่ยว

บางกอก บูเลอวาร์ด พระราม 5

9.99

บ้านเดี่ยวคฤหาสน์

แกรนด์ บางกอก บูเลอวาร์ด ราชพฤกษ์ – พระราม 5

33.5

 

พระราม 5 ย่านน่าอยู่ ทำเลทอง

ถนนพระราม 5  เส้นทางติดกับแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันตก เป็นย่านเขตที่ติดบนถนนพระราม 5 , ถนนราชพฤกษ์ และถนนนครอินทร์-ศาลายาที่เชื่อมต่อไปยังถนนกาญจนาภิเษกไปฝั่งพื้นที่ภายในกทม. ภายในครึ่งชั่วโมง ทำให้ที่นี่มีโครงการบ้านแฝด คฤหาสน์หรู และบ้านเดี่ยวพระราม 5 ให้ผู้พักอาศัยจับจองกันถ้วนหน้า เพราะนอกจากถนนสามารถขับรถส่วนตัวเดินทางได้หลายสาย ยังมีรถไฟฟ้า MRT สายสีม่วงใกล้ๆอีกด้วย จึงทำให้ทำเลนี้จะกลายเป็น เขตศูนย์กลางธุรกิจ (Central Business District : CBD) ในอนาคตอีกหนึ่งแห่งแน่นอน

 

โครงการบ้านเดี่ยว พระราม 5 แนะนำ

แนะนำโครงการบ้านพระราม 5 ประเภทบ้านแฝด บ้านเดี่ยว คฤหาสน์

 

เวนิว โฟลว์ พระราม 5 

เวนิว โฟลว์ พระราม 5 โครงการบ้านแฝดพระราม 5 เป็นบ้าน 2 ชั้นที่ได้รับแรงบันดาลใจจากวิถีการอยู่อาศัยในบ้านสวนริมน้ำ สู่สถาปัตยกรรมร่วมสมัยที่มีเอกลักษณ์ ให้ทุกช่วงเวลาสำคัญเชื่อมสายสัมพันธ์ในครอบครัวอย่างอบอุ่น เหมาะสำหรับครอบครัวขนาดกลางและขนาดใหญ่ ในราคาเริ่มต้น 9.99 ล้านบาท

 

บางกอก บูเลอวาร์ด พระราม 5

บางกอก บูเลอวาร์ด พระราม 5 โครงการบ้านเดี่ยวพระราม 5 ที่ได้แรงบันดาลใจจากศูนย์การค้า Brookfield Place นครนิวยอร์ก ด้วยเอกลักษณ์ความสง่างาม ผสานลวดลาย สะท้อนความเป็นตัวคุณผ่านที่อยู่อาศัย ที่พร้อมมอบช่วงเวลาแห่งความสุขให้พิเศษยิ่งขึ้น พร้อมฟังก์ชันเหนือระดับภายในบ้าน ตอบรับรสนิยมร่วมสมัยอย่างแท้จริง บนทำเลศักยภาพ เหมาะสำหรับครอบครัวขนาดใหญ่ ในราคาเริ่มต้น 9.99 ล้านบาท

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    เปิดใช้งานตลอด

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

บันทึกการตั้งค่า