Slider
Slider

รวมโครงการบ้านเดี่ยว พระราม 9 พร้อมอยู่ บนทำเลศักยภาพ


*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ลงทะเบียนให้ความสนใจ (*เลือกได้สูงสุด 1 โครงการ)

เลือกทำเลที่คุณสนใจ

งบประมาณ

ข้อมูลส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัว

ความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

วันที่

1) เจ้าของข้อมูลผู้ให้ความยินยอม (นาย/นางสาว/นาง)

2) ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (SC ASSET) สำนักงานเลขที่ 1010

ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

3) วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลยินยอมให้ SC ASSET และบริษัทในเครือ สามารถเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามสำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้าน ของเจ้าของข้อมูลรวมถึงข้อมูลรายได้สถานที่ติดต่อหมายเลขโทรศัพท์ และ E-mail หรือ Line ID หรือข้อมูลอื่นใดที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้มอบ และแจ้งไว้ต่อ SC ASSET หรือบริษัทในเครือเพื่อประกอบข้อมูลในการซื้อบ้าน,ที่ดิน,ห้องชุด และผลิตภัณฑ์อื่นใด รวมถึงการใช้บริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง กับธุรกิจและบริการของ SC ASSET หรือบริษัท ในเครือ รวมตลอดถึงข้อมูลชีวภาพ ชีวมิติ เช่น ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว เสียง ข้อมูลเกี่ยวกับเชื้อชาติ ความเชื่อส่วนบุคคล ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม หรือข้อมูลอื่นใดที่ SC ASSET หรือบริษัทในเครือได้รับมาในทุกรูปแบบหรือบันทึก จากการสัมภาษณ์ด้วยวาจา หรือเจ้าของข้อมูลได้ให้ข้อมูลไว้ในแบบสอบถาม หรือทางอิเล็คทรอนิกส์ให้สามารถเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของ เจ้าของข้อมูลเพื่อประโยชน์ ในการวิเคราะห์ประมวลผลพัฒนา และใช้ในธุรกิจและบริการของ SC ASSET หรือบริษัทในเครืออันอาจเป็นประโยชน์ต่อเจ้าของข้อมูลและ ผู้บริโภคได้ โดย SC ASSET จะไม่นำข้อมูลไปเปิดเผยให้ ต่อบุคคลอื่น เว้นแต่สถาบันการเงินที่เจ้าของข้อมูลประสงค์จะขอสินเชื่อหรือสถาบันการเงินอื่นใด เพื่อประโยชน์ต่อการขอสินเชื่อของเจ้าของข้อมูล และบริษัทคู่ค้าของ SC ASSET ที่ร่วมประกอบธุรกิจในการก่อสร้างตกแต่งหรือให้บริการใดๆ ร่วมในธุรกิจของ SC ASSET และบริษัทในเครือโดยยินยอมให้สถาบัน การเงินหรือบริษัทคู่ค้าของ SC ASSET สามารถติดต่อเจ้าของข้อมูลเพื่อการใดๆ ได้ตามวัตถุประสงค์ของสถาบันการเงิน และบริษัทคู่ค้าของ SC ASSET รวมถึง การเสนอการให้บริการและผลิตภัณฑ์ต่างๆของสถาบันการเงินและบริษัทคู่ค้าของ SC ASSET รวมถึงการวิเคราะห์ วิจัยจัดทำข้อมูลทางสถิติเพื่อการปรับปรุงการพัฒนาผลิตภัณฑ์การบริการให้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้รวมถึงการส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังประเทศปลายทาง เพื่อวัตถุประสงค์ที่กล่าวข้างต้นทั้งหมด หรือเป็นการเปิดเผย ตามอำนาจหมายศาล หรือที่กฎหมายกำหนดให้เปิดเผย

4) ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

SC ASSET และบริษัทในเครือจะจัดเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตลอดระยะเวลาที่เจ้าของข้อมูล ยังคงเป็นสมาชิกผู้ซื้อบ้าน,ที่ดิน,ห้องชุด หรือผลิตภัณฑ์อื่นใด หรือใช้บริการในธุรกิจของ SC ASSET หรือบริษัทในเครืออยู่หรือในกรณีอื่นๆจนกว่าเจ้าของข้อมูลจะถอนความยินยอม

5) การแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลหรือถอนความยินยอม

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง หรือจะถอนความยินยอมเมื่อใดก็ได้โดยแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร ให้บริษัทรับทราบเป็นหนังสือหรือ E-mail: [email protected] หรือโทรศัพท์แจ้งที่ Call Center เบอร์โทร. 1749 โดยการถอนความยินยอมเจ้าของข้อมูล จะมีผลกระทบต่อการใช้บริการของ SC ASSET และบริษัทในเครือที่เกี่ยวข้องใน ทุกด้านที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลใช้บริการอยู่ รวมถึงเจ้าของข้อมูลจะไม่ได้รับข้อมูลข่าวสารอันเป็นสิทธิและประโยชน์ส่วนบุคคลของ SC ASSET และบริษัทในเครือ รวมถึงบริษัทคู่ค้าของ SC ASSET

6) ติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

สำนักตรวจสอบภายใน สำนักงานเลขที่ 1010 ชั้น P13 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

Email: [email protected]

ยินยอม

โครงการจะไม่ได้รับข้อมูลของท่าน และจะไม่มีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ ท่านต้องการจะยกเลิกข้อมูลใช่หรือไม่?

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังลงทะเบียนข้อมูลของท่าน

ต้องการให้ติดต่อกลับเพื่อนัดหมายเยี่ยมชม

เลือกเวลานัดหมายเยี่ยมชม

เวลาที่สะดวกให้พนักงานขายติดต่อกลับ

เลือกเวลาที่สะดวกให้ติดต่อกลับ

บ้านเดี่ยว พระราม 9 มีข้อดีอย่างไร ?

นอกจากทำเลสุขุมวิทที่เป็นแหล่งเศรษฐกิจ ธุรกิจและการลงทุนของกรุงเทพฯ แล้ว บ้านเดี่ยว ทำเลพระราม 9 ก็เป็นอีกหนึ่งทำเลที่ได้รับความสนใจจากนักลงทุนไม่น้อย โดยเฉพาะเรื่องที่อยู่อาศัยในแนวราบ เพราะนอกจากจะเป็นทำเลที่เปรียบเสมือนหลอดเลือดสายใหม่ที่ดึงดูดนักลงทุนมาลงทุนแล้ว ยังเต็มไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบครัน ไม่ว่าจะเป็นแหล่งไลฟ์สไตล์ ธุรกิจ โรงพยาบาล รวมไปถึงระบบขนส่งทั้งถนนสายสำคัญ รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน รถไฟฟ้าส่วนต่อขยายสายสีส้มและเมกะโปรเจ็กต์ต่างๆ อีกมากมาย จึงทำให้ทำเลพระราม 9 กลายเป็นทำเลเศรษฐกิจแห่งใหม่ หรือ THE NEW CBD ที่คนรุ่นใหม่หรือนักลงทุน กำลังมองหาโอกาสที่จะลงทุนและที่อยู่อาศัยที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนเมืองได้อย่างลงตัวนั่นเอง

 

การเดินทาง บ้านเดี่ยว พระราม 9

การเดินทางด้วยรถยนต์

ถนนเส้นหลักของทำเลนี้ก็คือ ถนนพระราม 9 ซึ่งเป็นถนนที่มีความยาวตั้งแต่บริเวณแยก อสมท. 2 หรือที่รู้จักกันในชื่อ แยกพระราม 9 และไปสิ้นสุดที่ถนนศรีนครินทร์นั่นเอง โดยถนนเส้นนี้จะเชื่อมต่อกับถนนสุขุมวิท ถนนเพชรบุรี ถนนรัชดาภิเษก ถนนอโศก – ดินแดง ฯลฯ และยังมีทางพิเศษศรีรัชและทางพิเศษเฉลิมมหานคร ที่คอยอำนวยความสะดวกในการเดินทางเข้า – ออก ในทำเลพระราม 9 นี้

 

การเดินทางด้วยรถสาธารณะ

สำหรับการเดินทางด้วยรถสาธารณะ ที่ทำเลบ้านเดี่ยว พระราม 9 มีรถประจำทางสายสำคัญต่างๆ ที่คอยให้บริการตลอดแนวเส้นหลัก ได้แก่ สาย 73, 98, 137, 168, 171, 514, 517, 555 ที่สามาถใช้บริการในการเดินทางไปโซนต่างๆ ในกรุงเทพฯ ได้จากทำเลพระราม 9 

 

การเดินทางด้วยรถไฟฟ้า

หากต้องการใช้ระบบขนส่งมวลชน อย่างรถไฟฟ้า ก็สามารถใช้รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT ได้ โดยขึ้นที่สถานีพระราม 9 สถานีศูนย์วัฒนธรรม นอกจากนี้ยังมี  MRT สายสีแดงอ่อนที่เชื่อมต่อกับสถานีเพชรบุรี และ Airport Rail Link มักกะสันอีกด้วย จึงทำให้ทำเลพระราม 9 มีความสะดวกสบายในการเดินทางไปโซนต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย 

 

สิ่งอำนวยความสะดวกรอบโครงการบ้านเดี่ยว พระราม 9

ห้างสรรพสินค้า ย่านบ้านเดี่ยว พระราม 9

อย่างที่รู้กันว่าทำเลบ้านเดี่ยว พระราม 9 เป็นแหล่งเศรษฐกิจและไลฟ์สไตล์ จึงทำให้มีเมกะโปรเจกต์มากมาย โดยเฉพาะห้างสรรพสินค้าชั้นนำอย่าง เซ็นทรัล พลาซ่า แกรนด์ พระราม 9, Esplanade, Metro Nine, The Street Ratchada, Fortune ที่เป็นแหล่งรวมสินค้าด้านไอทีที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งอีกด้วย จึงทำให้การอยุ่อาศัยในทำเลพระราม 9 เป็นเรื่องง่ายทั้งไลฟ์สไตล์ชอปปิงหรือรับประทานอาหารที่มีให้เลือกหลากหลาย

 

สถานศึกษา ย่านบ้านเดี่ยว พระราม 9

บ้านเดี่ยว พระราม 9 เป็นอีกหนึ่งทำเลซึ่งเป็นที่ตั้งของสถานศึกษาชื่อดังมากมาย อาทิ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, โรงเรียนเตรียมอุดมน้อมเกล้า, โรงเรียนนานาชาติ แอสคอท เป็นต้น ที่พร้อมรองรับการเติบโตของสมาชิกใหม่ในครอบครัวได้ในอนาคต

 

โรงพยาบาล ย่านบ้านเดี่ยว พระราม 9

ทำเลบ้านเดี่ยว พระราม 9 มีโรงพยาบาลชื่อดังมากมายที่คอยให้บริการ หากเกิดเหตุฉุกเฉินหรือเจ็บป่วย อาทิ โรงพยาบาล สมิติเวช ศรีนครินทร์, โรงพยาบาล เกษมราษฏร์ รามคำแหง, โรงพยาบาลพระราม 9 เป็นต้น

 

โครงการบ้านเดี่ยว พระราม 9 แนะนำ

เวนิว พระราม 9 

บ้านเดี่ยวซีรีส์ใหม่ที่ถูกออกแบบภายใต้แนวคิด One Size Dosen’t Fit All ที่พร้อมปรับเปลี่ยนให้เข้ากับไลฟ์สไตล์และตอบโจทย์การใช้ชีวิตของสมาชิกในครอบครัวทุกเจเนอเรชัน เหมาะสำหรับครอบครัวขนาดกลาง ในราคาเริ่มต้น 12.49 ล้านบาท

 

บางกอก บูเลอวาร์ด พระราม 9 

โครงการบ้านเดี่ยว บ้านหรู ที่ถูกรังสรรค์ขึ้นเพื่อให้ช่วงเวลาในบ้านพิเศษมากขึ้น โดยสถาปัตยกรรมสไตล์ยุโรปเหนือ บนเอกสิทธิ์ความเป็นส่วนตัว เหมาะสำหรับครอบครัวขนาดใหญ่ ในราคาเริ่มต้น 12 ล้านบาท

 

แกรนด์ บางกอก บูเลอวาร์ด อีสต์ พระราม 9 

บ้านเดี่ยว พระราม 9 คฤหาสน์หรู 3 ชั้น ที่ถูกรังสรรค์วิธีคิดการออกแบบจากสถาปัตยกรรมโรมัน แห่งบาธ ที่พร้อมมอบอีกระดับของการใช้ชีวิต เพื่อสุนทรียภาพที่สวยงามในการพักผ่อนและควรค่าแก่การครอบครอง เหมะสำหรับครอบครัวขนาดใหญ่ ในราคาเริ่มต้น 35 ล้านบาท

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    เปิดใช้งานตลอด

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

บันทึกการตั้งค่า