Slider
Slider

บ้านเดี่ยว พระราม 9 พร้อมอยู่ 2566 บนทำเลศักยภาพ|SC Asset

ย่านพระราม 9 นับได้ว่าเป็นย่านทำเลที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว การเดินทางเข้าถึงได้ง่าย สะดวกสบาย ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ส่วนตัว หรือขนส่งสาธารณะอย่าง MRT และ Airport Rail Link อีกทั้งสถานที่ล้อมรอบยังครบครันทั้ง สถานศึกษา โรงพยาบาล ห้างสรรพสินค้า รวมถึงบริษัทชั้นนำต่าง ๆ ทำให้ย่านพระราม 9 ในปัจจุบันตอบโจทย์อย่างยิ่งกับไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่


*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ลงทะเบียนให้ความสนใจ (*เลือกได้สูงสุด 1 โครงการ)

เลือกทำเลที่คุณสนใจ

งบประมาณ

ข้อมูลส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัว

ความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

วันที่

1) เจ้าของข้อมูลผู้ให้ความยินยอม (นาย/นางสาว/นาง)

2) ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (SC ASSET) สำนักงานเลขที่ 1010

ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

3) วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลยินยอมให้ SC ASSET และบริษัทในเครือ สามารถเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามสำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้าน ของเจ้าของข้อมูลรวมถึงข้อมูลรายได้สถานที่ติดต่อหมายเลขโทรศัพท์ และ E-mail หรือ Line ID หรือข้อมูลอื่นใดที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้มอบ และแจ้งไว้ต่อ SC ASSET หรือบริษัทในเครือเพื่อประกอบข้อมูลในการซื้อบ้าน,ที่ดิน,ห้องชุด และผลิตภัณฑ์อื่นใด รวมถึงการใช้บริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง กับธุรกิจและบริการของ SC ASSET หรือบริษัท ในเครือ รวมตลอดถึงข้อมูลชีวภาพ ชีวมิติ เช่น ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว เสียง ข้อมูลเกี่ยวกับเชื้อชาติ ความเชื่อส่วนบุคคล ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม หรือข้อมูลอื่นใดที่ SC ASSET หรือบริษัทในเครือได้รับมาในทุกรูปแบบหรือบันทึก จากการสัมภาษณ์ด้วยวาจา หรือเจ้าของข้อมูลได้ให้ข้อมูลไว้ในแบบสอบถาม หรือทางอิเล็คทรอนิกส์ให้สามารถเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของ เจ้าของข้อมูลเพื่อประโยชน์ ในการวิเคราะห์ประมวลผลพัฒนา และใช้ในธุรกิจและบริการของ SC ASSET หรือบริษัทในเครืออันอาจเป็นประโยชน์ต่อเจ้าของข้อมูลและ ผู้บริโภคได้ โดย SC ASSET จะไม่นำข้อมูลไปเปิดเผยให้ ต่อบุคคลอื่น เว้นแต่สถาบันการเงินที่เจ้าของข้อมูลประสงค์จะขอสินเชื่อหรือสถาบันการเงินอื่นใด เพื่อประโยชน์ต่อการขอสินเชื่อของเจ้าของข้อมูล และบริษัทคู่ค้าของ SC ASSET ที่ร่วมประกอบธุรกิจในการก่อสร้างตกแต่งหรือให้บริการใดๆ ร่วมในธุรกิจของ SC ASSET และบริษัทในเครือโดยยินยอมให้สถาบัน การเงินหรือบริษัทคู่ค้าของ SC ASSET สามารถติดต่อเจ้าของข้อมูลเพื่อการใดๆ ได้ตามวัตถุประสงค์ของสถาบันการเงิน และบริษัทคู่ค้าของ SC ASSET รวมถึง การเสนอการให้บริการและผลิตภัณฑ์ต่างๆของสถาบันการเงินและบริษัทคู่ค้าของ SC ASSET รวมถึงการวิเคราะห์ วิจัยจัดทำข้อมูลทางสถิติเพื่อการปรับปรุงการพัฒนาผลิตภัณฑ์การบริการให้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้รวมถึงการส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังประเทศปลายทาง เพื่อวัตถุประสงค์ที่กล่าวข้างต้นทั้งหมด หรือเป็นการเปิดเผย ตามอำนาจหมายศาล หรือที่กฎหมายกำหนดให้เปิดเผย

4) ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

SC ASSET และบริษัทในเครือจะจัดเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตลอดระยะเวลาที่เจ้าของข้อมูล ยังคงเป็นสมาชิกผู้ซื้อบ้าน,ที่ดิน,ห้องชุด หรือผลิตภัณฑ์อื่นใด หรือใช้บริการในธุรกิจของ SC ASSET หรือบริษัทในเครืออยู่หรือในกรณีอื่นๆจนกว่าเจ้าของข้อมูลจะถอนความยินยอม

5) การแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลหรือถอนความยินยอม

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง หรือจะถอนความยินยอมเมื่อใดก็ได้โดยแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร ให้บริษัทรับทราบเป็นหนังสือหรือ E-mail: dataprivacy@scasset.com หรือโทรศัพท์แจ้งที่ Call Center เบอร์โทร. 1749 โดยการถอนความยินยอมเจ้าของข้อมูล จะมีผลกระทบต่อการใช้บริการของ SC ASSET และบริษัทในเครือที่เกี่ยวข้องใน ทุกด้านที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลใช้บริการอยู่ รวมถึงเจ้าของข้อมูลจะไม่ได้รับข้อมูลข่าวสารอันเป็นสิทธิและประโยชน์ส่วนบุคคลของ SC ASSET และบริษัทในเครือ รวมถึงบริษัทคู่ค้าของ SC ASSET

6) ติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

สำนักตรวจสอบภายใน สำนักงานเลขที่ 1010 ชั้น P13 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

Email: dataprivacy@scasset.com

ยินยอม

โครงการจะไม่ได้รับข้อมูลของท่าน และจะไม่มีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ ท่านต้องการจะยกเลิกข้อมูลใช่หรือไม่?

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังลงทะเบียนข้อมูลของท่าน

ต้องการให้ติดต่อกลับเพื่อนัดหมายเยี่ยมชม

เลือกเวลานัดหมายเยี่ยมชม

เวลาที่สะดวกให้พนักงานขายติดต่อกลับ

เลือกเวลาที่สะดวกให้ติดต่อกลับ

โครงการบ้านเดี่ยวพระราม 9 

บ้านเดี่ยวพระราม 9 ตั้งอยู่ในย่านใจกลางศูนย์ธุรกิจ แหล่งพักผ่อนหย่อนใจ และสถานพยาบาลครบครันทั้ง เซ็นทรัลพลาซา แกรนด์ พระราม 9, เดอะ สตรีท รัชดา, AIA Tower, โรงพยาบาลพระราม 9, โรงพยาบาลกรุงเทพ รวมถึงสถานศึกษาชั้นนำอย่าง โรงเรียนเตรียมอุดมน้อมเกล้า, โรงเรียนนานาชาติโชรส์เบอรี, มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เป็นต้น สามารถรองรับไลฟ์สไตล์ที่หลากหลายของผู้พักอาศัยได้ทุกช่วงวัย รองรับทุกการคมนาคม เป็นหนึ่งในทางเลือกที่เหมาะกับผู้คนในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทำให้หลาย ๆ คนต่างให้ความสนใจกับโครงการบ้านเดี่ยวพระราม 9 กันอย่างมาก

 

บ้านเดี่ยว พระราม 9 มีข้อดีอย่างไร ?

นอกจากย่านสุขุมวิทที่เป็นแหล่งเศรษฐกิจ และการลงทุนของกรุงเทพฯ แล้ว ทำเลบ้านเดี่ยวพระราม 9 ก็เป็นอีกหนึ่งแห่งที่ได้รับความสนใจจากผู้คนเป็นอย่างมาก เพราะโครงการบ้านพระราม 9 นอกจากจะเป็นทำเลที่เปรียบเสมือนหลอดเลือดสายใหม่ดึงดูดนักลงทุนมาลงทุนแล้ว ยังเต็มไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบครันรอบด้าน ทั้งสถานบันเทิง แหล่งพักผ่อนหย่อนใจ โรงพยาบาล สถานศึกษา รวมไปถึงระบบขนส่งทั้ง  ถนนสายสำคัญ รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน รถไฟฟ้าส่วนต่อขยายสายสีส้มและเมกะโปรเจ็กต์ต่าง ๆ อีกมากมาย เรียกได้ว่าเป็นศูนย์กลางธุรกิจแห่งใหม่ หรือ THE NEW CBD (New Central Business Distric) จึงทำให้บ้านเดี่ยวพระราม 9 กลายเป็นโครงการบ้านเดี่ยวที่น่าจับตาลงทุนมากที่สุดแห่งหนึ่ง บ้านเดี่ยวพระรามเก้ากำลังรอให้คุณและครอบครัวก้าวเข้ามาสัมผัสกับย่านที่ไม่เคยหลับใหลแห่งนี้

 

การเดินทาง บ้านเดี่ยว พระราม 9

การเดินทางด้วยรถยนต์

ถนนเส้นหลักของทำเลย่านบ้านเดี่ยวพระราม 9 คือ ถนนพระราม 9 โดยเป็นถนนที่มีความยาวเริ่มต้นตั้งแต่ทางแยกพระราม 9 หรืออสมท. 2 และยาวไปสิ้นสุดที่ถนนศรีนครินทร์ ซึ่งถนนพระราม 9 นี้จะเป็นจุดตัดกับถนนรัชดาภิเษกและถนนอโศก-ดินแดง มุ่งหน้าไปทางทิศตะวันออก ผ่านแยกถนนวัฒนธรรม ผ่านจุดตัดกับถนนประดิษฐ์มนูธรรม และตัดกับถนนรามคำแหง นอกจากนี้ยังมีทางพิเศษศรีรัชและทางพิเศษเฉลิมมหานคร ที่คอยอำนวยความสะดวกในการเดินทางเข้า-ออกในย่านพระราม 9 นี้

 

การเดินทางโดยรถสาธารณะ 

หากต้องการเดินทางโดยรถสาธารณะจากโครงการบ้านเดี่ยวพระราม 9 ก็มีรถประจำทางสายสำคัญที่คอยให้บริการตลอดแนวเส้นหลัก ได้แก่ รถเมล์สาย 73, 98, 137, 168, 171, 514, 517, 555 ที่ลูกบ้านสามารถใช้บริการเดินทางไปยังสถานที่สำคัญต่าง ๆ ในกรุงเทพได้

 

การเดินทางด้วยรถไฟฟ้า

สำหรับการเดินทางด้วยรถไฟฟ้าก็สามารถใช้รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT ใกล้ ๆ ได้ถึง 2 สถานีคือ สถานีพระราม 9 และสถานีศูนย์วัฒนธรรม นอกจากนี้ยังมี MRT สายสีแดงอ่อนที่เชื่อมต่อกับสถานีเพชรบุรี และ Airport Rail Link มักกะสันอีกด้วย ทำให้ผู้อาศัยในย่านหมู่บ้านแถวพระราม 9 สามารถเดินทางเข้า-ออกได้อย่างสะดวกสบาย 

 

สิ่งอำนวยความสะดวกรอบโครงการบ้านเดี่ยว พระราม 9

 

ห้างสรรพสินค้า ย่านบ้านเดี่ยวพระราม 9

เป็นที่ทราบกันดีว่าทำเลบ้านเดี่ยวพระราม 9 เป็นแหล่งรวมเศรษฐกิจและไลฟ์สไตล์ จึงทำให้แหล่งชอปปิง หรือห้างสรรพสินค้าชั้นนำเกิดขึ้นมากมายในย่านพระราม 9 เช่น เซ็นทรัล พระราม 9, Esplanade, Fortune, The Street Ratchada ศูนย์รวมสินค้าตั้งแต่ระดับไฮเอนด์ ไปจนถึงตลาดนัดกลางคืน อีกทั้งยังมีร้านอาหารให้เลือกรับประทานหลากหลายประเภท นับไม่ถ้วนกันเลยทีเดียว จึงทำให้การอยู่อาศัยในโครงการบ้านพระราม 9 เป็นเรื่องง่าย เต็มไปด้วยสีสันในการใช้ชีวิต

 

สถานศึกษา ย่านบ้านเดี่ยวพระราม 9

บ้านเดี่ยวพระราม 9 ยังตอบโจทย์กับครอบครัวที่กำลังมองหาบ้านใกล้สถานศึกษาอีกด้วย เพราะบ้านแถว พระราม 9 นั้นเป็นทำเลที่ตั้งของสถานศึกษาชื่อดังมากมาย อาทิ โรงเรียนเตรียมอุดมน้อมเกล้า, โรงเรียนบดินทร์เดชา, โรงเรียนนานาชาติโชรส์เบอรี, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นต้น พร้อมสำหรับผู้ปกครองที่วางแผนการเติบโตของสมาชิกในครอบครัว

 

โรงพยาบาล ย่านบ้านเดี่ยวพระราม 9

สถานพยาบาลย่านบ้านเดี่ยวพระราม 9 มีโรงพยาบาลชื่อดังมากมายที่คอยให้บริการตลอด 24 ชั่วโมงหากเกิดเหตุฉุกเฉิน ทั้งโรงพยาบาลรัฐบาล และโรงพยาบาลเอกชน อาทิ โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์, โรงพยาบาลเกษมราษฏร์ รามคำแหง, โรงพยาบาลพระราม 9 เป็นต้น 

 

บ้านเดี่ยวพระราม 9 ราคา

บ้านเดี่ยวพระราม 9 ของ SC Asset มีหลายประเภท และหลายราคาให้เปรียบเทียบ ดังนี้

 

ประเภท

ชื่อโครงการ

ราคาเริ่มต้น (ล้านบาท)

บ้านเดี่ยว

เวนิว พระราม 9

10

บ้านเดี่ยว

บางกอก บูเลอวาร์ด พระราม 9

15

บ้านเดี่ยว

แกรนด์ บางกอก บูเลอวาร์ด อีสต์ พระราม 9

60

 

พระราม 9 ย่านน่าอยู่ ทำเลทอง

ในปัจจุบันย่านทำเลทองพระราม 9 หรือ New CBD แห่งใหม่ของกรุงเทพฯ เป็นแหล่งศูนย์รวมเศรษฐกิจที่ครบครันในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็น ย่านที่อยู่อาศัย บ้านเดี่ยวพระราม 9 คอนโด พื้นที่ค้าขาย โรงแรม ตึกธุรกิจ สถานศึกษา โรงพยาบาล รวมไปถึงแหล่งเดินเที่ยวอย่างสตรีทฟู้ด ทำเลที่มีศักยภาพนี้ส่งผลให้ย่านพระราม 9 มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องมาหลายปี และคาดว่าจะโตขึ้นอีกในอนาคต

นอกจากนี้ทำเลพระราม 9 ยังเป็นจุดการเดินทางที่เชื่อมต่อทุกทิศทาง คอยอำนวยความสะดวกเพื่อให้ผู้อยู่อาศัยได้รับความสะดวกสบายทั้งการใช้ชีวิตและการเดินทางอีกด้วย นับได้ว่าโครงการบ้านเดี่ยวพระราม 9 ทำเลทองแห่งนี้กลายเป็นที่จับตาของหลายครอบครัวในการลงทุนที่อยู่อาศัย ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนเมือง

 

โครงการบ้านเดี่ยว พระราม 9 แนะนำ

 

แกรนด์ บางกอก บูเลอวาร์ด อีสต์ พระราม 9 (Grand Bangkok Boulevard East Rama 9)

บ้านเดี่ยวพระราม 9 โครงการแกรนด์ บางกอก บูเลอวาร์ด อีสต์ พระราม 9 คฤหาสน์หรู 3 ชั้น ที่รังสรรค์วิธีคิดการออกแบบจากสถาปัตยกรรมโรมัน แห่งบาธ อันโดดเด่น ผสานดีไซน์หรูเพื่อสุนทรีย์การพักผ่อนและควรค่าแก่การครอบครอง พร้อมมอบอีกระดับของการใช้ชีวิตให้กับผู้พักอาศัย บ้านหรูพระราม 9 Grand Bangkok Boulevard East Rama 9 มีจำนวนยูนิตเพียงแค่ 48 หลังเท่านั้น เหมาะสำหรับครอบครัวขนาดใหญ่ ในราคาเริ่มต้น 60-80 ล้านบาท

 

เวนิว ไอดี มอเตอร์เวย์ – พระราม 9 (Venue ID Motorway Rama 9)

เวนิว ไอดี มอเตอร์เวย์ – พระราม 9 (Venue ID Motorway Rama 9) โครงการบ้านเดี่ยวสุดโมเดิร์นบนที่ทำเลยอดนิยมย่านพระรามเก้า ได้รับแรงบันดาลใจจาก LOFOTEN ISLAND ประเทศนอร์เวย์ ให้คุณได้พบกับความสุขกับทุกพื้นที่ของโครงการ เหมาะกับครอบครัวขนาดกลางไปจนถึงขนาดใหญ่ ราคาเริ่มต้น 10 ล้านบาทเท่านั้น 

 

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    เปิดใช้งานตลอด

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

บันทึกการตั้งค่า