Slider
Slider

รวมโครงการบ้านเดี่ยว รามคำแหง พร้อมอยู่ บนทำเลศักยภาพ

พบกับหนึ่งในทำเลที่อยู่ย่านชานเมืองตะวันออก มีความเจริญทางด้านความเป็นอยู่ สิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน และการเดินทางผ่านรถส่วนตัวกับใช้บริการขนส่งสาธารณะที่รวดเร็วแบบไม่มีสะดุด กับย่านบ้านเดี่ยวรามคำแหง


*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ลงทะเบียนให้ความสนใจ (*เลือกได้สูงสุด 1 โครงการ)

เลือกทำเลที่คุณสนใจ

งบประมาณ

ข้อมูลส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัว

ความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

วันที่

1) เจ้าของข้อมูลผู้ให้ความยินยอม (นาย/นางสาว/นาง)

2) ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (SC ASSET) สำนักงานเลขที่ 1010

ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

3) วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลยินยอมให้ SC ASSET และบริษัทในเครือ สามารถเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามสำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้าน ของเจ้าของข้อมูลรวมถึงข้อมูลรายได้สถานที่ติดต่อหมายเลขโทรศัพท์ และ E-mail หรือ Line ID หรือข้อมูลอื่นใดที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้มอบ และแจ้งไว้ต่อ SC ASSET หรือบริษัทในเครือเพื่อประกอบข้อมูลในการซื้อบ้าน,ที่ดิน,ห้องชุด และผลิตภัณฑ์อื่นใด รวมถึงการใช้บริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง กับธุรกิจและบริการของ SC ASSET หรือบริษัท ในเครือ รวมตลอดถึงข้อมูลชีวภาพ ชีวมิติ เช่น ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว เสียง ข้อมูลเกี่ยวกับเชื้อชาติ ความเชื่อส่วนบุคคล ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม หรือข้อมูลอื่นใดที่ SC ASSET หรือบริษัทในเครือได้รับมาในทุกรูปแบบหรือบันทึก จากการสัมภาษณ์ด้วยวาจา หรือเจ้าของข้อมูลได้ให้ข้อมูลไว้ในแบบสอบถาม หรือทางอิเล็คทรอนิกส์ให้สามารถเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของ เจ้าของข้อมูลเพื่อประโยชน์ ในการวิเคราะห์ประมวลผลพัฒนา และใช้ในธุรกิจและบริการของ SC ASSET หรือบริษัทในเครืออันอาจเป็นประโยชน์ต่อเจ้าของข้อมูลและ ผู้บริโภคได้ โดย SC ASSET จะไม่นำข้อมูลไปเปิดเผยให้ ต่อบุคคลอื่น เว้นแต่สถาบันการเงินที่เจ้าของข้อมูลประสงค์จะขอสินเชื่อหรือสถาบันการเงินอื่นใด เพื่อประโยชน์ต่อการขอสินเชื่อของเจ้าของข้อมูล และบริษัทคู่ค้าของ SC ASSET ที่ร่วมประกอบธุรกิจในการก่อสร้างตกแต่งหรือให้บริการใดๆ ร่วมในธุรกิจของ SC ASSET และบริษัทในเครือโดยยินยอมให้สถาบัน การเงินหรือบริษัทคู่ค้าของ SC ASSET สามารถติดต่อเจ้าของข้อมูลเพื่อการใดๆ ได้ตามวัตถุประสงค์ของสถาบันการเงิน และบริษัทคู่ค้าของ SC ASSET รวมถึง การเสนอการให้บริการและผลิตภัณฑ์ต่างๆของสถาบันการเงินและบริษัทคู่ค้าของ SC ASSET รวมถึงการวิเคราะห์ วิจัยจัดทำข้อมูลทางสถิติเพื่อการปรับปรุงการพัฒนาผลิตภัณฑ์การบริการให้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้รวมถึงการส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังประเทศปลายทาง เพื่อวัตถุประสงค์ที่กล่าวข้างต้นทั้งหมด หรือเป็นการเปิดเผย ตามอำนาจหมายศาล หรือที่กฎหมายกำหนดให้เปิดเผย

4) ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

SC ASSET และบริษัทในเครือจะจัดเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตลอดระยะเวลาที่เจ้าของข้อมูล ยังคงเป็นสมาชิกผู้ซื้อบ้าน,ที่ดิน,ห้องชุด หรือผลิตภัณฑ์อื่นใด หรือใช้บริการในธุรกิจของ SC ASSET หรือบริษัทในเครืออยู่หรือในกรณีอื่นๆจนกว่าเจ้าของข้อมูลจะถอนความยินยอม

5) การแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลหรือถอนความยินยอม

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง หรือจะถอนความยินยอมเมื่อใดก็ได้โดยแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร ให้บริษัทรับทราบเป็นหนังสือหรือ E-mail: dataprivacy@scasset.com หรือโทรศัพท์แจ้งที่ Call Center เบอร์โทร. 1749 โดยการถอนความยินยอมเจ้าของข้อมูล จะมีผลกระทบต่อการใช้บริการของ SC ASSET และบริษัทในเครือที่เกี่ยวข้องใน ทุกด้านที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลใช้บริการอยู่ รวมถึงเจ้าของข้อมูลจะไม่ได้รับข้อมูลข่าวสารอันเป็นสิทธิและประโยชน์ส่วนบุคคลของ SC ASSET และบริษัทในเครือ รวมถึงบริษัทคู่ค้าของ SC ASSET

6) ติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

สำนักตรวจสอบภายใน สำนักงานเลขที่ 1010 ชั้น P13 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

Email: dataprivacy@scasset.com

ยินยอม

โครงการจะไม่ได้รับข้อมูลของท่าน และจะไม่มีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ ท่านต้องการจะยกเลิกข้อมูลใช่หรือไม่?

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังลงทะเบียนข้อมูลของท่าน

ต้องการให้ติดต่อกลับเพื่อนัดหมายเยี่ยมชม

เลือกเวลานัดหมายเยี่ยมชม

เวลาที่สะดวกให้พนักงานขายติดต่อกลับ

เลือกเวลาที่สะดวกให้ติดต่อกลับ

บ้านเดี่ยวรามคำแหง 

 

หลาย ๆ โครงการบ้านเดี่ยวรามคำแหง เป็นหนึ่งในเขตชานเมืองตะวันออกไม่ห่างไกลจากตัวเมืองมาก บรรยากาศพักอาศัยมีความน่าอยู่อาศัยสูง เพราะพื้นที่ดั้งเดิมมีสถาบันศึกษา ศูนย์กีฬาในเขตหัวหมากสำหรับจัดอีเว้นท์มานับไม่ถ้วน อีกทั้งบ้านเดี่ยวย่านรามคำแหงมีขนส่งสาธารณะอย่างรถไฟฟ้า BTS สายสีเหลือง, สายสีส้ม และรถไฟฟ้า MRT สายสีส้มจะเปิดใช้บริการในอนาคตอีกด้วย

 

จุดเด่นของบ้านเดี่ยวรามคำแหง

 

สิ่งอำนวยความสะดวกแถวบ้านเดี่ยวรามคำแหงที่ทำให้เป็นพื้นที่ที่น่าอยู่อาศัย ได้รับอิทธิพลมาจาก สนามกีฬาหัวหมากขนาดใหญ่ ฮอลล์สำหรับจัดอีเว้นท์ อาทิ งานแข่งขันกีฬา, คอนเสิร์ต งานแสดงต่าง ๆ  และยังมีมหาลัยอัสสัมชัญตั้งอยู่ในเขตหัวหมากไม่ไกลจากสนามกีฬา นอกจากนี้ถนนรามคำแหงออกถนนกรุงเทพกรีฑาแล้วเข้าถนนกาญจนาภิเษกหมายเลข 9 เพื่อต่อเส้นทางชลบุรีต่อได้ หรือออกถนนศรีนครินทร์ทางตอนใต้ไปยังถนนบางนา-ตราด รวมไปถึงออกไปทางบางกะปิไปยังถนนลาดพร้าวตอนเหนือของกรุงเทพฯ 

 

การเดินทางในย่านบ้านเดี่ยวรามคำแหง

 

เส้นทางย่านบ้านเดี่ยวรามคำแหงจะเป็นถนนที่ตัดจุดกับถนนเส้นอื่น ๆ ทุกทิศทาง ทำให้การเดินทางด้วยรถส่วนตัว รถสาธารณะ มีความสะดวกสบาย 

 

การเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัว

 

บ้านแถวรามคำแหงจะติดกับแยกใหญ่ในถนนพัฒนาการที่สามารถขึ้นบนไปยังเขตบางกะปิเพื่อไปยังถนนลาดพร้าว หรือลงใต้ไปยังถนนศรีนครินทร์สำหรับเดินเข้าสู่ถนนบางนา-ตราดสำหรับขึ้นทางด่วนบูรพาวิถีเข้าเมืองกรุงเทพฯ และออกต่างจังหวัดไปชลบุรีก็ได้ อีกทั้งยังมีบ้านเดี่ยวรามคำแหงในซอยย่อย ๆ ของถนนรามคำแหงเองสามารถทะลุเข้าไปถนนพระราม 9 เข้าตัวเมืองได้อีกเส้นทางหนึ่งเช่นกัน 

 

การเดินทางโดยรถสาธารณะ 

 

การเดินทางออกจากบ้านจัดสรรรามคำแหง จะมีรถเมล์ 9 สาย ได้แก่ สาย 22, 36ก, 60, 71, 93, 137, 168, 207 และ 501 

 

การเดินทางด้วยรถไฟฟ้า

 

ปัจจุบันบ้านเดี่ยวรามคำแหงในเส้นถนนจะมีรถไฟฟ้าเส้น ARL (สถานีรามคำแหง) อยู่จุดตัดระหว่างถนนพระราม 9 กับ รามคำแหง และในอนาคตข้างหน้าจะมีรถไฟฟ้า ฺBTS สายสีส้ม (บางขุนนนท์ – ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย – แยกร่มเกล้า) ที่จะเปิดภายในปี 2566 นี้ 

 

สิ่งอำนวยความสะดวกย่านบ้านเดี่ยวรามคำแหง

 

แถวรามคำแหงเป็นโซนที่ชุกชุมไปด้วยสถาบันศึกษา และศูนย์จัดอีเว้นท์บ่อย ๆ ทำให้พื้นที่นี้ล้อมรอบไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย จึงเป็นสาเหตุที่มีบ้านโครงการใหม่รามคำแหงเปิดจับจองซื้อกันมากขึ้น

 

ห้างสรรพสินค้ารอบบ้านเดี่ยวรามคำแหง

 

แถวบ้านเดี่ยวรามคำแหง จะมีคอมมูนิตี้มอลล์อาทิ The Mall Ramkhamhaeng, Central Ramkhamhaeng รวมไปถึงแหล่งซื้อของใช้อย่าง Big C Ramkhamhaeng 

 

สถานศึกษารอบบ้านเดี่ยวรามคำแหง 

 

สถานศึกษาในระดับเตรียมอุดมศึกษาแถวบ้านเดี่ยวรามคำแหง จะมี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง, โรงเรียนนานาชาติแอ๊ดเวนต์รามคำแหง, โรงเรียนเทพลีลา ฯลฯ ส่วนสถาบันระดับปริญญาตรีจะมี มหาวิทยาวัยรามคำแหง กับ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญเขตหัวหมาก

 

โรงพยาบาลรอบบ้านเดี่ยวรามคำแหง

 

ศูนย์สุขภาพแถวบ้านเดี่ยวรามคำแหงจะมี โรงพยาบาลรามคำแหง, โรงพยาบาลศุขเวช​ และ โรงพยาบาลแพทย์ปัญญา

 

บ้านเดี่ยวรามคำแหง ราคา

 

SC Asset มีโครงการบ้านเดี่ยวรามคำแหง 1 โครงการ ได้แก่ บางกอก บูเลอวาร์ด รามคำแหง-วงแหวน (Bangkok boulevard Ramkhamhaeng-Wongwaen) ในราคาเริ่มต้น 13 – 25 ล้านบาท

 

ประเภท

ชื่อโครงการ

ราคาเริ่มต้น (ล้านบาท)

บ้านเดี่ยว

บูเลอวาร์ด รามคำแหง-วงแหวน

13

 

รามคำแหง ย่านน่าอยู่ ทำเลทอง

 

กระแสพื้นที่ทำเลแถวบ้านเดี่ยวรามคำแหงจะได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นเพราะด้วยโซนนี้ไม่ไกลจากตัวเมือง และยังมีรถไฟฟ้า BTS สายสีส้มที่จะเปิดให้ใช้บริการเร็ว ๆ นี้ และสามารถต่อเส้นทางไปยังรถไฟฟ้าสายสีเหลืองบนถนนศรีนครินทร์อีก ทำให้พื้นที่รามคำแหงมีศักยภาพในการอยู่อาศัยสูง เนื่องจากเขตรามคำแหงมีสิ่งอำนวยความสะดวกล้อมรอบอยู่แล้ว การมีขนส่งสาธารณะอย่างรถไฟฟ้ายิ่งตอกย้ำความเจริญของพื้นที่นี้น่าลงทุนอสังหาริมทรัพย์เป็นอย่างมาก 

 

โครงการบ้านเดี่ยวรามคำแหง แนะนำ

 

แนะนำโครงการบ้านหรู บ้านเดี่ยวรามคำแหง

 

บางกอก บูเลอวาร์ด รามคำแหง-วงแหวน

 

บางกอก บูเลอวาร์ด รามคำแหง-วงแหวน โครงการบ้านเดี่ยวรามคำแหงสุดหรู 2 ชั้น สไตล์โมเดิร์นในลา-ไน (LANAI SERIES) โดยได้รับแรงบันดาลใจจากเมือง VEJLE ของประเทศเดนมาร์ก คอนเซปต์เน้นพื้นที่ใช้สอยในห้องนั่งเล่น มีมุมพักผ่อนและพื้นที่ใช้งานเพิ่มมากขึ้น มีความเป็นส่วนตัวสูง พื้นที่ส่วนกลางให้บรรยากาศชวนร่มรื่น โครงการนี้ติดอยู่กับถนนราษฎร์พัฒนา เชื่อมกับถนนรามคำแหง (สุขา 3) เหมาะสำหรับครอบครัวขนาดกลางและขนาดใหญ่ ในราคาเริ่มต้น 13 ล้านบาท

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    เปิดใช้งานตลอด

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

บันทึกการตั้งค่า