Slider
Slider

โครงการบ้านเดี่ยว รังสิต ลำลูกกา ปทุมธานี 2566 

“ย่านรังสิต” นับได้ว่าเป็นพื้นที่แหล่งรวมความเจริญทางเหนือของกรุงเทพมหานครและยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง ที่อยู่อาศัยอย่างคอนโดมิเนียมหรือบ้านเดี่ยวรังสิตมีความครบครันสำหรับการเป็นที่พักสำหรับวัยเรียนและวัยทำงานทุกเพศ เนื่องจากเป็นทำเลที่มีสิ่งอำนวยความสะดวก ไม่ว่าจะเป็นสถานศึกษา ห้างสรรพสินค้า โรงพยาบาล อีกทั้งอยู่ใกล้กับท่าอากาศยานดอนเมือง เดินทางง่ายด้วยรถไฟฟ้าสายสีแดง


*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ลงทะเบียนให้ความสนใจ (*เลือกได้สูงสุด 1 โครงการ)

เลือกทำเลที่คุณสนใจ

งบประมาณ

ข้อมูลส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัว

ความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

วันที่

1) เจ้าของข้อมูลผู้ให้ความยินยอม (นาย/นางสาว/นาง)

2) ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (SC ASSET) สำนักงานเลขที่ 1010

ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

3) วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลยินยอมให้ SC ASSET และบริษัทในเครือ สามารถเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามสำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้าน ของเจ้าของข้อมูลรวมถึงข้อมูลรายได้สถานที่ติดต่อหมายเลขโทรศัพท์ และ E-mail หรือ Line ID หรือข้อมูลอื่นใดที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้มอบ และแจ้งไว้ต่อ SC ASSET หรือบริษัทในเครือเพื่อประกอบข้อมูลในการซื้อบ้าน,ที่ดิน,ห้องชุด และผลิตภัณฑ์อื่นใด รวมถึงการใช้บริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง กับธุรกิจและบริการของ SC ASSET หรือบริษัท ในเครือ รวมตลอดถึงข้อมูลชีวภาพ ชีวมิติ เช่น ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว เสียง ข้อมูลเกี่ยวกับเชื้อชาติ ความเชื่อส่วนบุคคล ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม หรือข้อมูลอื่นใดที่ SC ASSET หรือบริษัทในเครือได้รับมาในทุกรูปแบบหรือบันทึก จากการสัมภาษณ์ด้วยวาจา หรือเจ้าของข้อมูลได้ให้ข้อมูลไว้ในแบบสอบถาม หรือทางอิเล็คทรอนิกส์ให้สามารถเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของ เจ้าของข้อมูลเพื่อประโยชน์ ในการวิเคราะห์ประมวลผลพัฒนา และใช้ในธุรกิจและบริการของ SC ASSET หรือบริษัทในเครืออันอาจเป็นประโยชน์ต่อเจ้าของข้อมูลและ ผู้บริโภคได้ โดย SC ASSET จะไม่นำข้อมูลไปเปิดเผยให้ ต่อบุคคลอื่น เว้นแต่สถาบันการเงินที่เจ้าของข้อมูลประสงค์จะขอสินเชื่อหรือสถาบันการเงินอื่นใด เพื่อประโยชน์ต่อการขอสินเชื่อของเจ้าของข้อมูล และบริษัทคู่ค้าของ SC ASSET ที่ร่วมประกอบธุรกิจในการก่อสร้างตกแต่งหรือให้บริการใดๆ ร่วมในธุรกิจของ SC ASSET และบริษัทในเครือโดยยินยอมให้สถาบัน การเงินหรือบริษัทคู่ค้าของ SC ASSET สามารถติดต่อเจ้าของข้อมูลเพื่อการใดๆ ได้ตามวัตถุประสงค์ของสถาบันการเงิน และบริษัทคู่ค้าของ SC ASSET รวมถึง การเสนอการให้บริการและผลิตภัณฑ์ต่างๆของสถาบันการเงินและบริษัทคู่ค้าของ SC ASSET รวมถึงการวิเคราะห์ วิจัยจัดทำข้อมูลทางสถิติเพื่อการปรับปรุงการพัฒนาผลิตภัณฑ์การบริการให้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้รวมถึงการส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังประเทศปลายทาง เพื่อวัตถุประสงค์ที่กล่าวข้างต้นทั้งหมด หรือเป็นการเปิดเผย ตามอำนาจหมายศาล หรือที่กฎหมายกำหนดให้เปิดเผย

4) ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

SC ASSET และบริษัทในเครือจะจัดเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตลอดระยะเวลาที่เจ้าของข้อมูล ยังคงเป็นสมาชิกผู้ซื้อบ้าน,ที่ดิน,ห้องชุด หรือผลิตภัณฑ์อื่นใด หรือใช้บริการในธุรกิจของ SC ASSET หรือบริษัทในเครืออยู่หรือในกรณีอื่นๆจนกว่าเจ้าของข้อมูลจะถอนความยินยอม

5) การแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลหรือถอนความยินยอม

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง หรือจะถอนความยินยอมเมื่อใดก็ได้โดยแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร ให้บริษัทรับทราบเป็นหนังสือหรือ E-mail: dataprivacy@scasset.com หรือโทรศัพท์แจ้งที่ Call Center เบอร์โทร. 1749 โดยการถอนความยินยอมเจ้าของข้อมูล จะมีผลกระทบต่อการใช้บริการของ SC ASSET และบริษัทในเครือที่เกี่ยวข้องใน ทุกด้านที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลใช้บริการอยู่ รวมถึงเจ้าของข้อมูลจะไม่ได้รับข้อมูลข่าวสารอันเป็นสิทธิและประโยชน์ส่วนบุคคลของ SC ASSET และบริษัทในเครือ รวมถึงบริษัทคู่ค้าของ SC ASSET

6) ติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

สำนักตรวจสอบภายใน สำนักงานเลขที่ 1010 ชั้น P13 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

Email: dataprivacy@scasset.com

ยินยอม

โครงการจะไม่ได้รับข้อมูลของท่าน และจะไม่มีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ ท่านต้องการจะยกเลิกข้อมูลใช่หรือไม่?

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังลงทะเบียนข้อมูลของท่าน

ต้องการให้ติดต่อกลับเพื่อนัดหมายเยี่ยมชม

เลือกเวลานัดหมายเยี่ยมชม

เวลาที่สะดวกให้พนักงานขายติดต่อกลับ

เลือกเวลาที่สะดวกให้ติดต่อกลับ

โครงการบ้านเดี่ยวรังสิต 

โครงการบ้านเดี่ยวรังสิตมีทำเลที่ตั้งอยู่ทางโซนเหนือของกรุงเทพมหานคร เป็นบริเวณที่เข้าถึงเมืองได้ง่ายแต่ไม่มีความแออัด วุ่นวาย รวมทั้งมีสิ่งอำนวยความสะดวกพร้อมไม่ต่างจากในเมือง

ผู้อาศัยอยู่บ้านแถวรังสิตที่เดินทางด้วยรถยนต์สามารถใช้ถนนได้หลายเส้นทางเนื่องจากรังสิตมีการเชื่อมต่อถนนเส้นหลายสาย แต่หากผู้อาศัยต้องการเดินทางด้วยขนส่งสาธารณะก็ทำได้ เช่น รถไฟฟ้าสายสีแดงเข้มและสายสีเขียวอ่อน รวมถึงสามารถต่อไปยังรถไฟฟ้าใต้ดินได้อีกด้วย

บ้านเดี่ยว รังสิต มีข้อดีอย่างไร ?

บ้านเดี่ยวรังสิต ทำเลรังสิต ดอนเมือง ปทุมธานี มีความครบครันทั้งไลฟ์สไตล์ การคมนาคมและที่อยู่อาศัย จึงทำให้ทำเลรังสิตได้รับความสนใจจากคนที่ต้องการซื้อบ้านที่อยากหลีกหนีความวุ่นวาย ความแออัดของประชากรภายในเมืองและผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์อยู่เสมอ เรียกได้ว่าเป็นทำเลที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังเป็นประตูสู่ภาคเหนือและอีสานของไทย รวมไปถึงเป็นแหล่งอุตสาหกรรมสำคัญระดับประเทศอีกด้วย

การเดินทาง บ้านเดี่ยว รังสิต

หากกังวลว่าถ้าอาศัยอยู่ที่โครงการบ้านเดี่ยวรังสิตแล้วจะเดินทางไปที่ต่างๆ ยาก SC Asset รวบรวมวิธีการเดินทางเบื้องต้นไว้แล้ว ดังนี้

การเดินทางด้วยรถยนต์

การเดินทางในทำเลบ้านเดี่ยวรังสิตด้วยรถยนต์สามารถไปได้หลายเส้นทาง เนื่องจากรังสิตมีการเชื่อมต่อถนนเส้นสำคัญอย่างถนนพหลโยธิน, ถนนรังสิต – ปทุมธานี, ถนนรังสิต – นครนายก และถนนวิภาวดี – รังสิต เพื่อเข้าสู่ใจกลางเมืองกรุงเทพ ฯ

นอกจากนี้ยังมีทางยกระดับอุตราภิมุข ที่เป็นจุดเชื่อมระหว่างพื้นที่รังสิตเข้าสู่ตัวเมืองได้สะดวกมากขึ้น รวมถึงทางพิเศษอุดรรัถยาและวงแหวนกาญจนาภิเษกที่สามารถวิ่งไปยังสนามบินดอนเมืองและสุวรรณภูมิได้อีกด้วย บ้านย่านรังสิตจึงถือว่าเดินทางได้สะดวกมาก

การเดินทางโดยรถสาธารณะ 

การเดินทางด้วยรถสาธารณะในทำเลบ้านเดี่ยวรังสิตมีให้เลือกหลากหลายสาย อาทิ ปอ. 538, ปอ. 29, ปอ. 510, สาย 34 และรถโดยสารสาธารณะอีกมากมายให้เลือกใช้บริการได้อย่างสะดวก

การเดินทางด้วยรถไฟฟ้า

สำหรับรถไฟฟ้าในทำเลบ้านเดี่ยวรังสิตที่เปิดให้บริการ คือรถไฟฟ้าสายสีแดงเข้มและสายสีเขียวอ่อน ช่วงบางซื่อ – รังสิต และหมอชิต – สะพานใหม่ – คูคต ทำให้การเดินทางในทำเลรังสิตมีความสะดวกมากขึ้น

นอกจากนี้รถไฟฟ้าสายสีแดงเข้มยังเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายอื่นๆ อีกมากมาย อาทิ สายสีชมพู แคราย – มีนบุรี ที่สถานีหลักสี่, สายสีน้ำเงิน ช่วงบางซื่อ – หัวลำโพง โดยในอนาคตจะมีการขยายเส้นทางเพิ่มเติมสำหรับการเข้าสู่กรุงเทพฯ และปริมณฑลจากหมู่บ้านแถวรังสิตอีกด้วย

สิ่งอำนวยความสะดวกรอบโครงการบ้านเดี่ยว รังสิต

โครงการบ้านรังสิตถือว่ามีความสะดวกครบครัน เหมาะสำหรับผู้คนที่มีไลฟ์สไตล์หลากหลาย พร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวก ไม่แตกต่างจากในตัวเมือง ทั้งห้างสรรพสินค้า สถานศึกษา รวมถึงสถานพยาบาลอีกด้วย

ห้างสรรพสินค้า ย่านบ้านเดี่ยว รังสิต

ทำเลรังสิตนอกจากจะเป็นแหล่งอุตสาหกรรมขนาดใหญ่แล้ว ยังได้ชื่อว่าเป็นแหล่งเศรษฐกิจขนาดใหญ่อีกด้วย เพราะมีห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่และคอมมูนิตี้มอลล์เปิดให้บริการมากมาย อาทิ ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต, เมเจอร์ ซินิเพล็กซ์ รังสิต, มาร์เก็ต วิลเลจ รังสิต, เซียร์ รังสิต, Zpell รังสิต, HomePro ฯลฯ เป็นต้น เหมาะสำหรับผู้ที่ชอบความสะดวกสบายในการจับจ่ายใช้สอย ใกล้ทำเลบ้านเดี่ยวรังสิต

สถานศึกษา ย่านบ้านเดี่ยว รังสิต

นอกจากแหล่งไลฟ์สไตล์และชอปปิงแล้ว ทำเลบ้านเดี่ยวรังสิตยังเป็นที่ตั้งของสถานศึกษาชื่อดังมากมาย อาทิ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต, มหาวิทยากรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต, มหาวิทยาลัยรังสิต, มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี และยังมีทั้งโรงเรียนรัฐบาลและเอกชนชื่อดังอีกหลายแห่ง ไว้รองรับการเติบโตของสมาชิกในครอบครัวที่หมู่บ้านแถวรังสิตต่อไป

โรงพยาบาล ย่านบ้านเดี่ยว รังสิต

อีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่จำเป็นในการใช้ชีวิตคือโรงพยาบาล ซึ่งในทำเลบ้านเดี่ยวรังสิตมีโรงพยาบาลชั้นนำให้บริการมากมาย อาทิ โรงพยาบาลบางปะกอก รังสิต 2, โรงพยาบาลเปาโล รังสิต 2, โรงพยาบาลปทุมเวช, โรงพยาบาล เซนต์คาร์ลอส ฯลฯ

บ้านเดี่ยวรังสิต ราคา

โครงการบ้านแถวรังสิต บ้านเดี่ยวรังสิตภายในเครือข่ายของ SC Asset เบื้องต้นมีอยู่ 4 โครงการด้วยกัน ได้แก่ วี คอมพาวด์ (ติวานนท์ – รังสิต), บางกอก บูเลอวาร์ด (ติวานนท์-รังสิต), เวนิว ไอดี (พหลโยธิน – รังสิต), เพฟ (รังสิต-วิภาวดี) โดยราคาเริ่มต้นบ้านเดี่ยวรังสิตราคา2ล้าน ดังนี้

ประเภท

ชื่อโครงการ

ราคาเริ่มต้น

(ล้านบาท)

บ้านเดี่ยว

วี คอมพาวด์

2.39

บ้านเดี่ยว

บางกอก บูเลอวาร์ด

8.99

บ้านเดี่ยว

เวนิว ไอดี

6.89

บ้านเดี่ยว

เพฟ

5.89

รังสิต ย่านน่าอยู่ ทำเลทอง

ย่านรังสิตถือเป็นทำเลทองสำหรับผู้ที่ต้องการหลีกหนีความวุ่นวาย แออัดของสังคมเมืองแต่ยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกเพียบพร้อมและครบครัน ทั้งย่านนี้ยังมีการพัฒนาที่ดินอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับประชากรที่จะเข้ามาตั้งถิ่นฐานเพิ่มมากขึ้น

ทำเลที่ตั้งบ้านโครงการใหม่รังสิตใกล้กับรอบต่อของกรุงเทพฯ กับจังหวัดใกล้เคียงทำให้สามารถเดินทางทั้งเข้าเมืองและไปจังหวัดอื่นๆ ได้สะดวก โดยมีการเชื่อมต่อของถนนสำคัญหลายสายและขนส่งสาธารณะมากมายให้เลือกสรร

ในอนาคต นอกจากห้างสรรพสินค้าและคอมมูนิตี้มอลล์ที่มีอยู่แล้ว ในย่านรังสิตยังมีแผนการสร้างศูนย์การค้าเพิ่มขึ้น และการปรับผังเมืองของจังหวัดปทุมธานี เช่น มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เป็นต้น ส่งผลให้ในอนาคตย่านนี้จะกลายเป็นพื้นที่เชิงพาณิชย์ขนาดใหญ่ของภาคกลาง อาจมีการสร้างคอนโดมิเนียมหรือบ้านเดี่ยวรังสิตใกล้กับห้างสรรพสินค้าและสถานศึกษามากขึ้น

โครงการบ้านเดี่ยวรังสิต แนะนำ

เวนิว โฟลว์ ติวานนท์ – รังสิต

โครงการบ้านเดี่ยวรังสิต บ้านแฝดรังสิต 2 ชั้นโครงการใหม่บรรยากาศบ้านสวนสไตล์โมเดิร์น ที่มาพร้อมแนวคิดขยายพื้นที่แห่งความสุข ด้วยบรรยากาศธรรมชาติที่โอบล้อมด้วยความเป็นส่วนตัว สามารถรองรับสมาชิกในครอบครัวได้ทุกเจเนอเรชัน เหมาะสำหรับครอบครัวขนาดกลาง ในราคาเริ่มต้น 5.79 ล้านบาท

เวนิว โฟลว์ รังสิต

บ้านเดี่ยว 2 ชั้น บ้านเดี่ยวรังสิต สไตล์ Modern Japanese บนทำเลศักยภาพย่านรังสิต ให้คุณได้ใช้ชีวิตท่ามกลางสังคมคุณภาพและมีความเป็นส่วนตัว ที่มาพร้อมกับสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน รองรับการพักผ่อนอย่างไม่มีที่สิ้นสุดสำหรับสมาชิกในครอบครัว เหมาะสำหรับครอบครัวขนาดกลาง ในราคาเริ่มต้น 9.99 ล้านบาท

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    เปิดใช้งานตลอด

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

บันทึกการตั้งค่า