Slider
Slider

โครงการบ้านเดี่ยว รัตนาธิเบศร์


*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ลงทะเบียนให้ความสนใจ (*เลือกได้สูงสุด 1 โครงการ)

เลือกทำเลที่คุณสนใจ

งบประมาณ

ข้อมูลส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัว

ความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

วันที่

1) เจ้าของข้อมูลผู้ให้ความยินยอม (นาย/นางสาว/นาง)

2) ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (SC ASSET) สำนักงานเลขที่ 1010

ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

3) วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลยินยอมให้ SC ASSET และบริษัทในเครือ สามารถเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามสำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้าน ของเจ้าของข้อมูลรวมถึงข้อมูลรายได้สถานที่ติดต่อหมายเลขโทรศัพท์ และ E-mail หรือ Line ID หรือข้อมูลอื่นใดที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้มอบ และแจ้งไว้ต่อ SC ASSET หรือบริษัทในเครือเพื่อประกอบข้อมูลในการซื้อบ้าน,ที่ดิน,ห้องชุด และผลิตภัณฑ์อื่นใด รวมถึงการใช้บริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง กับธุรกิจและบริการของ SC ASSET หรือบริษัท ในเครือ รวมตลอดถึงข้อมูลชีวภาพ ชีวมิติ เช่น ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว เสียง ข้อมูลเกี่ยวกับเชื้อชาติ ความเชื่อส่วนบุคคล ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม หรือข้อมูลอื่นใดที่ SC ASSET หรือบริษัทในเครือได้รับมาในทุกรูปแบบหรือบันทึก จากการสัมภาษณ์ด้วยวาจา หรือเจ้าของข้อมูลได้ให้ข้อมูลไว้ในแบบสอบถาม หรือทางอิเล็คทรอนิกส์ให้สามารถเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของ เจ้าของข้อมูลเพื่อประโยชน์ ในการวิเคราะห์ประมวลผลพัฒนา และใช้ในธุรกิจและบริการของ SC ASSET หรือบริษัทในเครืออันอาจเป็นประโยชน์ต่อเจ้าของข้อมูลและ ผู้บริโภคได้ โดย SC ASSET จะไม่นำข้อมูลไปเปิดเผยให้ ต่อบุคคลอื่น เว้นแต่สถาบันการเงินที่เจ้าของข้อมูลประสงค์จะขอสินเชื่อหรือสถาบันการเงินอื่นใด เพื่อประโยชน์ต่อการขอสินเชื่อของเจ้าของข้อมูล และบริษัทคู่ค้าของ SC ASSET ที่ร่วมประกอบธุรกิจในการก่อสร้างตกแต่งหรือให้บริการใดๆ ร่วมในธุรกิจของ SC ASSET และบริษัทในเครือโดยยินยอมให้สถาบัน การเงินหรือบริษัทคู่ค้าของ SC ASSET สามารถติดต่อเจ้าของข้อมูลเพื่อการใดๆ ได้ตามวัตถุประสงค์ของสถาบันการเงิน และบริษัทคู่ค้าของ SC ASSET รวมถึง การเสนอการให้บริการและผลิตภัณฑ์ต่างๆของสถาบันการเงินและบริษัทคู่ค้าของ SC ASSET รวมถึงการวิเคราะห์ วิจัยจัดทำข้อมูลทางสถิติเพื่อการปรับปรุงการพัฒนาผลิตภัณฑ์การบริการให้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้รวมถึงการส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังประเทศปลายทาง เพื่อวัตถุประสงค์ที่กล่าวข้างต้นทั้งหมด หรือเป็นการเปิดเผย ตามอำนาจหมายศาล หรือที่กฎหมายกำหนดให้เปิดเผย

4) ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

SC ASSET และบริษัทในเครือจะจัดเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตลอดระยะเวลาที่เจ้าของข้อมูล ยังคงเป็นสมาชิกผู้ซื้อบ้าน,ที่ดิน,ห้องชุด หรือผลิตภัณฑ์อื่นใด หรือใช้บริการในธุรกิจของ SC ASSET หรือบริษัทในเครืออยู่หรือในกรณีอื่นๆจนกว่าเจ้าของข้อมูลจะถอนความยินยอม

5) การแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลหรือถอนความยินยอม

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง หรือจะถอนความยินยอมเมื่อใดก็ได้โดยแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร ให้บริษัทรับทราบเป็นหนังสือหรือ E-mail: [email protected] หรือโทรศัพท์แจ้งที่ Call Center เบอร์โทร. 1749 โดยการถอนความยินยอมเจ้าของข้อมูล จะมีผลกระทบต่อการใช้บริการของ SC ASSET และบริษัทในเครือที่เกี่ยวข้องใน ทุกด้านที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลใช้บริการอยู่ รวมถึงเจ้าของข้อมูลจะไม่ได้รับข้อมูลข่าวสารอันเป็นสิทธิและประโยชน์ส่วนบุคคลของ SC ASSET และบริษัทในเครือ รวมถึงบริษัทคู่ค้าของ SC ASSET

6) ติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

สำนักตรวจสอบภายใน สำนักงานเลขที่ 1010 ชั้น P13 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

Email: [email protected]

ยินยอม

โครงการจะไม่ได้รับข้อมูลของท่าน และจะไม่มีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ ท่านต้องการจะยกเลิกข้อมูลใช่หรือไม่?

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังลงทะเบียนข้อมูลของท่าน

ต้องการให้ติดต่อกลับเพื่อนัดหมายเยี่ยมชม

เลือกเวลานัดหมายเยี่ยมชม

เวลาที่สะดวกให้พนักงานขายติดต่อกลับ

เลือกเวลาที่สะดวกให้ติดต่อกลับ

บ้านเดี่ยว รัตนาธิเบศร์ มีข้อดีอย่างไร

ทำเลรัตนาธิเบศร์กลายเป็นทำเลบ้านเดี่ยวยอดฮิตอันดับต้นๆ ในเขตปริมณฑลของกรุงเทพฯ เนื่องจากมีโครงการจัดสรรมากมาย รวมไปถึงสิ่งอำนวยความสะดวกอย่าง Community Mall, ห้างสรรพสินค้าชื่อดัง ที่มีอยู่ในพื้นที่และเตรียมเปิดให้บริการหลายแห่ง เพื่อรองรับความต้องการที่อยู่อาศัยที่เพิ่มขึ้นและตอบโจทย์การใช้ชีวิตได้อย่างลงตัว อีกทั้งบ้านเดี่ยว รัตนาธิเบศร์ สามารถเดินทางได้อย่างสะดวกสบาย เพราะมีรถไฟฟ้าคอยให้บริการถึง 5 สาย นอกจากนี้ยังมีถนนราชพฤกษ์ที่สามารถเชื่อมต่อสู่ถนนสายหลักและเขตเศรษฐกิจในกรุงเทพฯ ได้อย่างรวดเร็วและยังมีทางด่วน ทางพิเศษ ที่สามารถมุ่งหน้าสู่ต่างจังหวัดได้อีกด้วย

 

การเดินทาง บ้านเดี่ยว รัตนาธิเบศร์

การเดินทางด้วยรถยนต์

สำหรับการเดินทางด้วยรถยนต์ของบ้านเดี่ยว รัตนาธิเบศร์ นั้นสามารถใช้ถนนรัตนาธิเบศร์ ในการเดินทางเข้าสู่กรุงเทพฯ ได้ โดยถนนรัตนาธิเบศร์จะเชื่อมต่อกับถนนกาญจนาภิเษก ถนนงามวงศ์วานและติวานนท์ รวมไปถึงยังสามารถเดินทางไปยังถนนวิภาวดีรังสิต – ถนนประเสริฐมนูญกิจ ที่ตัดกับถนนพหลโยธินผ่านไปยังถนนประดิษฐ์มนูธรรมได้ ทำให้การเดินทางไปยังที่ต่างๆ สะดวกรวดเร็วมากขึ้น และในเวลาเร่งรีบยังสามารถใช้ทางด่วนศรีรัชได้อีกด้วย

 

การเดินทางด้วยรถสาธารณะ

นอกจากการเดินทางด้วยรถยนต์แล้วรอบบ้านเดี่ยว รัตนาธิเบศร์ ยังมีรถสาธาณะให้บริการตลอดเส้นทางอีกด้วย ทำให้คนที่อยู่อาศัยในทำเลนี้หมดกังวลในเรื่องการเดินทางได้เลย เพราะมีตัวเลือกที่สามารถตอบโจทย์ตามความต้องการของแต่ละบุคคลได้อย่างลงตัว

 

การเดินทางด้วยรถไฟฟ้า

ในปัจจุบันทำเลบ้านเดี่ยว รัตนาธิเบศร์ มีรถไฟฟ้าให้บริการมากถึง 5 สาย ได้แก่ สายสีม่วง, สายสีเขียว, สายสีน้ำเงิน, สายสีแดงและสายสีชมพู ซึ่งผู้คนส่วนมากที่อยู่ในทำเลบ้านเดี่ยว รัตนาธิเบศร์ จะใช้รถไฟฟ้าสายสีม่วงเป็นส่วนใหญ่ เนื่องจากรถไฟฟ้าสายสีม่วงนั้นครอบคลุมถนนรัตนาธิเบศร์ตลอดทั้งเส้น อีกทั้งยังมีจุดเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายอื่นๆ อีกด้วย ทำให้การเดินทางสะดวก รวดเร็ว โดยสามารถขึ้นรถไฟฟ้าสายสีม่วงได้ที่สถานีบางรักน้อยท่าอิฐ

 

สิ่งอำนวยความสะดวกรอบบ้านเดี่ยว รัตนาธิเบศร์

ห้างสรรพสินค้ารอบ บ้านเดี่ยว รัตนาธิเบศร์

อย่างที่กล่าวไปข้างต้นว่าทำเลบ้านเดี่ยว รัตนาธิเบศร์ มีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายทั้ง Community Mall และ ห้างสรรพสินค้า ซึ่งรองรับการขยายตัวของที่อยู่อาศัยจำนวนมาก อาทิ เพียวเพลส ราชพฤกษ์, เดอะ คริสตัล พีทีที ชัยพฤกษ์, เซ็นทรัล พลาซ่า เวสต์เกต เป็นต้น

 

สถานศึกษารอบ บ้านเดี่ยว รัตนาธิเบศร์

นอกจากคอมมูนิตี้มอลล์และห้างสรรพสินค้าแล้ว รอบบ้านเดี่ยว รัตนาธิเบศร์ ยังรายล้อมด้วยสถานศึกษาชั้นนำทั้งรัฐบาลและเอกชน อาทิ โรงเรียนนานาชาติ เด่นหล้า เป็นต้น

 

โรงพยาบาลรอบ บ้านเดี่ยว รัตนาธิเบศร์

ยามเจ็บป่วยหรือเกิดอุบัติเหตุฉุกเฉิน รอบบ้านเดี่ยว รัตนาธิเบศร์ ยังมีโรงพยาบาลชั้นนำที่พร้อมให้บริการหลายแห่ง อาทิ โรงพยาบาลเกษมราษฏร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์, โรงพยาบาลวิภาราม ปากเกร็ด, โรงพยาบาล พระนั่งเกล้า เป็นต้น เรียกได้ว่าเมื่อเกิดเจ็บป่วยก็สามารถเดินทางเข้ารับการรักษาได้ทันที ไม่ต้องเสียเวลาเดินทางไกลไปยังโรงพยาบาล 

 

โครงการบ้านเดี่ยว รัตนาธิเบศร์ แนะนำ

ไลฟ์ บางกอก บูเลอวาร์ด ราชพฤกษ์ – รัตนาธิเบศร์

บ้านเดี่ยว รัตนาธิเบศร์ โครงการ ไลฟ์ บางกอก บูเลอวาร์ด ราชพฤกษ์ – รัตนาธิเบศร์ เป็นโครงการบ้านเดี่ยว บ้านแฝด 2 ชั้น สไตล์โมเดิร์น ทรอปิคอล ที่มาพร้อมฟังก์ชันบ้านที่ครบครัน อีกทั้งยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกภายในโครงการมากมาย เพื่อรองรับการพักผ่อน ภายใต้ระบบรักษาความปลอดภัยแบบ Triple Security เหมาะสำหรับครอบครัวขนาดกลาง ในราคาเริ่มต้นที่ 4.69 ล้าน

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    เปิดใช้งานตลอด

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

บันทึกการตั้งค่า