Slider
Slider

บ้านเดี่ยว ติวานนท์ พร้อมอยู่ 2565 บนทำเลศักยภาพ | SC Asset

ย่านติวานนท์ ทำเลที่ใครๆก็จับตามอง หนึ่งในแหล่งทำเลทองสำหรับการซื้อบ้านเดี่ยว ทาวน์โฮม คอนโด หรืออาคารพาณิชย์ เนื่องจากการเดินทางที่สะดวก เชื่อมถึงถนนหลายสายและทางด่วนสำคัญ เช่น ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี เป็นเส้นสถานีรถไฟฟ้าสายสีม่วง (เตาปูนไปจนถึงบางใหญ่) นอกจากนี้ยังมีสิ่งอำนวยความสะดวก ห้างสรรพสินค้ามากมาย ไม่ว่าจะเป็น เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน หรือ เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ เรียกได้ว่าจะทำธุรกิจหรืออยู่อาศัยก็สะดวกสบายเหมาะสำหรับคนรุ่นใหม่วัยทำงานหรือเจ้าของธุรกิจต่างๆ


*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ลงทะเบียนให้ความสนใจ (*เลือกได้สูงสุด 1 โครงการ)

เลือกทำเลที่คุณสนใจ

งบประมาณ

ข้อมูลส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัว

ความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

วันที่

1) เจ้าของข้อมูลผู้ให้ความยินยอม (นาย/นางสาว/นาง)

2) ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (SC ASSET) สำนักงานเลขที่ 1010

ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

3) วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลยินยอมให้ SC ASSET และบริษัทในเครือ สามารถเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามสำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้าน ของเจ้าของข้อมูลรวมถึงข้อมูลรายได้สถานที่ติดต่อหมายเลขโทรศัพท์ และ E-mail หรือ Line ID หรือข้อมูลอื่นใดที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้มอบ และแจ้งไว้ต่อ SC ASSET หรือบริษัทในเครือเพื่อประกอบข้อมูลในการซื้อบ้าน,ที่ดิน,ห้องชุด และผลิตภัณฑ์อื่นใด รวมถึงการใช้บริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง กับธุรกิจและบริการของ SC ASSET หรือบริษัท ในเครือ รวมตลอดถึงข้อมูลชีวภาพ ชีวมิติ เช่น ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว เสียง ข้อมูลเกี่ยวกับเชื้อชาติ ความเชื่อส่วนบุคคล ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม หรือข้อมูลอื่นใดที่ SC ASSET หรือบริษัทในเครือได้รับมาในทุกรูปแบบหรือบันทึก จากการสัมภาษณ์ด้วยวาจา หรือเจ้าของข้อมูลได้ให้ข้อมูลไว้ในแบบสอบถาม หรือทางอิเล็คทรอนิกส์ให้สามารถเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของ เจ้าของข้อมูลเพื่อประโยชน์ ในการวิเคราะห์ประมวลผลพัฒนา และใช้ในธุรกิจและบริการของ SC ASSET หรือบริษัทในเครืออันอาจเป็นประโยชน์ต่อเจ้าของข้อมูลและ ผู้บริโภคได้ โดย SC ASSET จะไม่นำข้อมูลไปเปิดเผยให้ ต่อบุคคลอื่น เว้นแต่สถาบันการเงินที่เจ้าของข้อมูลประสงค์จะขอสินเชื่อหรือสถาบันการเงินอื่นใด เพื่อประโยชน์ต่อการขอสินเชื่อของเจ้าของข้อมูล และบริษัทคู่ค้าของ SC ASSET ที่ร่วมประกอบธุรกิจในการก่อสร้างตกแต่งหรือให้บริการใดๆ ร่วมในธุรกิจของ SC ASSET และบริษัทในเครือโดยยินยอมให้สถาบัน การเงินหรือบริษัทคู่ค้าของ SC ASSET สามารถติดต่อเจ้าของข้อมูลเพื่อการใดๆ ได้ตามวัตถุประสงค์ของสถาบันการเงิน และบริษัทคู่ค้าของ SC ASSET รวมถึง การเสนอการให้บริการและผลิตภัณฑ์ต่างๆของสถาบันการเงินและบริษัทคู่ค้าของ SC ASSET รวมถึงการวิเคราะห์ วิจัยจัดทำข้อมูลทางสถิติเพื่อการปรับปรุงการพัฒนาผลิตภัณฑ์การบริการให้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้รวมถึงการส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังประเทศปลายทาง เพื่อวัตถุประสงค์ที่กล่าวข้างต้นทั้งหมด หรือเป็นการเปิดเผย ตามอำนาจหมายศาล หรือที่กฎหมายกำหนดให้เปิดเผย

4) ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

SC ASSET และบริษัทในเครือจะจัดเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตลอดระยะเวลาที่เจ้าของข้อมูล ยังคงเป็นสมาชิกผู้ซื้อบ้าน,ที่ดิน,ห้องชุด หรือผลิตภัณฑ์อื่นใด หรือใช้บริการในธุรกิจของ SC ASSET หรือบริษัทในเครืออยู่หรือในกรณีอื่นๆจนกว่าเจ้าของข้อมูลจะถอนความยินยอม

5) การแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลหรือถอนความยินยอม

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง หรือจะถอนความยินยอมเมื่อใดก็ได้โดยแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร ให้บริษัทรับทราบเป็นหนังสือหรือ E-mail: dataprivacy@scasset.com หรือโทรศัพท์แจ้งที่ Call Center เบอร์โทร. 1749 โดยการถอนความยินยอมเจ้าของข้อมูล จะมีผลกระทบต่อการใช้บริการของ SC ASSET และบริษัทในเครือที่เกี่ยวข้องใน ทุกด้านที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลใช้บริการอยู่ รวมถึงเจ้าของข้อมูลจะไม่ได้รับข้อมูลข่าวสารอันเป็นสิทธิและประโยชน์ส่วนบุคคลของ SC ASSET และบริษัทในเครือ รวมถึงบริษัทคู่ค้าของ SC ASSET

6) ติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

สำนักตรวจสอบภายใน สำนักงานเลขที่ 1010 ชั้น P13 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

Email: dataprivacy@scasset.com

ยินยอม

โครงการจะไม่ได้รับข้อมูลของท่าน และจะไม่มีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ ท่านต้องการจะยกเลิกข้อมูลใช่หรือไม่?

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังลงทะเบียนข้อมูลของท่าน

ต้องการให้ติดต่อกลับเพื่อนัดหมายเยี่ยมชม

เลือกเวลานัดหมายเยี่ยมชม

เวลาที่สะดวกให้พนักงานขายติดต่อกลับ

เลือกเวลาที่สะดวกให้ติดต่อกลับ

โครงการบ้านเดี่ยวติวานนท์ 

บ้านเดี่ยวติวานนท์ ตั้งอยู่ท่ามกลางแหล่งความเจริญยุคใหม่ในจังหวัดนนทบุรี รายล้อมไปด้วยห้างสรรพสินค้า ร้านอาหาร และเส้นรถไฟฟ้าที่ช่วยอำนวยความสะดวกได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังมีหลายโครงการ หลายหมู่บ้านโซนติวานนท์ให้เลือกไม่ว่าจะเป็น บ้านเดี่ยวติวานนท์ บ้านแฝดติวานนท์ หรือสำหรับใครที่กำลังมองหาบ้านมือสองย่านติวานนท์ก็สามารถเลือกค้นหาได้ง่ายๆ แต่ไม่ว่าจะเลือกบ้านติวานนท์แถวไหนก็ยังได้อยู่ใจกลางความเจริญ เดินทางง่าย ใช้จ่ายในชีวิตประจำวันสะดวก จึงเป็นจุดเด่นที่ใครหลายๆ คนชื่นชอบโครงการบ้านย่านติวานนท์

 

บ้านเดี่ยว ติวานนท์ มีข้อดีอย่างไร ?

ข้อดีของบ้านเดี่ยวติวานนท์ นอกจากเรื่องสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันละการคมนาคมที่ดีแล้ว บ้านเดี่ยวติวานนท์เองยังมีจุดเด่นเรื่องขนาดพื้นที่ที่มากกว่าบ้านในย่านกรุงเทพแต่ยังเข้าถึงความเจริญได้อย่างทัดเทียมกัน ไม่ว่าจะเดินทางไปทำงานในย่านอื่นๆ หรือประกอบธุรกิจต่างๆในพื้นที่ก็สามารถทำได้ไม่ยากนัก นอกจากนี้ยังมีโรงเรียนใกล้เคียงหลายแห่ง ทำให้บ้านเดี่ยวติวานนท์ตอบโจทย์ได้ทุกช่วงวัย เหมาะแก่การลงหลักปักฐานเริ่มต้นชีวิตในยุคสมัยใหม่ พร้อมรองรับการขยับขยายเติบโตมากขึ้นในอนาคต

 

การเดินทางบ้านเดี่ยว ติวานนท์

 

การเดินทางด้วยรถยนต์

บ้านเดี่ยวติวานนท์นั้นอยู่ในทำเลทองของการคมนาคม เพราะนอกจากจะมีถนนกรุงเทพ-นนทบุรี สำหรับการเดินทางสู่กรุงเทพแล้ว บ้านเดี่ยวติวานนท์ยังอยู่ในย่านที่เชื่อมกับถนนแจ้งวัฒนะทำให้เข้าสู่ตัวเมืองได้ง่าย และยังสามารถเดินทางผ่านทางด่วนศรีรัชหรือทางด่วนอุตราภิมุข (ดอนเมืองโทลล์เวย์) ทำให้ประหยัดเวลาในการเดินทางด้วยรถยนต์ได้มากกว่าเดิม

 

การเดินทางโดยรถสาธารณะ

การเดินทางโดยรถสาธารณะในย่านติวานนท์มีรถเมล์เข้าถึงในหลายจุดสำคัญ และมีรถสาธาณะอื่นๆคอยช่วยให้บริการตามจุดต่างๆอีกมากมาย เรียกได้ว่าแม้จะไม่มีรถยนต์ส่วนตัวก็สามารถเลือกซื้อบ้านเดี่ยวติวานนท์เพื่ออยู่อาศัยได้อย่างสบายๆ

 

การเดินทางด้วยรถไฟฟ้า

ผู้ที่เลือกซื้อบ้านเดี่ยวติวานนท์และต้องการเดินทางด้วยรถไฟฟ้า รับรองได้เลยว่าหายห่วง เพราะนอกจากจะมีรถไฟฟ้าMRTสายสีม่วงจากบางซื่อไปบางใหญ่แล้ว บ้านเดี่ยวติวานนท์ยังอยู่ในย่านที่มีรถไฟฟ้าสายสีชมพูเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายสีแดง(บางซื่อ-รังสิต) รวมไปถึงเดินทางไปรถไฟฟ้า BTS สายสีเขียว (หมอชิต-สะพานใหม่-คูคต) ได้ง่าย เรียกได้ว่าไปได้ทั่วทั้งกรุงเทพและนนทบุรีได้สะดวกมาก

 

สิ่งอำนวยความสะดวกรอบโครงการบ้านเดี่ยว ติวานนท์

 

ห้างสรรพสินค้า ย่านบ้านเดี่ยว ติวานนท์

บ้านเดี่ยวติวานนท์อยู่ในทำเลศักยภาพที่เติบโตอย่างก้าวกระโดด จึงรายล้อมไปด้วยห้างสรรพสินค้าและคอมมูนิตี้มอลล์จำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็น เซ็นทรัล แจ้งวัฒนะ, Impact Arena เมืองทองธานี, เดอะไนน์ เซ็นเตอร์, โลตัส ติวานนท์, โรบินสัน ศรีสมาน ดังนั้นผู้ที่ซื้อบ้านเดี่ยวติวานนท์จึงไม่ต้องกังวลว่าจะห่างไกลห้างสรรพสินค้าเลย

 

สถานศึกษา ย่านบ้านเดี่ยว ติวานนท์

บ้านเดี่ยวติวานนท์อยู่ใกล้โรงเรียนและสถานศึกษามากมายทั้งรัฐและเอกชน ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนพระหฤทัย นนทบุรี, โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี, โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต, สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติ สิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นต้น ดังนั้นผู้ที่อาศัยอยู่ที่บ้านเดี่ยวติวานนท์จึงสามารถเลือกโรงเรียนที่มากไปด้วยคุณภาพได้หลายโรงเรียน

 

โรงพยาบาล ย่านบ้านเดี่ยว ติวานนท์

บ้านเดี่ยวติวานนท์เป็นอีกหนึ่งทำเลที่ใส่ใจและมีโรงพยาบาลครอบคลุมตลอดย่าน เช่น โรงพยาบาลกรุงสยาม เซนต์คาร์ลอส, โรงพยาบาลปทุมเวช, โรงพยาบาลแพทย์ รังสิต, โรงพยาบาลเปาโล รังสิต เป็นต้น ผู้ซื้อบ้านเดี่ยวติวานนท์สามารถอุ่นใจได้เลยว่าเราจะเข้าถึงการรักษาพยาบาลได้อย่างสะดวกสบาย

 

บ้านเดี่ยวติวานนท์ ราคา

 

ประเภท

ชื่อโครงการ

ราคาเริ่มต้น (ล้านบาท)

บ้านเดี่ยว 

เวนิว โฟลว์ ติวานนท์-รังสิต

4.99

บ้านเดี่ยว 

บางกอก บูเลอวาร์ด ติวานนท์-รังสิต

8.99

 

ติวานนท์ ย่านน่าอยู่ ทำเลทอง

ย่านติวานนท์มีทำเลที่ตั้งที่เจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นด้านการคมนาคม อย่างถนนที่เชื่อมถึงหลายสาย ทางด่วน หรือการเดินทางโดยรถไฟฟ้าที่ยังคงเติบโตอย่างรวดเร็ว มีห้างสรรพสินค้าหลากลาย มีพื้นที่สาธารณะสำหรับออกกำลังกายเช่น อุทยานมกุฏรมยสราญ และร้านอาหารทั้งเก่าใหม่ดำเนินกิจการอยู่ทั่วไป เป็นย่านที่ครึกครื้นไม่เงียบเหงา ทั้งยังเดินทางเข้าสู่ใจกลางเมืองทั้งกรุงเทพและนนทบุรีได้สะดวกมาก บ้านเดี่ยวติวานนท์จึงอยู่ในย่านสำคัญที่คาดว่าจะเป็นหนึ่งในแหล่งขับเคลื่อนเศรษฐกิจในอนาคต

 

โครงการบ้านเดี่ยว ติวานนท์ แนะนำ

 

เวนิว โฟลว์ ติวานนท์ – รังสิต

โครงการเวนิว โฟลว์ ติวานนท์ – รังสิต เป็นโครงการบ้านเดี่ยวใหม่บรรยากาศบ้านสวน ภายใต้คอนเซ็ปต์ “The Modern Cabin Resort” ที่ขยายพื้นที่ของความสุข บ้านเดี่ยวติวานนท์ในโครงการนี้มาพร้อมฟังก์ชันพิเศษเพื่อตอบรับการอยู่อาศัยที่สมบูรณ์แบบและรองรับผู้สูงอายุ เหมาะสำหรับครอบครัวระดับกลางหรือครอบครัวที่ต้องการขยับขยายพื้นที่เพื่อรองรับสมาชิกใหม่ ให้คุณเป็นเจ้าของบ้านเดี่ยวติวานนท์ได้ในราคาเริ่มต้นเพียง 4.99 ล้านบาท

 

บางกอก บูเลอวาร์ด ติวานนท์-รังสิต

โครงการบ้านเดี่ยวติวานนท์ บางกอก บูเลอวาร์ด ติวานนท์-รังสิต โครงการบ้านหรูสไตล์ Modern Luxury ที่มีการออกแบบที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ และสามารถผสานรวมกับธรรมชาติได้อย่างสวยงาม ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจมาจาก Park Güell ให้คุณได้พักผ่อนท่ามกลางความลงตัวของสถาปัตยกรรมและพืชพรรณดอกไม้ที่สวยสดดั่งต้องมนต์

 

อีกทั้งยังมีระบบรักษาความปลอดภัยที่แน่นหนา รวมถึงมีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายที่สามารถตอบโจทย์ได้กับทุกไลฟ์สไตล์ นอกจากนี้ยังอยู่ติดกับถนนติวานนท์ที่มีจุดตัดกับถนนเส้นอื่น ๆ มากมาย และยังอยู่ใกล้กับทางด่วนศรีรัชอีกด้วย จึงทำให้การเดินทางของคุณสะดวกไม่น้อยเลย โดยบ้านเดี่ยวติวานนท์โครงการนี้ราคาจะเริ่มต้นที่ 10-15 ล้านบาท

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    เปิดใช้งานตลอด

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

บันทึกการตั้งค่า