Slider
Slider

บ้านเดี่ยว ติวานนท์ พร้อมอยู่ 2565 บนทำเลศักยภาพ | SC Asset


*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ลงทะเบียนให้ความสนใจ (*เลือกได้สูงสุด 1 โครงการ)

เลือกทำเลที่คุณสนใจ

งบประมาณ

ข้อมูลส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัว

ความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

วันที่

1) เจ้าของข้อมูลผู้ให้ความยินยอม (นาย/นางสาว/นาง)

2) ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (SC ASSET) สำนักงานเลขที่ 1010

ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

3) วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลยินยอมให้ SC ASSET และบริษัทในเครือ สามารถเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามสำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้าน ของเจ้าของข้อมูลรวมถึงข้อมูลรายได้สถานที่ติดต่อหมายเลขโทรศัพท์ และ E-mail หรือ Line ID หรือข้อมูลอื่นใดที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้มอบ และแจ้งไว้ต่อ SC ASSET หรือบริษัทในเครือเพื่อประกอบข้อมูลในการซื้อบ้าน,ที่ดิน,ห้องชุด และผลิตภัณฑ์อื่นใด รวมถึงการใช้บริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง กับธุรกิจและบริการของ SC ASSET หรือบริษัท ในเครือ รวมตลอดถึงข้อมูลชีวภาพ ชีวมิติ เช่น ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว เสียง ข้อมูลเกี่ยวกับเชื้อชาติ ความเชื่อส่วนบุคคล ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม หรือข้อมูลอื่นใดที่ SC ASSET หรือบริษัทในเครือได้รับมาในทุกรูปแบบหรือบันทึก จากการสัมภาษณ์ด้วยวาจา หรือเจ้าของข้อมูลได้ให้ข้อมูลไว้ในแบบสอบถาม หรือทางอิเล็คทรอนิกส์ให้สามารถเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของ เจ้าของข้อมูลเพื่อประโยชน์ ในการวิเคราะห์ประมวลผลพัฒนา และใช้ในธุรกิจและบริการของ SC ASSET หรือบริษัทในเครืออันอาจเป็นประโยชน์ต่อเจ้าของข้อมูลและ ผู้บริโภคได้ โดย SC ASSET จะไม่นำข้อมูลไปเปิดเผยให้ ต่อบุคคลอื่น เว้นแต่สถาบันการเงินที่เจ้าของข้อมูลประสงค์จะขอสินเชื่อหรือสถาบันการเงินอื่นใด เพื่อประโยชน์ต่อการขอสินเชื่อของเจ้าของข้อมูล และบริษัทคู่ค้าของ SC ASSET ที่ร่วมประกอบธุรกิจในการก่อสร้างตกแต่งหรือให้บริการใดๆ ร่วมในธุรกิจของ SC ASSET และบริษัทในเครือโดยยินยอมให้สถาบัน การเงินหรือบริษัทคู่ค้าของ SC ASSET สามารถติดต่อเจ้าของข้อมูลเพื่อการใดๆ ได้ตามวัตถุประสงค์ของสถาบันการเงิน และบริษัทคู่ค้าของ SC ASSET รวมถึง การเสนอการให้บริการและผลิตภัณฑ์ต่างๆของสถาบันการเงินและบริษัทคู่ค้าของ SC ASSET รวมถึงการวิเคราะห์ วิจัยจัดทำข้อมูลทางสถิติเพื่อการปรับปรุงการพัฒนาผลิตภัณฑ์การบริการให้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้รวมถึงการส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังประเทศปลายทาง เพื่อวัตถุประสงค์ที่กล่าวข้างต้นทั้งหมด หรือเป็นการเปิดเผย ตามอำนาจหมายศาล หรือที่กฎหมายกำหนดให้เปิดเผย

4) ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

SC ASSET และบริษัทในเครือจะจัดเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตลอดระยะเวลาที่เจ้าของข้อมูล ยังคงเป็นสมาชิกผู้ซื้อบ้าน,ที่ดิน,ห้องชุด หรือผลิตภัณฑ์อื่นใด หรือใช้บริการในธุรกิจของ SC ASSET หรือบริษัทในเครืออยู่หรือในกรณีอื่นๆจนกว่าเจ้าของข้อมูลจะถอนความยินยอม

5) การแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลหรือถอนความยินยอม

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง หรือจะถอนความยินยอมเมื่อใดก็ได้โดยแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร ให้บริษัทรับทราบเป็นหนังสือหรือ E-mail: [email protected] หรือโทรศัพท์แจ้งที่ Call Center เบอร์โทร. 1749 โดยการถอนความยินยอมเจ้าของข้อมูล จะมีผลกระทบต่อการใช้บริการของ SC ASSET และบริษัทในเครือที่เกี่ยวข้องใน ทุกด้านที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลใช้บริการอยู่ รวมถึงเจ้าของข้อมูลจะไม่ได้รับข้อมูลข่าวสารอันเป็นสิทธิและประโยชน์ส่วนบุคคลของ SC ASSET และบริษัทในเครือ รวมถึงบริษัทคู่ค้าของ SC ASSET

6) ติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

สำนักตรวจสอบภายใน สำนักงานเลขที่ 1010 ชั้น P13 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

Email: [email protected]

ยินยอม

โครงการจะไม่ได้รับข้อมูลของท่าน และจะไม่มีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ ท่านต้องการจะยกเลิกข้อมูลใช่หรือไม่?

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังลงทะเบียนข้อมูลของท่าน

ต้องการให้ติดต่อกลับเพื่อนัดหมายเยี่ยมชม

เลือกเวลานัดหมายเยี่ยมชม

เวลาที่สะดวกให้พนักงานขายติดต่อกลับ

เลือกเวลาที่สะดวกให้ติดต่อกลับ

บ้านเดี่ยว ติวานนท์ มีข้อดีอย่างไร

ทำเลติวานนท์ เป็นทำเลที่มีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นการคมนาคม อสังหาริมทรัพย์ ทั้งบ้านเดี่ยว ทาวน์โฮม คอนโดและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ที่รองรับการขยับขยายของพื้นที่และครอบครัวของคนที่กำลังมองหาทำเลที่อยู่อาศัย นอกจากนี้ยังมีแหล่งท่องเที่ยวและพักผ่อนอีกด้วย ทำเลติวานนท์ จึงถือเป็นอีกหนึ่งทำเลที่น่าจับตามองและควรค่าแก่การลงทุนในอนาคตอีกด้วย

 

การเดินทางบ้านเดี่ยว ติวานนท์

เดินทางด้วยรถยนต์

สำหรับการเดินทางด้วยรถยนต์ในทำเลติวานนท์นั้น สามารถใช้ถนนติวานนท์ที่เชื่อมต่อกับถนนแจ้งวัฒนะในการเดินทางเข้าสู่ตัวเมือง และยังมีทางด่วนศรีรัชและทางด่วนอุตราภิมุข (ดอนเมืองโทลล์เวย์) ที่เพิ่มความสะดวกสบายในการเดินทางอีกด้วย

 

เดินทางด้วยรถสาธารณะ

อีกหนึ่งทางเลือกในการเดินทางทำเล ติวานนท์ ยังมีรถโดยสารสาธารณะที่คอยให้บริการตามจุดต่างๆ ตลอดเส้นถนนติวานนท์ เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางสำหรับผู้ที่ไม่มีรถยนต์ส่วนตัวอีกด้วย

 

เดินทางด้วยรถไฟฟ้า

หากคุณอาศัยอยู่บ้านเดี่ยว ติวานนท์ เรื่องของการเดินทางไม่ต้องเป็นกังวลเลย เพราะมีรถไฟฟ้าสายสีชมพู ที่สามารถเดินทางไปยังทำเลต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย เนื่องจากมีรถไฟฟ้าสายสีชมพูให้บริการ โดยเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายสีม่วง (สถานีบางใหญ่-บางซื่อ) ที่สถานีศูนย์ราชการนนทบุรี อีกทั้งเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายสีแดง (บางซื่อ-รังสิต) ที่สถานีหลักสี่ และยังเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายสีเขียว (หมอชิต-สะพานใหม่-คูคต) ที่สถานีวัดพระศรีมหาธาตุอีกด้วย ซึ่งทุกเส้นทางที่เชื่อมต่อกันทำให้สามารถเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองได้อย่างรวดเร็ว

 

สิ่งอำนวยความสะดวกรอบโครงการบ้านเดี่ยว ติวานนท์

ห้างสรรพสินค้า

อย่างที่ทราบกันว่า ทำเลติวานนท์ เป็นทำเลศักยภาพที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง จึงทำให้มีห้างสรรพสินค้าและคอมมูนิตี้มอลล์ มาเปิดให้บริการเป็นจำนวนมาก เพื่อรองรับการใช้ชีวิตของคนในทำเลติวานนท์ อาทิ เซ็นทรัล แจ้งวัฒนะ, Impact Arena เมืองทองธานี, เดอะไนน์ เซ็นเตอร์, โลตัส ติวานนท์, โรบินสัน ศรีสมาน เป็นต้น

 

สถานศึกษา

นอกจากแหล่งชอปปิงที่ช่วยเติมเต็มไลฟ์สไตล์แล้ว ทำเลติวานนท์ ยังมีสถานศึกษาของรัฐและเอกชนมากมายล้อมรอบอีกด้วย อาทิ โรงเรียนพระหฤทัย นนทบุรี, โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี, โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต, สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติ สิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นต้น 

 

โรงพยาบาล

หมดกังวลเมื่อยามเจ็บป่วย ด้วยเพราะมีโรงพยาบาลชั้นนำที่คอยให้บริการ อาทิ โรงพยาบาลกรุงสยาม เซนต์คาร์ลอส, โรงพยาบาลปทุมเวช, โรงพยาบาลแพทย์ รังสิต, โรงพยาบาลเปาโล รังสิต เป็นต้น

 

โครงการบ้านเดี่ยว ติวานนท์ แนะนำ

เวนิว โฟลว์ ติวานนท์ – รังสิต

โครงการบ้านเดี่ยว ติวานนท์ เวนิว โฟลว์ เป็นโครงการบ้านเดี่ยวใหม่บรรยากาศบ้านสวน ภายใต้คอนเซ็ปต์ “The Modern Cabin Resort” ที่ขยายพื้นที่ของความสุข มาพร้อมฟังก์ชันพิเศษเพื่อตอบรับการอยู่อาศัยที่สมบูรณ์แบบและรองรับผู้สูงอายุ เหมาะสำหรับครอบครัวระดับกลางหรือครอบครัวที่ต้องการขยับขยายพื้นที่เพื่อรองรับสมาชิกใหม่ ในราคาเริ่มต้น 5.79 ล้านบาท

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    เปิดใช้งานตลอด

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

บันทึกการตั้งค่า