Slider
Slider

บ้านเดี่ยว วิภาวดี พร้อมอยู่ 2565 บนทำเลศักยภาพ


*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ลงทะเบียนให้ความสนใจ (*เลือกได้สูงสุด 1 โครงการ)

เลือกทำเลที่คุณสนใจ

งบประมาณ

ข้อมูลส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัว

ความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

วันที่

1) เจ้าของข้อมูลผู้ให้ความยินยอม (นาย/นางสาว/นาง)

2) ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (SC ASSET) สำนักงานเลขที่ 1010

ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

3) วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลยินยอมให้ SC ASSET และบริษัทในเครือ สามารถเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามสำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้าน ของเจ้าของข้อมูลรวมถึงข้อมูลรายได้สถานที่ติดต่อหมายเลขโทรศัพท์ และ E-mail หรือ Line ID หรือข้อมูลอื่นใดที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้มอบ และแจ้งไว้ต่อ SC ASSET หรือบริษัทในเครือเพื่อประกอบข้อมูลในการซื้อบ้าน,ที่ดิน,ห้องชุด และผลิตภัณฑ์อื่นใด รวมถึงการใช้บริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง กับธุรกิจและบริการของ SC ASSET หรือบริษัท ในเครือ รวมตลอดถึงข้อมูลชีวภาพ ชีวมิติ เช่น ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว เสียง ข้อมูลเกี่ยวกับเชื้อชาติ ความเชื่อส่วนบุคคล ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม หรือข้อมูลอื่นใดที่ SC ASSET หรือบริษัทในเครือได้รับมาในทุกรูปแบบหรือบันทึก จากการสัมภาษณ์ด้วยวาจา หรือเจ้าของข้อมูลได้ให้ข้อมูลไว้ในแบบสอบถาม หรือทางอิเล็คทรอนิกส์ให้สามารถเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของ เจ้าของข้อมูลเพื่อประโยชน์ ในการวิเคราะห์ประมวลผลพัฒนา และใช้ในธุรกิจและบริการของ SC ASSET หรือบริษัทในเครืออันอาจเป็นประโยชน์ต่อเจ้าของข้อมูลและ ผู้บริโภคได้ โดย SC ASSET จะไม่นำข้อมูลไปเปิดเผยให้ ต่อบุคคลอื่น เว้นแต่สถาบันการเงินที่เจ้าของข้อมูลประสงค์จะขอสินเชื่อหรือสถาบันการเงินอื่นใด เพื่อประโยชน์ต่อการขอสินเชื่อของเจ้าของข้อมูล และบริษัทคู่ค้าของ SC ASSET ที่ร่วมประกอบธุรกิจในการก่อสร้างตกแต่งหรือให้บริการใดๆ ร่วมในธุรกิจของ SC ASSET และบริษัทในเครือโดยยินยอมให้สถาบัน การเงินหรือบริษัทคู่ค้าของ SC ASSET สามารถติดต่อเจ้าของข้อมูลเพื่อการใดๆ ได้ตามวัตถุประสงค์ของสถาบันการเงิน และบริษัทคู่ค้าของ SC ASSET รวมถึง การเสนอการให้บริการและผลิตภัณฑ์ต่างๆของสถาบันการเงินและบริษัทคู่ค้าของ SC ASSET รวมถึงการวิเคราะห์ วิจัยจัดทำข้อมูลทางสถิติเพื่อการปรับปรุงการพัฒนาผลิตภัณฑ์การบริการให้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้รวมถึงการส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังประเทศปลายทาง เพื่อวัตถุประสงค์ที่กล่าวข้างต้นทั้งหมด หรือเป็นการเปิดเผย ตามอำนาจหมายศาล หรือที่กฎหมายกำหนดให้เปิดเผย

4) ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

SC ASSET และบริษัทในเครือจะจัดเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตลอดระยะเวลาที่เจ้าของข้อมูล ยังคงเป็นสมาชิกผู้ซื้อบ้าน,ที่ดิน,ห้องชุด หรือผลิตภัณฑ์อื่นใด หรือใช้บริการในธุรกิจของ SC ASSET หรือบริษัทในเครืออยู่หรือในกรณีอื่นๆจนกว่าเจ้าของข้อมูลจะถอนความยินยอม

5) การแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลหรือถอนความยินยอม

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง หรือจะถอนความยินยอมเมื่อใดก็ได้โดยแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร ให้บริษัทรับทราบเป็นหนังสือหรือ E-mail: [email protected] หรือโทรศัพท์แจ้งที่ Call Center เบอร์โทร. 1749 โดยการถอนความยินยอมเจ้าของข้อมูล จะมีผลกระทบต่อการใช้บริการของ SC ASSET และบริษัทในเครือที่เกี่ยวข้องใน ทุกด้านที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลใช้บริการอยู่ รวมถึงเจ้าของข้อมูลจะไม่ได้รับข้อมูลข่าวสารอันเป็นสิทธิและประโยชน์ส่วนบุคคลของ SC ASSET และบริษัทในเครือ รวมถึงบริษัทคู่ค้าของ SC ASSET

6) ติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

สำนักตรวจสอบภายใน สำนักงานเลขที่ 1010 ชั้น P13 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

Email: [email protected]

ยินยอม

โครงการจะไม่ได้รับข้อมูลของท่าน และจะไม่มีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ ท่านต้องการจะยกเลิกข้อมูลใช่หรือไม่?

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังลงทะเบียนข้อมูลของท่าน

ต้องการให้ติดต่อกลับเพื่อนัดหมายเยี่ยมชม

เลือกเวลานัดหมายเยี่ยมชม

เวลาที่สะดวกให้พนักงานขายติดต่อกลับ

เลือกเวลาที่สะดวกให้ติดต่อกลับ

บ้านเดี่ยว วิภาวดี มีข้อดีอย่างไร

ปัจจุบันทำเลบ้านเดี่ยว วิภาวดี ถูกยกให้เป็นทำเลศักยภาพที่มีความครบครัน ทั้งการเดินทางที่สะดวกสบาย แหล่งไลฟ์สไตล์และสิ่งอำนวยความสะดวก ซึ่งสามารถรองรับการขยายตัวของประชากรภายในเมืองที่ต้องการขยับขยายออกมาสู่ชานเมืองได้อย่างลงตัว ทำให้ราคาที่ดินของทำเลบ้านเดี่ยว วิภาวดีมีการขยับตัวเพิ่มขึ้นในปัจจุบัน และมีแนวโน้มปรับสูงขึ้นต่อเนื่องในอนาคตอีกด้วย 

 

การเดินทาง บ้านเดี่ยววิภาวดี

การเดินทางด้วยรถยนต์

เนื่องจากทำเลบ้านเดี่ยว วิภาวดี เป็นทำเลที่มีถนนเส้นสำคัญหลายสายตัดผ่าน ทั้งถนนวิภาวดี-รังสิต ถนนลาดพร้าว ถนนแจ้งวัฒนะ ถนนรัชดาภิเษก ถนนรามอินทรา ถนนพหลโยธินและถนนงามวงศ์วาน ทำให้การเดินทางเข้าสู่ใจกลางเมืองนั้นเชื่อมต่อถึงกันหมดและยังสะดวกสบายทั้งในการเข้าเมืองและออกเมืองอีกด้วย นอกจากนี้บ้านเดี่ยว วิภาวดียังมีทางด่วนอุตราภิมุข ทางด่วนเฉลิมมหานครและทางด่วนศรีรัช ที่คอยอำนวยความสะดวกในการเดินทางไปยังสถานที่สำคัญต่างๆ รวมถึงถนนเส้นต่างๆ ในตัวเมืองอีกด้วย

 

การเดินทางด้วยรถสาธารณะ

นอกจากการเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัวแล้ว ทำเลบ้านเดี่ยว วิภาวดียังมีรถสาธารณะคอยให้บริการอยู่ตลอด ไม่ว่าจะเป็นรถประจำทาง รถตู้ ทั้งขาเข้าเมือง-ออกเมือง เรียกได้ว่าสะดวกสบาย เทียบเท่ากับการขับรถยนต์ส่วนตัวเลยก็ว่าได้ ทำให้หมดกังวลในเรื่องการเดินทางสำหรับคนที่ไม่มีรถยนต์ส่วนตัว

 

การเดินทางด้วยรถไฟฟ้า

อย่างที่กล่าวไปข้างต้นว่า ทำเลบ้านเดี่ยว วิภาวดีนั้นมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง เพราะในปัจจุบันมีรถไฟฟ้าสายสำคัญตัดผ่าน ทั้งสายสีเขียว (ช่วงหมอชิต-คูคต) สถานี ม.เกษตรและสถานีศรีปทุม สายสีชมพู สถานีราชภัฏพระนคร และสายสีแดงเข้ม (ช่วงบางซื่อ-รังสิต) สถานีบางเขน ทำให้การเดินทางในทำเลบ้านเดี่ยววิภาวดีนั้นเต็มไปด้วยความสะดวกสบาย ทั้งขาเข้า-ออกเมืองอีกด้วย

 

สิ่งอำนวยความสะดวกรอบโครงการบ้านเดี่ยว วิภาวดี

ห้างสรรพสินค้า ย่านบ้านเดี่ยว วิภาวดี

อีกหนึ่งสิ่งที่ทำให้ทำเลบ้านเดี่ยววิภาวดีได้รับความนิยมมากขึ้น เนื่องจากถูกรายล้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบครัน รวมไปถึงการเกิดโปรเจกต์ใหม่ๆ มากมาย ทั้งห้างสรรพสินค้า ซูเปอร์มาร์เก็ต คอมมูนิตี้มอลล์ อาทิ เซ็นทรัล พลาซ่า ลาดพร้าว, เซ็นทรัล พลาซ่า แจ้งวัฒนะ, เซ็นทรัล พลาซ่า รามอินทรา และเดอะมอลล์ งามวงศ์วาน เป็นต้น

 

สถานศึกษา ย่านบ้านเดี่ยว วิภาวดี

นอกจากแหล่งไลฟ์สไตล์อย่างห้างสรรพสินค้า ทำเลบ้านเดี่ยววิภาวดียังรายล้อมไปด้วยสถานศึกษามากมายอีกด้วย อาทิ โรงเรียนนานาชาติฮาร์โรว์กรุงเทพฯ, โรงเรียนนานาชาติ กรุงเทพ, โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัยศรีปทุม, มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต เป็นต้น

 

โรงพยาบาล ย่านบ้านเดี่ยว วิภาวดี

อีกสถานที่สำคัญที่พร้อมรองรับหากเกิดเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุฉุกเฉิน รอบทำเลบ้านเดี่ยว วิภาวดีนั้นมีโรงพยาบาลชั้นนำมากมายพร้อมให้บริการ อาทิ โรงพยาบาลนนทเวช, โรงพยาบาลวิภาวดี, โรงพยาบาลจุฬาภรณ์, โรงพยาบาลเปาโล เกษตร เป็นต้น

 

โครงการบ้านเดี่ยว วิภาวดี แนะนำ

เดอะ เจนทริ วิภาวดี

โครงการบ้านเดี่ยว วิภาวดี เดอะ เจนทริ วิภาวดี เป็นบ้านเดี่ยวพูลวิลลาหรู 3 ชั้น สไตล์ Urban Sancturay Villa ดีไซน์ใหม่ ที่โดดเด่นด้วยเอกลักษณ์หินอ่อน ที่มาพร้อมฟังก์ชันสำหรับทุกเจเนเรชัน ตอบสนองทุกการใช้ชีวิต บนพื้นที่ความเป็นส่วนตัว เหมาะสำหรับครอบครัวขนาดกลางและขนาดใหญ่ ในราคาเริ่มต้น 35 ล้านบาท

 

เฮดควอเทอร์ส วิภาวดี

โครงการโฮมออฟฟิศหรู 3 ชั้น ติดถนนวิภาวดี ที่ถูกออกแบบมาเพื่อตอบสนองคนรุ่นใหม่ที่ต้องการทำธุรกิจที่แตกต่าง ด้วยฟังก์ชันที่สามารถยืดหยุ่นได้ รองรับทุกการเปลี่ยนแปลงตามไลฟ์สไตล์ของทุกกิจการ ในสไตล์โมเดิร์น ที่โดดเด่นด้วยดีไซน์ที่สูงโปร่ง เหมาะสำหรับครอบครัวขนาดกลางหรือนักธุรกิจที่ต้องการทำเลศักยภาพในการเปิดธุรกิจหรือติดต่อธุรกิจ ในราคา 25 ล้านบาท

 

บางกอก บูเลอวาร์ด วิภาวดี

โครงการบ้านเดี่ยว วิภาวดี บางกอก บูเลอวาร์ด วิภาวดี เป็นบ้านเดี่ยวหรูสไตล์ Modern Luxury ที่มีเอกลักษณ์ที่ลายเส้นทับซ้อน รวมถึงการหักมุมของเงาและแสง พร้อมคลับเฮ้าส์ที่ได้แรงบันดาลใจจาก Louvre Abu Dhabi เหมาะกับครอบครัวขนาดกลางและขนาดใหญ่ที่ต้องการขยับขยายพื้นที่ ในราคาเริ่มต้น 18 ล้านบาท

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    เปิดใช้งานตลอด

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

บันทึกการตั้งค่า