Slider
Slider

บ้านเดี่ยว วิภาวดี พร้อมอยู่ 2566 บนทำเลศักยภาพ

ย่านวิภาวดีเป็นย่านที่มีการคมนาคมที่หลากหลายที่สุดแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร สามารถเดินทางเข้า-ออกเมืองได้อย่างง่ายดาย อีกทั้งยังถูกโอบล้อมไปด้วยสาธารณูปโภค สถานศึกษา ศูนย์ราชการ โรงพยาบาล และแหล่งบันเทิงใจมากมายพร้อมรองรับทุกการอยู่อาศัย ถือว่าเป็นหนึ่งในทำเลทองที่ดีที่สุดในการวางแผนสร้างครอบครัว หรือต้องการขยับขยายครอบครัว โครงการบ้านเดี่ยววิภาวดีจึงเป็นตัวเลือกอันดับต้น ๆ ที่ใครหลายคนต่างให้ความสนใจที่จะลงทุนในอนาคต


*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ลงทะเบียนให้ความสนใจ (*เลือกได้สูงสุด 1 โครงการ)

เลือกทำเลที่คุณสนใจ

งบประมาณ

ข้อมูลส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัว

ความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

วันที่

1) เจ้าของข้อมูลผู้ให้ความยินยอม (นาย/นางสาว/นาง)

2) ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (SC ASSET) สำนักงานเลขที่ 1010

ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

3) วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลยินยอมให้ SC ASSET และบริษัทในเครือ สามารถเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามสำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้าน ของเจ้าของข้อมูลรวมถึงข้อมูลรายได้สถานที่ติดต่อหมายเลขโทรศัพท์ และ E-mail หรือ Line ID หรือข้อมูลอื่นใดที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้มอบ และแจ้งไว้ต่อ SC ASSET หรือบริษัทในเครือเพื่อประกอบข้อมูลในการซื้อบ้าน,ที่ดิน,ห้องชุด และผลิตภัณฑ์อื่นใด รวมถึงการใช้บริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง กับธุรกิจและบริการของ SC ASSET หรือบริษัท ในเครือ รวมตลอดถึงข้อมูลชีวภาพ ชีวมิติ เช่น ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว เสียง ข้อมูลเกี่ยวกับเชื้อชาติ ความเชื่อส่วนบุคคล ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม หรือข้อมูลอื่นใดที่ SC ASSET หรือบริษัทในเครือได้รับมาในทุกรูปแบบหรือบันทึก จากการสัมภาษณ์ด้วยวาจา หรือเจ้าของข้อมูลได้ให้ข้อมูลไว้ในแบบสอบถาม หรือทางอิเล็คทรอนิกส์ให้สามารถเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของ เจ้าของข้อมูลเพื่อประโยชน์ ในการวิเคราะห์ประมวลผลพัฒนา และใช้ในธุรกิจและบริการของ SC ASSET หรือบริษัทในเครืออันอาจเป็นประโยชน์ต่อเจ้าของข้อมูลและ ผู้บริโภคได้ โดย SC ASSET จะไม่นำข้อมูลไปเปิดเผยให้ ต่อบุคคลอื่น เว้นแต่สถาบันการเงินที่เจ้าของข้อมูลประสงค์จะขอสินเชื่อหรือสถาบันการเงินอื่นใด เพื่อประโยชน์ต่อการขอสินเชื่อของเจ้าของข้อมูล และบริษัทคู่ค้าของ SC ASSET ที่ร่วมประกอบธุรกิจในการก่อสร้างตกแต่งหรือให้บริการใดๆ ร่วมในธุรกิจของ SC ASSET และบริษัทในเครือโดยยินยอมให้สถาบัน การเงินหรือบริษัทคู่ค้าของ SC ASSET สามารถติดต่อเจ้าของข้อมูลเพื่อการใดๆ ได้ตามวัตถุประสงค์ของสถาบันการเงิน และบริษัทคู่ค้าของ SC ASSET รวมถึง การเสนอการให้บริการและผลิตภัณฑ์ต่างๆของสถาบันการเงินและบริษัทคู่ค้าของ SC ASSET รวมถึงการวิเคราะห์ วิจัยจัดทำข้อมูลทางสถิติเพื่อการปรับปรุงการพัฒนาผลิตภัณฑ์การบริการให้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้รวมถึงการส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังประเทศปลายทาง เพื่อวัตถุประสงค์ที่กล่าวข้างต้นทั้งหมด หรือเป็นการเปิดเผย ตามอำนาจหมายศาล หรือที่กฎหมายกำหนดให้เปิดเผย

4) ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

SC ASSET และบริษัทในเครือจะจัดเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตลอดระยะเวลาที่เจ้าของข้อมูล ยังคงเป็นสมาชิกผู้ซื้อบ้าน,ที่ดิน,ห้องชุด หรือผลิตภัณฑ์อื่นใด หรือใช้บริการในธุรกิจของ SC ASSET หรือบริษัทในเครืออยู่หรือในกรณีอื่นๆจนกว่าเจ้าของข้อมูลจะถอนความยินยอม

5) การแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลหรือถอนความยินยอม

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง หรือจะถอนความยินยอมเมื่อใดก็ได้โดยแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร ให้บริษัทรับทราบเป็นหนังสือหรือ E-mail: dataprivacy@scasset.com หรือโทรศัพท์แจ้งที่ Call Center เบอร์โทร. 1749 โดยการถอนความยินยอมเจ้าของข้อมูล จะมีผลกระทบต่อการใช้บริการของ SC ASSET และบริษัทในเครือที่เกี่ยวข้องใน ทุกด้านที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลใช้บริการอยู่ รวมถึงเจ้าของข้อมูลจะไม่ได้รับข้อมูลข่าวสารอันเป็นสิทธิและประโยชน์ส่วนบุคคลของ SC ASSET และบริษัทในเครือ รวมถึงบริษัทคู่ค้าของ SC ASSET

6) ติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

สำนักตรวจสอบภายใน สำนักงานเลขที่ 1010 ชั้น P13 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

Email: dataprivacy@scasset.com

ยินยอม

โครงการจะไม่ได้รับข้อมูลของท่าน และจะไม่มีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ ท่านต้องการจะยกเลิกข้อมูลใช่หรือไม่?

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังลงทะเบียนข้อมูลของท่าน

ต้องการให้ติดต่อกลับเพื่อนัดหมายเยี่ยมชม

เลือกเวลานัดหมายเยี่ยมชม

เวลาที่สะดวกให้พนักงานขายติดต่อกลับ

เลือกเวลาที่สะดวกให้ติดต่อกลับ

โครงการบ้านเดี่ยววิภาวดี 

โครงการบ้านเดี่ยววิภาวดีนับได้ว่าโดดเด่นเป็นอย่างมากในเรื่องของการคมนาคมที่หลากหลาย เพราะมีการเชื่อมต่อได้หลากหลายเส้นทาง สามารถเดินทางได้ทั้งรถไฟฟ้า รถสาธารณะ และรถยนต์ส่วนตัว อีกทั้งย่านวิภาวดียังถูกโอบล้อมไปด้วยสถานที่สำคัญมากมาย ถือว่าเป็นย่านที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ นอกจากนี้โครงการบ้านจัดสรรวิภาวดียังโดดเด่นในเรื่องของการออกแบบดีไซน์ที่มีความโมเดิร์น ทันสมัย มีส่วนกลางรองรับทุกกิจกรรมของคนในครอบครัว พื้นที่การใช้สอยกว้างขวาง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ต้องการพื้นที่สำหรับพักผ่อน แต่ก็ยังสามารถเชื่อมต่อเข้ากับสิ่งอำนวยความสะดวกภายนอกได้ง่ายและรวดเร็ว

 

บ้านเดี่ยว วิภาวดี มีข้อดีอย่างไร ?

ปัจจุบันทำเลบ้านเดี่ยววิภาวดีถูกยกให้เป็นทำเลศักยภาพที่มีความครบครัน ทั้งในเรื่องของการเดินทางที่หลากหลาย สิ่งอำนวยความสะดวก แหล่งไลฟ์สไตล์ สถานศึกษา โรงพยาบาล ศูนย์ราชการต่าง ๆ รวมไปถึงสวนสาธารณะ สิ่งเหล่านี้สามารถรองรับการขยายตัวของประชากรภายในเมืองที่มีการขยับขยายออกมาสู่ชานเมืองได้อย่างลงตัว ทำให้บ้านเดี่ยววิภาวดีเป็นที่ต้องการของตลาดสูง ราคาที่ดินย่านบ้านเดี่ยววิภาวดีมีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อย ๆ นอกจากนี้บ้านเดี่ยววิภาวดียังตอบโจทย์ทุกการใช้ชีวิตของผู้คนทุกเจเนอเรชันอีกด้วย

 

การเดินทางบ้านเดี่ยว วิภาวดี

การเดินทางด้วยรถยนต์

ทำเลบ้านเดี่ยววิภาวดีเป็นทำเลทองในการคมนาคม มีถนนเส้นสำคัญหลายสายตัดผ่าน ทั้งถนนวิภาวดี-รังสิต ถนนลาดพร้าว ถนนแจ้งวัฒนะ ถนนรัชดาภิเษก ถนนรามอินทรา ถนนพหลโยธิน และถนนงามวงศ์วาน ทำให้การเดินทางมีความเชื่อมต่อถึงกันหมด ทั้งการเข้าเมืองและออกนอกเมือง นอกจากนี้หมู่บ้านแถววิภาวดียังมีทางด่วนอุตราภิมุข ทางด่วยเฉลิมมหานคร และทางด่วนศรีรัชที่คอยอำนวยความสะดวกในการเดินทาง เรียกได้ว่าย่านบ้านเดี่ยววิภาวดีเป็นศูนย์กลางของการเดินทางเชื่อมต่อไปยังสถานที่สำคัญต่าง ๆ ในตัวเมืองและนอกเมือง

 

การเดินทางโดยรถสาธารณะ

นอกจากการเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัวแล้ว ทำเลบ้านเดี่ยววิภาวดียังมีรถสาธารณะคอยให้บริการอยู่ตลอดทั้งขาเข้าและขาออก ไม่ว่าจะเป็นรถประจำทาง หรือรถตู้ ก็พร้อมรองรับผู้อยู่อาศัย หมดกังวลเรื่องการเดินทางสำหรับผู้ที่ไม่ต้องการใช้รถยนต์ส่วนตัว

 

การเดินทางด้วยรถไฟฟ้า

ปัจจุบันการเดินทางด้วยรถไฟฟ้าจากบ้านเดี่ยววิภาวดีสามารถเดินทางได้ถึง 2 สายคือ รถไฟฟ้าสายสีแดงเข้ม (บางซื่อ-รังสิต) ที่มีเส้นทางสามารถเดินทางไปยังท่าอากาศยานดอนเมือง และรถไฟฟ้าสายสีเขียว (หมอชิต-สะพานใหม่-คูคต) ที่เป็นสายเชื่อมต่อเข้า-ออกเมืองได้อย่างรวดเร็ว โดยไม่ต้องเปลี่ยนสาย ทำให้การเดินทางในทำเลบ้านเดี่ยวถนนวิภาวดีสะดวกสบายและประหยัดเวลาได้มากขึ้น

 

สิ่งอำนวยความสะดวกรอบโครงการบ้านเดี่ยว วิภาวดี

 

ห้างสรรพสินค้า ย่านบ้านเดี่ยว วิภาวดี

ทำเลย่านบ้านเดี่ยววิภาวดีถูกรายล้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ให้เดินเล่นพักผ่อนหย่อนใจ โดยเฉพาะห้างสรรพสินค้าที่หลากหลาย รวมถึงซูเปอร์มาร์เก็ต และคอมมูนิตี้มอลล์ อาทิ เซ็นทรัลลาดพร้าว ยูเนี่ยนมอลล์ เดอะมอลล์งามวงศ์วาน เมเจอร์รัชโยธิน ตลาดนัดจตุจักร เรียกได้ว่าตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของกลุ่มคนที่รักการชอปปิง หรือรักเดินเล่นพักผ่อนได้อย่างลงตัว

 

สถานศึกษา ย่านบ้านเดี่ยว วิภาวดี

นอกจากจะมีแหล่งไลฟ์สไตล์อย่างห้างสรรพสินค้าแล้ว ทำเลบ้านเดี่ยววิภาวดียังรายล้อมไปด้วยสถานศึกษาสำคัญมากมาย เช่น โรงเรียนนานาชาติฮาร์โรว์กรุงเทพฯ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ฯลฯ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับครอบครัวที่วางแผนขยับขยายสมาชิกในอนาคต

 

โรงพยาบาล ย่านบ้านเดี่ยว วิภาวดี

หนึ่งในสถานที่สำคัญที่ย่านบ้านเดี่ยววิภาวดีได้เปรียบกว่าทำเลย่านอื่น ๆ คือ รอบทำเลบ้านเดี่ยววิภาวดีนั้นมีโรงพยาบาลชั้นนำมากมายที่พร้อมให้บริการรองรับหากเกิดเหตุฉุกเฉิน หรือเจ็บป่วย อาทิ โรงพยาบาลนนทเวช โรงพยาบาลวิภาวดี โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลเปาโล เกษตร เป็นต้น

 

บ้านเดี่ยววิภาวดี ราคา

ราคาโครงการบ้านเดี่ยววิภาวดีของ SC Asset มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ประเภท

ชื่อโครงการ

ราคาเริ่มต้น (ล้านบาท)

บ้านเดี่ยว

เดอะ เจนทริ วิภาวดี

35

บ้านเดี่ยว

บางกอก บูเลอวาร์ด วิภาวดี-พหลฯ

9.99

โฮมออฟฟิศ

เฮดควอเทอร์ส วิภาวดี

25

 

วิภาวดี ย่านน่าอยู่ ทำเลทอง

ทำเลวิภาวดีในปัจจุบันได้กลายเป็นพื้นที่ศูนย์กลางการคมนาคมที่สำคัญของกรุงเทพฯ มีเส้นทางเชื่อมต่อไปยังทุกภาคของประเทศไทย เนื่องจากเป็นแหล่งที่ตั้งของสถานีกลางบางซื่อ จึงทำให้ทำเลวิภาวดีแห่งนี้เต็มไปด้วยอาคารสำนักงาน ห้างสรรพสินค้า สถานศึกษาชั้นนำ สวนสาธารณะ และสาธารณูปโภคต่าง ๆ เพื่อรองรับการอยู่อาศัยที่ขยายใหญ่ขึ้นเรื่อย ๆ ในอนาคต เช่น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย โรงเรียนหอวัง โรงพยาบาลวิภาวดี ท่าอากาศยานดอนเมือง บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เซ็นทรัลลาดพร้าว เมเจอร์รัชโยธิน สวนรถไฟ ฯลฯ 

จะเห็นได้ว่าย่านบ้านเดี่ยววิภาวดีเป็นย่านทำเลทองน่าอยู่อาศัยในอนาคต เพราะรองรับทุกไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตทุกเจเนอเรชัน 

 

โครงการบ้านเดี่ยว วิภาวดี แนะนำ

 

บางกอก บูเลอวาร์ด วิภาวดี-พหลฯ (Bangkok Boulevard Vibhavadi-Phaholyothin)

โครงการบ้านเดี่ยววิภาวดี “บางกอก บูเลอวาร์ด วิภาวดี-พหลฯ” เป็นบ้านเดี่ยวหรู ลา-ไน ซีรีย์โครงการใหม่ ที่ได้หยิบยกแรงบันดาลใจมาจากท่าเรือ Marmormolen หรือ Marble Pier แห่งเมือง Copenhagen ประเทศเดนมาร์ก ซึ่งเป็นเมืองที่ขึ้นชื่อว่าน่าอยู่ที่สุดในโลกมาไว้ในโครงการแห่งนี้ นำมาซึ่งการออกแบบที่ผสมผสานความหรูหราทันสมัยกับความผ่อนคลายเข้าไว้ด้วยกัน เหมาะสำหรับครอบครัวขนาดกลางและขนาดใหญ่ ในราคาเริ่มต้น 9.99 ล้านบาท บางกอก บูเลอวาร์ด วิภาวดี-พหลฯ เป็นบ้านเดี่ยววิภาวดีที่ติดถนนพหลโยธิน ใกล้โทลล์เวย์เพียงแค่ 500 เมตร

 

เฮดควอเทอร์ส วิภาวดี 

โครงการโฮมออฟฟิศหรู 3 ชั้นสไตล์โมเดิร์น เฮดควอเทอร์ส วิภาวดี (Headquarters Vibhavadi) ถูกออกแบบมาเพื่อตอบสนองคนรุ่นใหม่ที่เริ่มต้นสร้างธุรกิจ ด้วยฟังก์ชันที่สามารถยืดหยุ่นได้ รองรับทุกการเปลี่ยนแปลงตามไลฟ์สไตล์ โดดเด่นด้วยดีไซน์สูงโปร่ง ไม่อึดอัด บนทำเลติดถนนวิภาวดี 62 สามารถรองรับผู้เข้ามาติดต่อได้อย่างสะดวกสบาย นอกจากจะเน้นไปที่โฮมออฟฟิศแล้ว เฮดควอเทอร์ส วิภาวดี ยังเหมาะกับครอบครัวขนาดกลางอีกด้วย ด้วยพื้นที่ใช้สอย 350 ตารางเมตร ในราคาเริ่มต้น 25 ล้านบาท

 

เวนิว ไอดี วิภาวดี-พหลฯ

โครงการบ้านเดี่ยววิภาวดี เวนิว ไอดี วิภาวดี-พหลฯ นั้นมีแรงบันดาลใจในการออกแบบมาจาก NAERUM DISTRICT, COPENHAGEN ซึ่งจะทำให้คุณได้สัมผัสกับความสงบ ผ่อนคลาย และใกล้ชิดกับธรรมชาติได้อย่างเต็มที่แม้ว่าจะอยู่ใจกลางเมืองและอยู่ในทำเลที่ดีที่สุดของรังสิตก็ตาม โดยโครงการนี้นอกจากจะอยู่ติดกับถนนพหลโยธินแล้ว ยังอยู่ใกล้กับรถไฟฟ้าสายสีแดง สถานศึกษา โรงพยาบาล และห้างสรรพสินค้าชั้นนำมากมาย รวมถึงสามารถเดินทางไปสนามบินดอนเมืองด้วยระยะเวลาเพียงไม่นานอีกด้วย

 

จึงทำให้โครงการนี้สามารถตอบโจทย์ให้แก่ผู้ที่ต้องการทั้งความสงบและความสะดวกสบายได้เป็นอย่างดีทีเดียว เพราะไม่เพียงแค่มีความเงียบสงบของธรรมชาติในเวลาที่ต้องการพักผ่อนเท่านั้น แต่ยังมีแหล่งอำนวยความสะดวกอยู่รอบ ๆ โครงการอีกด้วย โดยบ้านเดี่ยววิภาวดีโครงการนี้ราคาจะเริ่มต้นที่ 7.99-12 ล้านบาท

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    เปิดใช้งานตลอด

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

บันทึกการตั้งค่า