Slider
Slider

ทาวน์โฮม เพชรเกษม 2565 บนทำเลศักยภาพ | SC Asset


*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ลงทะเบียนให้ความสนใจ (*เลือกได้สูงสุด 1 โครงการ)

เลือกทำเลที่คุณสนใจ

งบประมาณ

ข้อมูลส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัว

ความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

วันที่

1) เจ้าของข้อมูลผู้ให้ความยินยอม (นาย/นางสาว/นาง)

2) ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (SC ASSET) สำนักงานเลขที่ 1010

ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

3) วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลยินยอมให้ SC ASSET และบริษัทในเครือ สามารถเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามสำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้าน ของเจ้าของข้อมูลรวมถึงข้อมูลรายได้สถานที่ติดต่อหมายเลขโทรศัพท์ และ E-mail หรือ Line ID หรือข้อมูลอื่นใดที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้มอบ และแจ้งไว้ต่อ SC ASSET หรือบริษัทในเครือเพื่อประกอบข้อมูลในการซื้อบ้าน,ที่ดิน,ห้องชุด และผลิตภัณฑ์อื่นใด รวมถึงการใช้บริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง กับธุรกิจและบริการของ SC ASSET หรือบริษัท ในเครือ รวมตลอดถึงข้อมูลชีวภาพ ชีวมิติ เช่น ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว เสียง ข้อมูลเกี่ยวกับเชื้อชาติ ความเชื่อส่วนบุคคล ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม หรือข้อมูลอื่นใดที่ SC ASSET หรือบริษัทในเครือได้รับมาในทุกรูปแบบหรือบันทึก จากการสัมภาษณ์ด้วยวาจา หรือเจ้าของข้อมูลได้ให้ข้อมูลไว้ในแบบสอบถาม หรือทางอิเล็คทรอนิกส์ให้สามารถเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของ เจ้าของข้อมูลเพื่อประโยชน์ ในการวิเคราะห์ประมวลผลพัฒนา และใช้ในธุรกิจและบริการของ SC ASSET หรือบริษัทในเครืออันอาจเป็นประโยชน์ต่อเจ้าของข้อมูลและ ผู้บริโภคได้ โดย SC ASSET จะไม่นำข้อมูลไปเปิดเผยให้ ต่อบุคคลอื่น เว้นแต่สถาบันการเงินที่เจ้าของข้อมูลประสงค์จะขอสินเชื่อหรือสถาบันการเงินอื่นใด เพื่อประโยชน์ต่อการขอสินเชื่อของเจ้าของข้อมูล และบริษัทคู่ค้าของ SC ASSET ที่ร่วมประกอบธุรกิจในการก่อสร้างตกแต่งหรือให้บริการใดๆ ร่วมในธุรกิจของ SC ASSET และบริษัทในเครือโดยยินยอมให้สถาบัน การเงินหรือบริษัทคู่ค้าของ SC ASSET สามารถติดต่อเจ้าของข้อมูลเพื่อการใดๆ ได้ตามวัตถุประสงค์ของสถาบันการเงิน และบริษัทคู่ค้าของ SC ASSET รวมถึง การเสนอการให้บริการและผลิตภัณฑ์ต่างๆของสถาบันการเงินและบริษัทคู่ค้าของ SC ASSET รวมถึงการวิเคราะห์ วิจัยจัดทำข้อมูลทางสถิติเพื่อการปรับปรุงการพัฒนาผลิตภัณฑ์การบริการให้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้รวมถึงการส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังประเทศปลายทาง เพื่อวัตถุประสงค์ที่กล่าวข้างต้นทั้งหมด หรือเป็นการเปิดเผย ตามอำนาจหมายศาล หรือที่กฎหมายกำหนดให้เปิดเผย

4) ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

SC ASSET และบริษัทในเครือจะจัดเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตลอดระยะเวลาที่เจ้าของข้อมูล ยังคงเป็นสมาชิกผู้ซื้อบ้าน,ที่ดิน,ห้องชุด หรือผลิตภัณฑ์อื่นใด หรือใช้บริการในธุรกิจของ SC ASSET หรือบริษัทในเครืออยู่หรือในกรณีอื่นๆจนกว่าเจ้าของข้อมูลจะถอนความยินยอม

5) การแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลหรือถอนความยินยอม

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง หรือจะถอนความยินยอมเมื่อใดก็ได้โดยแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร ให้บริษัทรับทราบเป็นหนังสือหรือ E-mail: [email protected] หรือโทรศัพท์แจ้งที่ Call Center เบอร์โทร. 1749 โดยการถอนความยินยอมเจ้าของข้อมูล จะมีผลกระทบต่อการใช้บริการของ SC ASSET และบริษัทในเครือที่เกี่ยวข้องใน ทุกด้านที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลใช้บริการอยู่ รวมถึงเจ้าของข้อมูลจะไม่ได้รับข้อมูลข่าวสารอันเป็นสิทธิและประโยชน์ส่วนบุคคลของ SC ASSET และบริษัทในเครือ รวมถึงบริษัทคู่ค้าของ SC ASSET

6) ติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

สำนักตรวจสอบภายใน สำนักงานเลขที่ 1010 ชั้น P13 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

Email: [email protected]

ยินยอม

โครงการจะไม่ได้รับข้อมูลของท่าน และจะไม่มีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ ท่านต้องการจะยกเลิกข้อมูลใช่หรือไม่?

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังลงทะเบียนข้อมูลของท่าน

ต้องการให้ติดต่อกลับเพื่อนัดหมายเยี่ยมชม

เลือกเวลานัดหมายเยี่ยมชม

เวลาที่สะดวกให้พนักงานขายติดต่อกลับ

เลือกเวลาที่สะดวกให้ติดต่อกลับ

ทาวน์โฮม เพชรเกษม มีข้อดีอย่างไร

ทำเลทาวน์โฮม เพชรเกษม เป็นทำเลฝั่งธนบุรีที่มีพื้นที่ใกล้กับกรุงเทพฯ และเป็นทำเลที่ถูกจับตามองจากทั้งนักลงทุนและผู้มองหาที่อยู่อาศัยเป็นจำนวนมาก เพราะมีการสร้างรถไฟฟ้าส่วนต่อขยายสายสีน้ำเงิน ให้สามารถเข้าใกล้เมืองและจุด CBD ต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วและสะดวกสบาย อีกทั้งยังมีถนนสายหลักที่เชื่อมต่อกับถนนหลายสาย รวมไปถึงทางด่วน ทำให้การเดินทางสะดวกมากยิ่งขึ้น นอกจากเรื่องการคมนาคมแล้ว ทำเลทาวน์โฮม เพชรเกษมก็ยังครบครันไปด้วยระบบสาธารณูปโภคมากมายอีกด้วย จึงทำให้ทำเล เพชรเกษม กลายเป็นทำเลที่น่าสนใจ ทั้งในแง่ของการทำงานและอยู่อาศัย ที่สามารถรองรับการขยายตัวจากในเมืองได้

 

การเดินทาง ทาวน์โฮม เพชรเกษม

การเดินทางด้วยรถยนต์

หากมีรถยนต์ส่วนตัวและมีที่พักอาศัยอยู่ทาวน์โฮม เพชรเกษม หรือบริเวณโดยรอบทำเล เพชรเกษม สามารถใช้ถนนเพชรเกษม ในการเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองได้ โดยถนนเพชรเกษมจะเชื่อมต่อกับบถนนสายหลักและสายรองหลายสาย อาทิ ถนนกาญจนาภิเษก ถนนพุทธสาคร เป็นต้น

 

การเดินทางด้วยรถสาธารณะ

สำหรับการเดินทางด้วยรถสาธารณะ ในทำเลเพชรเกษมมีบริการที่ครบทั้งทางบกและทางน้ำ ไม่ว่าจะเป็นรถประจำทาง รถตู้ เรือ ที่คอยให้บริการ ทำให้คนที่อยู่ทาวน์โฮม เพชรเกษม หรืออยู่บริเวณทำเล เพชรเกษม สามารถเดินทางไปทำงานในตัวเมือง เรียน หรือชอปปิงได้อย่างสะดวกสบาย 

 

การเดินทางด้วยรถไฟฟ้า

หากไม่อยากเจอรถติด ก็สามารถใช้บริการขนส่งสาธารณะอย่างรถไฟฟ้าในการเดินทางได้อย่างสะดวกสบาย โดยรถไฟฟ้าที่ให้บริการอยู่บนทำเลทาวน์โฮม เพชรเกษมนี้ เป็นรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินที่เป็นส่วนต่อขยาย สถานีหัวลำโพง-บางแค โดยสามารถขึ้นได้ที่ สถานีพุทธมณฑลสาย 4 

 

สิ่งอำนวยความสะดวกรอบทาวน์โฮม เพชรเกษม

ห้างสรรพสินค้ารอบ ทาวน์โฮม เพชรเกษม

โครงการทาวน์โฮม เพชรเกษม ถูกรายล้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย หนึ่งในนั้นก็คือ ห้างสรรพสินค้าชั้นนำ อาทิ บิ๊กซี เอ็กซ์ตรา พุทธมณฑล สาย 3, วิคตอเรีย การ์เด้นส์, เดอะมอลล์ บางแค เป็นต้น

 

สถานศึกษารอบ ทาวน์โฮม เพชรเกษม

นอกจากหากสรรพสินค้า ทำเลเพชรเกษมยังมีสถานศึกษาชั้นนำที่ตั้งอยู่รอบโครงการทาวน์โฮม เพชรเกษม มากมาย ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนสารสาสน์วิเทศน์ หนองแขม, โรงเรียนเลิศหล้า กาญจนาภิเษก, โรงเรียนสารสาสน์วิเทศน์ ธนบุรี, โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา เป็นต้น

 

โรงพยาบาลรอบ ทาวน์โฮม เพชรเกษม

อีกหนึ่งสิ่งสำคัญที่จำเป็นสำหรับการใช้ชีวิตยามเจ็บป่วย หรือเกิดเหตุฉุกเฉิน นั่นคือโรงพยาบาลชั้นนำที่คอยรองรับและให้บริการสำหรับคนที่อยู่อาศัยทาวน์โฮม เพชรเกษม อาทิ โรงพยาบาล วิชัยเวช อินเตอร์เนชันแนล หนองแขม, โรงพยาบาล มหาชัย 2, โรงพยาบาล เกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชันแนล รัตนาธิเบศร์ เป็นต้น

 

โครงการทาวน์โฮม เพชรเกษม แนะนำ

เวิร์ฟ เพชรเกษม

ทาวน์โฮม เพชรเกษม โครงการ เวิร์ฟ เพชรเกษม เป็นทาวน์โฮม 2 ชั้น พร้อมอยู่ ที่ถูกออกแบบภายใต้แนวคิด New York Loft Style เพื่อคนรุ่นใหม่ มาพร้อมฟังก์ชันตอบโจทย์เพื่อการอยู่อาศัยและสิ่งอำนวยความสะดวกรอบโครงการ ที่สามารถรองรับได้ทุกไลฟ์สไตล์ของคุณรุ่นใหม่ เหมาะสำหรับวัยทำงานที่ต้องการมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองและครอบครัวขนาดกลาง ในราคาเริ่มต้น 3.99 ล้าน

 

เวิร์ฟ เพชรเกษม 81

ทาวน์โฮม เพชรเกษม โครงการ เวิร์ฟ เพชรเกษม 81 เป็นทาวน์โฮม 2 ชั้น พร้อมอยู่ สไตล์ Modern Loft Style ที่ออกแบบมาเพื่อรองรับคนรุ่นใหม่ ด้วยฟังก์ชันที่ตอบโจทย์ให้เป็นมากกว่าที่อยู่อาศัย เพื่อให้สามารถใช้สอยประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ และรองรับการพักผ่อนของทุกคนในครอบครัว เหมาะสำหรับครอบครัวขนาดกลาง ในราคาเริ่มต้น 7.59 ล้านบาท

 

เวิร์คเพลส เพชรเกษม 81-2

ทาวน์โฮม โฮมออฟฟิศ เพชรเกษม โครงการ เวิร์คเพลส เพชรเกษม 81-2 เป็นโฮมออฟฟิศ 3.5 ชั้น สไตล์ Industrial Domesticity ที่ตั้งอยู่ท่ามกลางสภาพแวดล้อมแบบ Modern Nordic ให้ความร่มรื่น เหมาะสำหรับการอยู่อาศัยและการทำธุรกิจ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับคนที่ต้องการทำธุรกิจและมีที่พักอาศัยในพื้นที่เดียวกัน หรือครอบครัวขนาดกลางที่ต้องการพื้นที่ส่วนตัวที่ชัดเจน เป็นสัดส่วน ในราคาเริ่มต้น 4.99 ล้านบาท

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    เปิดใช้งานตลอด

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

บันทึกการตั้งค่า