Slider
Slider

ทาวน์โฮม เพชรเกษม 2566 บนทำเลศักยภาพ | SC Asset

ทาวน์โฮมเพชรเกษม ที่พักอาศัยย่านฝั่งธนบุรีที่แต่เดิมพื้นที่ตรงนี้เป็นแหล่งชุมชนเก่า ทำให้มีผู้คนอาศัยอยู่ค่อนข้างมาก และในปัจจุบันทำเลทาวน์โฮมเพชรเกษมมีรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินช่วงหัวลำโพงถึงหลักสอง ทำให้สามารถเดินทางเข้าเมืองได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น บ้านแถวเพชรเกษมเป็นที่น่าจับตามองในผู้ที่สนใจลงทุนอสังหาริมทรัพย์ รวมถึงผู้ที่ต้องการใช้ชีวิตใกล้เมืองติดรถไฟฟ้าอีกด้วย


*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ลงทะเบียนให้ความสนใจ (*เลือกได้สูงสุด 1 โครงการ)

เลือกทำเลที่คุณสนใจ

งบประมาณ

ข้อมูลส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัว

ความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

วันที่

1) เจ้าของข้อมูลผู้ให้ความยินยอม (นาย/นางสาว/นาง)

2) ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (SC ASSET) สำนักงานเลขที่ 1010

ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

3) วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลยินยอมให้ SC ASSET และบริษัทในเครือ สามารถเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามสำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้าน ของเจ้าของข้อมูลรวมถึงข้อมูลรายได้สถานที่ติดต่อหมายเลขโทรศัพท์ และ E-mail หรือ Line ID หรือข้อมูลอื่นใดที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้มอบ และแจ้งไว้ต่อ SC ASSET หรือบริษัทในเครือเพื่อประกอบข้อมูลในการซื้อบ้าน,ที่ดิน,ห้องชุด และผลิตภัณฑ์อื่นใด รวมถึงการใช้บริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง กับธุรกิจและบริการของ SC ASSET หรือบริษัท ในเครือ รวมตลอดถึงข้อมูลชีวภาพ ชีวมิติ เช่น ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว เสียง ข้อมูลเกี่ยวกับเชื้อชาติ ความเชื่อส่วนบุคคล ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม หรือข้อมูลอื่นใดที่ SC ASSET หรือบริษัทในเครือได้รับมาในทุกรูปแบบหรือบันทึก จากการสัมภาษณ์ด้วยวาจา หรือเจ้าของข้อมูลได้ให้ข้อมูลไว้ในแบบสอบถาม หรือทางอิเล็คทรอนิกส์ให้สามารถเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของ เจ้าของข้อมูลเพื่อประโยชน์ ในการวิเคราะห์ประมวลผลพัฒนา และใช้ในธุรกิจและบริการของ SC ASSET หรือบริษัทในเครืออันอาจเป็นประโยชน์ต่อเจ้าของข้อมูลและ ผู้บริโภคได้ โดย SC ASSET จะไม่นำข้อมูลไปเปิดเผยให้ ต่อบุคคลอื่น เว้นแต่สถาบันการเงินที่เจ้าของข้อมูลประสงค์จะขอสินเชื่อหรือสถาบันการเงินอื่นใด เพื่อประโยชน์ต่อการขอสินเชื่อของเจ้าของข้อมูล และบริษัทคู่ค้าของ SC ASSET ที่ร่วมประกอบธุรกิจในการก่อสร้างตกแต่งหรือให้บริการใดๆ ร่วมในธุรกิจของ SC ASSET และบริษัทในเครือโดยยินยอมให้สถาบัน การเงินหรือบริษัทคู่ค้าของ SC ASSET สามารถติดต่อเจ้าของข้อมูลเพื่อการใดๆ ได้ตามวัตถุประสงค์ของสถาบันการเงิน และบริษัทคู่ค้าของ SC ASSET รวมถึง การเสนอการให้บริการและผลิตภัณฑ์ต่างๆของสถาบันการเงินและบริษัทคู่ค้าของ SC ASSET รวมถึงการวิเคราะห์ วิจัยจัดทำข้อมูลทางสถิติเพื่อการปรับปรุงการพัฒนาผลิตภัณฑ์การบริการให้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้รวมถึงการส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังประเทศปลายทาง เพื่อวัตถุประสงค์ที่กล่าวข้างต้นทั้งหมด หรือเป็นการเปิดเผย ตามอำนาจหมายศาล หรือที่กฎหมายกำหนดให้เปิดเผย

4) ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

SC ASSET และบริษัทในเครือจะจัดเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตลอดระยะเวลาที่เจ้าของข้อมูล ยังคงเป็นสมาชิกผู้ซื้อบ้าน,ที่ดิน,ห้องชุด หรือผลิตภัณฑ์อื่นใด หรือใช้บริการในธุรกิจของ SC ASSET หรือบริษัทในเครืออยู่หรือในกรณีอื่นๆจนกว่าเจ้าของข้อมูลจะถอนความยินยอม

5) การแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลหรือถอนความยินยอม

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง หรือจะถอนความยินยอมเมื่อใดก็ได้โดยแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร ให้บริษัทรับทราบเป็นหนังสือหรือ E-mail: dataprivacy@scasset.com หรือโทรศัพท์แจ้งที่ Call Center เบอร์โทร. 1749 โดยการถอนความยินยอมเจ้าของข้อมูล จะมีผลกระทบต่อการใช้บริการของ SC ASSET และบริษัทในเครือที่เกี่ยวข้องใน ทุกด้านที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลใช้บริการอยู่ รวมถึงเจ้าของข้อมูลจะไม่ได้รับข้อมูลข่าวสารอันเป็นสิทธิและประโยชน์ส่วนบุคคลของ SC ASSET และบริษัทในเครือ รวมถึงบริษัทคู่ค้าของ SC ASSET

6) ติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

สำนักตรวจสอบภายใน สำนักงานเลขที่ 1010 ชั้น P13 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

Email: dataprivacy@scasset.com

ยินยอม

โครงการจะไม่ได้รับข้อมูลของท่าน และจะไม่มีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ ท่านต้องการจะยกเลิกข้อมูลใช่หรือไม่?

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังลงทะเบียนข้อมูลของท่าน

ต้องการให้ติดต่อกลับเพื่อนัดหมายเยี่ยมชม

เลือกเวลานัดหมายเยี่ยมชม

เวลาที่สะดวกให้พนักงานขายติดต่อกลับ

เลือกเวลาที่สะดวกให้ติดต่อกลับ

ทาวน์โฮมเพชรเกษม

 

ทาวน์โฮมย่านเพชรเกษม ตั้งอยู่กรุงเทพฯ ฝั่งธนบุรีที่ไม่ใกล้ไม่ไกลจากตัวเมือง มีความเจริญในทุกด้าน อีกทั้งยังมีเสน่ห์ของความเป็นชุมชนเก่า ให้บรรยากาศที่น่าสนใจ ทาวน์โฮมเพชรเกษมจึงเป็นย่านที่มีศักยภาพสูง

 

  • บ้านแถวเพชรเกษมเป็นหนึ่งในชุมชนเก่า ทำให้มีผู้คนอาศัยอยู่มาก เป็นหนึ่งในย่านที่มีความคึกคัก มีร้านค้าต่าง ๆ มากมาย หมดห่วงเรื่องการอยู่กินในย่านนี้ไปเลย
  • เพราะทาวน์โฮมเพชรเกษมเป็นแหล่งชุมชนเก่า มีผู้คนอาศัยหนาแน่น จึงทำให้มีโรงพยาบาล สถานพยาบาลต่าง ๆ รองรับอยู่หลายแห่ง
  • การเดินทางจากทาวน์โฮมย่านเพชรเกษมเข้า – ออกเมืองก็สามารถทำได้ง่าย ยิ่งในปัจจุบันมีรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินพาดผ่าน ยิ่งทำให้ย่านนี้เป็นย่านที่อยู่อาศัยที่น่าอยู่ยิ่งขึ้น

 

ทาวน์โฮม เพชรเกษม มีข้อดีอย่างไร

 

ทำเลทาวน์โฮม เพชรเกษม เป็นทำเลฝั่งธนบุรีที่มีพื้นที่ใกล้กับกรุงเทพฯ และเป็นทำเลที่ถูกจับตามองจากทั้งนักลงทุนและผู้มองหาที่อยู่อาศัยเป็นจำนวนมาก เพราะมีการสร้างรถไฟฟ้าส่วนต่อขยายสายสีน้ำเงิน ให้สามารถเข้าใกล้เมืองและจุด CBD ต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วและสะดวกสบาย อีกทั้งยังมีถนนสายหลักที่เชื่อมต่อกับถนนหลายสาย รวมไปถึงทางด่วน ทำให้การเดินทางสะดวกมากยิ่งขึ้น 

 

นอกจากเรื่องการคมนาคมแล้ว ทำเลทาวน์โฮม เพชรเกษมก็ยังครบครันไปด้วยระบบสาธารณูปโภคมากมายอีกด้วย จึงทำให้ทำเลทาวน์โฮม เพชรเกษมกลายเป็นทำเลที่น่าสนใจ ทั้งในแง่ของการทำงานและอยู่อาศัย ที่สามารถรองรับการขยายตัวจากในเมืองได้

 

การเดินทาง ทาวน์โฮม เพชรเกษม

ทาวน์โฮมเพชรเกษมเป็นย่านที่สามารถเดินทางเข้า – ออกเมืองได้สะดวกและมีหลายรูปแบบขนส่ง ไม่ว่าจะเดินทางง่าย ๆ เร็ว ๆ ด้วยรถไฟฟ้า หรือเดินทางสบาย ๆ ด้วยรถยนต์ส่วนตัว หรือสายประหยัดจะนั่งรถประจำทางสาธารณะก็ได้ทั้งนั้น

 

การเดินทางด้วยรถยนต์

 

หากมีรถยนต์ส่วนตัวและมีที่พักอาศัยอยู่ทาวน์โฮม เพชรเกษมหรือบริเวณโดยรอบทำเลเพชรเกษมก็สามารถใช้ถนนเพชรเกษม ในการเดินทางเข้า-ออกสู่ตัวเมืองได้ โดยถนนเพชรเกษมจะเชื่อมต่อกับถนนสายหลักและสายรองหลายสาย อาทิ ถนนกาญจนาภิเษก ถนนพุทธสาคร เป็นต้น

 

การเดินทางด้วยรถสาธารณะ 

 

สำหรับการเดินทางด้วยรถสาธารณะ ในทาวน์โฮมทำเลเพชรเกษมมีบริการที่ครบทั้งทางบกและทางน้ำ ไม่ว่าจะเป็นรถประจำทาง รถตู้ เรือ ที่คอยให้บริการ ทำให้คนที่อยู่ทาวน์โฮม เพชรเกษม หรืออยู่บริเวณทำเล เพชรเกษม สามารถเดินทางไปทำงานในตัวเมือง เรียน หรือชอปปิงได้อย่างสะดวกสบาย

 

การเดินทางด้วยรถไฟฟ้า

 

หากไม่อยากเจอรถติด ก็สามารถใช้บริการขนส่งสาธารณะอย่างรถไฟฟ้าในการเดินทางได้อย่างสะดวกสบาย โดยรถไฟฟ้าที่ให้บริการอยู่บนทำเลทาวน์โฮม เพชรเกษมนี้ เป็นรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินที่เป็นส่วนต่อขยาย สถานีหัวลำโพง-บางแค โดยสามารถขึ้นได้ที่ สถานีพุทธมณฑลสาย 4 

 

สิ่งอำนวยความสะดวกรอบทาวน์โฮม เพชรเกษม

 

บ้านทาวน์โฮม เพชรเกษมรายล้อมไปด้วยสิ่งที่น่าสนใจมากมายที่ช่วยอำนวยความสะดวกแก่การใช้ชีวิตประจำวัน 

 

ห้างสรรพสินค้า รอบทาวน์โฮมเพชรเกษม

 

โครงการทาวน์โฮม เพชรเกษม ถูกรายล้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย หนึ่งในนั้นก็คือ ห้างสรรพสินค้าชั้นนำ อาทิ บิ๊กซี เอ็กซ์ตรา พุทธมณฑล สาย 3, วิคตอเรีย การ์เด้นส์, เดอะมอลล์ บางแค เป็นต้น

 

สถานศึกษา รอบทาวน์โฮมเพชรเกษม

 

นอกจากหากสรรพสินค้า ทำเลทาวน์โฮม เพชรเกษมยังมีสถานศึกษาชั้นนำที่ตั้งอยู่รอบโครงการทาวน์โฮม เพชรเกษม มากมาย ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนสารสาสน์วิเทศน์ หนองแขม, โรงเรียนเลิศหล้า กาญจนาภิเษก, โรงเรียนสารสาสน์วิเทศน์ ธนบุรี, โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา เป็นต้น

 

โรงพยาบาล รอบทาวน์โฮมเพชรเกษม

 

อีกหนึ่งสิ่งสำคัญที่จำเป็นสำหรับการใช้ชีวิตยามเจ็บป่วย หรือเกิดเหตุฉุกเฉิน นั่นคือโรงพยาบาลชั้นนำที่คอยรองรับและให้บริการสำหรับคนที่อยู่อาศัยทาวน์โฮม เพชรเกษม อาทิ โรงพยาบาล วิชัยเวช อินเตอร์เนชันแนล หนองแขม, โรงพยาบาล มหาชัย 2, โรงพยาบาล เกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชันแนล รัตนาธิเบศร์ เป็นต้น

 

ทาวน์โฮมเพชรเกษม ราคา

 

แนะนำโครงการบ้านทาวน์โฮมย่านเพชรเกษมจาก SC Asset บ้านทาวน์โฮมราคาจับต้องได้ในทำเลทอง เพียบพร้อมสำหรับความสะดวกในทุก ๆ ด้าน

 

ประเภท

ชื่อโครงการ

ราคาเริ่มต้น (ล้านบาท)

ทาวน์โฮม

เวิร์ฟ เพชรเกษม 81 (Verve Petchkasem 81)

10.99

ทาวน์โฮม

เวิร์ฟ เพชรเกษม (Verve Petchkasem)

3.99

ทาวน์โฮม

เวิร์คเพลส เพชรเกษม 81-2 (Workplace Petchkasem 81-2)

4.99

 

เพชรเกษม ย่านน่าอยู่ ทำเลทอง

 
ย่านเพชรเกษมเป็นหนึ่งในย่านเก่าแก่ฝั่งธนบุรี กรุงเทพฯ ที่มีความเป็นอยู่แบบเรียบง่าย แต่คึกคักไม่น้อย มีถนนสำคัญหลายสายที่จะพาคุณเข้า – ออกสู่ตัวเมืองได้สะดวก รวมไปถึงการคมนาคมยอดฮิตอย่างรถไฟฟ้าตัดผ่าน เพราะความสะดวกและมีเสน่ห์ของย่านนี้ทำให้เริ่มมีผู้คนให้ความสนใจและต้องการจะเข้ามาอยู่อาศัย จึงทำให้ในปัจจุบันมีโครงการบ้านเดี่ยว บ้านทาวน์โฮมเพชรเกษมมากขึ้นเรื่อย ๆ ตามความต้องการนั่นเอง

 

อีกทั้งในย่านนี้ยังเป็นย่านรองรับการขยายตัวของเขตรอบข้างอย่างชุมชนใหญ่จากเขตสัมพันธวงศ์ เขตบางกอกใหญ่ และเขตภาษีเจริญ ในอนาคตทาวน์โฮมย่านเพชรเกษมจึงมีความเป็นไปได้ว่าจะเริ่มมีผู้คนไหลเข้ามาตั้งถิ่นฐานมากขึ้น และส่งผลให้ราคาทาวน์โฮมย่านดีดตัวขึ้น 
 

โครงการทาวน์โฮม เพชรเกษม แนะนำ

 
SC Asset เรามีโครงการบ้านทาวน์โฮมย่านเพชรเกษมแหล่งทำเลทองในอนาคต มาพร้อมกับการออกแบบเพื่อการใช้งานและการอยู่อาศัยที่แท้จริง ไม่ว่าจะเป็นผู้ที่ต้องการอยู่อาศัย หรือจะเป็นนักลงทุน ให้โครงการบ้านทาวน์โฮมย่านเพชรเกษมเป็นตัวเลือกสุดท้ายของคุณ
 

เวิร์ฟ เพชรเกษม

 
ทาวน์โฮมเพชรเกษม โครงการ เวิร์ฟ เพชรเกษม เป็นทาวน์โฮม 2 ชั้น พร้อมอยู่ ที่ถูกออกแบบภายใต้แนวคิด NEW YORK LOFT STYLE เพื่อคนรุ่นใหม่ มาพร้อมฟังก์ชันตอบโจทย์เพื่อการอยู่อาศัยและสิ่งอำนวยความสะดวกรอบโครงการ ที่สามารถรองรับได้ทุกไลฟ์สไตล์ของคุณรุ่นใหม่ เหมาะสำหรับวัยทำงานที่ต้องการมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองและครอบครัวขนาดกลาง ในราคาเริ่มต้น 3.99 ล้าน

 

สนใจเยี่ยมชมโครงการ คลิกเลย : เวิร์ฟ เพชรเกษม 
 

เวิร์ฟ เพชรเกษม 81

 
โครงการ เวิร์ฟ เพชรเกษม 81 มีทั้งทาวน์โฮมเพชรเกษมแบบ 2 ชั้น พร้อมอยู่ สไตล์ MODERN LOFT STYLE และโฮมออฟฟิศทำเลศักยภาพ ที่ออกแบบมาเพื่อรองรับคนรุ่นใหม่ ด้วยฟังก์ชันที่ตอบโจทย์ให้เป็นมากกว่าที่อยู่อาศัย เพื่อให้สามารถใช้สอยประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ และรองรับการพักผ่อนของทุกคนในครอบครัว เหมาะสำหรับครอบครัวขนาดกลาง ในราคาเริ่มต้น 10.99 ล้านบาท

 

สนใจเยี่ยมชมโครงการ คลิกเลย : เวิร์ฟ เพชรเกษม 81
 

เวิร์คเพลส เพชรเกษม 81-2

 
ทาวน์โฮม โฮมออฟฟิศ เพชรเกษม โครงการ เวิร์คเพลส เพชรเกษม 81-2 เป็นโฮมออฟฟิศ 3.5 ชั้น สไตล์ INDUSTRIAL DOMESTICITY ที่ตั้งอยู่ท่ามกลางสภาพแวดล้อมแบบ MODERN NORDIC ให้ความร่มรื่น เหมาะสำหรับการอยู่อาศัยและการทำธุรกิจ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับคนที่ต้องการทำธุรกิจและมีที่พักอาศัยในพื้นที่เดียวกัน หรือครอบครัวขนาดกลางที่ต้องการพื้นที่ส่วนตัวที่ชัดเจน เป็นสัดส่วน ในราคาเริ่มต้น 4.99 ล้านบาท

 

สนใจเยี่ยมชมโครงการ คลิกเลย : เวิร์คเพลส เพชรเกษม 81-2

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    เปิดใช้งานตลอด

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

บันทึกการตั้งค่า