Slider
Slider

ทาวน์โฮม รังสิต พร้อมอยู่ 2565 บนทำเลศักยภาพ | SC Asset

ทาวน์โฮมรังสิต ที่พักอาศัยทำเลดีแถวชานเมืองกรุงเทพฯ ที่ไม่ว่าจะเข้าเมืองหรือจะขึ้นไปช่วงภาคกลางก็สะดวก ย่านรังสิตที่เป็นย่านชุมชนเมืองที่มีสถานศึกษาและศูนย์การค้าชั้นนำมากมาย ทำให้ทาวน์โฮมรังสิตเหมาะที่จะเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยอย่างมาก โดยเฉพาะผู้ที่มีครอบครัว มีลูกหลานที่มีความต้องการศึกษาจากสถาบันชั้นนำในย่านนี้ ทาวน์โฮมใกล้ธรรมศาสตร์รังสิตได้กลายเป็นย่านที่อยู่อาศัยยอดฮิตไม่แพ้กับในเมืองเลยทีเดียว


*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ลงทะเบียนให้ความสนใจ (*เลือกได้สูงสุด 1 โครงการ)

เลือกทำเลที่คุณสนใจ

งบประมาณ

ข้อมูลส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัว

ความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

วันที่

1) เจ้าของข้อมูลผู้ให้ความยินยอม (นาย/นางสาว/นาง)

2) ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (SC ASSET) สำนักงานเลขที่ 1010

ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

3) วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลยินยอมให้ SC ASSET และบริษัทในเครือ สามารถเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามสำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้าน ของเจ้าของข้อมูลรวมถึงข้อมูลรายได้สถานที่ติดต่อหมายเลขโทรศัพท์ และ E-mail หรือ Line ID หรือข้อมูลอื่นใดที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้มอบ และแจ้งไว้ต่อ SC ASSET หรือบริษัทในเครือเพื่อประกอบข้อมูลในการซื้อบ้าน,ที่ดิน,ห้องชุด และผลิตภัณฑ์อื่นใด รวมถึงการใช้บริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง กับธุรกิจและบริการของ SC ASSET หรือบริษัท ในเครือ รวมตลอดถึงข้อมูลชีวภาพ ชีวมิติ เช่น ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว เสียง ข้อมูลเกี่ยวกับเชื้อชาติ ความเชื่อส่วนบุคคล ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม หรือข้อมูลอื่นใดที่ SC ASSET หรือบริษัทในเครือได้รับมาในทุกรูปแบบหรือบันทึก จากการสัมภาษณ์ด้วยวาจา หรือเจ้าของข้อมูลได้ให้ข้อมูลไว้ในแบบสอบถาม หรือทางอิเล็คทรอนิกส์ให้สามารถเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของ เจ้าของข้อมูลเพื่อประโยชน์ ในการวิเคราะห์ประมวลผลพัฒนา และใช้ในธุรกิจและบริการของ SC ASSET หรือบริษัทในเครืออันอาจเป็นประโยชน์ต่อเจ้าของข้อมูลและ ผู้บริโภคได้ โดย SC ASSET จะไม่นำข้อมูลไปเปิดเผยให้ ต่อบุคคลอื่น เว้นแต่สถาบันการเงินที่เจ้าของข้อมูลประสงค์จะขอสินเชื่อหรือสถาบันการเงินอื่นใด เพื่อประโยชน์ต่อการขอสินเชื่อของเจ้าของข้อมูล และบริษัทคู่ค้าของ SC ASSET ที่ร่วมประกอบธุรกิจในการก่อสร้างตกแต่งหรือให้บริการใดๆ ร่วมในธุรกิจของ SC ASSET และบริษัทในเครือโดยยินยอมให้สถาบัน การเงินหรือบริษัทคู่ค้าของ SC ASSET สามารถติดต่อเจ้าของข้อมูลเพื่อการใดๆ ได้ตามวัตถุประสงค์ของสถาบันการเงิน และบริษัทคู่ค้าของ SC ASSET รวมถึง การเสนอการให้บริการและผลิตภัณฑ์ต่างๆของสถาบันการเงินและบริษัทคู่ค้าของ SC ASSET รวมถึงการวิเคราะห์ วิจัยจัดทำข้อมูลทางสถิติเพื่อการปรับปรุงการพัฒนาผลิตภัณฑ์การบริการให้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้รวมถึงการส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังประเทศปลายทาง เพื่อวัตถุประสงค์ที่กล่าวข้างต้นทั้งหมด หรือเป็นการเปิดเผย ตามอำนาจหมายศาล หรือที่กฎหมายกำหนดให้เปิดเผย

4) ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

SC ASSET และบริษัทในเครือจะจัดเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตลอดระยะเวลาที่เจ้าของข้อมูล ยังคงเป็นสมาชิกผู้ซื้อบ้าน,ที่ดิน,ห้องชุด หรือผลิตภัณฑ์อื่นใด หรือใช้บริการในธุรกิจของ SC ASSET หรือบริษัทในเครืออยู่หรือในกรณีอื่นๆจนกว่าเจ้าของข้อมูลจะถอนความยินยอม

5) การแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลหรือถอนความยินยอม

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง หรือจะถอนความยินยอมเมื่อใดก็ได้โดยแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร ให้บริษัทรับทราบเป็นหนังสือหรือ E-mail: dataprivacy@scasset.com หรือโทรศัพท์แจ้งที่ Call Center เบอร์โทร. 1749 โดยการถอนความยินยอมเจ้าของข้อมูล จะมีผลกระทบต่อการใช้บริการของ SC ASSET และบริษัทในเครือที่เกี่ยวข้องใน ทุกด้านที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลใช้บริการอยู่ รวมถึงเจ้าของข้อมูลจะไม่ได้รับข้อมูลข่าวสารอันเป็นสิทธิและประโยชน์ส่วนบุคคลของ SC ASSET และบริษัทในเครือ รวมถึงบริษัทคู่ค้าของ SC ASSET

6) ติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

สำนักตรวจสอบภายใน สำนักงานเลขที่ 1010 ชั้น P13 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

Email: dataprivacy@scasset.com

ยินยอม

โครงการจะไม่ได้รับข้อมูลของท่าน และจะไม่มีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ ท่านต้องการจะยกเลิกข้อมูลใช่หรือไม่?

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังลงทะเบียนข้อมูลของท่าน

ต้องการให้ติดต่อกลับเพื่อนัดหมายเยี่ยมชม

เลือกเวลานัดหมายเยี่ยมชม

เวลาที่สะดวกให้พนักงานขายติดต่อกลับ

เลือกเวลาที่สะดวกให้ติดต่อกลับ

ทาวน์โฮมรังสิต

 

ในย่านรังสิตที่มีพื้นที่กว้างขวาง มีโรงเรียนและมหาวิทยาลัยก่อตั้งในบริเวณพื้นที่ย่านรังสิตเป็นจำนวนมาก อีกทั้งยังมีห้างสรรพสินค้า เช่น ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต ที่เป็นสถานที่จับจ่ายใช้สอยสินค้าที่ใช้ในชีวิตประจำวัน เป็นสถานที่ไว้พบปะเพื่อนฝูง และยังมีสวนสนุกดรีมเวิร์ดที่หลาย ๆ ครอบครัวเลือกมาเที่ยวเล่นใช้เวลากับครอบครัวในวันหยุด ทำให้ในปัจจุบันมีนักลงทุนเข้ามาทำโครงการบ้านทาวน์โฮมรังสิตเพิ่มมากขึ้น

 

สำหรับใครที่อยากจะซื้อบ้าน ทาวน์โฮมแถวรังสิตเป็นอีกทางเลือกที่น่าสนใจไม่น้อย นอกจากจะรายล้อมไปด้วยสถานศึกษาชั้นนำและศูนย์การค้ามากมายแล้วนั้น บ้านทาวน์โฮมรังสิตยังมีความสะดวกในการเดินทางเข้าออกเมือง และในอนาคตก็จะสามารถเดินทางได้ง่ายขึ้นด้วยรถไฟฟ้าสายสีแดงเข้ม (บางซื่อ-รังสิต-ธรรมศาสตร์) ให้คุณที่มีบ้านทาวน์โฮมรังสิตสามารถเข้าเมืองได้สะดวกสบาย 

 

ทาวน์โฮม รังสิต มีข้อดีอย่างไร

 

รังสิต เป็นอีกหนึ่งทำเลทองในปัจจุบัน เนื่องจากมีการพัฒนาที่อยู่อาศัยในแนวราบเป็นจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นบ้านเดี่ยว ทาวน์โฮม ในระดับราคาที่สามารถจับต้องได้ อีกทั้งยังมีความสะดวกสบายสูงในการเดินทางเข้า – ออกเมือง และยังใกล้ถนนสายสำคัญต่าง ๆ ที่คุณจะสามารถใช้ในการเดินทางระหว่างบ้านทาวน์เฮ้าส์รังสิต บ้านทาวน์โฮมรังสิตของคุณกับจุดปลายทางที่ต้องการได้สะดวก
 
รวมไปถึงมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบครัน ไม่ว่าจะเป็นห้างสรรพสินค้า โรงเรียน โรงพยาบาลและอีกมากมาย ที่สำคัญทาวน์โฮมรังสิต ยังเป็นทำเลที่ใกล้กับสนามบินดอนเมืองอีกด้วย และด้วยศักยภาพของทำเลรังสิตที่ครอบคลุมรอบด้าน จึงดึงดูดให้นักลงทุนอสังหาริมทรัพย์เข้ามาพัฒนาและต่อยอดโครงการทาวน์โฮมรังสิต โครงการบ้านที่อยู่อาศัยมากมาย เพื่อรองรับความต้องการที่อยู่อาศัยในย่านรังสิตที่เพิ่มมากขึ้นในอนาคต

 

การเดินทาง ทาวน์โฮม รังสิต

 

ถึงแม้ว่าโครงการบ้านทาวน์โฮมรังสิตจะอยู่แถบชานเมืองกรุงเทพฯ ที่เลยออกไปนิดเดียวก็อยู่ต่างจังหวัดเสียแล้ว แต่ในย่านรังสิตที่ในปัจจุบันได้พัฒนาขึ้นอย่างมาก ทำให้การเดินทางระหว่างบ้านทาวน์โฮมรังสิตเข้า – ออกตัวเมืองไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป

 

การเดินทางด้วยรถยนต์

 

ถนนสายหลักของย่านที่ตั้งทาวน์โฮมรังสิตนี้คือ ถนนพหลโยธิน ที่สามารถเชื่อมต่อถนนได้อีกหลายสาย ไม่ว่าจะเป็น ถนนรังสิต – นครนายก ถนนรังสิต – ปทุมธานีและถนนคลองหลวง ที่สามารถวิ่งออกไปยังต่างจังหวัดหรือวิ่งเข้าสู่กรุงเทพฯ ได้อย่างสะดวกสบายและรวดเร็ว หากเป็นเวลาเร่งรีบก็สามารถใช้ทางด่วนอุตราภิมุข ทางด่วนอุดรรัถยาและทางด่วนศรีรัชในการเดินทาง เพื่อหลีกเลี่ยงการจราจรที่ติดขัดได้

 

การเดินทางด้วยรถสาธารณะ 

 

นอกจากการเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัวในทำเลทาวน์โฮมรังสิตแล้ว ยังสามารถเลือกใช้บริการรถสาธารณะได้อีกด้วย ไม่ว่าจะเป็นรถสองแถว รถตู้ อีกทั้งรถประจำทางสายสำคัญที่ให้บริการตลอดเส้นทาง ได้แก่สาย 34, 39, 59, 187, 504, 520, 554 เป็นต้น

 

การเดินทางด้วยรถไฟฟ้า

 

ตอบโจทย์ความสะดวกสบายให้ชีวิตไปอีกขั้นโดยไม่ต้องเผื่อเวลา สำหรับคนที่ไม่มีรถยนต์ส่วนตัวแต่ต้องการความสะดวกสบายในการเดินทาง เพราะเร็ว ๆ นี้คุณสามารถเดินทางจากทาวน์โฮมรังสิตเข้าสู่ตัวเมืองด้วยรถไฟฟ้าสายสีแดง (ช่วงบางซื่อ – รังสิต) และ (ช่วงบางซื่อ – ตลิ่งชัน) ซึ่งรถไฟฟ้าสายสีแดงยังเชื่อมกับรถไฟฟ้าสายอื่นอีกหลายสาย อาทิ รถไฟฟ้าสายสีชมพู แคราย – มีนบุรี ที่สถานีหลักสี่ เชื่อมต่อรถไฟฟ้าสายสีแดงอ่อน ที่สถานีบางซื่อ และเชื่อมต่อรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน (ช่วงบางซื่อ – หัวลำโพง) และ (ช่วงบางซื่อ – ท่าพระ) ได้อีกด้วย 

 

สิ่งอำนวยความสะดวกรอบทาวน์โฮม รังสิต

 

ทาวน์โฮมรังสิต โครงการบ้านย่านรังสิตที่มีความเจริญไม่แพ้ในเมือง ที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน และยังให้สภาพแวดล้อมที่ดี ไม่แออัดอีกด้วย

 

ห้างสรรพสินค้า รอบทาวน์โฮม รังสิต

 

ปัจจุบันบ้านทาวน์โฮมรังสิต มีห้างสรรพสินค้าและคอมมูนิตี้มอลล์ชื่อดังมากมาย ตั้งรายล้อมอยู่รอบ ๆ ทาวน์โฮมรังสิต อาทิ มิ้นท์วิลเลจ ติวานนท์, โรบินสัน ศรีสมาน, ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต, อิมแพค เมืองทองธานี เป็นต้น ที่รองรับไลฟ์สไตล์และการใช้ชีวิตของคนที่อยู่อาศัยในทำเลรังสิตนี้ได้อย่างครบครัน

 

สถานศึกษา รอบทาวน์โฮม รังสิต

 

นอกจากความครบครันของสิ่งอำนวยความสะดวกโดยรอบแล้ว ทำเลรอบทาวน์โฮมรังสิตยังมีสถานศึกษาและมหาวิทยาลัยชื่อดังทั้งรัฐบาลและเอกชนหลายแห่งที่สามารถรองรับสมาชิกวัยเรียนอีกด้วย อาทิ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, โรงเรียนพระหฤทัยนนทบุรี, โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี, โรงเรียนเซนต์โยเซฟ เมืองเอก เป็นต้น

 

โรงพยาบาล รอบทาวน์โฮม รังสิต

 

อีกหนึ่งสถานที่สำคัญที่ควรอยู่ใกล้กับที่อยู่อาศัยก็คือโรงพยาบาลที่พร้อมให้บริการในยามเจ็บป่วยหรือเกิดเหตุฉุกเฉิน โดยรอบทาวน์โฮมรังสิต ที่เป็นแหล่งทำเลศักยภาพจึงมีโรงพยาบาลชั้นนำหลายแห่งไว้รองรับประชากรที่อยู่โดยรอบทาวน์โฮมรังสิต อาทิ โรงพยาบาลกรุงสยาม เซนต์คาร์ลอส, โรงพยาบาลปทุมเวช, โรงพยาบาลแพทย์ รังสิต เป็นต้น

 

ทาวน์โฮมรังสิต ราคา

 

แนะนำโครงการบ้านทาวน์โฮมติวานนท์รังสิตจาก SC Asset บ้านทาวน์โฮมราคาจับต้องได้ บรรยากาศดีใกล้ชิดธรรมชาติ ให้คุณได้ใช้ชีวิตบนสังคมคุณภาพ

 

ประเภท

ชื่อโครงการ

ราคาเริ่มต้น (ล้านบาท)

ทาวน์โฮม

วี คอมพาวด์ ติวานนท์ – รังสิต

2.89

 

รังสิต ย่านน่าอยู่ ทำเลทอง

 

ย่านรังสิตที่แต่เดิมเป็นชานเมืองกรุงเทพฯ ที่มีไว้เพื่อรองรับการเพาะปลูกการเกษตร แต่เมื่อประชากรเริ่มเข้ามาตั้งถิ่นฐานอาศัยมากขึ้น ทำให้ย่านรังสิตกลายเป็นย่านพักอาศัย จึงทำให้มีบ้านทาวน์โฮมรังสิตเข้ามาหลากหลายโครงการ ประกอบไปด้วยในย่านรังสิตมีสถานศึกษาชั้นนำทั้งจากรัฐบาลและเอกชนเข้ามาตั้งอยู่ ไม่ว่าจะมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยรังสิต, มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จึงทำให้ย่านรังสิตเริ่มเป็นที่จับตามองมากขึ้น 

 

บ้านทาวน์โฮมรังสิตซึ่งแต่เดิมที่มุ่งเน้นเจาะกลุ่มผู้ที่มีกำลังซื้อค่อนข้างสูงและอยากอาศัยในบรรยากาศธรรมชาติแต่อยู่ใกล้ตัวเมือง เมื่อเริ่มมีผู้คนให้ความสนใจในย่านนี้มากขึ้นจึงทำให้เริ่มมีทาวน์โฮมรังสิตที่ตอบโจทย์ผู้ที่ต้องการอาศัยในย่านนี้แต่กำลังซื้อไม่มากเพิ่มขึ้น

 

ย่านรังสิตในปัจจุบันยังมีแนวโน้มที่จะพัฒนากลายเป็นแหล่งชุมชนขนาดใหญ่ขึ้นเรื่อย ๆ ประกอบกับการที่มีโครงการรถไฟฟ้าเข้ามาเชื่อมระหว่างย่านรังสิตเข้าสู่ตัวเมือง ทำให้ที่อยู่อาศัยในย่านนี้น่าจับตามองว่าจะกลายเป็นทำเลทองในอนาคต

 

โครงการทาวน์โฮม รังสิต แนะนำ

 

หากคุณกำลังมองหาโครงการทาวน์โฮมรังสิตราคาจับต้องได้ แต่ให้สิทธิประโยชน์เกินราคา SC Asset เรามีโครงการบ้านทาวน์โฮมรังสิตทำเลทองแนะนำ ที่ให้บ้านของคุณเป็นมากกว่าแค่ที่อยู่อาศัยแต่เป็นทุกอย่างกับชีวิต

 

วี คอมพาวด์ ติวานนท์ – รังสิต

 

วี คอมพาวด์ ติวานนท์ – รังสิต บ้านทาวน์โฮมรังสิตทำเลทองที่ออกแบบมาเพื่อคนรุ่นใหม่  ภายใต้แนวคิด Organic Living ด้วยฟังก์ชันที่ตอบโจทย์ เปลี่ยนบ้านให้เป็นมากกว่าที่พักอาศัย และสามารถใช้ประโยชน์ทุกพื้นที่ใช้สอยได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพ รองรับสิ่งอำนวยความสะดวกเต็มรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น Fitness, Kids’ Club, Co-Working Space, Virtual Class Exercise Room, Steam Room, Sauna Room พร้อมพักผ่อนท่ามกลางวิวธรรมชาติ สระว่ายน้ำระบบเกลือความยาว 50 เมตร

 

บ้านทาวน์โฮมรังสิต วี คอมพาวด์ ติวานนท์ – รังสิต จึงเป็นบ้านที่มากกว่าบ้าน ตอบโจทย์การใช้ชีวิตของทุกคนในครอบครัว บ้านทาวน์โฮมรังสิตที่ตั้งทำเลทองในอนาคตราคาเริ่มต้นเพียง 2.89 ล้านบาทเท่านั้น 

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    เปิดใช้งานตลอด

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

บันทึกการตั้งค่า