Slider
Slider

ทาวน์โฮม รังสิต พร้อมอยู่ 2565 บนทำเลศักยภาพ | SC Asset


*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ลงทะเบียนให้ความสนใจ (*เลือกได้สูงสุด 1 โครงการ)

เลือกทำเลที่คุณสนใจ

งบประมาณ

ข้อมูลส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัว

ความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

วันที่

1) เจ้าของข้อมูลผู้ให้ความยินยอม (นาย/นางสาว/นาง)

2) ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (SC ASSET) สำนักงานเลขที่ 1010

ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

3) วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลยินยอมให้ SC ASSET และบริษัทในเครือ สามารถเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามสำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้าน ของเจ้าของข้อมูลรวมถึงข้อมูลรายได้สถานที่ติดต่อหมายเลขโทรศัพท์ และ E-mail หรือ Line ID หรือข้อมูลอื่นใดที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้มอบ และแจ้งไว้ต่อ SC ASSET หรือบริษัทในเครือเพื่อประกอบข้อมูลในการซื้อบ้าน,ที่ดิน,ห้องชุด และผลิตภัณฑ์อื่นใด รวมถึงการใช้บริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง กับธุรกิจและบริการของ SC ASSET หรือบริษัท ในเครือ รวมตลอดถึงข้อมูลชีวภาพ ชีวมิติ เช่น ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว เสียง ข้อมูลเกี่ยวกับเชื้อชาติ ความเชื่อส่วนบุคคล ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม หรือข้อมูลอื่นใดที่ SC ASSET หรือบริษัทในเครือได้รับมาในทุกรูปแบบหรือบันทึก จากการสัมภาษณ์ด้วยวาจา หรือเจ้าของข้อมูลได้ให้ข้อมูลไว้ในแบบสอบถาม หรือทางอิเล็คทรอนิกส์ให้สามารถเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของ เจ้าของข้อมูลเพื่อประโยชน์ ในการวิเคราะห์ประมวลผลพัฒนา และใช้ในธุรกิจและบริการของ SC ASSET หรือบริษัทในเครืออันอาจเป็นประโยชน์ต่อเจ้าของข้อมูลและ ผู้บริโภคได้ โดย SC ASSET จะไม่นำข้อมูลไปเปิดเผยให้ ต่อบุคคลอื่น เว้นแต่สถาบันการเงินที่เจ้าของข้อมูลประสงค์จะขอสินเชื่อหรือสถาบันการเงินอื่นใด เพื่อประโยชน์ต่อการขอสินเชื่อของเจ้าของข้อมูล และบริษัทคู่ค้าของ SC ASSET ที่ร่วมประกอบธุรกิจในการก่อสร้างตกแต่งหรือให้บริการใดๆ ร่วมในธุรกิจของ SC ASSET และบริษัทในเครือโดยยินยอมให้สถาบัน การเงินหรือบริษัทคู่ค้าของ SC ASSET สามารถติดต่อเจ้าของข้อมูลเพื่อการใดๆ ได้ตามวัตถุประสงค์ของสถาบันการเงิน และบริษัทคู่ค้าของ SC ASSET รวมถึง การเสนอการให้บริการและผลิตภัณฑ์ต่างๆของสถาบันการเงินและบริษัทคู่ค้าของ SC ASSET รวมถึงการวิเคราะห์ วิจัยจัดทำข้อมูลทางสถิติเพื่อการปรับปรุงการพัฒนาผลิตภัณฑ์การบริการให้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้รวมถึงการส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังประเทศปลายทาง เพื่อวัตถุประสงค์ที่กล่าวข้างต้นทั้งหมด หรือเป็นการเปิดเผย ตามอำนาจหมายศาล หรือที่กฎหมายกำหนดให้เปิดเผย

4) ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

SC ASSET และบริษัทในเครือจะจัดเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตลอดระยะเวลาที่เจ้าของข้อมูล ยังคงเป็นสมาชิกผู้ซื้อบ้าน,ที่ดิน,ห้องชุด หรือผลิตภัณฑ์อื่นใด หรือใช้บริการในธุรกิจของ SC ASSET หรือบริษัทในเครืออยู่หรือในกรณีอื่นๆจนกว่าเจ้าของข้อมูลจะถอนความยินยอม

5) การแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลหรือถอนความยินยอม

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง หรือจะถอนความยินยอมเมื่อใดก็ได้โดยแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร ให้บริษัทรับทราบเป็นหนังสือหรือ E-mail: [email protected] หรือโทรศัพท์แจ้งที่ Call Center เบอร์โทร. 1749 โดยการถอนความยินยอมเจ้าของข้อมูล จะมีผลกระทบต่อการใช้บริการของ SC ASSET และบริษัทในเครือที่เกี่ยวข้องใน ทุกด้านที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลใช้บริการอยู่ รวมถึงเจ้าของข้อมูลจะไม่ได้รับข้อมูลข่าวสารอันเป็นสิทธิและประโยชน์ส่วนบุคคลของ SC ASSET และบริษัทในเครือ รวมถึงบริษัทคู่ค้าของ SC ASSET

6) ติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

สำนักตรวจสอบภายใน สำนักงานเลขที่ 1010 ชั้น P13 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

Email: [email protected]

ยินยอม

โครงการจะไม่ได้รับข้อมูลของท่าน และจะไม่มีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ ท่านต้องการจะยกเลิกข้อมูลใช่หรือไม่?

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังลงทะเบียนข้อมูลของท่าน

ต้องการให้ติดต่อกลับเพื่อนัดหมายเยี่ยมชม

เลือกเวลานัดหมายเยี่ยมชม

เวลาที่สะดวกให้พนักงานขายติดต่อกลับ

เลือกเวลาที่สะดวกให้ติดต่อกลับ

ทาวน์โฮม รังสิต มีข้อดีอย่างไร

ทำเลรังสิต เป็นอีกหนึ่งทำเลทองในปัจจุบัน เนื่องจากมีการพัฒนาที่อยู่อาศัยในแนวราบเป็นจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นบ้านเดี่ยว ทาวน์โฮม ในระดับราคาที่สามารถจับต้องได้ อีกทั้งยังมีความสะดวกสบายสูงในการเดินทางเข้า – ออกเมือง และยังใกล้ถนนสายสำคัญต่างๆ รวมไปถึงมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบครัน ไม่ว่าจะเป็นห้างสรรพสินค้า โรงเรียน โรงพยาบาลและอีกมากมาย ที่สำคัญทำเลรังสิตยังใกล้กับสนามบินดอนเมืองอีกด้วย และด้วยศักยภาพของทำเลรังสิตที่ครอบคลุมรอบด้าน จึงดึงดูดให้ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เข้ามาพัฒนาและต่อยอดโครงการที่อยู่อาศัยมากมาย เพื่อรองรับความต้องการที่อยู่อาศัยที่เพิ่มมากขึ้นในอนาคต

 

การเดินทางทาวน์โฮม รังสิต

การเดินทางด้วยรถยนต์

ถนนสายหลักของทำเลรังสิตนี้คือ ถนนพหลโยธิน ที่สามารถเชื่อมต่อถนนได้อีกหลายสาย ไม่ว่าจะเป็น ถนนรังสิต – นครนายก ถนนรังสิต – ปทุมธานีและถนนคลองหลวง ที่สามารถวิ่งออกไปยังต่างจังหวัดหรือวิ่งเข้าสู่กรุงเทพฯ ได้อย่างสะดวกสบายและรวดเร็ว หากเป็นเวลาเร่งรีบก็สามารถใช้ทางด่วนอุตราภิมุข ทางด่วนอุดรรัถยาและทางด่วนศรีรัชในการเดินทาง เพื่อหลีกเลี่ยงการจราจรที่ติดขัดได้

 

การเดินทางด้วยรถสาธารณะ

นอกจากการเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัวในทำเลทาวน์โฮม รังสิตแล้ว ยังสามารถเลือกใช้บริการรถสาธารณะได้อีกด้วย ไม่ว่าจะเป็นรถสองแถว รถตู้ อีกทั้งรถประจำทางสายสำคัญที่ให้บริการตลอดเส้นทาง ได้แก่สาย 34, 39, 59, 187, 504, 520, 554 เป็นต้น

 

การเดินทางด้วยรถไฟฟ้า

ตอบโจทย์ความสะดวกสบายให้ชีวิตไปอีกขั้นโดยไม่ต้องเผื่อเวลา สำหรับคนที่ไม่มีรถยนต์ส่วนตัวแต่ต้องการความสะดวกสบายในการเดินทาง เพราะสามารถเดินทางด้วยรถไฟฟ้าสายสีแดง (ช่วงบางซื่อ – รังสิต) และ (ช่วงบางซื่อ – ตลิ่งชัน) ซึ่งรถไฟฟ้าสายสีแดงยังเชื่อมกับรถไฟฟ้าสายอื่นอีกหลายสาย อาทิ รถไฟฟ้าสายสีชมพู แคราย – มีนบุรี ที่สถานีหลักสี่ เชื่อมต่อรถไฟฟ้าสายสีแดงอ่อน ที่สถานีบางซื่อ และเชื่อมต่อรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน (ช่วงบางซื่อ – หัวลำโพง) และ (ช่วงบางซื่อ – ท่าพระ) ได้อีกด้วย 

 

สิ่งอำนวยความสะดวกรอบทาวน์โฮม รังสิต

ห้างสรรพสินค้ารอบทาวน์โฮม รังสิต

ปัจจุบันทำเลรังสิตมีห้างสรรพสินค้าและคอมมูนิตี้มอลล์ชื่อดังมากมาย ตั้งรายล้อมอยู่รอบๆ ทาวน์โฮม รังสิต อาทิ มิ้นท์วิลเลจ ติวานนท์, โรบินสัน ศรีสมาน, ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต, อิมแพค เมืองทองธานี เป็นต้น ที่รองรับไลฟ์สไตล์และการใช้ชีวิตของคนที่อยู่อาศัยในทำเลรังสิตนี้

 

สถานศึกษารอบทาวน์โฮม รังสิต

นอกจากความครบครันของสิ่งอำนวยความสะดวกโดยรอบแล้ว ทำเลรอบ ทาวน์โฮม รังสิต ยังมีสถานศึกษาและมหาวิทยาลัยชื่อดังทั้งรัฐบาลและเอกชนหลายแห่งไว้รองรับสมาชิกวัยเรียนอีกด้วย อาทิ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, โรงเรียนพระหฤทัยนนทบุรี, โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี, โรงเรียนเซนต์โยเซฟ เมืองเอก เป็นต้น

 

โรงพยาบาลรอบทาวน์โฮม รังสิต

อีกหนึ่งสถานที่สำคัญที่ควรอยู่ใกล้กับที่อยู่อาศัย คือโรงพยาบาลที่พร้อมให้บริการในยามเจ็บป่วยหรือเกิดเหตุฉุกเฉิน โดยรอบทาวน์โฮม รังสิต มีโรงพยาบาลชั้นนำหลายแห่งไว้รองรับ อาทิ โรงพยาบาลกรุงสยาม เซนต์คาร์ลอส, โรงพยาบาลปทุมเวช, โรงพยาบาลแพทย์ รังสิต เป็นต้น

 

โครงการทาวน์โฮม รังสิต แนะนำ

เวิร์ฟ ติวานนท์ – รังสิต 

ทาวน์โฮม รังสิต โครงการ เวิร์ฟ ติวานนท์ – รังสิต เป็นทาวน์โฮมคุณภาพ สไตล์ Modern Loft ที่ถูกเนรมิตมาเพื่อตอบโจทย์การใช้ชีวิตของทุกคนในครอบครัว และฟังก์ชันที่สามารถใช้ประโยชน์ทุกพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้คุณได้ใช้ชีวิตอย่างอบอุ่นใกล้ชิดกับธรรมชาติบนสังคมคุณภาพ เหมาะกับครอบครัวขนาดกลาง ในราคาเริ่มต้น 6.19 ล้าน

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    เปิดใช้งานตลอด

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

บันทึกการตั้งค่า