Slider
Slider

รวมโครงการทาวน์โฮม สายไหม พร้อมอยู่ บนทำเลศักยภาพ | SC Asset

หากใครที่กำลังตามทำเลพื้นที่อาศัยศักยภาพ มีสิ่งอำนวยความสะดวกตั้งแต่สถานศึกษา แหล่งช้อปปิ้ง ศูนย์ดูแลสุขภาพและสถานพยาบาล รวมไปถึงแหล่งขนส่งคมนาคมอยู่ภายในเขต พบกับบ้านหรูทาวน์โฮมสายไหม สไตล์โมเดิร์นเดินทางเข้า-ออกเมืองง่าย จะนั่งรถส่วนตัวหรือใช้บริการขนส่งสาธารณะก็สะดวก


*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ลงทะเบียนให้ความสนใจ (*เลือกได้สูงสุด 1 โครงการ)

เลือกทำเลที่คุณสนใจ

งบประมาณ

ข้อมูลส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัว

ความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

วันที่

1) เจ้าของข้อมูลผู้ให้ความยินยอม (นาย/นางสาว/นาง)

2) ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (SC ASSET) สำนักงานเลขที่ 1010

ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

3) วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลยินยอมให้ SC ASSET และบริษัทในเครือ สามารถเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามสำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้าน ของเจ้าของข้อมูลรวมถึงข้อมูลรายได้สถานที่ติดต่อหมายเลขโทรศัพท์ และ E-mail หรือ Line ID หรือข้อมูลอื่นใดที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้มอบ และแจ้งไว้ต่อ SC ASSET หรือบริษัทในเครือเพื่อประกอบข้อมูลในการซื้อบ้าน,ที่ดิน,ห้องชุด และผลิตภัณฑ์อื่นใด รวมถึงการใช้บริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง กับธุรกิจและบริการของ SC ASSET หรือบริษัท ในเครือ รวมตลอดถึงข้อมูลชีวภาพ ชีวมิติ เช่น ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว เสียง ข้อมูลเกี่ยวกับเชื้อชาติ ความเชื่อส่วนบุคคล ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม หรือข้อมูลอื่นใดที่ SC ASSET หรือบริษัทในเครือได้รับมาในทุกรูปแบบหรือบันทึก จากการสัมภาษณ์ด้วยวาจา หรือเจ้าของข้อมูลได้ให้ข้อมูลไว้ในแบบสอบถาม หรือทางอิเล็คทรอนิกส์ให้สามารถเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของ เจ้าของข้อมูลเพื่อประโยชน์ ในการวิเคราะห์ประมวลผลพัฒนา และใช้ในธุรกิจและบริการของ SC ASSET หรือบริษัทในเครืออันอาจเป็นประโยชน์ต่อเจ้าของข้อมูลและ ผู้บริโภคได้ โดย SC ASSET จะไม่นำข้อมูลไปเปิดเผยให้ ต่อบุคคลอื่น เว้นแต่สถาบันการเงินที่เจ้าของข้อมูลประสงค์จะขอสินเชื่อหรือสถาบันการเงินอื่นใด เพื่อประโยชน์ต่อการขอสินเชื่อของเจ้าของข้อมูล และบริษัทคู่ค้าของ SC ASSET ที่ร่วมประกอบธุรกิจในการก่อสร้างตกแต่งหรือให้บริการใดๆ ร่วมในธุรกิจของ SC ASSET และบริษัทในเครือโดยยินยอมให้สถาบัน การเงินหรือบริษัทคู่ค้าของ SC ASSET สามารถติดต่อเจ้าของข้อมูลเพื่อการใดๆ ได้ตามวัตถุประสงค์ของสถาบันการเงิน และบริษัทคู่ค้าของ SC ASSET รวมถึง การเสนอการให้บริการและผลิตภัณฑ์ต่างๆของสถาบันการเงินและบริษัทคู่ค้าของ SC ASSET รวมถึงการวิเคราะห์ วิจัยจัดทำข้อมูลทางสถิติเพื่อการปรับปรุงการพัฒนาผลิตภัณฑ์การบริการให้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้รวมถึงการส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังประเทศปลายทาง เพื่อวัตถุประสงค์ที่กล่าวข้างต้นทั้งหมด หรือเป็นการเปิดเผย ตามอำนาจหมายศาล หรือที่กฎหมายกำหนดให้เปิดเผย

4) ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

SC ASSET และบริษัทในเครือจะจัดเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตลอดระยะเวลาที่เจ้าของข้อมูล ยังคงเป็นสมาชิกผู้ซื้อบ้าน,ที่ดิน,ห้องชุด หรือผลิตภัณฑ์อื่นใด หรือใช้บริการในธุรกิจของ SC ASSET หรือบริษัทในเครืออยู่หรือในกรณีอื่นๆจนกว่าเจ้าของข้อมูลจะถอนความยินยอม

5) การแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลหรือถอนความยินยอม

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง หรือจะถอนความยินยอมเมื่อใดก็ได้โดยแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร ให้บริษัทรับทราบเป็นหนังสือหรือ E-mail: dataprivacy@scasset.com หรือโทรศัพท์แจ้งที่ Call Center เบอร์โทร. 1749 โดยการถอนความยินยอมเจ้าของข้อมูล จะมีผลกระทบต่อการใช้บริการของ SC ASSET และบริษัทในเครือที่เกี่ยวข้องใน ทุกด้านที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลใช้บริการอยู่ รวมถึงเจ้าของข้อมูลจะไม่ได้รับข้อมูลข่าวสารอันเป็นสิทธิและประโยชน์ส่วนบุคคลของ SC ASSET และบริษัทในเครือ รวมถึงบริษัทคู่ค้าของ SC ASSET

6) ติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

สำนักตรวจสอบภายใน สำนักงานเลขที่ 1010 ชั้น P13 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

Email: dataprivacy@scasset.com

ยินยอม

โครงการจะไม่ได้รับข้อมูลของท่าน และจะไม่มีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ ท่านต้องการจะยกเลิกข้อมูลใช่หรือไม่?

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังลงทะเบียนข้อมูลของท่าน

ต้องการให้ติดต่อกลับเพื่อนัดหมายเยี่ยมชม

เลือกเวลานัดหมายเยี่ยมชม

เวลาที่สะดวกให้พนักงานขายติดต่อกลับ

เลือกเวลาที่สะดวกให้ติดต่อกลับ

ทาวน์โฮมสายไหม 

 

ทาวน์โฮมสายไหม ย่านชุมชนหนึ่งในพื้นที่อยู่อาศัยที่มีจำนวนประชากรอยู่มากที่สุดในกรุงเทพฯ มีโครงการบ้านใหม่ ๆ มากมายในเขตสายไหม ไม่ว่าจะเป็นแถวพหลโยธิน – สายไหม, ลำลูกกา – สายไหม จนไปถึงวัชรพล – สายไหม 

 

จุดเด่นของทาวน์โฮมสายไหม

 

จุดเด่นของบ้านทาวน์โฮมสายไหม คือ สไตล์บ้านในชุมชนสายไหมส่วนใหญ่จะออกแบบเป็นแนวโมเดิร์นลอฟท์ที่ดูทันสมัย การจัดวางพื้นที่ใช้สอยมีความเป็นส่วนตัวและฟังก์ชันสูง เนื่องจากย่านสายไหมเดิมเป็นเขตชุมชนอยู่อาศัยสูง และมีผู้อาศัยเพิ่มขึ้นทุก ๆ ปี จึงทำให้โครงการบ้านที่นี่นิยมออกแบบบ้านให้ดูเรียบง่ายแต่คงความหรูอยู่ เน้นพื้นที่ใช้สอยสามารถใช้งานให้กับผู้อาศัยได้มากที่สุด

 

การเดินทางในย่านทาวน์โฮมสายไหม

 

ด้วยย่านทาวน์โฮมสายไหมติดกับถนนสายสำคัญมากมาย ไม่ว่าจะเป็นถนนพหลโยธินสามารถเข้ากรุงเทพฯ ได้ง่าย หรือจะไปย่านนนทบุรีผ่านถนนหลักสี่ก็ได้ และที่สำคัญคือ การเดินทางขนส่งสาธารณะในพื้นที่สายไหม สามารถขึ้น BTS สถานีคูคตเข้าตัวเมืองชั้นในได้สบาย ๆ 

 

การเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัว

 

การเดินทางด้วยรถส่วนตัวจากบ้านแถวทาวน์โฮมสายไหม สามารถทะลุไปถนนเพิ่มสินพหลโยธิน ลำลูกกา วัชรพล รวมไปถึงถนนเลียบคลองสอง หรือออกถนนรามอินทราสายเพื่อขึ้นถนนกาญจนาภิเษกหมายเลข 7 และไปถนนหลักสี่ไปยังโซนนนทบุรีไปยังถนนแจ้งวัฒนะได้        

 

การเดินทางโดยรถสาธารณะ 

 

ในเขตสายไหมจะมีรถเมล์ประจำพื้นที่เป็นหมายเลข 114, 114 (ปอ.) (AC), 34, 39, 520 (ปอ.) (AC) และ 1009 

 

การเดินทางด้วยรถไฟฟ้า

 

ในย่านสายไหมมีรถไฟฟ้าสายสีเขียวสุขุมวิทเส้นหลักที่ขยายส่วนสถานีปลายทางเพิ่มจาก (สถานีหมอชิต – คูคต) ผู้อาศัยทาวน์โฮมสายไหมสามารถขึ้น MRT สถานีสวนจตุจักรจากสถานีหมอชิตได้อีกด้วย รวมไปถึงมีรถไฟฟ้าสายอื่น อาทิ รถไฟฟ้าสายสีชมพู (สถานีแคราย – มีนบุรี) ที่ต่อไปยังรถไฟฟ้าสายสีม่วงฝั่งนนทบุรีได้อีกเช่นกัน 

 

ทาวน์โฮมสายไหม รายล้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกใดบ้าง

 

ในย่านรอบ ๆ ทาวน์โฮมสายไหมจะมีชุมชนตลาดนัดเทพทิพย์, ตลาดเอซี พลาซ่า และย่านร้านอาหาร ร้านค้ามากมาย ในรอบ ๆ ย่านสายไหม ทำให้พื้นที่นี้มีความคึกคักพอสมควร

 

ห้างสรรพสินค้ารอบทาวน์โฮมสายไหม

 

ห้งสรรพสินค้าประจำแถวทาวน์โฮมสายไหม จะมี Big C,Tesco Lotus, Top Market และ Makro สาขาสายไหม

 

สถานศึกษารอบทาวน์โฮมสายไหม 

 

สถานศึกษาระดับเตรียมอุดมศึกษาประจำรอบแถวทาวน์โฮมสายไหม จะมี โรงเรียนผ่องสุวรรณศึกษา, โรงเรียนวรนาถวิทยา, โรงเรียนเวสเทิร์น วัชรพล, โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสายไหม และโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ๒ 

 

โรงพยาบาลรอบทาวน์โฮมสายไหม

 

ศูนย์ดูแลสุขภาพและสถานพยาบาลในเขตสายไหมจะนับจากระยะห่างจากห้าง Big C สาขาสายไหม โดยจะมีโรงพยาบาลสายไหม, โรงพยาบาลบี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์, โรงพยาบาลซีจีเอช สายไหม, โรงพยาบาลเซ็นทรัล เยนเนอรัล  และโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช 

 

ทาวน์โฮมสายไหม ราคา

 

SC Asset มีโครงการทาวน์โฮมสายไหม  1 โครงการ ได้แก่ เวิร์ฟ สายไหม – พหลโยธิน (Verve Saimai Phaholyothin) ในราคาเริ่มต้น 3.49 – 6 ล้านบาท

 

ประเภท

ชื่อโครงการ

ราคาเริ่มต้น (ล้านบาท)

ทาวน์โฮม

เวิร์ฟ สายไหม – พหลโยธิน

3.49

 

สายไหม ย่านน่าอยู่ ทำเลทอง

 

ย่านสายไหมในปัจจุบัน เป็นโซนที่น่าอยู่อาศัยมากขึ้น เนื่องจากการขยายตัวของรถไฟฟ้า BTS สายสีเขียว จนมีสถานีคูคตที่ใกล้กับเขตสายไหมมากที่สุด ที่น่าสนใจของย่านนี้คือ ที่นี่อยู่ใกล้กับสนามบินดอนเมือง มีหน่วยงานราชการรอบ ๆ พื้นที่ และเขตสายไหมนี้เป็นหนึ่งในโซนที่มีประชากรอยู่อาศัยมากที่สุดในประเทศไทย ด้วยจำนวนคนมาอยู่อาศัยเรื่อย ๆ ทำให้ความเจริญในย่านนี้สามารถตอบโตขึ้นได้อีก 

 

โครงการทาวน์โฮมสายไหม แนะนำ

 

SC Asset แนะนำโครงการทาวน์โฮมสายไหม

 

เวิร์ฟ สายไหม – พหลโยธิน

 

ทาวน์โฮมสายไหม เวิร์ฟ สายไหม – พหลโยธิน บ้าน 2 ชั้น ตกแต่งสไตล์โมเดิร์นลอฟท์ที่มีความกว้างถึง 7 เมตร ตอบโจทย์ผู้อาศัยประเภท Homebody มีสิ่งอำนวยความสะดวกภายในโครงการ อาทิ สระว่ายน้ำ, ฟิตเนส, Co-working Space และสวนสาธารณะขนาดใหญ่ เหมาะสำหรับครอบขนาดเล็ก – กลาง – ใหญ่ ในราคาเริ่มต้น 3.49 ล้านบาท

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    เปิดใช้งานตลอด

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

บันทึกการตั้งค่า