บางกอก บูเลอวาร์ด ซิกเนเจอร์ สาทร-ปิ่นเกล้า (Bangkok Boulevard Signature Sathorn-Pinklao)

ศิลปะที่งดงามกับการอยู่อาศัยที่เหนือระดับ Inspired By Musée d’orsay, Paris บ้านเดียวหรูซีรีส์ใหม่ MODERN COLONNADE STYLE  บนทำเลศักยภาพ “ราชพฤกษ์”

ท่านสามารถลงทะเบียนเพื่อรับข้อมูล ข่าวสาร และโปรโมชั่นพิเศษได้ที่นี่

เจ้าหน้าที่จะติดต่อท่านเพื่อให้ข้อมูลรายละเอียดโครงการ และเรียนเชิญท่านมาเยี่ยมชมโครงการ ณ วันที่เปิดขาย

เริ่ม 20 - 30 ล้าน

ข้อมูลส่วนตัว

งบประมาณ

นโยบายความเป็นส่วนตัว

ความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

วันที่

1) เจ้าของข้อมูลผู้ให้ความยินยอม (นาย/นางสาว/นาง)

2) ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (SC ASSET) สำนักงานเลขที่ 1010

ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

3) วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลยินยอมให้ SC ASSET และบริษัทในเครือ สามารถเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามสำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้าน ของเจ้าของข้อมูลรวมถึงข้อมูลรายได้สถานที่ติดต่อหมายเลขโทรศัพท์ และ E-mail หรือ Line ID หรือข้อมูลอื่นใดที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้มอบ และแจ้งไว้ต่อ SC ASSET หรือบริษัทในเครือเพื่อประกอบข้อมูลในการซื้อบ้าน,ที่ดิน,ห้องชุด และผลิตภัณฑ์อื่นใด รวมถึงการใช้บริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง กับธุรกิจและบริการของ SC ASSET หรือบริษัท ในเครือ รวมตลอดถึงข้อมูลชีวภาพ ชีวมิติ เช่น ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว เสียง ข้อมูลเกี่ยวกับเชื้อชาติ ความเชื่อส่วนบุคคล ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม หรือข้อมูลอื่นใดที่ SC ASSET หรือบริษัทในเครือได้รับมาในทุกรูปแบบหรือบันทึก จากการสัมภาษณ์ด้วยวาจา หรือเจ้าของข้อมูลได้ให้ข้อมูลไว้ในแบบสอบถาม หรือทางอิเล็คทรอนิกส์ให้สามารถเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของ เจ้าของข้อมูลเพื่อประโยชน์ ในการวิเคราะห์ประมวลผลพัฒนา และใช้ในธุรกิจและบริการของ SC ASSET หรือบริษัทในเครืออันอาจเป็นประโยชน์ต่อเจ้าของข้อมูลและ ผู้บริโภคได้ โดย SC ASSET จะไม่นำข้อมูลไปเปิดเผยให้ ต่อบุคคลอื่น เว้นแต่สถาบันการเงินที่เจ้าของข้อมูลประสงค์จะขอสินเชื่อหรือสถาบันการเงินอื่นใด เพื่อประโยชน์ต่อการขอสินเชื่อของเจ้าของข้อมูล และบริษัทคู่ค้าของ SC ASSET ที่ร่วมประกอบธุรกิจในการก่อสร้างตกแต่งหรือให้บริการใดๆ ร่วมในธุรกิจของ SC ASSET และบริษัทในเครือโดยยินยอมให้สถาบัน การเงินหรือบริษัทคู่ค้าของ SC ASSET สามารถติดต่อเจ้าของข้อมูลเพื่อการใดๆ ได้ตามวัตถุประสงค์ของสถาบันการเงิน และบริษัทคู่ค้าของ SC ASSET รวมถึง การเสนอการให้บริการและผลิตภัณฑ์ต่างๆของสถาบันการเงินและบริษัทคู่ค้าของ SC ASSET รวมถึงการวิเคราะห์ วิจัยจัดทำข้อมูลทางสถิติเพื่อการปรับปรุงการพัฒนาผลิตภัณฑ์การบริการให้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้รวมถึงการส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังประเทศปลายทาง เพื่อวัตถุประสงค์ที่กล่าวข้างต้นทั้งหมด หรือเป็นการเปิดเผย ตามอำนาจหมายศาล หรือที่กฎหมายกำหนดให้เปิดเผย

4) ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

SC ASSET และบริษัทในเครือจะจัดเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตลอดระยะเวลาที่เจ้าของข้อมูล ยังคงเป็นสมาชิกผู้ซื้อบ้าน,ที่ดิน,ห้องชุด หรือผลิตภัณฑ์อื่นใด หรือใช้บริการในธุรกิจของ SC ASSET หรือบริษัทในเครืออยู่หรือในกรณีอื่นๆจนกว่าเจ้าของข้อมูลจะถอนความยินยอม

5) การแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลหรือถอนความยินยอม

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง หรือจะถอนความยินยอมเมื่อใดก็ได้โดยแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร ให้บริษัทรับทราบเป็นหนังสือหรือ E-mail: [email protected] หรือโทรศัพท์แจ้งที่ Call Center เบอร์โทร. 1749 โดยการถอนความยินยอมเจ้าของข้อมูล จะมีผลกระทบต่อการใช้บริการของ SC ASSET และบริษัทในเครือที่เกี่ยวข้องใน ทุกด้านที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลใช้บริการอยู่ รวมถึงเจ้าของข้อมูลจะไม่ได้รับข้อมูลข่าวสารอันเป็นสิทธิและประโยชน์ส่วนบุคคลของ SC ASSET และบริษัทในเครือ รวมถึงบริษัทคู่ค้าของ SC ASSET

6) ติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

สำนักตรวจสอบภายใน สำนักงานเลขที่ 1010 ชั้น P13 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

Email: [email protected]

ยินยอม

โครงการจะไม่ได้รับข้อมูลของท่าน และจะไม่มีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ ท่านต้องการจะยกเลิกข้อมูลใช่หรือไม่?

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังลงทะเบียนข้อมูลของท่าน

ต้องการนัดหมายเยี่ยมชม

เลือกเวลานัดหมายเยี่ยมชม

เวลาที่สะดวกให้พนักงานขายติดต่อกลับ

เลือกเวลาที่สะดวกให้ติดต่อกลับ

สระว่ายน้ำ

ฟิตเนส

สวนส่วนกลาง

สนามเด็กเล่น

ระบบผ่านเข้า-ออก อัตโนมัติ

กล้องวงจรปิด

สโมสร

โคเวิร์คกิ้งสเปซ, ห้องประชุม

ทำเลที่ตั้งโครงการ

ห้างสรรพสินค้า

 • บ้านแอนด์บียอนด์

2.6 กม.

 • เซ็นทรัล เวสวิลล์

2.8 กม.

 • เดอะ คริสตัล เอสบี (ราชพฤกษ์)

3.4 กม.

 • เดอะวอล์ค ราชพฤกษ์

4.6 กม.

 • เซ็นทรัล ปิ่นเกล้า

9.1 กม.

 • บ้านแอนด์บียอนด์

2.6 กม.

 • เซ็นทรัล เวสวิลล์

2.8 กม.

 • เดอะ คริสตัล เอสบี (ราชพฤกษ์)

3.4 กม.

 • เดอะวอล์ค ราชพฤกษ์

4.6 กม.

 • เซ็นทรัล ปิ่นเกล้า

9.1 กม.

สถานศึกษา

 • โรงเรียนธรรมมาภิรักษ์

6.6 กม.

 • โรงเรียนอนุบาลเด่นหล้า

7.7 กม.

 • โรงเรียนธรรมมาภิรักษ์

6.6 กม.

 • โรงเรียนอนุบาลเด่นหล้า

7.7 กม.

ศูนย์สุขภาพ

 • โรงพยาบาล บางกรวย

1.9 กม.

 • โรงพยาบาลศรีสวรรค์ ราชพฤกษ์

5 กม.

 • โรงพยาบาล หูตาคอจมูก

6.6 กม.

 • โรงพยาบาล เจ้าพระยา

10.4 กม.

 • โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์

11.6 กม.

 • โรงพยาบาล ธนบุรี

12.6 กม.

 • โรงพยาบาล บางกรวย

1.9 กม.

 • โรงพยาบาลศรีสวรรค์ ราชพฤกษ์

5 กม.

 • โรงพยาบาล หูตาคอจมูก

6.6 กม.

 • โรงพยาบาล เจ้าพระยา

10.4 กม.

 • โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์

11.6 กม.

 • โรงพยาบาล ธนบุรี

12.6 กม.

การคมนาคม

 • ถนน ราชพฤกษ์

2 กม.

 • ถนน นครอินทร์

3.3 กม.

 • ถนน บรมราชชนนี

5.5 กม.

 • ทางด่วนศรีรัช – ด่านตลิ่งชัน

5 กม.

 • สถานีรถไฟฟ้าบางบำหรุ

5.9 กม.

 • สถานีรถไฟฟ้าตลิ่งชัน

6.6 กม.

 • สถานีรถไฟฟ้าบางหว้า

13.3 กม.

 • ถนน ราชพฤกษ์

2 กม.

 • ถนน นครอินทร์

3.3 กม.

 • ถนน บรมราชชนนี

5.5 กม.

 • ทางด่วนศรีรัช – ด่านตลิ่งชัน

5 กม.

 • สถานีรถไฟฟ้าบางบำหรุ

5.9 กม.

 • สถานีรถไฟฟ้าตลิ่งชัน

6.6 กม.

 • สถานีรถไฟฟ้าบางหว้า

13.3 กม.

ค้นหาโครงการ
พูดชื่อโครงการ หรือทำเลที่สนใจ

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

บันทึกการตั้งค่า