เอสซี แอสเสทฯ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
29 เมษายน 2015

นายรัฐ กิตติเวชโอสถ ประธานกรรมการ บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) พร้อมกับคณะกรรมการบริษัท ร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ณ อาคารชินวัตร ทาวเวอร์ 3 โดยที่ประชุม มีมติให้จ่ายปันผลในอัตราหุ้นละ 0.205 โดยจ่ายเป็นหุ้นสามัญบางส่วนในอัตรา 8 หุ้นเดิมต่อ1 หุ้นใหม่ คิดคำนวณเป็นเงินเท่ากับ 0.125 บาท/หุ้น และจ่ายเป็นเงินสดบางส่วนในอัตรา 0.08 บาท/หุ้น