เอสซี แอสเสท สนับสนุนค่ายอาสาผ่าน 3 มหาวิทยาลัย
20 มกราคม 2015

บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) โดยคุณอรรถพล สฤษฎิพันธาวาทย์ ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน มอบเงินสนับสนุนกิจกรรมค่ายอาสารวม 150,000 บาท แด่นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์จาก 3 สถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง เพื่อเป็นการปลูกฝังให้เยาวชนไทยมีจิตสาธารณะ ตลอดจนนำวิชาความรู้มาสร้างประโยชน์ให้สังคม ณ อาคารชินวัตรทาวเวอร์ 3 เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2557