เอสซีฯ รับรางวัล Investors’ Choice Award
29 กันยายน 2014

นายณัฐพงศ์ คุณากรวงศ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) รับรางวัล “Investors’ Choice Award” จากดร.วรพล โสคติยานุรักษ์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ประธานในพิธีมอบรางวัลโครงการประเมินคุณภาพจากการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี ของบริษัทจดทะเบียนที่ให้ความสำคัญกับผู้ถือหุ้นอย่างยอดเยี่ยมดีเลิศ ซึ่ง SC เป็น 1 ใน 13 บริษัทจดทะเบียนทั้งหมดที่เข้ารับการประเมิน ที่ได้รับรางวัลการทำคะแนนการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นเต็ม 100% ประเภท ต่อเนื่อง 6 ปีซ้อน โดยมี นายมงคล ลีลาธรรม นายกสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยผู้จัดงานร่วมพิธี ณ หอประชุมศาสตราจารย์สังเวียน อินทรชัย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 25 ก.ย. 2557