ทำดี ถวายพ่อ
10 พฤศจิกายน 2016

บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) นำครอบครัว SC FAMILY, คู่ค้า และพนักงาน ร่วมกันทำความดี ด้วยการเป็นจิตอาสาพาน้องๆ นักเรียนผู้พิการทางสายตาพร้อมกับอาจารย์จากโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพร่วมถวายสักการะพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เบื้องหน้าพระบรมโกศ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง พร้อมสักการะพระแก้วมรกต ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม เมื่อวันที่ 3 พ.ย. 59