Slider
Slider

แนะนำโครงการ บ้านเดี่ยว บางนา 2566 บนทำเลศักยภาพ


*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ลงทะเบียนให้ความสนใจ (*เลือกได้สูงสุด 1 โครงการ)

เลือกทำเลที่คุณสนใจ

งบประมาณ

ข้อมูลส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัว

ความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

วันที่

1) เจ้าของข้อมูลผู้ให้ความยินยอม (นาย/นางสาว/นาง)

2) ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (SC ASSET) สำนักงานเลขที่ 1010

ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

3) วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลยินยอมให้ SC ASSET และบริษัทในเครือ สามารถเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามสำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้าน ของเจ้าของข้อมูลรวมถึงข้อมูลรายได้สถานที่ติดต่อหมายเลขโทรศัพท์ และ E-mail หรือ Line ID หรือข้อมูลอื่นใดที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้มอบ และแจ้งไว้ต่อ SC ASSET หรือบริษัทในเครือเพื่อประกอบข้อมูลในการซื้อบ้าน,ที่ดิน,ห้องชุด และผลิตภัณฑ์อื่นใด รวมถึงการใช้บริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง กับธุรกิจและบริการของ SC ASSET หรือบริษัท ในเครือ รวมตลอดถึงข้อมูลชีวภาพ ชีวมิติ เช่น ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว เสียง ข้อมูลเกี่ยวกับเชื้อชาติ ความเชื่อส่วนบุคคล ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม หรือข้อมูลอื่นใดที่ SC ASSET หรือบริษัทในเครือได้รับมาในทุกรูปแบบหรือบันทึก จากการสัมภาษณ์ด้วยวาจา หรือเจ้าของข้อมูลได้ให้ข้อมูลไว้ในแบบสอบถาม หรือทางอิเล็คทรอนิกส์ให้สามารถเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของ เจ้าของข้อมูลเพื่อประโยชน์ ในการวิเคราะห์ประมวลผลพัฒนา และใช้ในธุรกิจและบริการของ SC ASSET หรือบริษัทในเครืออันอาจเป็นประโยชน์ต่อเจ้าของข้อมูลและ ผู้บริโภคได้ โดย SC ASSET จะไม่นำข้อมูลไปเปิดเผยให้ ต่อบุคคลอื่น เว้นแต่สถาบันการเงินที่เจ้าของข้อมูลประสงค์จะขอสินเชื่อหรือสถาบันการเงินอื่นใด เพื่อประโยชน์ต่อการขอสินเชื่อของเจ้าของข้อมูล และบริษัทคู่ค้าของ SC ASSET ที่ร่วมประกอบธุรกิจในการก่อสร้างตกแต่งหรือให้บริการใดๆ ร่วมในธุรกิจของ SC ASSET และบริษัทในเครือโดยยินยอมให้สถาบัน การเงินหรือบริษัทคู่ค้าของ SC ASSET สามารถติดต่อเจ้าของข้อมูลเพื่อการใดๆ ได้ตามวัตถุประสงค์ของสถาบันการเงิน และบริษัทคู่ค้าของ SC ASSET รวมถึง การเสนอการให้บริการและผลิตภัณฑ์ต่างๆของสถาบันการเงินและบริษัทคู่ค้าของ SC ASSET รวมถึงการวิเคราะห์ วิจัยจัดทำข้อมูลทางสถิติเพื่อการปรับปรุงการพัฒนาผลิตภัณฑ์การบริการให้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้รวมถึงการส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังประเทศปลายทาง เพื่อวัตถุประสงค์ที่กล่าวข้างต้นทั้งหมด หรือเป็นการเปิดเผย ตามอำนาจหมายศาล หรือที่กฎหมายกำหนดให้เปิดเผย

4) ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

SC ASSET และบริษัทในเครือจะจัดเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตลอดระยะเวลาที่เจ้าของข้อมูล ยังคงเป็นสมาชิกผู้ซื้อบ้าน,ที่ดิน,ห้องชุด หรือผลิตภัณฑ์อื่นใด หรือใช้บริการในธุรกิจของ SC ASSET หรือบริษัทในเครืออยู่หรือในกรณีอื่นๆจนกว่าเจ้าของข้อมูลจะถอนความยินยอม

5) การแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลหรือถอนความยินยอม

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง หรือจะถอนความยินยอมเมื่อใดก็ได้โดยแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร ให้บริษัทรับทราบเป็นหนังสือหรือ E-mail: dataprivacy@scasset.com หรือโทรศัพท์แจ้งที่ Call Center เบอร์โทร. 1749 โดยการถอนความยินยอมเจ้าของข้อมูล จะมีผลกระทบต่อการใช้บริการของ SC ASSET และบริษัทในเครือที่เกี่ยวข้องใน ทุกด้านที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลใช้บริการอยู่ รวมถึงเจ้าของข้อมูลจะไม่ได้รับข้อมูลข่าวสารอันเป็นสิทธิและประโยชน์ส่วนบุคคลของ SC ASSET และบริษัทในเครือ รวมถึงบริษัทคู่ค้าของ SC ASSET

6) ติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

สำนักตรวจสอบภายใน สำนักงานเลขที่ 1010 ชั้น P13 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

Email: dataprivacy@scasset.com

ยินยอม

โครงการจะไม่ได้รับข้อมูลของท่าน และจะไม่มีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ ท่านต้องการจะยกเลิกข้อมูลใช่หรือไม่?

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังลงทะเบียนข้อมูลของท่าน

ต้องการให้ติดต่อกลับเพื่อนัดหมายเยี่ยมชม

เลือกเวลานัดหมายเยี่ยมชม

เวลาที่สะดวกให้พนักงานขายติดต่อกลับ

เลือกเวลาที่สะดวกให้ติดต่อกลับ

บ้านเดี่ยว บางนา มีข้อดีอย่างไร ?

 

ย่านบางนา เป็นอีกหนึ่งทำเลศักยภาพ ที่มีความต้องการที่อยู่อาศัยสูงมาก เพราะมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบครันในทุกๆ ด้าน ทั้งห้างสรรพสินค้า โรงเรียน โรงพยาบาล สนามบิน ศูนย์รวมเฟอร์นิเจอร์และของแต่งบ้าน ตลอดจนแหล่งแฮงก์เอาต์ ที่ตอบโจทย์ได้ทุกไลฟ์สไตล์ รวมไปถึงการคมนาคมที่เชื่อมทุกพื้นที่ในกรุงเทพฯ จึงทำให้บ้านเดี่ยว บางนา เป็นอีกหนึ่งทำเลศักยภาพสูงทั้งการอยู่อาศัยและลงทุนในอนาคตที่หลายคนจับตามอง

 

วิธีการเลือกซื้อบ้านเดี่ยวบางนาให้ตรงแมชท์กับคุณ

 

ประเภทของบ้านเดี่ยวในเขตบางนา

 

โครงการบ้านเดี่ยวบางนาจะมีตั้งแต่บนถนนสุขุมวิทตามระนาบรถไฟฟ้าสายสีเขียว รองลงมาจะเป็นหมู่บ้านจัดสรรแถวถนนบางนา-ตราด จนไปถึงแถวกิ่งแก้ว ส่วนตรงฝั่งถนนศรีนครินทร์-พัฒนาการจะเป็นบ้านเดี่ยวบางนาระดับคฤหาสน์ – ขนาดกลาง

 

สิ่งอำนวยความสะดวกที่เหมาะสมกับไลฟ์สไตล์

 

ใครมีรถส่วนตัวอยากซื้อบ้านเดี่ยวบ้านเดี่ยวบางนาใกล้ทางด่วนทางพิเศษเฉลิมมหานคร – บูรพาวิถี สามารถจับจองซื้อโครงการแถวบางนา-ตราด ส่วนใครอยากหาบ้านเดี่ยวแถวรถไฟฟ้าบีทีเอส ลองเลือกทำเลถนนสุขุมวิทช่วงปลายบางนา-สำโรงอีกหนึ่งพื้นที่ และใครที่อยากอยู่ชุมชนแถวคอมมูนิตี้มอลล์มีทั้งห้างขนาดใหญ่ ตลาดนัดรถไฟกลางคืน ต้อนถนนศรีนครินทร์ ย่านนี้มีสิ่งบันเทิงของกินอร่อยๆ เยอะแยะมาก

 

ราคาของบ้านเดี่ยวบางนาที่ตรงกับความต้องการ

 

SC Asset ได้ลิสต์ราคาทำเลบ้านเดี่ยวบางนาทุกเขตมาไว้เรียบร้อยแล้ว จะมีดังนี้

  • บ้านเดี่ยวบางนาราคา 1 ล้าน
  • บ้านเดี่ยวบางนาราคา 2 ล้าน
  • บ้านเดี่ยวบางนาราคา 3 ล้าน
  • บ้านเดี่ยวบางนาราคา 4 ล้าน
  • บ้านเดี่ยวบางนาราคาไม่เกิน 5 ล้าน

 

การเดินทาง เมื่อซื้อบ้านเดี่ยว ย่านบางนา

 

เดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัว

 

สำหรับรถยนต์ส่วนตัว สามารถใช้เส้นทางหลักอย่างถนนสุขุมวิท ทั้งขาเข้า-ขาออกเมืองไปยังสำโรง สมุทรปราการได้ และยังเชื่อมต่อกับถนนศรีนครินทร์ ถนนกาญจนาภิเษก และอีกมากมาย อีกทั้งยังมีทางด่วนพิเศษบูรพาวิถีและทางด่วนพิเศษเฉลิมมหานคร ที่ทำให้การอยู่อาศัยบนทำเลบางนาสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น

 

รถโดยสารสาธารณะ ย่านบางนา

 

ให้คุณสามารถเข้าสู่ตัวเมืองได้ง่ายมากขึ้น ด้วยรถโดยสารสาธารณะที่คอยให้บริการตลอดเส้นทาง ได้แก่ รถเมล์สาย 2, 23, 38, 45, 48, 98, 132 และ 180

 

รถไฟฟ้า ย่านบางนา

 

ไม่เพียงแต่การเดินทางด้วยรถยนต์และรถโดยสารสาธารณะเท่านั้น แต่ทำเลบางนายังมีรถไฟฟ้าสายสีเขียว คอยให้บริการตลอดแนวถนนสุขุมวิท ซึ่งในปัจจุบันสามารถเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการได้แล้ว นอกจากนี้ในอนาคตยังมีรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-พัฒนาการ-สำโรง ที่จะมาเชื่อมกับรถไฟฟ้าสายสีเขียวสถานีสำโรง ที่ทำให้การเดินทางสะดวกสบายมากขึ้นอีกด้วย

อีกหนึ่งจุดเด่นที่ทำให้ทำเลย่านบางนาเป็นที่จับตามอง คือ ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่อย่าง เมกาบางนา, เซ็นทรัล พลาซา บางนา, IKEA บางนา, บิ๊กซี บางนา ที่คอยอำนวยความสะดวกสบายให้กับผู้อยู่อาศัยย่านบางนา

 

สิ่งอำนวยความสะดวกรอบโครงการบ้านเดี่ยว บางนา

 

ห้างสรรพสินค้ารอบโครงการบ้านเดี่ยว บางนา

 

อีกหนึ่งจุดเด่นที่ทำให้ทำเลย่านบางนาเป็นที่จับตามอง คือ ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่อย่าง เมกาบางนา, เซ็นทรัล พลาซา บางนา, IKEA บางนา, บิ๊กซี บางนา ที่คอยอำนวยความสะดวกสบายให้กับผู้อยู่อาศัยย่านบางนา

 

สถานศึกษารอบโครงการบ้านเดี่ยว บางนา

 

บางนาเป็นอีกหนึ่งย่านสำคัญที่ครบพร้อมด้วยสถานศึกษาชั้นนำหลายแห่ง ทั้งโรงเรียนรัฐบาลและโรงเรียนเอกชนชื่อดังอย่าง โรงเรียนราชวินิต บางแก้ว,โรงเรียนลาซาล, สิริรัตนาธร และโรงเรียนประภามนตรี เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีโรงเรียนนานาชาติ บางกอกพัฒนา (BPS), โรงเรียน Berkeley International School และ โรงเรียน St. Andrews International School เป็นต้น

 

โรงพยาบาลรอบโครงการบ้านเดี่ยว บางนา

 

นอกจากสถานศึกษาแล้ว ย่านบางนายังมีโรงพยาบาลชั้นนำมากมายที่รองรับ หากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินหรือเจ็บป่วยก็สามารถใช้บริการได้อย่างสะดวกสบาย อาทิ รพ.ไทยนครินทร์, โรงพยาบาลศิครินทร์, โรงพยาบาลบางนา 1, โรงพยาบาลกล้วยนำไท 2 เป็นต้น

 

โครงการบ้านเดี่ยว บางนา แนะนำ

 

บางกอก บูเลอวาร์ด ศรีนครินทร์-บางนา

 

โครงการบ้านเดี่ยวบางกอก บูเลอวาร์ด ศรีนครินทร์-บางนาบ้าน 2 ชั้น สไตล์ Nordic ที่ผสมผสานการออกแบบสวนสไตล์สวิส ท่ามกลางธรรมชาติแบบ Lake Luzern เหมาะกับครอบครัวขนาดใหญ่หรือครอบครัวที่กำลังขยาย บนพื้นที่สังคมส่วนตัว ในราคาเริ่มต้น 8-15 ล้านบาท

 

แกรนด์ บางกอก บูเลอวาร์ด บางนา-อ่อนนุช

 

โครงการบ้านเดี่ยวแกรนด์ บางกอก บูเลอวาร์ด บางนา-อ่อนนุชคฤหาสน์หรู 2 ชั้น ดีไซน์ใหม่ที่มีการออกแบบเอกลักษณ์จากสถาปัตยกรรมของกรุง เบอลิน ประเทศเยอรมนี บนพื้นที่ขนาดใหญ่ที่สามารถรองรับครอบครัวขนาดใหญ่ได้อย่างอิสระ ในราคาเริ่มต้น 25-40 ล้านบาท

 

เพฟ บางนา

 

โครงการบ้านเดี่ยวเพฟ บางนา 2 บ้านชั้น สไตล์ Modern ที่ให้คุณได้สัมผัสมนต์เสน่ห์แห่งความสุข ในบรรยากาศรีสอร์ต มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบครันภายในโครงการรองรับไลฟ์สไตล์ของสมาชิกในครอบครัว ซึ่งเหมาะสำหรับครอบครัวขนาดกลาง ในราคาเริ่มต้น 4.59-7 ล้านบาท

 

วี คอมพาวด์ บางนา

 

โครงการบ้านแฝดวี คอมพาวด์ บางนาทาวน์โฮม 2 ชั้น สไตล์ Modern ที่มีฟังก์ชันตอบโจทย์ทุกการอยู่อาศัย ปรับเปลี่ยนพื้นที่ได้ตามต้องการ ติดถนนบางบ่อ-คลองด่าน ใกล้ถนนเทพารักษ์ ถนนบางนา-ตราด ถนนสุขุมวิท สะดวกสบายมากขึ้นด้วยทางด่วนบูรพาวิถี มอเตอร์เวย์กรุงเทพ-ชลบุรี สายใหม่ และกาญจนาภิเษก เหมาะกับครอบครัวขนาดเล็กและขนาดกลาง หรือสำหรับคนที่ต้องการเริ่มต้นชีวิตคู่ก็ตอบโจทย์เช่นเดียวกัน ในราคาเริ่มต้นที่ 2.39 ล้านบาท

 

บางกอก บูเลอวาร์ด บางนา-กม.5

 

โครงการบ้านหรูบางกอก บูเลอวาร์ด บางนา-กม.5บ้านเดี่ยว 2 ชั้น สไตล์เกาะทะเล โบรา โบร่า (Bora Bora) ของประเทศฝรั่งเศส พร้อมมีพื้นที่ส่วนกลางคลับเฮ้าส์สำหรับพักผ่อนหย่อนใจ ได้ดื่มด่ำบรรยากาศธรรมชาติใต้ทะเล ด้วยดีไซน์โครงสร้างแบบปะการัง อยู่ซอย บางนา-ตราด 37 ออกไปเจอถนนใหญ่บางนา-ตราด ตรงข้ามจะเจอห้าง Mega Bangna เหมาะกับครอบครัวขนาดกลางและใหญ่ ตอบโจทย์ลูกบ้านที่ชื่นชอบนวัตกรรม ‘Living Solutions’ ดีไซน์บ้านสมัย Modern ในราคาเริ่มต้นที่ 15-30 ล้านบาท

 

บางกอก บูเลอวาร์ด บางนา-ศรีนครินทร์

 

โครงการบ้านหรูบางกอก บูเลอวาร์ด บางนา-ศรีนครินทร์ บ้านเดี่ยว 2 ชั้นสไตล์ มิลตัน แอบบาส (MILTON ABBAS VILLAGE) หมู่บ้านชนบทของประเทศอังกฤษ ที่ให้บรรยากาศเงียบสงบ ร่มรื่น ด้วยการตกแต่งพื้นที่สีเขียวภายในโครงการและมีสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างคลับเฮ้าส์,  Co-working Space รวมไปถึง Green Parking ให้ลูกบ้านพักผ่อนยามว่าง อยู่ติดถ.หนามแดง-บางพลีสามารถเดินทางไปถึงถนนใหญ่บางนา-ตราดได้สบาย ๆ เหมาะกับครอบครัวขนาดกลางและใหญ่ ตอบโจทย์ลูกบ้านที่ชื่นชอบความเป็นส่วนตัว ในราคาเริ่มต้นที่ 10 – 18 ล้านบาท

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    เปิดใช้งานตลอด

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

บันทึกการตั้งค่า