Slider
Slider

โครงการบ้านเดี่ยว ลาดพร้าว 2566  บนทำเลศักยภาพ

ย่านบ้านเดี่ยวลาดพร้าว เป็นย่านชานเมืองนครทิศเหนือที่ไม่ห่างไกลจากตัวเมือง แต่เป็นย่านที่มีผู้อยู่อาศัยชุกชุมเป็นต้นทุนอยู่แล้ว ทำให้ถนนลาดพร้าวนี้ คือ ทำเลที่มีความเจริญทางด้านคอมมูนิตี้มอลล์อสังหาริมทรัพย์บ้านต่างๆ ที่จะเปิดโครงการเพื่ออยู่อาศัยในอนาคต นอกจากนี้ยังมีรถไฟฟ้าที่สามารถใช้บริการบนถนนห้าแยกลาดพร้าวได้อย่างรวดเร็ว


*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ลงทะเบียนให้ความสนใจ (*เลือกได้สูงสุด 1 โครงการ)

เลือกทำเลที่คุณสนใจ

งบประมาณ

ข้อมูลส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัว

ความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

วันที่

1) เจ้าของข้อมูลผู้ให้ความยินยอม (นาย/นางสาว/นาง)

2) ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (SC ASSET) สำนักงานเลขที่ 1010

ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

3) วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลยินยอมให้ SC ASSET และบริษัทในเครือ สามารถเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามสำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้าน ของเจ้าของข้อมูลรวมถึงข้อมูลรายได้สถานที่ติดต่อหมายเลขโทรศัพท์ และ E-mail หรือ Line ID หรือข้อมูลอื่นใดที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้มอบ และแจ้งไว้ต่อ SC ASSET หรือบริษัทในเครือเพื่อประกอบข้อมูลในการซื้อบ้าน,ที่ดิน,ห้องชุด และผลิตภัณฑ์อื่นใด รวมถึงการใช้บริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง กับธุรกิจและบริการของ SC ASSET หรือบริษัท ในเครือ รวมตลอดถึงข้อมูลชีวภาพ ชีวมิติ เช่น ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว เสียง ข้อมูลเกี่ยวกับเชื้อชาติ ความเชื่อส่วนบุคคล ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม หรือข้อมูลอื่นใดที่ SC ASSET หรือบริษัทในเครือได้รับมาในทุกรูปแบบหรือบันทึก จากการสัมภาษณ์ด้วยวาจา หรือเจ้าของข้อมูลได้ให้ข้อมูลไว้ในแบบสอบถาม หรือทางอิเล็คทรอนิกส์ให้สามารถเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของ เจ้าของข้อมูลเพื่อประโยชน์ ในการวิเคราะห์ประมวลผลพัฒนา และใช้ในธุรกิจและบริการของ SC ASSET หรือบริษัทในเครืออันอาจเป็นประโยชน์ต่อเจ้าของข้อมูลและ ผู้บริโภคได้ โดย SC ASSET จะไม่นำข้อมูลไปเปิดเผยให้ ต่อบุคคลอื่น เว้นแต่สถาบันการเงินที่เจ้าของข้อมูลประสงค์จะขอสินเชื่อหรือสถาบันการเงินอื่นใด เพื่อประโยชน์ต่อการขอสินเชื่อของเจ้าของข้อมูล และบริษัทคู่ค้าของ SC ASSET ที่ร่วมประกอบธุรกิจในการก่อสร้างตกแต่งหรือให้บริการใดๆ ร่วมในธุรกิจของ SC ASSET และบริษัทในเครือโดยยินยอมให้สถาบัน การเงินหรือบริษัทคู่ค้าของ SC ASSET สามารถติดต่อเจ้าของข้อมูลเพื่อการใดๆ ได้ตามวัตถุประสงค์ของสถาบันการเงิน และบริษัทคู่ค้าของ SC ASSET รวมถึง การเสนอการให้บริการและผลิตภัณฑ์ต่างๆของสถาบันการเงินและบริษัทคู่ค้าของ SC ASSET รวมถึงการวิเคราะห์ วิจัยจัดทำข้อมูลทางสถิติเพื่อการปรับปรุงการพัฒนาผลิตภัณฑ์การบริการให้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้รวมถึงการส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังประเทศปลายทาง เพื่อวัตถุประสงค์ที่กล่าวข้างต้นทั้งหมด หรือเป็นการเปิดเผย ตามอำนาจหมายศาล หรือที่กฎหมายกำหนดให้เปิดเผย

4) ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

SC ASSET และบริษัทในเครือจะจัดเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตลอดระยะเวลาที่เจ้าของข้อมูล ยังคงเป็นสมาชิกผู้ซื้อบ้าน,ที่ดิน,ห้องชุด หรือผลิตภัณฑ์อื่นใด หรือใช้บริการในธุรกิจของ SC ASSET หรือบริษัทในเครืออยู่หรือในกรณีอื่นๆจนกว่าเจ้าของข้อมูลจะถอนความยินยอม

5) การแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลหรือถอนความยินยอม

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง หรือจะถอนความยินยอมเมื่อใดก็ได้โดยแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร ให้บริษัทรับทราบเป็นหนังสือหรือ E-mail: dataprivacy@scasset.com หรือโทรศัพท์แจ้งที่ Call Center เบอร์โทร. 1749 โดยการถอนความยินยอมเจ้าของข้อมูล จะมีผลกระทบต่อการใช้บริการของ SC ASSET และบริษัทในเครือที่เกี่ยวข้องใน ทุกด้านที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลใช้บริการอยู่ รวมถึงเจ้าของข้อมูลจะไม่ได้รับข้อมูลข่าวสารอันเป็นสิทธิและประโยชน์ส่วนบุคคลของ SC ASSET และบริษัทในเครือ รวมถึงบริษัทคู่ค้าของ SC ASSET

6) ติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

สำนักตรวจสอบภายใน สำนักงานเลขที่ 1010 ชั้น P13 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

Email: dataprivacy@scasset.com

ยินยอม

โครงการจะไม่ได้รับข้อมูลของท่าน และจะไม่มีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ ท่านต้องการจะยกเลิกข้อมูลใช่หรือไม่?

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังลงทะเบียนข้อมูลของท่าน

ต้องการให้ติดต่อกลับเพื่อนัดหมายเยี่ยมชม

เลือกเวลานัดหมายเยี่ยมชม

เวลาที่สะดวกให้พนักงานขายติดต่อกลับ

เลือกเวลาที่สะดวกให้ติดต่อกลับ

โครงการบ้านเดี่ยวลาดพร้าว 

โครงการบ้านเดี่ยวลาดพร้าว เป็นย่านพาณิชย์ที่มีศักยภาพทางด้านการอยู่อาศัยและไลฟ์สไตล์สูง ทั้งมีศูนย์ห้างสรรพสินค้าขนาดชั้นนำรอบๆ ถนนห้าแยกลาดพร้าว อาคารพาณิชย์ และมีโครงการอสังหาริมทรัพย์พร้อมขายบ้านเดี่ยวลาดพร้าวใกล้ระนาบเดียวกับรถไฟฟ้าสายสีเขียว เนื่องจากปัจจุบันถนนลาดพร้าวมีรถไฟฟ้าประจำเขต ทำให้ชาวลาดพร้าวสามารถใช้ขนส่งสาธารณะเข้า-ออกตัวเมืองได้สะดวกสบาย

บ้านเดี่ยว ลาดพร้าว มีข้อดีอย่างไร ?

ทำเลบ้านเดี่ยวลาดพร้าว อีกหนึ่งทำเลศักยภาพที่มีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องของอสังหาริมทรัพย์ ไม่ว่าจะเป็น บ้านเดี่ยว ทาวน์โฮม หรือคอนโด อีกทั้งยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายที่รองรับการขยับขยายของประชากร รวมไปถึงการคมนาคมที่สะดวกสบายมากขึ้น ทั้งทางด่วนและรถไฟฟ้าสายสีเขียวเส้นหลักและสายใต้ดิน จึงทำให้ทำเลบ้านเดี่ยวลาดพร้าว เป็นอีกหนึ่งทำเลศักยภาพที่ผู้มองหาที่อยู่อาศัยให้ความสนใจไม่แพ้ทำเลอื่นๆ

การเดินทางบ้านเดี่ยวลาดพร้าว

จุดเด่นของบ้านเดี่ยวลาดพร้าว คือ ถนนลาดพร้าวเส้นหลักตัดกับถนนพหลโยธิน กับ ถนนวิภาววีรังสิต ที่สามารถเข้าสู่ชานเมืองตะวันออกหรือเข้าสู่ถนนเส้นสุขุมวิทเส้นในกรุงเทพฯ ได้โดยตรง

การเดินทางด้วยรถยนต์

อย่างที่ทราบกันว่าทำเลบ้านเดี่ยวลาดพร้าว มีจุดใจกลางคือห้าแยกลาดพร้าว ซึ่งมีปริมาณรถที่ค่อนข้างหนาแน่นในทุกวัน เนื่องจากเป็นถนนที่สามารถเชื่อมต่อกับถนนสายอื่นได้หลายสาย ทั้งถนนพหลโยธิน ถนนลาดพร้าว ถนนวิภาวดีรังสิต ซึ่งถนนแต่ละสายล้วนมุ่งหน้าสู่ย่านที่เป็นทำเลเศรษฐกิจทั้งหมด นอกจากนี้ยังมีทางพิเศษอุตราภิมุขและทางพิเศษรัชวิภา ที่เพิ่มความสะดวกสบายมากขึ้นในการเดินทางเข้าสู่ตัวเมือง

การเดินทางโดยรถสาธารณะ 

สำหรับการเดินทางจากโครงการบ้านเดี่ยวลาดพร้าวด้วยรถสาธารณะในบนถนนเส้นหลักนั้น สามารถใช้บริการรถประจำทางสายต่างๆ อาทิ สาย 8, 77, 96, 122, 502, 538 และ 555 ในการเดินทางเข้า – ออก ตัวเมืองได้อย่างสะดวก

การเดินทางด้วยรถไฟฟ้า

อีกหนึ่งจุดเด่นของทำเลบ้านเดี่ยวลาดพร้าว คือ ถนนเส้นหลักติดระนาบเดียวกับรถไฟฟ้าสายสีเขียว( สถานีหมอชิต) ที่สามารถวิ่งเข้าสู่ตัวเมืองโดยตรงได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนขบวน ทำให้ไม่ต้องเสียเวลาไปกับรถติด และยังมีสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน (สถานีพหลโยธิน) ไปยังสถานีสุขุมวิทในเมืองง่ายๆ อีกหนึ่งช่องทาง นอกจากนี้บ้านเดี่ยวลาดพร้าวมีโครงการส่วนต่อขยายรถไฟฟ้าสายสีเขียวต่อจากห้าแยกลาดพร้าว – คูคต ทำให้ไม่ว่าคุณจะเข้า – ออกเมือง ก็ประหยัดเวลาและสะดวกมากขึ้น

สิ่งอำนวยความสะดวกรอบโครงการบ้านเดี่ยว ลาดพร้าว

ย่านหมู่บ้านลาดพร้าว เป็นเขตพื้นที่อีกหนึ่งที่เหมาะสำหรับการพักผ่อน ช้อปปิ้ง ไม่ไกลจากตัวเมือง โดยถนนลาดพร้าวเส้นหลัก มีศูนย์ห้างสรรพสินค้าระดับชั้นนำมากมาย พื้นที่อาคารพาณิชย์ บ้านเดี่ยวลาดพร้าวโครงการใหม่ๆ สถานรักษาพยาบาล และโรงเรียนระดับรัฐบาลจนไปถึงมหาวิทยาลัยประจำเขต

ห้างสรรพสินค้า ย่านบ้านเดี่ยว ลาดพร้าว

ในปัจจุบันทำเลของบ้านเดี่ยวลาดพร้าว ถูกรายล้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย ทั้งห้างสรรพสินค้าและคอมมูนิตี้มอลล์ชั้นนำ อาทิ เซ็นทรัลลาดพร้าวกับยูเนี่ยนมอลล์ , เดอะมอลล์บางกะปิ, พาซิโอ้แลนด์, แฮปปี้แลนด์, เดอะซีน , แฟชั่นไอส์แลนด์ และ เซ็นทรัล เฟสติวัล อีสต์วิลล์ ซึ่งในปัจจุบันการเดินทางไปยังแหล่งช้อปปิ้งเหล่านี้มีความสะดวกสบายมากขึ้น เพราะได้มีสถานีแยกลาดพร้าว 5 สายสีเขียวเส้นหลักต่อเชื่อมจากถนนสุขุมวิทเขตชั้นในของกทม.

สถานศึกษา ย่านบ้านเดี่ยว ลาดพร้าว

นอกจากบ้านแถวลาดพร้าวรายล้อมไปด้วยห้างสรรพสินค้า คอมมูนิตี้มอลล์ ที่เป็นแหล่งไลฟ์สไตล์ ช้อปปิ้งแล้ว ยังมีสถานศึกษาชื่อดังรองรับสมาชิกวัยเรียนให้กับกลุ่มครอบครัวอีกด้วย อาทิ โรงเรียนนานาชาติ แอ๊ดแวนติสต์ , โรงเรียนนานาชาติ ไบรท์ตัน , โรงเรียนอุดมศึกษา , โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) และมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต เป็นต้น

โรงพยาบาล ย่านบ้านเดี่ยว ลาดพร้าว

อุ่นใจและปลอดภัยเมื่อเจ็บป่วยฉุกเฉิน เพราะหมู่บ้านแถวลาดพร้าว มีโรงพยาบาลชั้นนำมากมายที่คอยให้บริการในละแวกถนนเส้นหลัก ทั้งโรงพยาบาลรัฐและเอกชน อาทิ โรงพยาบาลเวชธานี, โรงพยาบาลลาดพร้าว, โรงพยาบาลรามคำแหง, โรงพยาบาลพระราม 9 เป็นต้น

บ้านเดี่ยวลาดพร้าว ราคา

โครงการบ้านเดี่ยวลาดพร้าวภายในเครือข่าย SC asset จะมีทั้งหมด 2 โครงการ ได้แก่ บางกอก บูเลอวาร์ด ซิกเนเจอร์ เสรีไทย  (Bangkok Boulevard Signature Ladprao-Serithai)  และ เดอะ เจนทริ เอกมัย – ลาดพร้าว (The Gentry Ekamai – Ladprao) ในราคาเริ่มต้น 12.9 ล้านบาท

ประเภท

ชื่อโครงการ

ราคาเริ่มต้น (ล้านบาท)

บ้านเดี่ยว

บางกอก บูเลอวาร์ด ซิกเนเจอร์ ลาดพร้าว – เสรีไทย

19 – 30

บ้านเดี่ยว

เดอะ เจนทริ เอกมัย

37.9

ลาดพร้าว ย่านน่าอยู่ ทำเลทอง

บ้านเดี่ยวลาดพร้าว เป็นย่านถนนเขตจัตุจักรที่มีกำลังจะเป็นแหล่ง CBD แห่งใหม่ในอนาคตไม่ไกล สืบเนื่องมาจากศักยภาพผู้อยู่อาศัยที่เขตนี้มีความชุกชุมเป็นคอมมูนิตี้ขนาดใหญ่ไม่แพ้พื้นที่ชั้นในกทม. ทำให้เหล่าเจ้าของเครือข่ายอสังหาริมทรัพย์ กับห้างสรรพสินค้า ได้ลงทุนเปิดและขยายกิจการมากมาย จึงทำให้มีเขตคอมมูนิตี้มอลล์ และโครงการบ้านลาดพร้าวในโซนนี้มากขึ้นทุกๆ ปี

โครงการบ้านเดี่ยว ลาดพร้าว แนะนำ

SC Asset ขายบ้านลาดพร้าวประเภทบ้านเดี่ยว 2 รูปแบบ ได้แก่ บางกอก บูเลอวาร์ด ซิกเนเจอร์ ลาดพร้าว – เสรีไทย  และ เดอะ เจนทริ เอกมัย – ลาดพร้าว

บางกอก บูเลอวาร์ด ซิกเนเจอร์ ลาดพร้าว – เสรีไทย

บางกอก บูเลอวาร์ด ซิกเนเจอร์ เป็นโครงการบ้านเดี่ยวลาดพร้าวระดับคฤหาสน์หรู วิวทะเลสาบ สไตล์ Luxury European Style ที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากเมือง Hallstatt, Austria ที่พร้อมมอบบรรยากาศใกล้ชิดธรรมชาติ และการพักผ่อนอย่างเป็นส่วนตัวบนเอกสิทธิ์เพียง 77 ครอบครัว เหมาะสำหรับครอบครัวขนาดกลางและขนาดใหญ่ ในราคาเริ่มต้นเพียง 19 ล้านบาท

เดอะ เจนทริ เอกมัย – ลาดพร้าว

เดอะ เจนทริ เอกมัย โครงการบ้านเดี่ยวลาดพร้าว  3 ชั้น ภายใต้แนวคิด “Intimate Living” ที่ออกแบบมาเพื่อรองรับการใช้ชีวิตและไลฟ์สไตล์ของคนเมืองอย่างแท้จริง พร้อมให้คุณพักผ่อนในบรรยากาศส่วนตัว บนเอกสิทธิ์เพียง 16 ครอบครัว เหมาะสำหรับครอบครัวขนาดกลางและขนาดใหญ่ ในราคาเริ่มต้นที่ 37.9 ล้านบาท

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    เปิดใช้งานตลอด

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

บันทึกการตั้งค่า