Slider
Slider

โครงการบ้านเดี่ยว ลาดพร้าว 2565  บนทำเลศักยภาพ


*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ลงทะเบียนให้ความสนใจ (*เลือกได้สูงสุด 1 โครงการ)

เลือกทำเลที่คุณสนใจ

งบประมาณ

ข้อมูลส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัว

ความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

วันที่

1) เจ้าของข้อมูลผู้ให้ความยินยอม (นาย/นางสาว/นาง)

2) ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (SC ASSET) สำนักงานเลขที่ 1010

ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

3) วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลยินยอมให้ SC ASSET และบริษัทในเครือ สามารถเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามสำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้าน ของเจ้าของข้อมูลรวมถึงข้อมูลรายได้สถานที่ติดต่อหมายเลขโทรศัพท์ และ E-mail หรือ Line ID หรือข้อมูลอื่นใดที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้มอบ และแจ้งไว้ต่อ SC ASSET หรือบริษัทในเครือเพื่อประกอบข้อมูลในการซื้อบ้าน,ที่ดิน,ห้องชุด และผลิตภัณฑ์อื่นใด รวมถึงการใช้บริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง กับธุรกิจและบริการของ SC ASSET หรือบริษัท ในเครือ รวมตลอดถึงข้อมูลชีวภาพ ชีวมิติ เช่น ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว เสียง ข้อมูลเกี่ยวกับเชื้อชาติ ความเชื่อส่วนบุคคล ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม หรือข้อมูลอื่นใดที่ SC ASSET หรือบริษัทในเครือได้รับมาในทุกรูปแบบหรือบันทึก จากการสัมภาษณ์ด้วยวาจา หรือเจ้าของข้อมูลได้ให้ข้อมูลไว้ในแบบสอบถาม หรือทางอิเล็คทรอนิกส์ให้สามารถเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของ เจ้าของข้อมูลเพื่อประโยชน์ ในการวิเคราะห์ประมวลผลพัฒนา และใช้ในธุรกิจและบริการของ SC ASSET หรือบริษัทในเครืออันอาจเป็นประโยชน์ต่อเจ้าของข้อมูลและ ผู้บริโภคได้ โดย SC ASSET จะไม่นำข้อมูลไปเปิดเผยให้ ต่อบุคคลอื่น เว้นแต่สถาบันการเงินที่เจ้าของข้อมูลประสงค์จะขอสินเชื่อหรือสถาบันการเงินอื่นใด เพื่อประโยชน์ต่อการขอสินเชื่อของเจ้าของข้อมูล และบริษัทคู่ค้าของ SC ASSET ที่ร่วมประกอบธุรกิจในการก่อสร้างตกแต่งหรือให้บริการใดๆ ร่วมในธุรกิจของ SC ASSET และบริษัทในเครือโดยยินยอมให้สถาบัน การเงินหรือบริษัทคู่ค้าของ SC ASSET สามารถติดต่อเจ้าของข้อมูลเพื่อการใดๆ ได้ตามวัตถุประสงค์ของสถาบันการเงิน และบริษัทคู่ค้าของ SC ASSET รวมถึง การเสนอการให้บริการและผลิตภัณฑ์ต่างๆของสถาบันการเงินและบริษัทคู่ค้าของ SC ASSET รวมถึงการวิเคราะห์ วิจัยจัดทำข้อมูลทางสถิติเพื่อการปรับปรุงการพัฒนาผลิตภัณฑ์การบริการให้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้รวมถึงการส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังประเทศปลายทาง เพื่อวัตถุประสงค์ที่กล่าวข้างต้นทั้งหมด หรือเป็นการเปิดเผย ตามอำนาจหมายศาล หรือที่กฎหมายกำหนดให้เปิดเผย

4) ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

SC ASSET และบริษัทในเครือจะจัดเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตลอดระยะเวลาที่เจ้าของข้อมูล ยังคงเป็นสมาชิกผู้ซื้อบ้าน,ที่ดิน,ห้องชุด หรือผลิตภัณฑ์อื่นใด หรือใช้บริการในธุรกิจของ SC ASSET หรือบริษัทในเครืออยู่หรือในกรณีอื่นๆจนกว่าเจ้าของข้อมูลจะถอนความยินยอม

5) การแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลหรือถอนความยินยอม

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง หรือจะถอนความยินยอมเมื่อใดก็ได้โดยแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร ให้บริษัทรับทราบเป็นหนังสือหรือ E-mail: [email protected] หรือโทรศัพท์แจ้งที่ Call Center เบอร์โทร. 1749 โดยการถอนความยินยอมเจ้าของข้อมูล จะมีผลกระทบต่อการใช้บริการของ SC ASSET และบริษัทในเครือที่เกี่ยวข้องใน ทุกด้านที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลใช้บริการอยู่ รวมถึงเจ้าของข้อมูลจะไม่ได้รับข้อมูลข่าวสารอันเป็นสิทธิและประโยชน์ส่วนบุคคลของ SC ASSET และบริษัทในเครือ รวมถึงบริษัทคู่ค้าของ SC ASSET

6) ติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

สำนักตรวจสอบภายใน สำนักงานเลขที่ 1010 ชั้น P13 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

Email: [email protected]

ยินยอม

โครงการจะไม่ได้รับข้อมูลของท่าน และจะไม่มีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ ท่านต้องการจะยกเลิกข้อมูลใช่หรือไม่?

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังลงทะเบียนข้อมูลของท่าน

ต้องการให้ติดต่อกลับเพื่อนัดหมายเยี่ยมชม

เลือกเวลานัดหมายเยี่ยมชม

เวลาที่สะดวกให้พนักงานขายติดต่อกลับ

เลือกเวลาที่สะดวกให้ติดต่อกลับ

บ้านเดี่ยว ลาดพร้าว มีข้อดีอย่างไร

ทำเล ลาดพร้าว อีกหนึ่งทำเลศักยภาพที่มีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องของอสังหาริมทรัพย์ ไม่ว่าจะเป็น บ้านเดี่ยว ทาวน์โฮม หรือคอนโด อีกทั้งยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายที่รองรับการขยับขยายของประชากร รวมไปถึงการคมนาคมที่สะดวกสบายมากขึ้น ทั้งทางด่วนและรถไฟฟ้า จึงทำให้ทำเล บ้านเดี่ยวลาดพร้าว เป็นอีกหนึ่งทำเลศักยภาพที่ผู้มองหาที่อยู่อาศัยให้ความสนใจไม่แพ้ทำเลอื่นๆ

 

การเดินทางบ้านเดี่ยว ลาดพร้าว

การเดินทางด้วยรถยนต์

อย่างที่ทราบกันว่าบ้านเดี่ยวทำเลลาดพร้าว มีจุดใจกลางคือห้าแยกลาดพร้าว ซึ่งมีปริมาณรถที่ค่อนข้างหนาแน่นในทุกวัน เนื่องจากเป็นถนนที่สามารถเชื่อมต่อกับถนนสายอื่นได้หลายสาย ทั้งถนนพหลโยธิน ถนนลาดพร้าว ถนนวิภาวดีรังสิต ซึ่งถนนแต่ละสายล้วนมุ่งหน้าสู่ย่านที่เป็นทำเลเศรษฐกิจทั้งหมด นอกจากนี้ยังมีทางพิเศษอุตราภิมุขและทางพิเศษรัชวิภา ที่เพิ่มความสะดวกสบายมากขึ้นในการเดินทางเข้าสู่ตัวเมือง

 

การเดินทางด้วยรถสาธารณะ

สำหรับการเดินทางด้วยรถสาธารณะในทำเลลาดพร้าวนั้น สามารถใช้บริการรถประจำทางสายต่างๆ อาทิ สาย 8, 77, 96, 122, 502, 538 และ 555 ในการเดินทางเข้า – ออก ตัวเมืองได้อย่างสะดวก

 

การเดินทางด้วยรถไฟฟ้า

อีกหนึ่งจุดเด่นของทำเลลาดพร้าวคือรถไฟฟ้าสายสีเขียว สถานีหมอชิต ที่วิ่งเข้าสู่ตัวเมือง ทำให้ไม่ต้องเสียเวลาไปกับรถติด รวมไปถึงสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน สถานีพหลโยธิน ที่คอยอำนวยความสะดวก แต่ในปัจจุบันทำเลลาดพร้าวเดินทางสะดวกสบายมากขึ้น ด้วยโครงการส่วนต่อขยายของรถไฟฟ้าสายสีเขียว หมอชิต – สะพานใหม่ – คูคต ที่สถานีห้าแยกลาดพร้าว ทำให้ไม่ว่าคุณจะเข้า – ออกเมือง ก็ประหยัดเวลาและสะดวกมากขึ้น

 

สิ่งอำนวยความสะดวกรอบโครงการบ้านเดี่ยว ลาดพร้าว

ห้างสรรพสินค้า

ในปัจจุบันทำเลของบ้านเดี่ยว ลาดพร้าว ถูกรายล้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย ทั้งห้างสรรพสินค้าและคอมมูนิตี้มอลล์ชั้นนำ อาทิ เซ็นทรัล ลาดพร้าว, เดอะมอลล์ บางกะปิ, พาซิโอ้ แลนด์, แฮปปี้ แลนด์, เดอะซีน , แฟชั่นไอส์แลนด์, เซ็นทรัล เฟสติวัล อีสต์วิลล์ เป็นต้น

 

สถานศึกษา

นอกจากรายล้อมไปด้วยห้างสรรพสินค้า คอมมูนิตี้มอลล์ ที่เป็นแหล่งไลฟ์สไตล์ ชอปปิงแล้ว ยังมีสถานศึกษาชื่อดังรองรับสมาชิกวัยเรียนในครอบครัวอีกด้วย อาทิ โรงเรียนนานาชาติ แอ๊ดแวนติสต์, โรงเรียนนานาชาติ ไบรท์ตัน, โรงเรียนอุดมศึกษา, โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) เป็นต้น

 

โรงพยาบาล

อุ่นใจและปลอดภัยเมื่อเจ็บป่วยฉุกเฉิน ด้วยโรงพยาบาลชั้นนำมากมายที่คอยให้บริการ ทั้งโรงพยาบาลรัฐและเอกชน อาทิ โรงพยาบาลเวชธานี, โรงพยาบาลลาดพร้าว, โรงพยาบาลรามคำแหง, โรงพยาบาลพระราม 9 เป็นต้น

 

โครงการบ้านเดี่ยว ลาดพร้าว แนะนำ

  • บางกอก บูเลอวาร์ด ซิกเนเจอร์ ลาดพร้าว – เสรีไทย

เป็นโครงการบ้านเดี่ยวหรู คฤหาสน์หรู วิวทะเลสาบ โครงการใหม่สไตล์ Luxury European Style ที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากเมือง Hallstatt, Austria ที่พร้อมมอบบรรยากาศใกล้ชิดธรรมชาติ และการพักผ่อนอย่างเป็นส่วนตัวบนเอกสิทธิ์เพียง 77 ครอบครัว เหมาะสำหรับครอบครัวขนาดกลางและขนาดใหญ่ ในราคาเริ่มต้นเพียง 19 ล้านบาท

 

  • เดอะ เจนทริ เอกมัย – ลาดพร้าว

โครงการบ้านเดี่ยวลาดพร้าว 3 ชั้น ภายใต้แนวคิด “Intimate Living” ที่ออกแบบมาเพื่อรองรับการใช้ชีวิตและไลฟ์สไตล์ของคนเมืองอย่างแท้จริง พร้อมให้คุณพักผ่อนในบรรยากาศส่วนตัว บนเอกสิทธิ์เพียง 16 ครอบครัว เหมาะสำหรับครอบครัวขนาดกลางและขนาดใหญ่ ในราคาเริ่มต้นที่ 30 ล้านบาท

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    เปิดใช้งานตลอด

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

บันทึกการตั้งค่า