Slider
Slider

รวมโครงการบ้านเดี่ยว เพชรเกษม 2566 บนทำเลศักยภาพ

ย่านเพชรเกษม ทำเลแห่งอนาคตฝั่งธนบุรี เดินทางเข้าสู่ใจกลางเมืองได้ภายใน 30 นาที เชื่อมรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงิน (เตาปูน – ท่าพระ) และรถไฟฟ้า BTS สายสีเขียว (ตากสิน-บางหว้า) นอกจากนี้ยังเชื่อมถนนสำคัญหลายสายเช่น ถนนกาญจนาภิเษก หรือถนนพุทธสาคร ไม่ว่าจะเดินทางด้วยเส้นทางไหนก็สะดวกและรวดเร็ว พื้นที่รอบด้านมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบถ้วนไม่ว่าจะเป็นห้างสรรพสินค้า หรือตลาดต่างๆ เหมาะสำหรับคนที่ต้องเดินทางเข้าเมืองไปทำงานหรือไปเรียนเป็นอย่างดี


*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ลงทะเบียนให้ความสนใจ (*เลือกได้สูงสุด 1 โครงการ)

เลือกทำเลที่คุณสนใจ

งบประมาณ

ข้อมูลส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัว

ความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

วันที่

1) เจ้าของข้อมูลผู้ให้ความยินยอม (นาย/นางสาว/นาง)

2) ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (SC ASSET) สำนักงานเลขที่ 1010

ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

3) วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลยินยอมให้ SC ASSET และบริษัทในเครือ สามารถเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามสำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้าน ของเจ้าของข้อมูลรวมถึงข้อมูลรายได้สถานที่ติดต่อหมายเลขโทรศัพท์ และ E-mail หรือ Line ID หรือข้อมูลอื่นใดที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้มอบ และแจ้งไว้ต่อ SC ASSET หรือบริษัทในเครือเพื่อประกอบข้อมูลในการซื้อบ้าน,ที่ดิน,ห้องชุด และผลิตภัณฑ์อื่นใด รวมถึงการใช้บริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง กับธุรกิจและบริการของ SC ASSET หรือบริษัท ในเครือ รวมตลอดถึงข้อมูลชีวภาพ ชีวมิติ เช่น ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว เสียง ข้อมูลเกี่ยวกับเชื้อชาติ ความเชื่อส่วนบุคคล ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม หรือข้อมูลอื่นใดที่ SC ASSET หรือบริษัทในเครือได้รับมาในทุกรูปแบบหรือบันทึก จากการสัมภาษณ์ด้วยวาจา หรือเจ้าของข้อมูลได้ให้ข้อมูลไว้ในแบบสอบถาม หรือทางอิเล็คทรอนิกส์ให้สามารถเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของ เจ้าของข้อมูลเพื่อประโยชน์ ในการวิเคราะห์ประมวลผลพัฒนา และใช้ในธุรกิจและบริการของ SC ASSET หรือบริษัทในเครืออันอาจเป็นประโยชน์ต่อเจ้าของข้อมูลและ ผู้บริโภคได้ โดย SC ASSET จะไม่นำข้อมูลไปเปิดเผยให้ ต่อบุคคลอื่น เว้นแต่สถาบันการเงินที่เจ้าของข้อมูลประสงค์จะขอสินเชื่อหรือสถาบันการเงินอื่นใด เพื่อประโยชน์ต่อการขอสินเชื่อของเจ้าของข้อมูล และบริษัทคู่ค้าของ SC ASSET ที่ร่วมประกอบธุรกิจในการก่อสร้างตกแต่งหรือให้บริการใดๆ ร่วมในธุรกิจของ SC ASSET และบริษัทในเครือโดยยินยอมให้สถาบัน การเงินหรือบริษัทคู่ค้าของ SC ASSET สามารถติดต่อเจ้าของข้อมูลเพื่อการใดๆ ได้ตามวัตถุประสงค์ของสถาบันการเงิน และบริษัทคู่ค้าของ SC ASSET รวมถึง การเสนอการให้บริการและผลิตภัณฑ์ต่างๆของสถาบันการเงินและบริษัทคู่ค้าของ SC ASSET รวมถึงการวิเคราะห์ วิจัยจัดทำข้อมูลทางสถิติเพื่อการปรับปรุงการพัฒนาผลิตภัณฑ์การบริการให้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้รวมถึงการส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังประเทศปลายทาง เพื่อวัตถุประสงค์ที่กล่าวข้างต้นทั้งหมด หรือเป็นการเปิดเผย ตามอำนาจหมายศาล หรือที่กฎหมายกำหนดให้เปิดเผย

4) ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

SC ASSET และบริษัทในเครือจะจัดเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตลอดระยะเวลาที่เจ้าของข้อมูล ยังคงเป็นสมาชิกผู้ซื้อบ้าน,ที่ดิน,ห้องชุด หรือผลิตภัณฑ์อื่นใด หรือใช้บริการในธุรกิจของ SC ASSET หรือบริษัทในเครืออยู่หรือในกรณีอื่นๆจนกว่าเจ้าของข้อมูลจะถอนความยินยอม

5) การแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลหรือถอนความยินยอม

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง หรือจะถอนความยินยอมเมื่อใดก็ได้โดยแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร ให้บริษัทรับทราบเป็นหนังสือหรือ E-mail: dataprivacy@scasset.com หรือโทรศัพท์แจ้งที่ Call Center เบอร์โทร. 1749 โดยการถอนความยินยอมเจ้าของข้อมูล จะมีผลกระทบต่อการใช้บริการของ SC ASSET และบริษัทในเครือที่เกี่ยวข้องใน ทุกด้านที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลใช้บริการอยู่ รวมถึงเจ้าของข้อมูลจะไม่ได้รับข้อมูลข่าวสารอันเป็นสิทธิและประโยชน์ส่วนบุคคลของ SC ASSET และบริษัทในเครือ รวมถึงบริษัทคู่ค้าของ SC ASSET

6) ติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

สำนักตรวจสอบภายใน สำนักงานเลขที่ 1010 ชั้น P13 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

Email: dataprivacy@scasset.com

ยินยอม

โครงการจะไม่ได้รับข้อมูลของท่าน และจะไม่มีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ ท่านต้องการจะยกเลิกข้อมูลใช่หรือไม่?

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังลงทะเบียนข้อมูลของท่าน

ต้องการให้ติดต่อกลับเพื่อนัดหมายเยี่ยมชม

เลือกเวลานัดหมายเยี่ยมชม

เวลาที่สะดวกให้พนักงานขายติดต่อกลับ

เลือกเวลาที่สะดวกให้ติดต่อกลับ

โครงการบ้านเดี่ยวเพชรเกษม 

โครงการบ้านเดี่ยวเพชรเกษม เป็นหนึ่งในโครงการยอดนิยมที่คนรุ่นใหม่ชื่นชอบ ด้วยการเดินทางที่สะดวกและมีรูปแบบให้เลือกได้ตามแต่ละบุคคล ทำให้บ้านเดี่ยวเพชรเกษมเป็นหนึ่งในทำเลยอดเยี่ยมสำหรับคนที่ต้องเดินทางเข้าใจกลางกรุงเพื่อทำธุระสำคัญต่างๆเป็นประจำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการบ้านเดี่ยวเพชรเกษมมักมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบถ้วน มีส่วนกลางต่างๆ เพื่อตอบโจทย์สังคมสมัยใหม่ที่ให้เวลากับตัวเองมากขึ้น 

 

บ้านเดี่ยว เพชรเกษม มีข้อดีอย่างไร ?

บ้านเดี่ยวเพชรเกษม มีข้อดีหลายด้าน ทั้งข้อดีภายในตัวบ้านเดี่ยวเองและในส่วนของทำเล เนื่องจากบ้านเดี่ยวเพชรเกษมตั้งอยู่ในทำเลศักยภาพที่มีอัตราการเติบโตสูง สามารถเข้าถึงการคมนาคมได้ง่าย ทั้งรถไฟฟ้าหลายสาย และถนนเส้นสำคัญสายต่างๆย่านฝั่งธนบุรี บ้านเดี่ยวเพชรเกษมจึงเปรียบเสมือนเป็นตัวแทนของการใกล้ชิดตัวเมืองแต่ห่างไกลความวุ่นวาย ช่วยให้คุณได้ใช้เวลาชีวิตกับตัวเอง แต่ยังสามารถเข้าสู่ใจกลางเมืองได้ภายในระยะเวลาอันสั้น นอกจากนี้บ้านเดี่ยวเพชรเกษมยังสามารถออกสู่ถนนสายอื่นๆไปยังภาคตะวันออกและภาคใต้ของไทยได้สะดวก จึงเป็นอีกหนึ่งจุดเด่นที่ทำให้บ้านเดี่ยวเพชรเกษมครองใจใครหลายๆคน

 

การเดินทาง บ้านเดี่ยว เพชรเกษม

 

การเดินทางด้วยรถยนต์

บ้านเดี่ยวเพชรเกษมตั้งอยู่บริเวณถนนเพชรเกษม จึงทำให้การเดินทางด้วยรถยนต์เป็นเรื่องง่าย เพราะสามารถเดินทางไปเขตการค้าชั้นในหรือพื้นที่อุตสาหกรรมใกล้กรุงเทพได้จากถนนทั้งสายหลักและสายรอง โดยตัวอย่างถนนที่เชื่อมต่อกับบ้านแถวเพชรเกษมมีดังนี้ ถนนกาญจนาภิเษก ถนนบรมราชชนนี ถนนปิ่นเกล้า ถนนพระราม 2 ถนนพระราม 3 ถนนพุทธสาคร – พุทธมณฑลสาย 4 จะเห็นได้ว่านอกจากการเข้าสู่ตัวเมืองกรุงเทพแล้ว บ้านจัดสรรเพชรเกษมยังเชื่อมต่อการเดินทางออกต่างจังหวัดได้อีกด้วย

 

การเดินทางโดยรถสาธารณะ 

การเดินทางโดยรถสาธารณะสำหรับคนที่อาศัยอยู่ในบ้านเดี่ยวเพชรเกษมเป็นเรื่องง่ายมาก เพราะมีรถโดยสารสาธารณะมากมายตลอดเส้นทาง ไม่ว่าจะเป็นรถประจำทาง รถตู้ หรือรถสองแถว ก็เดินทางได้อย่างสะดวกสบายทั้งสิ้น เรียกได้ว่าบ้านเดี่ยวเพชรเกษมตั้งอยู่ในทำเลที่ยอดเยี่ยมและเดินทางง่ายที่สุดแห่งหนึ่ง

 

การเดินทางด้วยรถไฟฟ้า

บ้านเดี่ยวเพชรเกษมตั้งอยู่ในทำเลที่เชื่อมรถไฟฟ้าสายสำคัญถึง 2 สาย คือรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ที่รวมไปถึงส่วนต่อขยาย หัวลำโพง-บางแค บางซื่อ-ท่าพระ หัวลำโพง-บางซื่อ และบางแค-พุทธมณฑลสาย 4  และรถไฟฟ้าสายสีเขียว (ตากสิน-บางหว้า) ดังนั้นการเดินทางด้วยรถไฟฟ้าเพื่อเข้าสู่ใจกลางเมืองหรือออกนอกเมืองก็สามารถทำได้ง่ายทั้งหมด ผู้ที่เลือกซื้อบ้านเดี่ยวเพชรเกษมแทบไม่ต้องกังวลเลย

 

สิ่งอำนวยความสะดวกรอบโครงการบ้านเดี่ยว เพชรเกษม

 

ห้างสรรพสินค้า ย่านบ้านเดี่ยว เพชรเกษม

บ้านเดี่ยวเพชรเกษมอยู่ในทำเลที่ดีมาก หมู่บ้านเพชรเกษมหลายแห่งอยู่ใกล้ห้างสรรพสินค้าและคอมมูนิตี้มอลล์เพียงเอื้อมมือ ยกตัวอย่างเช่น เดอะ บรีโอ้, เดอะมอลล์ บางแค, เซ็นทรัล พลาซ่า ปิ่นเกล้า, เดอะ พาซิโอ พาร์ค กาญจนาภิเษก, บิ๊กซี เพชรเกษม, เมเจอร์ เพชรเกษม, ซีคอน บางแค ดังนั้นผู้ที่เลือกซื้อบ้านเดี่ยวเพชรเกษมแล้วไม่ต้องกังวลเรื่องสิ่งอำนวยความสะดวกตรงจุดนี้เลย

 

สถานศึกษา ย่านบ้านเดี่ยว เพชรเกษม

ทำเลที่ตั้งของบ้านเดี่ยวเพชรเกษมนั้นรายล้อมไปด้วยสถานศึกษาคุณภาพชั้นนำ ทั้งของรัฐบาลและเอกชน ไม่ว่าจะเป็น โรงเรียนอนุบาล เด่นหล้า (เพชรเกษม), โรงเรียนสารสาสน์วิเทศ บางบอน, โรงเรียนสารสาสน์วิเทศ ธนบุรี, โรงเรียนนานาชาติ สิงค์โปร์ กรุงเทพ, โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา, โรงเรียนเด่นหล้า, โรงเรียนเลิศหล้า และมหาวิทยาลัยมหิดล ดังนั้นจึงสบายใจได้ว่าบุตรหลานของท่านจะเดินทางไปเรียนได้อย่างสะดวกสบาย บ้านเดี่ยวเพชรเกษมสามารถตอบโจทย์นี้ได้เป็นอย่างดี

 

โรงพยาบาล ย่านบ้านเดี่ยว เพชรเกษม

หนึ่งในสิ่งที่สำคัญที่สุดในการเลือกซื้อบ้านก็คงไม่พ้นว่ามีโรงพยาบาลใกล้บ้านไหม ซึ่งบ้านเดี่ยวเพชรเกษมมีโรงพยาบาลสำคัญกระจายอยู่หลายแห่ง ไม่ว่าจะเป็น โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค, โรงพยาบาลเพชรเกษม 2, โรงพยาบาล ธนบุรี ดังนั้นผู้ที่อาศัยอยู่ ณ บ้านเดี่ยวเพชรเกษมจึงสามารถเดินทางจากถนนสายสำคัญต่างๆเข้าสู่โรงพยาบาลได้อย่างทันท่วงที 

 

บ้านเดี่ยวเพชรเกษม ราคา

 

ประเภท

ชื่อโครงการ

ราคาเริ่มต้น(ล้านบาท)

บ้านเดี่ยว

เพฟ เพชรเกษม – สาย 4

5

บ้านเดี่ยว

เวนิว ไอดี เพชรเกษม 81

9.49

บ้านเดี่ยว

บางกอก บูเลอวาร์ด ซิกเนเจอร์ เพชรเกษม – ปิ่นเกล้า

20

บ้านเดี่ยว

กรานาดา ปิ่นเกล้า-เพชรเกษม

60

 

เพชรเกษม ย่านน่าอยู่ ทำเลทอง

บ้านเดี่ยวเพชรเกษมตั้งอยู่ในทำเลทองแห่งการพัฒนา ย่านเพชรเกษมมีร้านอาหารชื่อดังมากมายรายล้อม ไม่ว่าจะเป็นอาหารไทย หรืออาหารต่างประเทศ ตอบโจทย์การกินที่หลากหลายทั้งข้าว เส้น และเนื้อสัตว์ต่างๆ โดยมีตั้งแต่รูปแบบร้านอาหารริมทาง คาเฟ่ ร้านอาหารขึ้นห้าง ร้านบุฟเฟต์ และร้านหรูหลายแห่ง นอกจากนี้ยังมีห้างสรรพสินค้ามากมายดังที่ได้กล่าวไปแล้ว ทำให้การอยู่อาศัยในบ้านเดี่ยวเพชรเกษมในชีวิตประจำวันเป็นเรื่องง่ายมากๆ นอกจากนี้การที่ตั้งอยู่บริเวณถนนเพชรเกษม ทำให้เดินทางได้สะดวก นอกจากนี้การมีรถไฟฟ้ายิ่งทำให้ทำเลของบ้านเดี่ยวเพชรเกษมเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วมากกว่าเดิม ในอนาคตจึงอาจเป็นทำเลสำคัญที่คนวัยเรียนตลอดจนวัยทำงานส่วนใหญ่นิยมมาอยู่มากที่สุด 

 

โครงการบ้านเดี่ยว เพชรเกษม แนะนำ

 

บางกอก บูเลอวาร์ด ปิ่นเกล้า-เพชรเกษม

บ้านเดี่ยวเพชรเกษมในโครงการบางกอก บูเลอวาร์ด ปิ่นเกล้า-เพชรเกษม เป็นโครงการบ้านเดี่ยวหรู 2 ชั้น สไตล์ Modern Art Deco บ้านเดี่ยวเพชรเกษมในโครงการนี้โดดเด่นด้วยฟังก์ชันการใช้งานที่ตอบโจทย์การเปลี่ยนแปลงในอนาคตอย่าง Double Living Room และ Living Area ในทุกแบบบ้าน จึงทำให้บ้านเดี่ยวเพชรเกษมแห่งนี้เหมาะสำหรับครอบครัวขนาดใหญ่ ในราคาเริ่มต้น 8.99 ล้านบาท

 

กรานาดา ปิ่นเกล้า-เพชรเกษม

บ้านเดี่ยวเพชรเกษมโครงการกรานาดา ปิ่นเกล้า-เพชรเกษมเป็นโครงการบ้านเดี่ยวหลังใหญ่ คฤหาสน์หรู  2 ชั้น ระดับ Ultra Luxury สไตล์ Classic Simplicity ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากประเทศสเปน ผสานดีไซน์ที่มีกลิ่นอายของความ Classic แบบยุโรป บ้านเดี่ยวเพชรเกษมในโครงการนี้อยู่ติดกับถนนเส้นหลักอย่างถนนกาญจนาภิเษก ที่แวดล้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกทั้งในโครงการและรอบนอกโครงการ จึงทำให้บ้านเดี่ยวเพชรเกษมแห่งนี้เหมาะสำหรับครอบครัวขนาดใหญ่รวมถึงผู้ที่ต้องการความเงียบสงบและเป็นส่วนตัว ในราคาเริ่มต้น 50 ล้านบาท

 

บางกอก บูเลอวาร์ด ซิกเนเจอร์ เพชรเกษม – ปิ่นเกล้า

บ้านเดี่ยวเพชรเกษมโครงการบางกอก บูเลอวาร์ด ซิกเนเจอร์ เพชรเกษม – ปิ่นเกล้า เป็นโครงการบ้านเดี่ยวหรู 2 ชั้น เรียกได้ว่าเป็นบ้านเดี่ยวเพชรเกษมสไตล์ Modern Luxury ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากเมือง Giethoorn ประเทศเนเธอร์แลนด์ ที่เพียบพร้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน บ้านเดี่ยวเพชรเกษมในโครงการนี้เหมาะสำหรับครอบครัวขนาดกลางและขนาดใหญ่ ในราคาเริ่มต้น 20 ล้านบาท

 

เพฟ เพชรเกษม – สาย 4 

โครงการบ้านเดี่ยวเพชรเกษม เพฟ เพชรเกษม – สาย 4 ให้ทุกวันเป็นวันที่พิเศษกับบ้านสไตล์โมเดิร์น ได้แรงบันดาลใจจากหลังคาเรือนกระจกของ LOUVRE MUSEUM จากปารีส ผสมผสานเข้ากับบรรยากาศธรรมชาติ ทำให้มีความโดดเด่นแต่กลมกลืน ดูเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว เหมาะกับครอบครัวขนาดกลางไปจนถึงขนาดใหญ่ ราคาเริ่มต้น 5 ล้านบาทเท่านั้น

 

เวนิว ไอดี เพชรเกษม 81

โครงการบ้านเดี่ยวใหม่ย่านเพชรเกษม เวนิว ไอดี เพชรเกษม 81 เน้นการใช้ประโยชน์พื้นที่ใช้สอยในตัวบ้าน ได้รับแรงบันดาลใจจาก PUGLIA ประเทศอิตาลี มาพร้อมกับความสะดวกการเดินทาง ติดถนนเพชรเกษม ในอนาคตยังมีรถไฟฟ้าผ่านหน้าโครงการอีกด้วย ราคาเริ่มต้นเพียง 9.49 ล้านบาทเท่านั้น

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    เปิดใช้งานตลอด

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

บันทึกการตั้งค่า