Slider
Slider

รวมโครงการบ้านเดี่ยว เพชรเกษม 2566 บนทำเลศักยภาพ


*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ลงทะเบียนให้ความสนใจ (*เลือกได้สูงสุด 1 โครงการ)

เลือกทำเลที่คุณสนใจ

งบประมาณ

ข้อมูลส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัว

ความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

วันที่

1) เจ้าของข้อมูลผู้ให้ความยินยอม (นาย/นางสาว/นาง)

2) ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (SC ASSET) สำนักงานเลขที่ 1010

ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

3) วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลยินยอมให้ SC ASSET และบริษัทในเครือ สามารถเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามสำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้าน ของเจ้าของข้อมูลรวมถึงข้อมูลรายได้สถานที่ติดต่อหมายเลขโทรศัพท์ และ E-mail หรือ Line ID หรือข้อมูลอื่นใดที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้มอบ และแจ้งไว้ต่อ SC ASSET หรือบริษัทในเครือเพื่อประกอบข้อมูลในการซื้อบ้าน,ที่ดิน,ห้องชุด และผลิตภัณฑ์อื่นใด รวมถึงการใช้บริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง กับธุรกิจและบริการของ SC ASSET หรือบริษัท ในเครือ รวมตลอดถึงข้อมูลชีวภาพ ชีวมิติ เช่น ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว เสียง ข้อมูลเกี่ยวกับเชื้อชาติ ความเชื่อส่วนบุคคล ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม หรือข้อมูลอื่นใดที่ SC ASSET หรือบริษัทในเครือได้รับมาในทุกรูปแบบหรือบันทึก จากการสัมภาษณ์ด้วยวาจา หรือเจ้าของข้อมูลได้ให้ข้อมูลไว้ในแบบสอบถาม หรือทางอิเล็คทรอนิกส์ให้สามารถเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของ เจ้าของข้อมูลเพื่อประโยชน์ ในการวิเคราะห์ประมวลผลพัฒนา และใช้ในธุรกิจและบริการของ SC ASSET หรือบริษัทในเครืออันอาจเป็นประโยชน์ต่อเจ้าของข้อมูลและ ผู้บริโภคได้ โดย SC ASSET จะไม่นำข้อมูลไปเปิดเผยให้ ต่อบุคคลอื่น เว้นแต่สถาบันการเงินที่เจ้าของข้อมูลประสงค์จะขอสินเชื่อหรือสถาบันการเงินอื่นใด เพื่อประโยชน์ต่อการขอสินเชื่อของเจ้าของข้อมูล และบริษัทคู่ค้าของ SC ASSET ที่ร่วมประกอบธุรกิจในการก่อสร้างตกแต่งหรือให้บริการใดๆ ร่วมในธุรกิจของ SC ASSET และบริษัทในเครือโดยยินยอมให้สถาบัน การเงินหรือบริษัทคู่ค้าของ SC ASSET สามารถติดต่อเจ้าของข้อมูลเพื่อการใดๆ ได้ตามวัตถุประสงค์ของสถาบันการเงิน และบริษัทคู่ค้าของ SC ASSET รวมถึง การเสนอการให้บริการและผลิตภัณฑ์ต่างๆของสถาบันการเงินและบริษัทคู่ค้าของ SC ASSET รวมถึงการวิเคราะห์ วิจัยจัดทำข้อมูลทางสถิติเพื่อการปรับปรุงการพัฒนาผลิตภัณฑ์การบริการให้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้รวมถึงการส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังประเทศปลายทาง เพื่อวัตถุประสงค์ที่กล่าวข้างต้นทั้งหมด หรือเป็นการเปิดเผย ตามอำนาจหมายศาล หรือที่กฎหมายกำหนดให้เปิดเผย

4) ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

SC ASSET และบริษัทในเครือจะจัดเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตลอดระยะเวลาที่เจ้าของข้อมูล ยังคงเป็นสมาชิกผู้ซื้อบ้าน,ที่ดิน,ห้องชุด หรือผลิตภัณฑ์อื่นใด หรือใช้บริการในธุรกิจของ SC ASSET หรือบริษัทในเครืออยู่หรือในกรณีอื่นๆจนกว่าเจ้าของข้อมูลจะถอนความยินยอม

5) การแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลหรือถอนความยินยอม

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง หรือจะถอนความยินยอมเมื่อใดก็ได้โดยแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร ให้บริษัทรับทราบเป็นหนังสือหรือ E-mail: [email protected] หรือโทรศัพท์แจ้งที่ Call Center เบอร์โทร. 1749 โดยการถอนความยินยอมเจ้าของข้อมูล จะมีผลกระทบต่อการใช้บริการของ SC ASSET และบริษัทในเครือที่เกี่ยวข้องใน ทุกด้านที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลใช้บริการอยู่ รวมถึงเจ้าของข้อมูลจะไม่ได้รับข้อมูลข่าวสารอันเป็นสิทธิและประโยชน์ส่วนบุคคลของ SC ASSET และบริษัทในเครือ รวมถึงบริษัทคู่ค้าของ SC ASSET

6) ติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

สำนักตรวจสอบภายใน สำนักงานเลขที่ 1010 ชั้น P13 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

Email: [email protected]

ยินยอม

โครงการจะไม่ได้รับข้อมูลของท่าน และจะไม่มีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ ท่านต้องการจะยกเลิกข้อมูลใช่หรือไม่?

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังลงทะเบียนข้อมูลของท่าน

ต้องการให้ติดต่อกลับเพื่อนัดหมายเยี่ยมชม

เลือกเวลานัดหมายเยี่ยมชม

เวลาที่สะดวกให้พนักงานขายติดต่อกลับ

เลือกเวลาที่สะดวกให้ติดต่อกลับ

บ้านเดี่ยว เพชรเกษม มีข้อดีอย่างไร

ทำเล “บ้านเดี่ยว เพชรเกษม” นับเป็นทำเลแห่งอนาคต ที่มีศักยภาพทำเลหนึ่ง เนื่องจากมีการเข้าถึงของระบบคมนาคมที่สะดวกสบายอย่างรถไฟฟ้า อีกทั้งยังเป็นถนนสายสำคัญของฝั่งธนบุรี และเป็นเส้นทางหลักที่เชื่อมต่อไปยังภาคตะวันออกและภาคใต้ของไทยอีกด้วย ส่งผลทำให้ทำเลเพชรเกษม กลายเป็นทำเลที่น่าสนใจและถูกจับตามองจากผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และผู้ที่ต้องการหลีกหนีความวุ่นวายในเมือง มาอาศัยอยู่ใกล้ๆ กับตัวเมืองแทน

 

การเดินทางบ้านเดี่ยว เพชรเกษม

การเดินทางด้วยรถยนต์

บ้านเดี่ยว เพชรเกษม เนื่องจากถนนเพชรเกษม สามารถเดินทางไปเขตการค้าในเมืองชั้นใน หรือพื้นที่อุตสาหกรรมใกล้กรุงเทพฯ ได้หลากหลายเส้นทาง ไม่ว่าจะเป็นเส้นหลักหรือเส้นรองก็เดินทางไปโซนต่างๆ สะดวก โดยถนนเพชรเกษมจะเชื่อมต่อกับถนนกาญจนาภิเษก ถนนบรมราชชนนี ถนนปิ่นเกล้า ถนนพระราม 2 ถนนพระราม 3 ถนนพุทธสาคร – พุทธมณฑลสาย 4 ซึ่งสามารถวิ่งเข้าสู่ตัวเมืองกรุงเทพฯ หรือออกต่างจังหวัดได้ทั้งสิ้น เรียกได้ว่าสะดวกสบายในการเดินทางเป็นอย่างยิ่ง

 

การเดินทางด้วยรถสาธารณะ

สำหรับคนที่ไม่มีรถยนต์ส่วนตัว โซนบ้านเดี่ยว เพชรเกษม สามารถใช้บริการขนส่งสาธารณะได้อย่างสะดวกสบาย ซึ่งมีทั้งรถประจำทาง รถตู้ รถสองแถวคอยให้บริการ

 

การเดินทางด้วยรถไฟฟ้า

หากมีความจำเป็นต้องเดินทางเป็นระยะทางที่ไกลและเร่งรีบ ทำเลบ้านเดี่ยว เพชรเกษม เองก็มีรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย หัวลำโพง-บางแค บางซื่อ-ท่าพระ หัวลำโพง-บางซื่อ และบางแค-พุทธมณฑลสาย 4  คอยให้บริการ เพื่อวิ่งเข้าสู่ใจกลางเมืองได้อย่างสะดวกสบาย

 

สิ่งอำนวยความสะดวกรอบโครงการบ้านเดี่ยว เพชรเกษม

ห้างสรรพสินค้า ย่านบ้านเดี่ยว เพชรเกษม

ทำเล บ้านเดี่ยว เพชรเกษม นอกจากเป็นทำเลศักยภาพที่มอบความสะดวกสบายในเรื่องการเดินทางแล้ว ยังเป็นทำเลที่น่าจับตามองเนื่องจากมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบครัน ไม่ว่าจะเป็นห้างสรรพสินค้าหรือคอมมูนิตี้มอลล์ อาทิ เดอะ บรีโอ้, เดอะมอลล์ บางแค, เซ็นทรัล พลาซ่า ปิ่นเกล้า, เดอะ พาซิโอ พาร์ค กาญจนาภิเษก, บิ๊กซี เพชรเกษม, เมเจอร์ เพชรเกษม, ซีคอน บางแค  ซึ่งสามารถตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนเมืองได้เป็นอย่างดี 

 

สถานศึกษา ย่านบ้านเดี่ยว เพชรเกษม

สำหรับครอบครัวที่มีสมาชิกอยู่ในวัยเรียน ที่ทำเลเพชรเกษมยังมีสถานศึกษาของรัฐบาลและเอกชนที่รองรับอีกด้วย อาทิ โรงเรียนอนุบาล เด่นหล้า (เพชรเกษม), โรงเรียนสารสาสน์วิเทศ บางบอน, โรงเรียนสารสาสน์วิเทศ ธนบุรี, โรงเรียนนานาชาติ สิงค์โปร์ กรุงเทพ, โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา, โรงเรียนเด่นหล้า, โรงเรียนเลิศหล้า และมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นต้น

 

โรงพยาบาล ย่านบ้านเดี่ยว เพชรเกษม

หากเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นก็ไร้กังวล ด้วยเพราะทำเลบ้านเดี่ยว เพชรเกษม ยังมีถนนสายสำคัญที่สามารถเชื่อมต่อกับโรงพยาบาลได้อย่างรวดเร็ว ทั้งโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค, โรงพยาบาลเพชรเกษม 2, โรงพยาบาล ธนบุรี เป็นต้น

 

โครงการบ้านเดี่ยว เพชรเกษม แนะนำ

บางกอก บูเลอวาร์ด ปิ่นเกล้า-เพชรเกษม

เป็นโครงการบ้านเดี่ยวหรู 2 ชั้น สไตล์ Modern Art Deco ที่โดดเด่นด้วยฟังก์ชันการใช้งานที่ตอบโจทย์การเปลี่ยนแปลงในอนาคตอย่าง Double Living Room และ Living Area ในทุกแบบบ้าน บ้านเดี่ยวที่เหมาะสำหรับครอบครัวขนาดใหญ่ ในราคาเริ่มต้น 8.99 ล้านบาท

 

กรานาดา ปิ่นเกล้า-เพชรเกษม

เป็นโครงการบ้านเดี่ยว เพชรเกษม หลังใหญ่ คฤหาสน์หรู  2 ชั้น ระดับ Ultra Luxury สไตล์ Classic Simplicity ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากประเทศสเปน ผสานดีไซน์ที่มีกลิ่นอายของความ Classic แบบยุโรป อยู่ติดกับถนนเส้นหลักอย่างถนนกาญจนาภิเษก ที่แวดล้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกทั้งในโครงการและรอบนอกโครงการ เหมาะสำหรับครอบครัวขนาดใหญ่รวมถึงผู้ที่ต้องการความเงียบสงบและเป็นส่วนตัว ในราคาเริ่มต้น 50 ล้านบาท

 

บางกอก บูเลอวาร์ด ซิกเนเจอร์ เพชรเกษม – ปิ่นเกล้า

เป็นโครงการบ้านเดี่ยวหรู 2 ชั้น บ้านเดี่ยว เพชรเกษม สไตล์ Modern Luxury ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากเมือง Giethoorn ประเทศเนเธอร์แลนด์ ที่เพียบพร้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน เหมาะสำหรับครอบครัวขนาดกลางและขนาดใหญ่ ในราคาเริ่มต้น 20 ล้านบาท

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    เปิดใช้งานตลอด

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

บันทึกการตั้งค่า