Slider
Slider

แนะนำโครงการบ้านเดี่ยว ราชพฤกษ์ 2566 บนทำเลศักยภาพ


*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ลงทะเบียนให้ความสนใจ (*เลือกได้สูงสุด 1 โครงการ)

เลือกทำเลที่คุณสนใจ

งบประมาณ

ข้อมูลส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัว

ความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

วันที่

1) เจ้าของข้อมูลผู้ให้ความยินยอม (นาย/นางสาว/นาง)

2) ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (SC ASSET) สำนักงานเลขที่ 1010

ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

3) วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลยินยอมให้ SC ASSET และบริษัทในเครือ สามารถเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามสำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้าน ของเจ้าของข้อมูลรวมถึงข้อมูลรายได้สถานที่ติดต่อหมายเลขโทรศัพท์ และ E-mail หรือ Line ID หรือข้อมูลอื่นใดที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้มอบ และแจ้งไว้ต่อ SC ASSET หรือบริษัทในเครือเพื่อประกอบข้อมูลในการซื้อบ้าน,ที่ดิน,ห้องชุด และผลิตภัณฑ์อื่นใด รวมถึงการใช้บริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง กับธุรกิจและบริการของ SC ASSET หรือบริษัท ในเครือ รวมตลอดถึงข้อมูลชีวภาพ ชีวมิติ เช่น ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว เสียง ข้อมูลเกี่ยวกับเชื้อชาติ ความเชื่อส่วนบุคคล ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม หรือข้อมูลอื่นใดที่ SC ASSET หรือบริษัทในเครือได้รับมาในทุกรูปแบบหรือบันทึก จากการสัมภาษณ์ด้วยวาจา หรือเจ้าของข้อมูลได้ให้ข้อมูลไว้ในแบบสอบถาม หรือทางอิเล็คทรอนิกส์ให้สามารถเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของ เจ้าของข้อมูลเพื่อประโยชน์ ในการวิเคราะห์ประมวลผลพัฒนา และใช้ในธุรกิจและบริการของ SC ASSET หรือบริษัทในเครืออันอาจเป็นประโยชน์ต่อเจ้าของข้อมูลและ ผู้บริโภคได้ โดย SC ASSET จะไม่นำข้อมูลไปเปิดเผยให้ ต่อบุคคลอื่น เว้นแต่สถาบันการเงินที่เจ้าของข้อมูลประสงค์จะขอสินเชื่อหรือสถาบันการเงินอื่นใด เพื่อประโยชน์ต่อการขอสินเชื่อของเจ้าของข้อมูล และบริษัทคู่ค้าของ SC ASSET ที่ร่วมประกอบธุรกิจในการก่อสร้างตกแต่งหรือให้บริการใดๆ ร่วมในธุรกิจของ SC ASSET และบริษัทในเครือโดยยินยอมให้สถาบัน การเงินหรือบริษัทคู่ค้าของ SC ASSET สามารถติดต่อเจ้าของข้อมูลเพื่อการใดๆ ได้ตามวัตถุประสงค์ของสถาบันการเงิน และบริษัทคู่ค้าของ SC ASSET รวมถึง การเสนอการให้บริการและผลิตภัณฑ์ต่างๆของสถาบันการเงินและบริษัทคู่ค้าของ SC ASSET รวมถึงการวิเคราะห์ วิจัยจัดทำข้อมูลทางสถิติเพื่อการปรับปรุงการพัฒนาผลิตภัณฑ์การบริการให้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้รวมถึงการส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังประเทศปลายทาง เพื่อวัตถุประสงค์ที่กล่าวข้างต้นทั้งหมด หรือเป็นการเปิดเผย ตามอำนาจหมายศาล หรือที่กฎหมายกำหนดให้เปิดเผย

4) ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

SC ASSET และบริษัทในเครือจะจัดเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตลอดระยะเวลาที่เจ้าของข้อมูล ยังคงเป็นสมาชิกผู้ซื้อบ้าน,ที่ดิน,ห้องชุด หรือผลิตภัณฑ์อื่นใด หรือใช้บริการในธุรกิจของ SC ASSET หรือบริษัทในเครืออยู่หรือในกรณีอื่นๆจนกว่าเจ้าของข้อมูลจะถอนความยินยอม

5) การแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลหรือถอนความยินยอม

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง หรือจะถอนความยินยอมเมื่อใดก็ได้โดยแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร ให้บริษัทรับทราบเป็นหนังสือหรือ E-mail: [email protected] หรือโทรศัพท์แจ้งที่ Call Center เบอร์โทร. 1749 โดยการถอนความยินยอมเจ้าของข้อมูล จะมีผลกระทบต่อการใช้บริการของ SC ASSET และบริษัทในเครือที่เกี่ยวข้องใน ทุกด้านที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลใช้บริการอยู่ รวมถึงเจ้าของข้อมูลจะไม่ได้รับข้อมูลข่าวสารอันเป็นสิทธิและประโยชน์ส่วนบุคคลของ SC ASSET และบริษัทในเครือ รวมถึงบริษัทคู่ค้าของ SC ASSET

6) ติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

สำนักตรวจสอบภายใน สำนักงานเลขที่ 1010 ชั้น P13 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

Email: [email protected]

ยินยอม

โครงการจะไม่ได้รับข้อมูลของท่าน และจะไม่มีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ ท่านต้องการจะยกเลิกข้อมูลใช่หรือไม่?

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังลงทะเบียนข้อมูลของท่าน

ต้องการให้ติดต่อกลับเพื่อนัดหมายเยี่ยมชม

เลือกเวลานัดหมายเยี่ยมชม

เวลาที่สะดวกให้พนักงานขายติดต่อกลับ

เลือกเวลาที่สะดวกให้ติดต่อกลับ

บ้านเดี่ยว ราชพฤกษ์ มีข้อดีอย่างไร ?

ทำเลราชพฤกษ์ในปัจจุบันถือเป็นอีกหนึ่งทำเลศักยภาพที่น่าสนใจ เพราะการเดินทางที่สะดวกทั้งการเข้าเมืองหรือเดินทางออกต่างจังหวัด หลังจากมีการปรับปรุงขยายถนนเพิ่มขึ้นเป็น 10 เลน รวมไปถึงการเข้ามาของรถไฟฟ้า ช่วยให้การเดินทางสะดวกสบายมากขึ้น นอกจากนี้ยังมีโปรเจกต์ศูนย์การค้าและคอมมูนิตี้มอลล์อีกด้วย จึงส่งผลให้ที่อยู่อาศัยในย่านราชพฤกษ์ อย่างโครงการบ้านเดี่ยวราชพฤกษ์เติบโตอย่างต่อเนื่องและถูกจับตามองมากขึ้น

 

การเดินทาง บ้านเดี่ยว ราชพฤกษ์

การเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัว

อย่างที่บอกว่าโซนราชพฤกษ์สามารถเดินทางเข้าเมืองหรือออกต่างจังหวัดได้สะดวก เนื่องจากมีถนนสายหลักตัดผ่านมากมาย อาทิ ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน, ถนนกัลปพฤกษ์, ถนนบรมราชชนนี, ถนนรัตนาธิเบศร์, ถนนสาทร, ถนนชัยพฤกษ์, ทางด่วนพิเศษศรีรัช-วงแหวนรอบนอก เป็นต้น 

 

การเดินทางโดยรถสาธารณะ 

สามารถใช้รถสาธารณะด้วยรถเมล์สาย 64 หรือ 751 เพื่อเดินทางได้ นอกจากนี้ยังมีรถตู้และรถสองแถวที่คอยให้บริการตลอดเส้นราชพฤกษ์อีกด้วย

 

การเดินทางด้วยรถไฟฟ้า 

สำหรับคนที่ต้องการความสะดวกสบายในการเดินทางเข้าสู่ตัวเมือง หรือกลับมายังเส้นราชพฤกษ์ สามารถเดินทางโดยรถไฟฟ้าสายสีม่วง (สถานีเตาปูน-คลองบางไผ่) และรถไฟฟ้าสายสีแดง (สถานีตลิ่งชัน-บางซื่อ) ได้

 

สิ่งอำนวยความสะดวกรอบโครงการบ้านเดี่ยว ราชพฤกษ์

ห้างสรรพสินค้ารอบโครงการบ้านเดี่ยว ราชพฤกษ์

ในปัจจุบันย่านราชพฤกษ์เต็มไปด้วยแหล่งรวมไลฟ์สไตล์มากมาย อาทิ The Crystal, HomePro, The Walk, Home Work, เซ็นทรัล พลาซา เวสต์เกต, IKEA บางใหญ่, Index Living Mall ชัยพฤกษ์ ฯลฯ ที่จะทำให้การใช้ชีวิตในบ้านเดี่ยวราชพฤกษ์สะดวกและง่ายมากขึ้น

 

สถานศึกษารอบโครงการบ้านเดี่ยว ราชพฤกษ์

หากมีสมาชิกในครอบครัวอยู่ในวัยเรียน ย่านราชพฤกษ์ก็แวดล้อมด้วยสถานศึกษาชื่อดังมากมาย อาทิ โรงเรียนนานาชาติ ร่วมฤดี ราชพฤกษ์, โรงเรียนนานาชาติ เด่นหล้า, โรงเรียนนานาชาติบริติชโคลัมเบีย, โรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์ เป็นต้น

 

โรงพยาบาลรอบโครงการบ้านเดี่ยว ราชพฤกษ์

ตอกย้ำความเป็นทำเลศักยภาพย่านราชพฤกษ์ ที่ไม่เพียงครบครันด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกและสถานศึกษาชื่อดังเท่านั้น แต่ยังมีโรงพยาบาลชั้นนำที่รองรับยามเจ็บป่วย อย่าง โรงพยาบาลพญาไท 3, โรงพยาบาลบางไผ่, โรงพยาบาลอินเตอร์เมด, โรงพยาบาลธนบุรี, โรงพยาบาลศรีวิชัย เป็นต้น

 

โครงการบ้านเดี่ยว ราชพฤกษ์ แนะนำ

วี คอมพาวด์ ราชพฤกษ์-ปิ่นเกล้า

โครงการทาวน์โฮม ย่านราชพฤกษ์ บ้านแฝด 2 ชั้น สไตล์ Modern ที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ของการใช้ชีวิตของทุกคนในครอบครัว พร้อมเติมเต็มวันพักผ่อนด้วยสีเขียวธรรมชาติ ภายใต้แนวคิด Organic Living เพื่อชีวิตที่ลงตัว เหมาะกับครอบครัวขนาดเล็ก ในราคาเริ่มต้น 3.39 ล้าน

 

บางกอก บูเลอวาร์ด สาทร-ปิ่นเกล้า 2

โครงการบ้านเดี่ยว ราชพฤกษ์ บ้านหรูซีรีส์ใหม่ 2 ชั้น ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากเมืองท่องเที่ยวสไตล์ Nordic ที่ผสมผสานความเป็น Modern และ Luxury อย่างลงตัว พร้อมฟังก์ชันของตัวบ้านที่พร้อมรังสรรค์ความสุขให้กับชีวิตและการพักผ่อนอย่างเต็มที่ เหมาะสำหรับครอบครัวขนาดกลางและขนาดใหญ่ ในราคาเริ่มต้น 9 ล้าน

 

บางกอก บูเลอวาร์ด ซิกเนเจอร์ สาทร-ราชพฤกษ์

โครงการบ้านเดี่ยวสุดหรูสไตล์ Luxury Nordic ย่านราชพฤกษ์ ที่รังสรรค์บ้านเดี่ยวสุดหรูเพื่อให้ทุกวันของคุณได้สัมผัสบรรยากาศแห่งการพักผ่อนและความมั่งคั่งที่ประเมินค่าไม่ได้ เหมาะสำหรับครอบครัวขนาดกลางและขนาดใหญ่ ในราคาเริ่มต้น 19.99 ล้าน

 

แกรนด์ บางกอก บูเลอวาร์ด ราชพฤกษ์-พระราม 5

โครงการบ้านเดี่ยว ราชพฤกษ์ คฤหาสน์หรูเจเนอเรชันใหม่ที่ตกแต่งด้วยสไตล์ Modern Luxury พร้อมพื้นที่ใช้สอยที่ออกแบบรายละเอียดอย่างประณีต รองรับนวัตกรรมผู้สูงอายุท่ามกลางบรรยากาศส่วนตัว และยังเหมาะกับครอบครัวขนาดใหญ่อีกด้วย ในราคาเริ่มต้น 33.9 ล้าน

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    เปิดใช้งานตลอด

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

บันทึกการตั้งค่า