Slider
Slider

บ้านเดี่ยว สาทร พร้อมอยู่ 2565 บนทำเลศักยภาพ | SC Asset


*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ลงทะเบียนให้ความสนใจ (*เลือกได้สูงสุด 1 โครงการ)

เลือกทำเลที่คุณสนใจ

งบประมาณ

ข้อมูลส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัว

ความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

วันที่

1) เจ้าของข้อมูลผู้ให้ความยินยอม (นาย/นางสาว/นาง)

2) ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (SC ASSET) สำนักงานเลขที่ 1010

ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

3) วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลยินยอมให้ SC ASSET และบริษัทในเครือ สามารถเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามสำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้าน ของเจ้าของข้อมูลรวมถึงข้อมูลรายได้สถานที่ติดต่อหมายเลขโทรศัพท์ และ E-mail หรือ Line ID หรือข้อมูลอื่นใดที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้มอบ และแจ้งไว้ต่อ SC ASSET หรือบริษัทในเครือเพื่อประกอบข้อมูลในการซื้อบ้าน,ที่ดิน,ห้องชุด และผลิตภัณฑ์อื่นใด รวมถึงการใช้บริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง กับธุรกิจและบริการของ SC ASSET หรือบริษัท ในเครือ รวมตลอดถึงข้อมูลชีวภาพ ชีวมิติ เช่น ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว เสียง ข้อมูลเกี่ยวกับเชื้อชาติ ความเชื่อส่วนบุคคล ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม หรือข้อมูลอื่นใดที่ SC ASSET หรือบริษัทในเครือได้รับมาในทุกรูปแบบหรือบันทึก จากการสัมภาษณ์ด้วยวาจา หรือเจ้าของข้อมูลได้ให้ข้อมูลไว้ในแบบสอบถาม หรือทางอิเล็คทรอนิกส์ให้สามารถเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของ เจ้าของข้อมูลเพื่อประโยชน์ ในการวิเคราะห์ประมวลผลพัฒนา และใช้ในธุรกิจและบริการของ SC ASSET หรือบริษัทในเครืออันอาจเป็นประโยชน์ต่อเจ้าของข้อมูลและ ผู้บริโภคได้ โดย SC ASSET จะไม่นำข้อมูลไปเปิดเผยให้ ต่อบุคคลอื่น เว้นแต่สถาบันการเงินที่เจ้าของข้อมูลประสงค์จะขอสินเชื่อหรือสถาบันการเงินอื่นใด เพื่อประโยชน์ต่อการขอสินเชื่อของเจ้าของข้อมูล และบริษัทคู่ค้าของ SC ASSET ที่ร่วมประกอบธุรกิจในการก่อสร้างตกแต่งหรือให้บริการใดๆ ร่วมในธุรกิจของ SC ASSET และบริษัทในเครือโดยยินยอมให้สถาบัน การเงินหรือบริษัทคู่ค้าของ SC ASSET สามารถติดต่อเจ้าของข้อมูลเพื่อการใดๆ ได้ตามวัตถุประสงค์ของสถาบันการเงิน และบริษัทคู่ค้าของ SC ASSET รวมถึง การเสนอการให้บริการและผลิตภัณฑ์ต่างๆของสถาบันการเงินและบริษัทคู่ค้าของ SC ASSET รวมถึงการวิเคราะห์ วิจัยจัดทำข้อมูลทางสถิติเพื่อการปรับปรุงการพัฒนาผลิตภัณฑ์การบริการให้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้รวมถึงการส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังประเทศปลายทาง เพื่อวัตถุประสงค์ที่กล่าวข้างต้นทั้งหมด หรือเป็นการเปิดเผย ตามอำนาจหมายศาล หรือที่กฎหมายกำหนดให้เปิดเผย

4) ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

SC ASSET และบริษัทในเครือจะจัดเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตลอดระยะเวลาที่เจ้าของข้อมูล ยังคงเป็นสมาชิกผู้ซื้อบ้าน,ที่ดิน,ห้องชุด หรือผลิตภัณฑ์อื่นใด หรือใช้บริการในธุรกิจของ SC ASSET หรือบริษัทในเครืออยู่หรือในกรณีอื่นๆจนกว่าเจ้าของข้อมูลจะถอนความยินยอม

5) การแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลหรือถอนความยินยอม

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง หรือจะถอนความยินยอมเมื่อใดก็ได้โดยแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร ให้บริษัทรับทราบเป็นหนังสือหรือ E-mail: dataprivacy@scasset.com หรือโทรศัพท์แจ้งที่ Call Center เบอร์โทร. 1749 โดยการถอนความยินยอมเจ้าของข้อมูล จะมีผลกระทบต่อการใช้บริการของ SC ASSET และบริษัทในเครือที่เกี่ยวข้องใน ทุกด้านที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลใช้บริการอยู่ รวมถึงเจ้าของข้อมูลจะไม่ได้รับข้อมูลข่าวสารอันเป็นสิทธิและประโยชน์ส่วนบุคคลของ SC ASSET และบริษัทในเครือ รวมถึงบริษัทคู่ค้าของ SC ASSET

6) ติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

สำนักตรวจสอบภายใน สำนักงานเลขที่ 1010 ชั้น P13 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

Email: dataprivacy@scasset.com

ยินยอม

โครงการจะไม่ได้รับข้อมูลของท่าน และจะไม่มีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ ท่านต้องการจะยกเลิกข้อมูลใช่หรือไม่?

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังลงทะเบียนข้อมูลของท่าน

ต้องการให้ติดต่อกลับเพื่อนัดหมายเยี่ยมชม

เลือกเวลานัดหมายเยี่ยมชม

เวลาที่สะดวกให้พนักงานขายติดต่อกลับ

เลือกเวลาที่สะดวกให้ติดต่อกลับ

ย่านสาทร ทำเลศักยภาพศูนย์กลางธุรกิจ หรือที่เรียกกันว่า Central Business District (CBD) เป็นทำเลที่รายล้อมไปด้วยบริษัทชั้นนำทั้งสัญชาติไทยและสัญชาติตะวันตก รวมถึงมีสถานทูตหลายแห่งตลอดสาย ทำให้เป็นย่านธุรกิจที่มีชื่อเสียงและมีมูลค่าสูงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในทุกๆปี ไม่ว่าจะเป็นบ้านเดี่ยวสาทร หรือคอนโดสาทร หรือที่อยู่อาศัย อสังหาริมทรัพย์ในรูปแบบอื่นๆ นอกจากการเป็นศูนย์กลางธุรกิจแล้ว ย่านสาทรยังมีสิ่งอำนวยความสะดวก ห้าง โรงเรียน และโรงพยาบาลพร้อมสรรพ ทำให้เป็นย่านที่เจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องไม่หยุด เหมาะสำหรับคนที่ต้องการทำเลสวยๆเหมาะแก่การทำงานในบริษัทชั้นนำที่มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นทุกปี

 

โครงการบ้านเดี่ยวสาทร

 

บ้านเดี่ยวสาทร มีหลายโครงการให้คุณเลือกสรร แต่ทุกโครงการบ้านเดี่ยวสาทรล้วนอยู่ในทำเลทองที่เหมาะแก่การทำงานเป็นที่สุด เพราะมีบริษัทชั้นนำมามายตั้งอยู่ในย่านนี้ และมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆครบถ้วน ตอบโจทย์การใช้ชีวิตของคนทุกช่วงวัย นอกจากนี้บ้านเดี่ยวสาทรยังมีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นมากๆในทุกๆ ปี ดังนั้นการตัดสินใจซื้อบ้านเดี่ยวสาทรและหากเปลี่ยนใจในภายหลังก็ยังคงถือว่าคุ้มค่า นอกจากนี้บ้านเดี่ยวสาทรยังมี demand ความต้องการเพิ่มสูงมากขึ้นทุกๆ ปีอีกด้วย

 

บ้านเดี่ยวสาทร มีข้อดีอย่างไร

 

บ้านเดี่ยวสาทรมีข้อดีหลายอย่าง เช่น ตั้งอยู่ที่ทำเลศูนย์กลางเศรษฐกิจของกรุงเทพฯ ไม่ว่าจะเป็น สาทรทาวเวอร์ สาทรสแควร์ และยังรายล้อมไปด้วยแหล่งช้อปปิ้งซื้อสินค้าต่างๆอย่างห้างสรรสินค้า คอมมูนิตี้มอลล์ และโรงเรียน โรงพยาบาลชั้นนำ ทำให้มีโครงการบ้านเดี่ยวสาทรเกิดขึ้นมากมายเพื่อตอบสนองต่อทำเลคุณภาพแห่งนี้ และสถานที่ต่างๆที่รายล้อมบ้านเดี่ยวสาทรประกอบกับการเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจทำให้บ้านเดี่ยวสาทรถูกเรียกว่าอยู่ในทำเลที่ไม่เคยหลับไหลอีกด้วย

นอกจากนี้บ้านเดี่ยวสาทรยังติดถนนและรถไฟฟ้าหลายสายทำให้การเดินทางเข้าออกจากใจกลางเมืองกรุงเทพทำได้ง่ายมาก บ้านเดี่ยวสาทรจึงมีมูลค่าสูงและมีคนสนใจมากมาย ดังนั้นจะอยู่อาศัยเองหรือจะปล่อยเช่าบ้านเดี่ยวสาทรในภายหลังก็ทำได้ไม่มีปัญหา

 

การเดินทาง บ้านเดี่ยวสาทร

 

การเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัว

 

การเดินทางสำหรับผู้ที่ซื้อบ้านเดี่ยวสาทรและต้องการเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัวนั้นง่ายมาก เพราะสาทรถูกแบ่งออกเป็นสาทรเหนือและสาทรใต้ทำให้เดินทางได้ 2 เส้นทาง โดยผู้ที่บ้านเดี่ยวสาทรอยู่ที่เส้นสาทรเหนือจะเริ่มจากแยกสะพานไทย-เบลเยียม ไปจนถึงสะพานตากสิน ส่วนผู้ที่บ้านเดี่ยวสาทรอยู่ที่อีกเส้นหนึ่งจะเป็นถนนนราธิวาสราชนครินทร์ที่วิ่งจากสีลม มุ่งหน้าสู่แยกสาทร-นราธิวาส เชื่อมต่อสู่ถนนพระราม 3 นอกจากนี้บ้านเดี่ยวสาทรที่ตั้งอยู่ ณ ถนนสาทรใต้ยังสามารถใช้ทางพิเศษศรีรัชในการเข้า-ออก เมืองได้อีกด้วย

 

การเดินทางโดยรถสาธารณะ

 

การเดินทางโดยรถสาธารณะสำหรับผู้ที่ซื้อบ้านเดี่ยวสาทรก็ง่ายแทบไม่ต่างกับการเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัวเลย เพราะว่าบ้านเดี่ยวสาทรตั้งอยู่ในทำเลที่มีรถสาธารณะคอยให้บริการตลอดเส้นทาง ทั้งรถประจำทาง รถตู้ รถ BRT และวินมอเตอร์ไซค์ ตัวอย่างรถประจำทางที่ผ่านบ้านเดี่ยวสาทรได้แก่ สาย 17, 22, 113, 116, 149, 173, 162 เป็นต้น

 

การเดินทางด้วยรถไฟฟ้า

 

การเดินทางเข้าออกจากใจกลางตัวเมืองก็ทำได้ง่ายด้วยรถไฟฟ้า เพราะบ้านเดี่ยวสาทรตั้งอยู่ใกล้กับสถานี BTS ช่องนนทรีและสถานี BTS สุรศักดิ์ ดังนั้นจึงเดินทางไปยังสถานที่สำคัญหรือสถานีรถไฟฟ้าสายอื่นๆที่เชื่อมสถานที่สำคัญต่างๆได้ง่าย เช่น สถานีสยาม สถานีบางหว้า หรือสถานีกระโจมทอง นอกจากนี้บ้านเดี่ยวสาทรยังสามารถเดินทางโดยรถไฟฟ้า MRT ได้ โดยอาจเลือกขึ้นรถไฟฟ้าที่สถานีเพชรเกษม 48 และสถานีบางหว้า

 

สิ่งอำนวยความสะดวก บ้านเดี่ยวสาทร

 

ห้างสรรพสินค้ารอบโครงการบ้านเดี่ยวสาทร

 

บ้านเดี่ยวสาทรตั้งอยู่ในทำเลทองที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันหลายแห่ง มีแหล่งช้อปปิ้งที่เหมาะสมสำหรับทุกๆไลฟ์สไตล์ หรือจะเดินทางออกไปยังพื้นที่ใกล้เคียงก็ทำได้ง่ายและสะดวก ดังนั้นผู้ที่เลือกซื้อบ้านเดี่ยวสาทรจึงไม่ต้องกังวลเรื่องการจับจ่ายใช้สอยในชีวิตประจำวันเลย

 

สถานศึกษารอบโครงการบ้านเดี่ยวสาทร

 

บ้านเดี่ยวสาทรรายล้อมไปด้วยโรงเรียนชื่อดังหลายแห่งไม่ว่าจะเป็น โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย,โรงเรียนอัสสัมชัญ คอนแวนต์ สีลม หรือ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา ให้คุณได้เลือกสรรโรงเรียนชั้นนำที่เหมาะกับบุตรหลานของคุณได้ง่ายๆ นอกจากนี้หากสนใจโรงเรียนอื่นๆในใจกลางกรุงเทพก็สามารถเดินทางจากบ้านเดี่ยวสาทรไปได้ไม่ยากเช่นกัน

 

โรงพยาบาลรอบโครงการบ้านเดี่ยวสาทร

 

โรงพยาบาลเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญสำหรับการซื้อบ้านซึ่งบ้านเดี่ยวสาทรสามารถตอบโจทย์ตรงจุดนี้ได้อย่างยอดเยี่ยมเพราะมีโรงพยาบาลชั้นนำกระจายตัวหลายแห่งไม่ว่าจะเป็น โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ โรงพยาบาลบีเอ็นเอช หรือโรงพยาบาลเลิดสิน ทำให้ผู้ที่ซื้อบ้านเดี่ยวสาทรไม่ต้องกังวลเรื่องการไปหาหมอยามเจ็บป่วยเลย

 

บ้านเดี่ยวสาทร ราคา

 

ประเภท

ชื่อโครงการ

ราคาเริ่มต้น (ล้านบาท)

บ้านเดี่ยว

บางกอก บูเลอวาร์ด ซิกเนเจอร์ สาทร-ราชพฤกษ์

19.99

สาทร ย่านน่าอยู่ ทำเลทอง

 

คนที่กำลังมองหาบ้านเดี่ยวแห่งอนาคตในทำเลทองที่จะมีมูลค่าสูงขึ้นในทุกๆปี ก็คงจะพลาดบ้านเดี่ยวสาทรไปไม่ได้ เพราะบ้านเดี่ยวสาทรเป็นย่านที่มีการเจริญเติบโตทั้งในแง่เศรษฐกิจและการลงทุนอสังหาต่างๆเพิ่มมากขึ้นทุกปี และในอนาคตก็จะมีการลงทุนทำโครงการต่างๆในย่านสาทรนี้ที่อาจส่งผลให้เกิดการเพิ่มมูลค่ามากขึ้นไปอีก เช่น การทำโครงการ Mixed use เพื่อควบรวมห้างสรรพสินค้า ที่พักอาศัยและสำนักงานไว้ด้วยกันอย่างครบจบในที่เดียว ดังนั้นหากคุณมีแผนที่จะทำงานในบริษัทชั้นนำ หรือซื้อบ้านเพื่อการขายต่อในอนาคต บ้านเดี่ยวสาทรก็คงจะตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดีและไม่ทำให้คุณผิดหวังอย่างแน่นอน

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    เปิดใช้งานตลอด

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

บันทึกการตั้งค่า