Slider
Slider

บ้านเดี่ยว สาทร พร้อมอยู่ 2565 บนทำเลศักยภาพ | SC Asset


*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ลงทะเบียนให้ความสนใจ (*เลือกได้สูงสุด 1 โครงการ)

เลือกทำเลที่คุณสนใจ

งบประมาณ

ข้อมูลส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัว

ความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

วันที่

1) เจ้าของข้อมูลผู้ให้ความยินยอม (นาย/นางสาว/นาง)

2) ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (SC ASSET) สำนักงานเลขที่ 1010

ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

3) วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลยินยอมให้ SC ASSET และบริษัทในเครือ สามารถเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามสำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้าน ของเจ้าของข้อมูลรวมถึงข้อมูลรายได้สถานที่ติดต่อหมายเลขโทรศัพท์ และ E-mail หรือ Line ID หรือข้อมูลอื่นใดที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้มอบ และแจ้งไว้ต่อ SC ASSET หรือบริษัทในเครือเพื่อประกอบข้อมูลในการซื้อบ้าน,ที่ดิน,ห้องชุด และผลิตภัณฑ์อื่นใด รวมถึงการใช้บริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง กับธุรกิจและบริการของ SC ASSET หรือบริษัท ในเครือ รวมตลอดถึงข้อมูลชีวภาพ ชีวมิติ เช่น ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว เสียง ข้อมูลเกี่ยวกับเชื้อชาติ ความเชื่อส่วนบุคคล ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม หรือข้อมูลอื่นใดที่ SC ASSET หรือบริษัทในเครือได้รับมาในทุกรูปแบบหรือบันทึก จากการสัมภาษณ์ด้วยวาจา หรือเจ้าของข้อมูลได้ให้ข้อมูลไว้ในแบบสอบถาม หรือทางอิเล็คทรอนิกส์ให้สามารถเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของ เจ้าของข้อมูลเพื่อประโยชน์ ในการวิเคราะห์ประมวลผลพัฒนา และใช้ในธุรกิจและบริการของ SC ASSET หรือบริษัทในเครืออันอาจเป็นประโยชน์ต่อเจ้าของข้อมูลและ ผู้บริโภคได้ โดย SC ASSET จะไม่นำข้อมูลไปเปิดเผยให้ ต่อบุคคลอื่น เว้นแต่สถาบันการเงินที่เจ้าของข้อมูลประสงค์จะขอสินเชื่อหรือสถาบันการเงินอื่นใด เพื่อประโยชน์ต่อการขอสินเชื่อของเจ้าของข้อมูล และบริษัทคู่ค้าของ SC ASSET ที่ร่วมประกอบธุรกิจในการก่อสร้างตกแต่งหรือให้บริการใดๆ ร่วมในธุรกิจของ SC ASSET และบริษัทในเครือโดยยินยอมให้สถาบัน การเงินหรือบริษัทคู่ค้าของ SC ASSET สามารถติดต่อเจ้าของข้อมูลเพื่อการใดๆ ได้ตามวัตถุประสงค์ของสถาบันการเงิน และบริษัทคู่ค้าของ SC ASSET รวมถึง การเสนอการให้บริการและผลิตภัณฑ์ต่างๆของสถาบันการเงินและบริษัทคู่ค้าของ SC ASSET รวมถึงการวิเคราะห์ วิจัยจัดทำข้อมูลทางสถิติเพื่อการปรับปรุงการพัฒนาผลิตภัณฑ์การบริการให้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้รวมถึงการส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังประเทศปลายทาง เพื่อวัตถุประสงค์ที่กล่าวข้างต้นทั้งหมด หรือเป็นการเปิดเผย ตามอำนาจหมายศาล หรือที่กฎหมายกำหนดให้เปิดเผย

4) ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

SC ASSET และบริษัทในเครือจะจัดเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตลอดระยะเวลาที่เจ้าของข้อมูล ยังคงเป็นสมาชิกผู้ซื้อบ้าน,ที่ดิน,ห้องชุด หรือผลิตภัณฑ์อื่นใด หรือใช้บริการในธุรกิจของ SC ASSET หรือบริษัทในเครืออยู่หรือในกรณีอื่นๆจนกว่าเจ้าของข้อมูลจะถอนความยินยอม

5) การแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลหรือถอนความยินยอม

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง หรือจะถอนความยินยอมเมื่อใดก็ได้โดยแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร ให้บริษัทรับทราบเป็นหนังสือหรือ E-mail: [email protected] หรือโทรศัพท์แจ้งที่ Call Center เบอร์โทร. 1749 โดยการถอนความยินยอมเจ้าของข้อมูล จะมีผลกระทบต่อการใช้บริการของ SC ASSET และบริษัทในเครือที่เกี่ยวข้องใน ทุกด้านที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลใช้บริการอยู่ รวมถึงเจ้าของข้อมูลจะไม่ได้รับข้อมูลข่าวสารอันเป็นสิทธิและประโยชน์ส่วนบุคคลของ SC ASSET และบริษัทในเครือ รวมถึงบริษัทคู่ค้าของ SC ASSET

6) ติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

สำนักตรวจสอบภายใน สำนักงานเลขที่ 1010 ชั้น P13 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

Email: [email protected]

ยินยอม

โครงการจะไม่ได้รับข้อมูลของท่าน และจะไม่มีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ ท่านต้องการจะยกเลิกข้อมูลใช่หรือไม่?

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังลงทะเบียนข้อมูลของท่าน

ต้องการให้ติดต่อกลับเพื่อนัดหมายเยี่ยมชม

เลือกเวลานัดหมายเยี่ยมชม

เวลาที่สะดวกให้พนักงานขายติดต่อกลับ

เลือกเวลาที่สะดวกให้ติดต่อกลับ

บ้านเดี่ยวสาทร มีข้อดีอย่างไร

ทำเลบ้านเดี่ยว สาทร นอกจากจะเป็นเขตศูนย์กลางเศรษฐกิจของกรุงเทพฯ มาอย่างยาวนานแล้ว ยังเป็นทำเลศักยภาพสำหรับที่อยู่อาศัยอย่างโครงการบ้านเดี่ยวอีกด้วย เพราะรายล้อมไปด้วยแหล่งไลฟ์สไตล์ ห้างสรรพสินค้า คอมมูนิตี้ โรงเรียน โรงพยาบาลชั้นนำมากมาย จนทำเลบ้านเดี่ยว สาทรถูกเรียกว่าเป็นทำเลที่ไม่เคยหลับใหลเลยทีเดียว รวมไปถึงการเดินทางเข้า-ออกเมือง ก็สะดวกสบายอีกด้วย ด้วยปัจจัยเหล่านี้จึงทำให้ทำเลบ้านเดี่ยว สาทรนั้นยิ่งตอบโจทย์ จะอยู่อาศัยเองหรือปล่อยเช่าก็คุ้มค่าทั้งคู่ และยังเป็นที่จับตามองจากนักลงทุนทั้งไทยและต่างชาติอีกด้วย

 

การเดินทาง บ้านเดี่ยวสาทร

การเดินทางด้วยรถยนต์

อย่างที่ทุกคนทราบกันดีว่าทำเลบ้านเดี่ยว สาทรถูกแบ่งออกเป็นสาทรเหนือและสาทรใต้ การเดินทางด้วยรถยนต์นั้นจึงสามารถเดินทางได้ 2 เส้นทาง โดยเส้นสาทรเหนือจะเริ่มจากแยกสะพานไทย-เบลเยียม ไปจนถึงสะพานตากสิน ส่วนอีกเส้นทางหนึ่งคือ ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ที่วิ่งจากสีลม มุ่งหน้าสู่แยกสาทร-นราธิวาส เชื่อมต่อสู่ถนนพระราม 3 นอกจากนี้ถนนสาทรใต้ยังสามารถใช้ทางพิเศษศรีรัชในการเข้า-ออก เมืองได้อีกด้วย

 

การเดินทางด้วยรถสาธารณะ

นอกจากเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัวแล้ว ในทำเลสบ้านเดี่ยว สาทรยังมีรถสาธารณะคอยให้บริการตลอดเส้นทาง ทั้งรถประจำทาง รถตู้ รถ BRT และวินมอเตอร์ไซค์ โดยรถประจำทางสายสำคัญที่ให้บริการอยู่ในทำเลสาทรนั้นมีดังนี้ สาย 17, 22, 113, 116, 149, 173, 162 เป็นต้น

 

การเดินทางด้วยรถไฟฟ้า

เพิ่มความสะดวกสบายในการเดินทาง เข้า-ออก ตัวเมือง ย่านบ้านเดี่ยว สาทรด้วยรถไฟฟ้าสายสีเขียวที่เชื่อมโยงมาจากสถานีสยาม โดยสามารถใช้บริการได้ที่ สถานีบางหว้า และสถานีกระโจมทอง อีกทั้งยังสามารถใช้รถไฟฟ้า MRT ในการเดินทางได้อีกด้วย โดยขึ้นที่สถานีเพชรเกษม 48 และสถานีบางหว้า

 

สิ่งอำนวยความสะดวกรอบโครงการบ้านเดี่ยวสาทร

ห้างสรรพสินค้า ย่านบ้านเดี่ยว สาทร

ปัจจัยสำคัญที่ทำให้ทำเลสาทรเป็นทำเลที่เหมาะแก่การอยู่อาศัยก็คือ สิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบครันอย่างห้างสรรพสินค้าและคอมมูนิตี้มอลล์ ไม่ว่าจะเป็น ซีคอนบางแค, เดอะเซอร์เคิล ราชพฤกษ์, เดอะมอลล์ บางแค, เดอะมอลล์ ท่าพระ เป็นต้น

 

สถานศึกษา ย่านบ้านเดี่ยว สาทร

นอกจากแหล่งไลฟ์สไตล์ที่สะดวกสบายแล้ว ทำเลสาทรยังรายล้อมไปด้วยสถานศึกษาชื่อดังมากมาย อาทิ โรงเรียนสวนกุหลาบ นนทบุรี, โรงเรียนเลิศหล้า กาญจนาภิเษก, โรงเรียนอัสสัมชัญ และโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ เป็นต้น

 

โรงพยาบาล ย่านบ้านเดี่ยว สาทร

หากเจ็บป่วยฉุกเฉินก็ไร้กังวล ด้วยเพราะมีโรงพยาบาลชั้นนำคอยให้บริการโดยรอบโครงการบ้านเดี่ยวสาทร อาทิ โรงพยาบาล พญาไท 3, โรงพยาบาลธนบุรี, โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์, โรงพยาบาลเกษมราษฏร์ บางแค เป็นต้น

 

โครงการบ้านเดี่ยว สาทรแนะนำ

บางกอก บูเลอวาร์ด ซิกเนเจอร์ สาทร-ราชพฤกษ์

โครงการบ้านเดี่ยว สาทร บางกอก บูเลอวาร์ด ซิกเนเจอร์ สาทร-ราชพฤกษ์ เป็นบ้านเดี่ยวหรูสไตล์ Luxury Nordic ที่ได้รับแรงบันดาลใจจาก Bourton-on-the-water ประเทศอังกฤษ พร้อมให้คุณได้สัมผัสบรรยากาศแห่งการพักผ่อนภายใต้สวนส่วนกลางขนาดใหญ่ เหมาะสำหรับครอบครัวขนาดกลางและขนาดใหญ่ ที่ต้องการพื้นที่พักผ่อนและความเป็นส่วนตัว ในราคาเริ่มต้น 19.99 ล้านบาท

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    เปิดใช้งานตลอด

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

บันทึกการตั้งค่า